مردم آزاده افغانستان با عبور از گذرگاه تاریخ وپس از صدها سال مبارزه بر ضد استعمار واستبداد در جبهات بزرگ رهاییبخس ملی وجنبشهای مشروطه خواهی بخاطر آزادی واستقلال وبدفاع از خلقهای ستمدیده کشور پرچم مبارزه را علیه ارتجاع، استبداد وعوامل استعماری بر افراشته حماسه ها آفریدند.

 در همان دوران بود که قامت استعمار گران وتجاوز کاران را در سر زمین حماسه ها قهرمانانه شکستند. آن شخصیتهای بزرگ سر بلند کرده از جنبشهای مشروطیت ضد استعماری واستبدادی، با مبارزه مستدام بخاطر ترقی وشگوفایی افغانستان اولین تشکل جوانان آگاه وپس از آن حزب وطن با مساعی ورهبریت پیشکسوتان اندیشه ترقیخواهی افغانستان میرغلام محمد غبار، عبدالرحمن لودین، غلام محی الدین آرتی، تاج محمد خان پغمانی، فیض محمد باروت ساز داکتر عبدالرحمن محمودی ودیگران ایجاد گردید.

 یکی از فرزندان صدیق مردم افغانستان زنده یاد ببرک کارمل بود که بدفاع از خلق کبیر کشور، بدفاع از آزادی وحقوق دموکراتیک مردم از همان آغاز جوانی وایام تحصیل با عبور از کوره راها ی دشوار سیاسی وتحمل زندان به تشکیل اتحادیه محصلین پرداخت پس از آن نظربه اعتمادی که مردم به آن داشتند دو دوره مردم شریف کابل، زنده یاد کارمل بزرگ را وکیل ونماینده خود در پارالمان انتخاب کردند.

 زنده یاد ببرک کارمل در راستای مبارزه بخاطر اندیشه و آرمانهای مردم وبخاطر رنجهای خلق ستمدیده افغانستان در دهه چهل خورشیدی اولین اندیشه چپ مترقی را همراه با شخصیتهای نخبه وترقی خواه در وجود نیروهای ملی ودموکراتیک وجمعیتهای جوانان خردمند وحلقات ترقیخواه وعدالت پسند وطنپرستان پر شور وانقلابی برای تشکل بنیادین ساختار نوین سیاسی در وجود حزب دموکراتیک خلق افغانستان مطرح نمود و ودر طرح برنامه مبارزه آگاهانه ومتشکل بخاطر آزادی زحمتکشان از قید اسارت ظلم، ستم، تبعیض، فقر، مرض، بیسوادی، جهل و بمنظور رفاه طبقه ستمدیده ورشد تعلیم تربیت وفرهنگ سیاسی، انکشاف معارف، محوبیسوادی، تامین حقوق زنان، کار وتحصیل برای جوانان، مواظبت از کارگران، رشد اقتصادی، صنعت وتجارت، اصلاحات اراضی به نفع دهقانان، رشد تولیدات داخلی، مبارزه علیه هر گونه ستم وتبعیض، دفاع از آزادی واستقلال، حاکمیت وتمامیت ارضی کشور، مبارزه بخاطر اتحاد کارگران، دهقانان، روشنفکران، پیشه وران، روحانیون پاکنهاد، شخصیتهای ملی، تجارملی، رجل بزرگ وسران اقوام در یک جبهه ملی ومترقی علیه مناسبات فرتوت نظام فیودالی نقش اساسی داشت که بدین منظور با تفاهم وهمسویی با حلقات چپ و آزاده ی دیگر تشکل طرازنوین عصر ما در ۱۱ جدی ۱۳۴۳ خورشیدی ایجاد گردید. این اقدامات در شرایط اختناق، ارتجاع واستبداد سلطنتی ومحافل حاکمه آن وشرایط بین المللی در راستای تحولات سیاسی در منطقه وجهان وخیزشهای آزادیخواهانه وجنبشهای آزادیبخش ورهایی بخش با قیام های کارگری وروشنفکری جهان، در کشور ما صورت پذیرفت.

