نازم به چنین رهبر پاکیزه گهر

 بر مکتب و اندیشه همچون رهبر

 ما وارث فامیل بزرگیم همه

 او مثل پدر بود بما، هم رهبر

 میگویند تاریخ شخصیت‌ها را به وجود می‌آورد و اما جاودان نام ببرک کارمل شخصیتی بود که تاریخ را ورق زد و تاریخ جنبش ترقی‌خواهی از آن شکل گرفت. شخصیتی که صد سال جلوتر از عصر خود می‌زیست و همچون خورشید جاودان همواره خواهد تابید.

 نشریه کار ارگان نشراتی سازمان فداییان خلق اکثریت در رابطه به زنده یاد ببرک کارمل مینگارد که ببرک کارمل چندین دهه در صحنه‌ی مبارزات سیاسی افغانستان حضور داشت و در سی سال گذشته یکی از مطرح‌ترین و نقش آور ترین چهره‌های سیاسی کشورش بود. بدون شک یک‌زمانی تاریخ گواه بر آن خواهد شد که شخصیت زنده یاد ببرک کارمل بسیار بزرگ‌تر از آنست که او را می‌شناسند. زیرا که همرزمان و هم عصرانش از تحلیل نبوغ سیاسی و خلاقیت‌های فکری آن شخصیت نامدار درک معینی داشته و به تحلیل بیشتر نیاز است.

 گوردن آلپرت در باره شخصیت انسان می‌نوشت که شخصیت یعنی مجموعه‌ی از رفتار و شیوه‌های تفکر با ویژه گی های بی‌همتا، قابلیت پیش‌بینی پویایی و ثبات است که بر بنیاد چنین ویژه گی ها

 و آفرینش‌ها، کارنامه‌ها و خلاقیت‌هاست که بدست و دماغ بشر به وجود آمده ودر درازنای زمان جاودانی میشود. وقتیکه میگوییم انسان موجود خاکی ومحصول تحولات طبیعی است بنا بر آن تغیر بلا انقطاع طبیعی وتکامل پدیده ها در ساخت وساز فنا نا پذیر آفرینش‌ها جاودانه میشود. بنا بر آن انسان در سرنوشت جهان وتحولات مستدام ماحول خود نقش اساسی داشته و به اینترتیب تاریخ را ورق میزند ومی آفریند و در راستای دگر گونیها وآرایشهای طبیعی، تحولات سیاسی وتغیرات اجتماعی، شخصیتهای را به وجود می‌آورد که از حیث کارایی با فطرت ذاتی و نبوغ خارق العاده، نقش آفرینی وخلاقیت بیهمتا حایگاه خود را مشخص میسازد. روی همین مشخصه نقش ومیزان اثر گذاری در رشد جامعه آنرا از دیگران متفاوت ساخته وجاودانگی می بخشد.

  شخصیت زنده یاد ببرک کارمل یک شخصیت استثنایی وملهم از عشق بوطن دارای نبوغ عالی وخلاقیت بزرگ بود.

  زنده یاد کارمل بزرگ، پیش‌بینی حوادث از اوضاع پیچیده افغانستان و جهان وپیشگویی جریانات وچالشهای بزرگ، وصایای موکد وحدت حزبی وهمبستگی ملی، هوشیار باشها وهشدار های تاریخی و خلاقیت‌های کاری، اندیشه عالی وتفکر ناب ازرشها وآفرینشها، قابلیت ابتکار وتوانایی فکری و فطری شخصیت استثنایی ببرک کارمل بود.

 همین خلاقیت ونبوغ، والا ترین ویژه گی های انسان است این دو جوهر ذاتی شخصیت ببرک کارمل را از دیگران متفاوت میسازد. از همین رو برحق میتوان گفت که شخصیت زنده یاد ببرک کارمل بسیار بزرگ‌تر از وظایف رسمی ورسالت تاریخی آن بود.

  یک ژورنالیست هندی میگفت ببرک کارمل قبل از آنکه زعیم، رهبر وریس جمهور شود، ببرک کارمل شده بود.

