غروبت روشن از روزاست ای خورشید آزادی

فروغ خاطرت در کوی دل پیوسته جا دارد

مشو افسرده از رمزی غروب آفتاب ای دل

که فردا در طلوعش صد هزاران روزها دارد

 

ماه دسامبر برای کلیه داد خواهان ترقی‌خواه و عدالت پسند کشور ما به‌مثابه ماه غمبار سیاسی، ماه وداع با رهبر فرزانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنده یاد ببرک کارمل است. اول دسامبر سال ۱۹۹۶ میلادی رهبر محبوب زحمتکشان افغانستان و پیشوای جنبش روشنفکری و ترقی‌خواهانه کشور ما به جاودانگی پیوست. مرگ زنده یاد ببرک کارمل، فرزند صدیق خلق افغانستان، دوست خلق‌ها، رهبر جنبش چپ و دموکراتیک و کلیه ترقی خواهان عدالت پسند کشور ما ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر بوده است. به این مناسبت یاد و خاطرات شخصیت ملی و بین‌المللی، ابر مرد تاریخ معاصر کشور ما را همیشه گرامی می‌داریم.

زنده یاد ببرک کارمل از همان آغاز جوانی در زمان تحصیل، دوره زندان و پس از آن، سرنوشت خویش را با سرنوشت مردمش گره زد ه بود چنانچه از پیشوایی جنبش محصلین دانشکده کابل گرفته تا ایستادگی در انتخابات پارلمانی دوره هفتم شورای ملی در دفاع از عدالت و سهم فعال آن در جنبش سرتاسری روشنفکری و مبارزه علیه استبداد، ارتجاع و استعمار، راه اندازی مبارزات پارلمانی و سازمان‌دهی فعالانه کار سیاسی در امر بسیج و تشکل حلقات سیاسی به‌منظور تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا رهبری خردمندانه حزب د خ ا و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان و نقش فعال آن در جنبش بین‌المللی صلح، آزادی و دموکراسی از کار نامه‌های درخشان رهبر فقید جنبش انقلابی کشور ما می‌باشد.

شاد روان ببرک کارمل تمام عمر پر بار خود را در راه آرمان‌های والای خلق ستمدیده افغانستان وقف نمود. شخصیت والای ببرک کارمل از عشق به انسان زحمتکش، اصول و اخلاق عالی مترقی و جهان‌بینی علمی مایه می‌گرفت. چنانچه اندیشه و خردمندی، توانایی فکری، شجاعت و صداقت، جسارت و مناعت کلام و فصاحت بیان، پیش‌بینی و دگر اندیشی، لیاقت و کاردانی این انترناسیونالیست پر شور و انقلابی بیانگر شخصیت والای ببرک کارمل فقید بود.

شخصیت زنده یاد ببرک کارمل ملهم از عشق به وطن، خردمندی خلاقانه، پیگیری و خستگی ناپذیری، ثبات کاری، تحرک وفاداری، واقع‌بینی، اندیشه ترقی خواهی، دلسوزی، موضع‌گیری اصولی و ثبات فکری، از خصایل عالی ببرک کارمل بود. زنده یاد ببرک کارمل به‌مثابه مؤسس ح د خ ا اعضای حزب را به وحدت و یکپارچگی توصیه می‌کرد. و حفظ وحدت حزبی را به‌مثابه مردمک چشم و ضامن پیروزی می‌دانست. کارمل فقید حزب را از گزند امراض کوته نظری، قبیله گرایی و تمایلات سمتی و قومی و از هر گونه آلودگی‌ها و امراض جامعه فیودالی پاک و منزه نگه می‌داشت. و علیه عوامل نفاق و تفرقه درون حزبی و در برابر فراکسیونیزم و گروه بازی‌های غیراصولی مبارزه بی‌امان می‌کرد.