 زنده یاد ببرک کارمل از همان آغاز تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان ضرورت یک حزب مترقی چپ ودموکراتیک را با استراتیژی رفاه زحمتکشان وشگوفایی ملی در وجود نیروهای ملی دموکراتیک با پایه های وسیع در یک جبهه واحد ومتشکل از نماینده گان طبقات واقشار زحمتکش پیشبینی مینمود.

 حزب پس از تاسیس وانتخاب شاد روان نور محمد تره کی بحیث منشی عمومی کمیته مرکزی ح د خ ا، با طرح برنامه واساسنامه ونشر جراید مترقی ومردمی خلق وپرچم راه مبارزه را از شهرکابل بسوی دیگر شهرها ودهات باز نمود در جریان چهارده سال مبارزه، فرهنگ مترقی اندیشه های عالی وطنپرستی وآگاهی سیاسی را برای مردم آموخت وجامعه را درمدت کم توانست بسوی اهداف والای خلق ستمدیده افغانستان سمت وسو دهد.

 مواضع اصولی روشن وصریح زنده یاد ببرک کارمل از همان آغاز تاسیس حزب در را بطه به برنامه حزب، در جهت مبارزه دموکراتیک وملی مطرح وعلیه بلند پروازیها وشعار های اوانتوریستی متمرکز بود. وهمواره حزب را از گزند اپورتونیز م چپ وراست بر حذر داشته و باگرایشهای متناقض، امراض وحرکات خود محورانه وکج اندیشانه مبارزه سر سخت ودشوار می نمود.

 زنده یاد ببرک کارمل با درایتی که داشت در گونه شرایط علیه شتاب زده گیها وکودتاها وجهشهای غیر ضروری مبارزه نموده وپس از قیام ثور ۱۳۵۷ خورشیدی برعلیه حرکات تند روانه وبرخورد خونین حزب با مقام رهبری دولت گذشته شدیداً مخالف بود.

 ببرک کارمل آگاهی دادن توده ها را از برنامه حزب وقیام مسلحانه ثور مهمتر از همه میدانست وحدت حزب را بمثابه مردمک چشم وضمانت پیروزی میخواند. ولی از آنجایی که حفیظ اله امین نا امین این دشمن طاغوتی حزب ومردم افغانستان بر ضد تمام خواسته ها وآرمانهای حزب عمل میکرد چندین بار انشعاب را بر حزب تحمیل نمود، با به شهادت رساندن استاد میر اکبر خیبر پای حزب را به حوادث کشانیده وهزاران نفر از اعضای حزب را به زندان انداخته وسربه نیست کرد وبا تیغ کشیدن بروی مردم وماجراجویی های بلند پروازانه، دولت تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را تضعیف نمود ورهبر ش نورمحمد تره کی را بشهادت رساند ودر مقابل حزب ومردم قرار گرفت. تا جایی که عکس العمل های شدید مردم را بوجود آورد وحتا پای اتحاد شوروی را نیز به حوادث خونین افغانستان کشانید.

 اما زنده یاد ببرک کارمل برغم مخالفت با اعزام قوای شوروی به افغانستان طی دوبار که بار اول با ارسال پیامی توسط فرستاده دولت شوروی به شهر چک وبار دیگر در دیدار حضوری با برژنف در ماسکو رفتن عساکر شوروی را به افغانستان رد کرد ولی آنگاه در یک عمل انجام شده قرار گرفته بود که دولت قبلی تحت رهبری نور محمد تره کی وحفیظ اله امین علاوه بر قتقاضا های حضوری در ماسکو ودرخواستهای کتبی بخاطر اعزام قوای نظامی اتحاد شوروی، هفده بار تیلفونی پیشنهادات اعزام ارتش سرخ به افغانستان صورت گرفته بود.

