حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: به یاد همسنگر دادخواه زنده نام داوود شبرنگ
داوود شبرنگ

شخص آزاده پیُ مرگ نمیرد هرگز

 گرزتن رفت ولی درقدم جان باقیست

 نام همسنگر آزاده و فر هیخته ما

 ثبت تاریخ وطن چوماندگاران با قیست

  زنده نام محمد داود شبرنگ فرزند دگروال عبدالرحیم خان زادگاهش قریه ده بالای دره فرخشاه ولسوالی زیبای نجراب ولایت کاپیسا تاریخ تولد ش به اوایل دهه چهل خورشیدی تخمین میشود. محمد داوود شبرنگ یکی از اعضای سابقه دار حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از فعالین جنبش ترقیخوهانه کشور واز پیشگامان مبارزه ترقی خواهی واز اساسگذاران هسته حزبی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا دوست و خدمتگذار مردم و از روشنفکران پرتب و تاب انقلابی و فعالین سیاسی و همدوره و همیار بنده نگارنده و از همسنگران آزادی خواهی قله های هندوکش بیدار بود.

 زنده یاد محمد داوود شبرنگ در مراحل آغازین هسته گذاری کمیته حزبی ولسوالی کاپیسا از همکاران نزدیک محترم عبدالواحد فیضی و همدوره های شان بود.

 خوب به یاد دارم زمانی که بنده چهار سال و اندی پس از تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال ۱۳۴۸ خورشیدی در ولسوالی نجراب منحیث معلم و در بخش حزب مسوولیت با افتخار کمیته حزبی ولایتی کاپیسا را به عهده داشتم رفیق محمد داوود شبرنگ منحیث همکار فعال و اکتیف کمیته حزبی ولسوالی نجراب شب و روز در تطبیق دساتیر و اهداف وطنپرستانه حزبی با خشستگی ناپذیری وظایف شریفانه در میان مردم بخصوص جوانان را به پیش می برد.

 رفیق زنده یاد محمد داود شبرنگ راه حزب ومبارزه آزادی خواهانه را برهنمایی برادر بزرگش عبدالواسع شهید یکی از فعالین حزبی وافسر مبارز قوای مسلح به پیش گرفته بود. هنوز چند سال معدود از تاسیس حزب نگذشته بود که رفیق محمد داود شبرنگ در راه مبارزه ترقیخواهی سرنوشت خویش را با سرنوشت حزب ومردمش یکی ساخت.

  رفیق داود شبرنگ که از میان توده ها برخاسته بود همواره در میان فرزندان رنج وغم ولسوالی بمنظور کار روشنگرانه وتنویر اذهان توده ها تا ده ها کیلومتر با پای پیاده بوظایف وطنپرستانه با عبور از کوه ها میشتافت. رفیق شبرنگ شخصیت چیز فهم، انقلابی، روشنفکر فرهیخته، سخنور خوب، وعالی ترین ترجمان آرمانهای زحمتکشان کشور ومبلغ راستین اهداف والای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.

  رفیق داود شبرنگ انسان خوش برخورد، مهربان، دوست دهقانان ویار زحمتکشان بود. به یاد دارم که رفیق داود شبرنگ غذای شباروزی فامیل خود را با بیچاره گان یتیمان ومظلومان ومحرومان تقسیم میکرد. رفیق داود شبرنگ با کارگران ودهقانان همکاری وهمیاری کرده در غم وشادی آنها شریک وسهیم و خانه محمد داود شبرنگ جایگاه کلیه اعضای حزبی ولسوالی نجراب بود.

 زنده یاد محمد داود شبرنگ انسان باگذشت، فروتن، تحمل پذیرواز لحاظ شخصی بی توقع بود. چنانچه پس از پیروزی قیام ثور که ولایت کاپیسا طی چند سالی صرفاً ساختار دولتی آن منحیث لوی ولسوالی بولایت پروان مرتبط بود. محترم محمد ابراهیم دهقان کادرهای ولایت کاپیسا را بمنظور تقرر در پستهای ولسوالی تقاضانمود، رفیق داود شبرنگ نخستین کسی بود مستحق وکاردان، ولی هیچگاه به پیشنهاد تقررش بحیث ولسوال موافقه نکرد ه و رفیق دیگری را پیشنهاد نمود. رفیق زنده یاد محمد داود شبرنگ به پیروزیهاغره نمیشد وبه شکستها هرگز رنگ ورخ نمیباخت. زنده یاد محمد داود شبرنگ در زمان شرایط اختفای کارحزبی سیاسی نزدیک بدوسال هردو فامیل های ما دریک مکان زندگی میکردیم. از همان سنگر رزمی وامکانات ایشان همواره در راه تطبیق اهداف وطنخواهانه بقیمت جان خود میکوشید. بعد از مرحله نوین رفیق محمد داود شبرنگ مسولیت خطیر کاری را که حزب به عهده اش گذاشته بود با سربلندی وصداقت انجام میداد وپس از تحولات اخیر سیاسی که منجر به فروپاشی حزب ودولت ج د ا گردید رفیق زنده یاد محمد داود شبرنگ برغم شرایط ناگوار کشور، سربکف در آغوش وطن ودرخدمت هموطنان فعالانه قرار داشت و در مقامات رهبری حزب متحد ملی ترقی افغانستان تا آخرین لحظه حیات بخاطر وطن ودر راه مردمش وحزب محبوبش نفس میکشید. یادش گرامی، نامش جاودان وروحش شاد.