ببرک کارمل با عشق سر شار به انسان زحمتکش و با اعتقاد راسخ و درک وسیع از جهان‌بینی علمی که خصلت اصلی اندیشه‌های جاودانه او را تشکیل می‌داد، در تمام بیانات و سخنرانی‌های خود به اعضای حزب می‌آموخت که تنها حزب رزمنده زحمتکشان مجهز با اندیشه انقلابی، جهان‌بینی علمی و بینش روشن طبقاتی خواهد توانست که توده‌های مردم را به‌سوی اهداف و آرمان‌های والایشان سمت‌وسو دهد و چنین حزب می‌تواند تمام نیروهای ملی، دموکراتیک را در یک جبه وسیع، به‌منظور رشد دموکراتیک و ترقی کشور تأمین کند.

ببرک کارمل به اصول عقیدتی سیاسی و اخلاق مترقی پابندی محکم داشت و همیشه با غرور وبی باک از مواضع اصولی شجاعانه دفاع می‌کرد. ببرک کارمل من‌حیث یک رهبر دانا و سخنور توانا از فرهنگ عالی انسانی برخوردار بود. مطالعه و نوشتن جز زندگی رسمی و شخصی ببرک کارمل بود دانش و معلومات عمیق ببرک کارمل از تاریخ ادبیات و فلسفه، پایه اصلی خرد او به‌حساب می‌آمد.

ببرک کارمل معتقد بود که باید وظایف انقلاب ملی دموکراتیک با اتحاد و همبستگی تمام نیروهای ملی دموکراتیک و مترقی در یک جبه وسیع ملی و ایجاد حکومت دموکراسی ملی حاکمیت سیاسی شکل گیرد. تا زمینه زماني، اصولی و شرایط برای رسیدن به اهداف غایی نظام عدالت و مساوات و بدون بهره کشی انسان به‌وسیله انسان مساعد گردد ببرک کارمل معتقد بود که تشکیل چنین نظامی از طریق ایجاد جبه وسیع نیروهای ملی دموکراتیک و مترقی و مشارکت مردم ممکن است.

ببرک کارمل به‌منظور مشارکت دادن عموم ملیت‌ها و اقوام ساکن کشور در امور دولتی از قوم برادر هزاره در کرسی صدارت و از اقوام ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه‌یی و اهل هنود در مقام‌های وزارت و معادل آن و از نماینده‌گان اقوام و سندیکاهای کارگری و دهقانی و اهل کسبه در مقام‌های عالی ریاست مدیریت ولایت برگزید.

و در بخش اجتماعی، تأسیس اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان، پیشه‌وران، جوانان، اهل کسبه و اصناف، کار برای بیکاران و اجرای امتیازات برای علما و روحانیون، اجرا و اعطای مواد ارتزاقی کوپونی و رایگان برای مأمورین دولت و کارگران، رشد فرهنگ و معارف عصری و اعزام جوانان به‌منظور تحصیل به خارج کشور، رشد فرهنگ و ادبیات، آزادی زبان و مطبوعات و دروس مکاتب به لسان مادی، کمک به خانواده شهدا و معلولین، تساوی حقوق زنان با مردان، ریشه کن ساختن نابرابری‌های نژادی، لسانی، قومی، سمتی طبقاتی، مذهبی، ملی و استعماری و ارایه خدمات اجتماعی، که می‌توانست زمینه برای گذار قانونمند در جهت پیروزی‌های ملی و دموکراتیک را مساعد سازد و تأمین حقوق شهر وندی دموکراتیزه شدن حیات سیاسی اجتماعی مردم مصوب در قانون اساسی و تصویب قانون لغو اعدام و پیشنهاد به مراجع بین‌المللی اجرا و عملی گردیده است.

ببرک کارمل با درک عمیق از تضادهای اساسی جامعه برای وحدت و تأمین واقعی عدالت اجتماعی پروگرام‌های زیر بنایی را در نظر داشت و برای پیاده کردن تصامیم عملی در یک پروسه قانونمند رشد اجتماعی برای تا مین وحدت ملی و ترقی در کشور اتخاذ کرده بود. چنانچه در زمان زمامداری آن زنده یاد، جرگه‌های اقوام و قبایل، ملیت‌های پشتون، هزاره، ازبک، بلوچ پشه‌یی، اهل هنود، نورستانی و غیره تشکیل گردید و اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان اعم از مردان و زنان بدون در نظر داشت تعلقات ملیتی، نژادی، لسانی، قبیله‌یی و قومی، دینی، مذهبی و عقاید سیاسی، تحصیل حقوق و مکلفیت‌های مساوی داشتند.

