حزب قهرمانان و شهیدان، حزب پیش‌آهنگ کارگران ودهقانان، حزب زحمتکشان و ستمدیده گان، حزب آزادی خواهان و ترقی خواهان، حزب ستمکشان و مستضعفان، حزب پیشتاز و نوید بخش جوانان، حزب وطن‌دوستان، روشنفکران، حزب دوران‌ساز، پیشتاز و تاریخ ساز، سرفراز و افتخار آفرینان، حزب رزمنده گان و دلاوران، پاکبازان و دادخواهان، عدالت پسندان و ایثار گران، حزب نام‌آوران و همیشه جاودان.

  بدین مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس فرخنده ح د خ ا را به پیشگاه بنیاد گذاران اصیل ح د خ ا مبارزان ترقی‌خواه وعدالت پسند، وارثان صدیق مبارزات آزادی‌بخش، ادامه دهنده گان راه ح د خ ا، رفقای گرامی راه پرچم و پیام پرچم، رفقای گرامی فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان، احزاب وسازمانهای الهام گرفته از ح د خ ا و کسانی که پرچم مبارزه را بزمین نگذاشته اند، همچنان به دست اندرکاران سایتهای وزین سدیده دم، سردبیرودبیران سایت پرجاذبه وزین اصالت، رزمنده گان، حقیقت، مشعل، وطن، انجمن میهن، وطندار، آریایی، پندار، سایت همایون وسایر رسانه های ترقی‌خواه داخلی وبرون مرزی، به تمام هوا دران حزب د خ ا حزب وطن وسایر شخصیتهای فرهیخته وطندوست اساسگزاران جنبشهای چپ ودموکراتیک احزاب ترقی‌خواه سیاسی وحلقات روشنگرا، جریانات ترقی پسند، سالاران قلم وسروران ادبیات، پژوهشگران ورهروان مکتب انسانیت از صمیم قلب تبریک وتهنیت میگویم.

  رفقای گرانقدر: هرقدر چالشهای روزگار مارا به گروه های سیاسی تقسیم کند ولی همه وارثان همان دودمان بزرگ سیاسی کشور واعضای همان خانواده بزرگ وبا افتخار سیاسی وطن خود هستیم واهداف خود را چه کس بخواهد ویا نخواهند به آن مکتب پاک انسانیت متعلق دانسته ودر سنگر آن شریفانه وصادقانه ایستادیم؛ زیرا ح د خ ا منحصر بیک گروه یا فردی بلکه نبوده سرماییه ونیروی بالنده افتخار آمیز همه اعضای خود هست وخواهد بود.

 حزبی که وارث جنبشهای آزادی خواهی ضد ارتجاع، استبداد وآمپریالیزم، بقایای نهضت مشروطیت ودوره روشنگرای امانی وسایر وطنپرستان بوده است.

 حزبی که عناصرش متشکل از شریف ترین، صدیقترین، پاکیزه ترین، فداکار ترین، آگاهترین، بافتخار ترین وبهترین نوع انسان وانسانیت همچنان مضمون وماهیتش وطنپرستی، فدا کاری، عدالت، روشنگری، آزادی خواهی، مبارزه عادلانه، پیشرفت ونجات توده ها وشمایلش از رفاقت، دوستی، محبت، همسویی، همبستگی، وحدت همدلی، اتحاد واهدافش دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی وتحکیم وحدت ملی، ترقی وتعالی کشور، نجات مردم از فقر، مرض، بیکاری وبیسرنوشتی، فراهم آوری صلح وثبات در کشور، خدمت بمردم افغانستان، اتحاد وفاق ملی، رشد اقتصاد فرهنگ جامعه ومسایل سیاسی، دموکراسی، دوستی وطنپرستی وانترناسیونالیستی، ایجاد گر روابط دوستانه با خلقهای جهان ودشمن آشتی ناپذیر استعمار، استثمار انواع ستم وارتجاع.

 حزب زنجیر شکن وارث حقیقی آزاده گانیکه برای نخستین بار در تاریخ کشورپوزه استعماراستبداد ارتجاع وآمپریالیزم را بزمین مالید و به حکمروایی دوصدساله یک خاندان مستبد پایان داد، زنجیر استثمار استبداد، تبعیض، تفرقه ونفاق ملی را شکست وباری هم قدرت رهبری وزعامت کشور را تجربه کرد وبرای نخستین بار زمین را به دهقانان، کار را به کارگران، کتاب وفلم را به سایر هموطنان، نان ودوا ولباس وخانه را به محتاجان اهدا وآماده کرد. برضد تبعیض وتعصبات قومی، زبانی، جنسیتی، سمتی ونژادی رزمید. وحدت ملی را در تاریخ این کشور برای اولین بار عملاً تحکیم و تا مین کرد وبرای نخستین بار سایر اقوام را بطور عادلانه ومساویانه شامل قدرت دولتی ساخت.