 بدین معنا که شخصیت ببرک کارمل بسیار بزرگ‌تر از موقف ومقام رسمی اش بود. به این ترتیب طرحها ونظریات وتفکرات و اندیشه جاودانی ببرک کارمل تا قرنها نیاز مند

  تحلیل، تحقیق وپژوهش دوامدار است تا انسان قادر به تحلیل همه جانبه در کلیه ابعاد دانش و اندیشه خارق العاده آن ابر مرد تاریخ شوند. البته درک وشناخت از همچون شخصیتی، در حقیقت درک وشناخت از یک مکتب انسانیت است. از یک مکتبی که درپروسه عشق به انسان واحترام بمقام انسانی شکل گرفته است وهمچنان شناخت از شخصیت زنده یاد ببرک کارمل، درواقع درک وشناخت از جامعه وتاریخ افغانستان وجهان بوده وبرای ترقیخواهان وطن مبرمیت حیاتی داشته که مستلزم پژوهش وپویایی بزرگ است و درین برگه مختصر مروری به آن خواهیم داشت.

  سر آغاز زنده گی ونوجوانی:

 ببرک کارمل در حومه شهر کابل در سال ۱۹۲۹ در اواخر سلطنت غازی امان اله خان در یک خانواده روشنضمیر دیده به بجهان گشود. دوران نو جوانی ببرک کارمل وجریان آموزش در دانشکده ودانشگاه ملهم از شور واحساس وطنپرستانه بود که با افکار و اندیشه مبارزین آزاده وشالوده مبارزات دوران گذشته مشروطه خواهان وبقایای نهضت امانی مرتبط میباشد.

 بخصوص افکار آزادی خواهانه فاروق جان تیلگرافی یکی از آزادی خواهان جنبش مشروطیت ونهضت امانی و از نزدیکان فامیلی ببرک کارمل نقش واثرمندی زیادی به آن داشته است. ببرک کارمل از همان ایام جوانی شخص با مطالعه کوشا، شجاع وبیهراس بود و ازهمان آغاز علایم سازنده گی، تهذیب تحرک، ودر میان همه محبوب و دارای اعتماد بنفس بود. بقول بزرگان خانواده ایشان ببرک کارمل به خواندن کتب و آثار مترقی، اخبار وجراید ومجلات علاقه بخصوص داشت. ودیگران را نیز به خواندن ومطالعه تشویق میکرد ودر زمان جوانی بفعال سیاسی مبدل گردید. ببرک کارمل با وصف دید گاه های متفاوت از همان آغاز نوجوانی معلوم بود که کارهای با افتخار آن با عث مباهات شان خواهد شد.

 زنده یاد ببرک کارمل کتب وآثار داخلی وخارجی را بمطالعه میگرفت در دروس مکتب پیشگام وباعث مباهات استادانش بود. همیشه روی مسایل جاری روز وموضوعات سیاسی فکر میکرد وضع آشقته مردم هزاران سوال در ذهن ببرک کارمل تولید میکرد وبرای پاسخ آن خود ودیگران را به بحث میکشید.

 در کنار دروس وتحصیلات، مطالعه آثار مترقی، پژوهش، مباحثات علمی وسیاسی، مصاحبه، بیانیه، سخنرانی، راه اندازی گرد همآیی ها ی سیاسی، کنفرانسها، مظاهرات، صحبتها، نوشتن آثار تاریخی وسیاسی، مقالات ومضامین فعالیتهای روزمره ببرک کارمل را تشکیل میداد رفته رفته شخصیت ببرک کارمل در میان توده ها رشد کرد وعشق وطنپرستی ومبارزه بخاطر نجات مردم از بدبختیهای بجا مانده از قرون در وجود اندیشه وافکار ببرک کارمل ریشه دوانیده بود.

 ببرک کارمل یک مبارز واقعی سر سپرده وشجاع بود:

 آغاز فعالیتهای سیاسی ومبارزه هدفمند ببرک کارمل همزمان با جریان نهضت داد خواهانه ودوره سوم جنبش مشروطیت شکل میگرفت. ببرک کارمل در ایجاد جنبش دانشجویان پوهنتون کابل نقش برجسته داشت وبا باز مانده گان جنبش مشروطیت دوم ومبارزان دوره هفتم شورا وبا بسیاری از رهبران واعضای فعال جنبش تماس ها ومباحثاتی داشت وجوانان را به مبارزه دادخواهانه میطلبید.

