حقیقت عبدالوکیل کوچی: ببرک کارمل فروغ جاودان راه ترقی وعدالت وآزادی
ببرک کارمل
ببرک کارمل

اگر زنده ماندن به قیمت تن در دادن به پستی وگذشتن از عقاید، از حیثیت وآبرو وپا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صدبار به آن شرف دارد. ببرک کارمل

 اندیشه و افکار تو جاویدان است

 آموزه و آثار تو بی پایان است

 تا آخر این جهان عمر خواهی کرد

 مرگ توهم آغازگرصددوران است

 

بیستمین سالگرد جاودانگی وخاطرات تابناک زنده یاد ببرک کارمل فرزند کبیر خلق افغانستان، بنیانگذار ورهبر فرزانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان ویکی از پیشوایان جنبش چپ ودموکراتیک وترقیخواهی افغانستان را گرامی میداریم.

 زنده یاد ببرک کارمل درست بیست سال قبل با جهان وداع کرد و قلبی که تا آخرین نفس برای وطن ومردمش همواره می تپید ایستاد واما در آموزه ها واندیشهای جاودانی اش زنده وماندگار است.

 سوم دسامبر ۱۹۹۶ در تاریخ جنبش ترقیخواهی کشور ما روز مهم وروز تجدید پیمان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با آرمانها واندیشه های جاودانی زنده یاد ببرک کارمل بود. حقانیت زندگی خردمندانه ببرک کارمل بمثابه پرچمدار کبیر آزادی، دموکراسی، وعدالتخواهی در افغانستان منطقه وجهان از تجلی و تبلور خاصی بر خوردار بوده است که با گذشت زمان، تاریخ به آن صحه میگذارد.

 همین بزرگ مرد تاریخ بود که راه مبارزه اصولی و بی امان را در کشور، منطقه وجهان گشود. افکار واندیشه این شخصیت بین المللی ملهم از دوستی با خلقها وآزادی برای مستضعفان، کارگران ودهقانان وسایر زحمتکشان بود که بر بنیاد آن راه نوین

 مبارزه را بخاطر نجات مردم از عقب ماندگی قرون اساس گذاشته بود. زنده یاد ببرک کارمل بمثابه ناجی مردم زحمتکش ورهگشای اصلی جنبش دادخواهانه با ژرفترین اندیشه های ترقی خواهانه عصرش توانست در صدر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان مردم را از کوره راه های صعب العبور وپیچیده تاریخ بسوی پیروزیها رهبری کند.

 دوران مبارزات پربار زنده یاد ببرک کار مل دوران فراز ونشیب تحولات سیاسی وانکشافات بغرنج اجتماعیست که در چنین شرایط این راد مرد دانا وتوا نا، اساس مکتبی را گذاشت، مکتب انساندوستی، وطنپرستی، آزادی وآزاده گی، سربلندی وافتخار، چنانچه آموزه های خرد مندانه زنده یاد ببرک کارمل فقید همچو خورشید بدلهای روشنگران ونسلهای مبارز راه آزادی همیشه تابان است وصدای رفیق کارمل فقید طنین انداز دلهای رهروانش ومردمش همواره پابر جا وآموزه هایش رهگشا ومشعل کاروان مبارزه آزادی خواهی کشور مان جاودانه خواهد بود.

 زنده یاد ببرک کارمل بخاطر نجات وطنش مبارزه ترقیخواهانه را علیه ارتجاع، استبداد واستثمار شجاعانه به پیش برد وبرغم تهدیدات مهیب وخطرناک رژیمهای استبدادی از زندان ومرگ نمی هراسید وپرچم مبارزه را تا به آخرین نفس زندگی اش برافراشته نگهداشت.

 زنده یاد ببرک کارمل یکی از شخصیت های بزرگ راه آزادی، مبارز کبیر، دارای نبوغ انقلابی پر شور وآتشین، نماد ترقی وطنپرستی، شجاعت ومتانت، دلاوری وفروتنی، تقوا وخدمتگذاری، دوراندیشی، تفکر ودانش فنا نا پذیر وبلأ خره افتخار جاودانی جنبش ترقی خواهی منطقه ورهبر فرزانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.

 ایستاده گی در برابر ظالمان ومستبدین، حق طلبی وعدالتخواهی، اندیشه های پیشرفت وترقیخواهی، انساندوستی، رفاقت، صمیمیت، محبت، عشق بوطن تلاش بمبارزه، وحفظ وحدت از جمله وصایای آن است که سرمشق همیشگی اصول مبارزه و نسل های فردای جامعه ما خواهد بود.

 ببرک کارمل منحیث یک شخصیت جهانی در پیوند با اندیشه های تابناک دوستی با خلقهای جهان مورد احترام جهانیان قرار داشت. واما دشمنان افغانستان از نبوغ آن میهراسیدند وبر علیه راه واندیشه آن صف میکشیدند.

 دشمنان افغانستان اعم از ارتجاع داخلی ومنطقوی در تبانی آمپریالیزم بین المللی با راه اندازی جنگ تحمیلی ومداخلات آشکارا درافغانستان در یک جنگ ظالمانه نیابتی وتحمیل شده خواستند سدراه مبارزه حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجنبش داد خواهانه کشور شوند ولی رهروان صدیق راه کارمل و راه نجات وطن چراغ روشن شده زنده یاد ببرک کارمل را روشن وپرچم پرافتخار آرمانهای جاودانه ببرک کارمل وحزبش را بر افراشته نگهداشته اند. نام کارمل کبیربا تاریخ جنبش داد خواهانه کشورعزیز ما، ماندگار وجاودانه میباشد. درود بروان پاک کارمل بزرگ، نا مامش جاودان وخاطراتش گرامی باد.