ببرک کارمل نماد بزرگ آزادی خواهی کشور، مدافع راستین استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و منافع ملی علیای کشور ما می‌باشد. شخصیت مبارز و انقلابی ببرک کارمل به‌مثابه یک رهبر حزبی متشکل از تمام ملیت‌ها، اقوام و قبایل و یک شخصیت فرا قومی و فراملیتی و به‌مثابه یک انترناسیونالیست و فراگیر توده‌های زحمتکشی بود.

بقول روز نامه نگار هندی شخصیت سیاسی ببرک کارمل چندین دهه قبل از دوره ریاست جمهوری او ساخته شده بود. پیش از آنکه ریس جمهور شود ببرک کارمل شده بود او مانند دیگر از شخصیت‌های هم‌طرازش در دوران جنگ جهانی دوم سر بلند کرد و در دهه پنجاه قرن گذشته شخصیتش شکل گرفت او روشنفکران را برای پیدا کردن راه حل‌های برون رفت از عقب ماندگی به تفکر واداشت. ببرک کارمل وطن‌پرست پر شور، انقلابی و آتشین مجهز به ایدیولوژی طبقه کارگر و عقاید انترناسیونالیستی پرولتری بود و مبارزه طبقاتی خصلت اساسی تفکر آن را تشکیل می‌داد.

 دیدگاه ببرک کارمل دید گاه طبقاتی به دفاع از طبقه کارگر و دهقانان و سایر زحمتکشان بر ضد طبقات استثمار گر ارتجاع استبداد و امپریالیزم بود و موضع‌گیری‌اش در سطح بین‌المللی بر ضد ارتجاع و استعمار و امپریالیزم به دفاع از صلح جهانی و دوستی خلق‌ها واضح بود.

 ببرک کارمل در رابطه به دشمنان سوگند خورده افغانستان پیش‌بینی کرده می‌گفت آنان نمی‌خواهند در همسایگی‌شان افغانستان آرام و مرفه وجود داشته باشد او مداخلات و تجاوز پاکستانی‌ها را بر حریم کشور ما در تبانی مستقیم حامیان بین‌المللی آن‌ها می‌دانست.

اکنون که افغانستان در مرحله حساس تاریخی خود قرار دارد. دوام مداخلات پاکستانی‌ها بر علیه کشور ما بیشتر از همه نیات شوم رژیم کرنیلی را با شرکای طالبی، داعشی، القاعده و دیگر تروریستان و متجاوزین خارجی برملا می‌سازد.

در حال حاضر رسالت عظیم نیروهای ترقی‌خواه کشور مخصوصاً اعضای سابق ح.د. خ.ا. و سایر نیروهای چپ و ترقی‌خواه کشور است که برای استحکام جنبش عدالت‌خواهی سرتاسری کشور به‌منظور اتحاد و ایتلاف‌های سیاسی ترقی خواهان عدالت گستر از هیچ‌گونه تلاش خستگی ناپذیر دریغ نورزیده و صفوف مردمی خویش را فشرده‌تر سازند. و به خاطر نجات وطن از هرگونه مداخلات دشمن و چالش‌های خطر ناک احتمالی بزرگ و بی‌سابقه نسبت به هر وقت دیگر عملاً متحد گردند.

رفقای همرزم! گرامیداشت از یاد و خاطرات بزرگان فقط ملاک عمل قرار دادن اندیشه‌ها، نصایح و آموزه‌های آنان است. تحکیم وحدت حزبی و ترقی‌خواهی ضامن پیروزی ما می‌باشد.

رفتی و در ره تو هزاران دیگر است

آموزه تو جنبش و توفان دیگر است

خورشید با غروب و طلوع جاودانه شد

مرگی تو هم تولد دوران دیگراست

عبدالوکیل کوچی