 جورج آنی می‌نوشت: ببرک کارمل پیش از آنکه از دانشگاه حقوق کابل زندانی شود از اعتبار وشهرت برخوردار بود. ببرک کارمل در تظاهرات بدفاع از اتحادیه محصلان نقش عمده داشته واز پشتیبانی عده زیادی بر خوردار بود.

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکی از سازمانهایی بود که توسط همین تحصیلکرده گان انقلابی به وجود آمد اما حکومت استبدادی وقت در سال ۱۹۵۳ ــــ ۱۹۵۷ او را بزندان افگند اما حبس، زندان، غل وزنجیر، تهدید وشانتاژ روحیه عالی وانقلابی او را تضعیف نکرد وبلکه آبدیده تر ساخت.

 همان زندان، ببرک کارمل را مصمم تر وعزمش را به مبارزه آهنین وخلل ناپذیر ترساخت. ببرک کارمل در مبارزه با ارتجاع وآمپریالیزم موضعگیری آشتی ناپذیر داشت ودر داخل کشور همواره برضد ظلم وستم ایستاده گی میکرد وبدفاع از منافع خلق می ایستاد. ببرک کارمل در زمان شهادت استاد میر اکبر خیبر سکوت مرگبار سیاسی را شکستاند ودولت مستبد افغانستان را مقصر اصلی بدبختی ها دانست.

 ببرک کارمل در تمام حیاتش دربرابر دشمن ایستاده گی کرد واز منافع زحمتکشان حتا در دشوار ترین لحظات فروگذار نشد.

 ببرک کارمل مبارز ضد سلطنت، ضد ارتجاع، استبداد وآمپریالیزم بود:

 طوریکه گفته آمدیم ببرک کارمل از همان آغاز دوران کودکی وجوانی بیترس و بی هراس بود واز چیزی هراس نداشت. تمام اندوخته ها، سوالات و پرسشهای خود را بدون ترس وهراس بیان میکرد همان بود که در دوره تحصیل با بیان حقایق در برابر تهدیدات ژاندرمری نهراسیده ومظاهرات ضد سلطنتی را رهبری میکرد.

 ببرک کارمل در پارالمان کشور اهداف دادخواهانه حزب ومردمش را با صدای رسا انعکاس میداد؛ و از همان ایام جوانی مردم را به مبارزه بر ضد استبداد، استعمار و آمپر یالیزم دعوت مینمود واز موضعگیری چپ ودموکراتیک، در کنار مردمش مبارزه بی امان را در برابر ارتجاع واستبداد وعمال استعمار وآمپریالیزم سازماندهی میکرد.

 حملات فزیکی دوسه وکیل مرتجع در پارالمان روحیه او را تغیر نداد. ببرک کارمل از تریبیون پارالمان کشور، مرتجعین ومستبدین را مخاطب قرارداده بدفاع زحمتکشان وافشای جنایات طبقه حاکمه باصدای رسا میگفت که شما مرتجعین ومستبدین ظالم وشما حکومتی های جفاکار افغانستان ظلمهای را که بر مردم افغانستان روا داشته اید زود است که در دادگاه خلق محاکمه ومجازات شوید.

 همچنان سلطنت ظاهر شاه هرگز نتوانست با تهدید پولیس ا و را بترساند وبا عده های کرسی، مقام وثروت، اورا تطمع سازد.

 ببرک کارمل در زمان زعامت ورهبری حزبی ودولتی در برابر ارتجاع وآمپریالیزم هیچگاهی سر تعظیم فرونکرد وباسازش ومعامله با دشمن نفرت داشت.

 ببرک کارمل در برابر زورگویی طبقات مرتجع ومستبد ایستاده گی میکرد وتازمان مرگش با دشمنان افغانستان آشتی ناپذیر بود.

 ببرک کارمل بحیث یک انسان متعهد به منافع توده های زحمتکش کشور همواره در کنار آنها قرار داشت وبدفاع ازخلق کشور وافشای دشمنان سوگند خورده خلق با مبارزه اصولی وبی امان میپرداخت در نخستین تحولات رسانشی کشور برای اولین بار ادبیات نو مترقی جاگزین گردید ونخستین بار شعار های انقلابی ومترقی در جهت دفاع از منافع ستمکشان علیه ستمگران در صفوف مبارزین روشنفکر رواج یافت. ببرک کارمل ماهیت نظام شاهی را که پایه های آنرا اداره فرتوت فیودالی تشکیل میداد در پیشگاه مردم افغانستان وجهان افشا میساخت. واعمال ضد ملی وضد انسانی مرتجعین ومستبدین را شدیداً محکوم میکرد. ودر همه سخنرانی ها وستیژهای دادخواهانه ودر اخبار وجراید ومطبوعات ماهیت جنایتکارانه ارتجاع و آمپریالیزم را رسوا، افشا وخنثی میساخت.

