ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی برای جنبش چپ دموکراتیک کشور و بخصوص اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ماه غمبار سیاسی و ماه وداع با شخصیت نستوه و فرهیخته، زنده یاد محمود بریالی است. زنده یاد محمود بریالی یکی از پیش‌قراول جنبش چپ دموکراتیک و ترقی خواه وطن از پایه گذاران حزب و عضو هیاًت رهبری ح د خ ا حزب وطن بود.

رفیق محمود بریالی از همرزمان پر شور و انقلابی و از رهروان صدیق راه رفیق ببرک کارمل رهبر فقید ح د خ ا بود. این پرچمدار برجسته برای نجات مردم افغانستان از عقبمانی، تمام زندگی خود را وقف کار برای خدمت بمردم ستمدیده افغانستان نمود.

زنده یاد رفیق محمود بریالی از آغاز دوره جوانی سرنوشت خود را با سرنوشت مردمش یکی کرده و پس از اکمال دوره تحصیلات عالی و فراگیری علوم سیاسی راه مبارزه رهایی‌بخش مردم را در پیش گرفت. و تمام عمر پربارش را در راه نجات مردم از ستم ارتجاع و استبداد، از فقر و بدبختی و سیه روزی جهل و عقب‌ماندگی قرون، وقف نموده بود.

زنده یاد محمود بریالی در جریان دوره تحصیل، مبارزات جنبش محصلین را سمت‌وسو می‌بخشید و در مبارزه علیه زورمندان و مستکبران شجاعانه می رزمید. چنانچه موضیعگیری دقیق سیاسی، طرز تفکرعالی، اندیشه واستعداد شگرف، دلسوزی وسعت نظر دور اندیشی، از خصایل ذاتی این ابر مرد سیاسی کشور ما بود.

زنده یاد محمود بریالی یکی از سیاستمداران برجسته، تحلیلگر سیاسی، پرتلاش، پرمطالعه، ومبتکر جنبش سیاسیُ کشورما بود. او در کار اموزش خلاقانه روشنفکران واعضای حزب با خلاقیت وپیگیری تلاش می نمود و کادر های برجسته حزب را سمت‌وسو میداد. روانشاد محمود بریالی تمام آموزه ها وتجارب گرانبهایش را بخاطر رسیدن به نیروی پیشرونده ترقی خواهی در کشور با همرزمان خود وسایر روشنفکران وطنپرست وداد خواه در میان میگذاشت.

زنده یاد محمود بریالی در عرصه بین المللی سیاست های ترقی خواهانه ح د خ ا ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را در قبال صلح جهانی وموضعگیری عادلانه وعدالت بین المللی و مبارزه برای دفاع ازحقوق عادلانه ملت های تحت ستم را دربین خلقهای جهان گسترش میداد وصدای دادخواهانه ح د خ ا وحکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان را بگوش جهانیان ونهاد های بین المللی میرسانید.

زنده یاد محمود بریالی یکی از رهبران آگاه، سخنور توانا، نویسنده عالی واندیشمند کا را بود. او توانسته بود حقانیت ح د خ ا را بگوش توده های افغانستان ومردم جهان برساند وپشتیبانی خلقهای جهان را به حزب د خ ا جلب نماید.

محمود بریالی پس از تحولات اخیر وفرو پاشی ح د خ ا حزب وطن با پیگیری خلاق توانست راه های نا مکشوف مبارزه را با تیوری دورانساز داد خواهانه بسوی اهداف و آرمانهای والای خلق ستمدیده افغانستان بگشاید وپرچم مبارزه را در پیشآپیش جنبش ترقی خواهانه مردم افغانستان در داخل وخارج از کشور بر افراشته سازد وکاروان راه نجات وطن وراه سعادت مردم رابسوی پیروزی سمت دهد. و تمام داد خواهان مترقی وعدالت پسند کشور را در امر مبارزه اصولی ومشترک فرا خواند.

شاد روان محمود بریالی در تشکل دوباره اعضای سابق حزب د خ ا وسایر نیرو های وطنپرست وترقیخواه کشور بدور یک ساز مان پیشآهنگ سیاسی در داخل وخارج از کشور نقش اساسی داشت. زنده یاد محمود بریالی انسان متواضع وفروتن، صمیمی ومهربان، رفیق دوست وسر سپرده بود. او در شجاعت ومناعت مردانگی ورفاقت واصولیت کمنظیر بود. آموزه های این ابر مرد تاریخ سر شار از جهان بینی علمی و از ثمرات با افتخار مکتب انسانیت سرچشمه میگرفت.

رفیق محمود بریالی در تمام عمر، کلیه افکارش با مبارزه وترقیخواهی عجین گردیده بود و در روز های آخر عمرش نیز با تحلیل علمی وهمه جانبه اوضاع جهان، منطقه وکشور یک بار دیگر رفقا وهمرزمانش را به وحدت ویکپارچگی توصیه نمود. رفیق بریالی فقید یگانه راه نجات وپیروزی را دروحدت و همبستگی رفیقانه میدانست. ومیگفت وحدت صادقانه محک ومعیار وطنپرستی برای ترقی خواهان کشور ما میباشد. بنا بر آن تاریخ مبارزات آزادی خواهی وعادلانه خلقها، مبارزات دلیرانه وشجاعانه شان را هرگز فراموش نخواهد کرد.

 

مرد آزاده پیُ مرگ نمیرد هر گز

گر زتن رفت ولی درقدم جان باقیست

نام ز یبا و گرامیُ رفیق بریالی

در افقهای اندیشه و آرمان باقیست

عبدالو کیل کوچی