 حزبی که در زمان قدرتش تاب تحمل را از دشمنانش گرفته بود ودر یک جنگ نا برابر، تحمیلی وغیر علادلانه منجر به فروپاشی گردید.

 ولی دشمنانش هرگز وهرگز نتوانستند این مکتب انسانیت را خاموش سازند بلکه این حزب توانست در اعماق توفان های توفنده صدایش را بلند نگهدارد وپرچم افتخار آفرینش در قله آرمانهای والای خلق ستمدیده افغانستان همواره در اهتزاز است زیرا که درخت تنو مند حزب تا دهنوز ریشه در آب است وریشه در اعماق قلوب خلق ستمدیده افغانستان دارد. همین اکنون دشمنان داخلی وخارجی آنقدر از موجودیت این حزب هراسان وحشت زده اند که دست بدست هم داده وبا یک سر وهزاران زبان از هیچ تبلیغات خاینانه برضد آن دریغ نمی کنند ولی این طبیعیست ما میدانیم که تخریب آنها دال بر حقانیت ما میکند بلا خره روزی میرسد که مردم صاف دل افغانستان حقایق را خواهند شناخت واز خواب زمستانی بیدار خواهند شد.

 یکی از هشدار های تاریخی زنده یاد ببرک کارمل بزرگ این بود که میگفت پرچمداران دموکراتیک خلق افغانستان هوشیاری را از دست ندهید زیراکه دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان شما را در صدر لیست سیاه شان گرفته اند. بنا اً معلوم است که میزان تخریب دشنان حزب ما متناسباً مساویست به وطنپرستی اعضای حزب که خوشبختانه به همت اعضای صادق وفادارش تا هنوز افتخار مندانه پرچم گلگون ح د خ ا ما در شامخ قله های آرزوی مردم افغانستان پای برجا ودر حال اهتزاز است افتخار برفقای پیشقدم وپیشتاز ما.

 در اخیر در حالیکه یپنجاه وچهار سالگی عضویت خود را درین حزب پرافتخاردموکراتیک خلق افغانستان جشن میگیرم یک بار دیگر سالگرد خجسته وپر میمنت حزب را به همه رفقای عزیز تبریک وتهنیت میگویم پیشنهاد مینمایم که رفقای بزرگ وبا مسولیت این را خواهند پذیرفت که اعضای ح د خ ا را بیش ازین بنامهای متعدد تقسیم نسازند وهمه رفقای روزهای دشوارگذشته متعلق به همین ح د خ ا هستند واز اهداف وآرمانهایش متحدانه دفاع میکنندزیرااین مشکلی بسازمانهای جانبی ایجاد نمیکند بلکه با وحدت خود قوت ونیروی بیشترمیبخشند.

 این حزب جاودان است

 این حزب آزادی و ترقی زحمتکشان است

 این حزب قهرمان است

 این حزب کارگران دهقانان دادخواهان است

 این حزب قهرمان است

 امید بیکران خلقهای افغانستان است

 این حزب قهرمان است

 میراث افتخار نیا کان وبزرگان است

 این حزب قهرمان است

 *****************

 این وارث جنبشهای مشروطه وآزادیست

 ماندگار تاریخیست

 سرخیی رنگ پرچم، از خون شهیدان است

 این حزب قهر مان است

 ******************

 در سنگر آزادی در مصاف سربازی

 در رزم وفدا کاری

 آن پرچم گلگونش افراشته جاودان است

 این حزب قهرمان است

 **************

 این مکتب آزادی در راه سرافرازی

 صلح ودموکراسی

 جایگاه همرزمان و تمامی روشنگران است

 این حزب قهرمان است

 جان وتن کوچی بفدای این دبستان است

 این حزب قهرمان است

 ****************

 با وحدت و همدلی، میرسیم به پیروزی

 اینجا، جای همسوییست

 جای جنگ قومی نیست، جایگاه انسان است

 این حزب قهرمان است

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان است

 این حزب قهرمان است

 تا چرخ به گردش است، تادور این جهان است

 این حزب جاودان است

 این حزب جاودان است

 این حزب جاودان است