 بقول شاد روان نظام الدین تهذیب ببرک کارمل شخصیتی بود که برای اولین بار مظاهرات را در پوهنتون کابل براه انداخت وهمیشه در مظاهرات وتجمع روشنفکران وزحمتکشان سخنرانی میکرد. در یکی از روزها در جریان سخنرانی ببرک کارمل نیروی پلیس آمد وبعضی ها فرار کردند ولی رفیق کارمل از جایش تکان نخورد ومحصلین را صدا کرد که بیایید دوستان فرار نکنید، فرار نکنید خواست شما بر حق است وآنها دوباره بر گشتند.

 ببرک کارمل در پارالمان کشور حقایق را باز گو مینمود واز تریبیون پارالمانی به افشای چهره‌های حکمرانان مرتجع می پرداخت. در تظاهرات سوم عقرب وروز های اول ماه می روز همبستگی کارگران جهان بدفاع از کارگران وسایر زحمتکشان کشور، اعمال ارتجاع واستبداد، استثمار گران، دلالان وکمپرادورهای فاسد واستعمارگران وآمپریالیزم را محکوم مینمود. در یکی از تظاهراتی که به مناسبت اول ماه می در سالهای ۵۱ یا ۵۲ در چهار راهی پلازا راه اندازی گردیده بود ببرک کارمل مورد استقبال بی پایان قرار گرفت. ببرک کارمل با شجاعت ومتا نت از آیده لوژی طبقه کارگر وسایر زحمتکشان دفاع میکرد. بنده نگارنده در آن مظاهره عظیم پرشکوه شرکت داشتم ببرک کارمل در آغاز سخنان شان گفتند کمیته مرکزی ح د خ ا بمنا سبت اول ماه می روزجهانی کارگر، بماسبت روز بین المللی کارگران جهان، وبمناسبت قیام ستمکشان علیه ستمگران بهترین شاد باشهای خود را تقدیم میدارد وپس از آن در رابطه به افشای رویکردهای خاینانه دولت سخنرانی کرد که مورد استقبال وتایید بینظیر مردم قرار گرفت.

 ببرک کارمل در درون حزب عمال نفوذی ارتجاع وآمپریالیزم را افشا ورسوا نموده صفوف حزب را از گزند عمال دشمن پاک ومنزه نگهمیداشت. ببرک کارمل با مبارزه شجاعانه، حزب را از گزند وانحرافات اپرتونیست راست وچپ بر حذر میساخت. ببرک کارمل در عرصه جهانی مجامع بین المللی وسخنرانی های برون مرزی خود نیز زور گویی وقلدری ارتجاع و آمپریالیزم را نکوهش ومحکوم نموده ودر مقابل شان سرسخت ایستاده گی میکرد.

 زنده یاد ببرک کارمل ارتجاع، استبداد وآمپریالیزم، راسیزم وشونیزم را دشمن بشریت میدانست وبا عوامل داخلی وخارجی شان سر سختانه میرزمید و باسلاح برنده اصول واتیک مبارزه علیه سازشگران ومعامله گران داخلی وخارجی مبارزه میکرد. ببرک کارمل در بیست وهفتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی ملاقات با گراچف را نپذیرفته بود. همچنان دیگو کور دویس سرمنشی ملل متحد در رابطه به ببرک کارمل اذعان کرده بود که ببرک کارمل با پیش‌بینی درست آنچه واقعاًبعد از خروج روسها اتفاق افتاد بواقعیت پیوست. نام زنده یاد ببرک کارمل جاودان ورحش شاد

 آن رهبر ما که خادم کشور بود

 آن کشور ما که صاحب رهبر بود

 دنیا و جهان بخاک کویش نرسد

 همسنگر و هم پدر وهم رهبر بود