 پس از تحول ششم جدی ۱۳۵۸ ببرک کارمل احیای وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بمثابه حزب واحد در الویت برنامه کاری حزب قرار داد وتبدیل آنرا به پیشآهنگ طبقه کارگر وسایر زحمتکشان افغانستان واعاده وحدت صفوف حزبی طراز نوین و تیوری علمی با بر نامه علماً تنظیم شده مبتنی به رهبری جمعی توسعه صفوف تشکیلاتی حزب در نقاط کشور وتشکیل سازمانهای اجتماعی وپایه گذاری دولت دموکراتیک با پایه های وسیع ومشارکت مردم در تعین سرنوشت کشور، اتحاد اقوام وقبایل دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی مردم، اصلاحات اراضی، رشد معارف، تشدید مبارزه برای محوبیسوادی، اعزام جوانان بخاطر تحصیلات عالی بخارج کشور، مبارزه بخاطر ریشه کن ساختن ظلم وستم، فقر ومرض، بیعدالتی، قانون شکنی وانواع واقسام تعصبات ومبارزه بخاطر تامین حقوق شهروندی، احیای حقوق زنان، رشد اقتصادی وتقویه صنعت وسکتور دولتی اقتصاد، مواظبت از دهقانان، کارگران، پیشه وران، مامورین دولت ومنسوبین قوای مسلح کشور، اعطای کمکهای مادی وکوپراتیفی ومواد کوپونی رایگان، کار در جهت تشکلات صنفی علما، روحانیون، روشنفکران،‌متخصصین، معلمان استادان، انجینیران، ژورنالیستان، مبارزه در راه اتحاد ملی وصلح پایدار درکشور از الویتهای کاری دولت دموکراتیک خلق افغانستان بود.

 در عرصه خارجی با اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت آمیز، عدم انسلاک، بیطرفی مثبت وفعال،‌مبارزه بخاطر خلع سلاح عام وتام، دیتانت بین المللی، حمایت از جنبشهای آزادیبخش ملی، تحکیم دوستی با خلقها و تقویه ی مناسبات با دول خارجی وحسن همجواری با همسایگان وغیره وغیره دستاوردهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ودولت تحت رهبری حزب بود که شمه ی از آن را تشکیل میدهد. خلاصه اینکه برغم مشکلات ونارسایی ها وتاثیر عوامل جنگ نیابتی وتجاوزکارانه ازسوی خارجیها، باز هم قدرت دوصد ساله از یک خاندان جابر وستمگر به زحمتکشان افغانستان انتقال یافت.

 این تغیرات وتحولات بسود زحمتکشان کشور وحاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، برای ارتجاع و آمپریالیزم قابل تحمل نبود. روی همین دلیل همه در یک جبهه نا مقدس علیه حاکمیت ملی مردمی ودموکراتیک قرار گرفتند از مرزهای افغانستان تا آنسوی ابحار بر علیه یک نظام دموکراتیک جنگیدند و در وازه آرامش را بروی مردم بستند. چنانچه ارتجاع داخلی وااستعمار خارجی دست بدست هم داده با استفاده از عقب مانی مردم از داخل کشورما سرباز گیری نموده بر علیه نظام مردمی برخاستند. ویکبار دیگر افغانستان را به میدان زور آزمایی ابر قدرتان جهان وجولانگاه تروریزم مبدل ساختند.

 با تشدید جنگهای نیابتی از طریق خاک پاکستان ایران کشور ما را بخاک وخون کشاندند وآخرین ننگ تاریخ را بر جبین خود حک کردند.

 به این ترتیب دشمنان وطن و مدعیان دین، افغانستان را یک مرحله تاریخی عقب زدند. وشرمساری تاریخی را بنام خود ثبت کردند. دشمنان افغانستان وعوامل داخلی آنها هرچه جنایت کردندولی نتوانستند افکار واندیشه ترقیخواهان وآزادی خواهان را فلج سازند. نتوانستند حزب دموکراتیک خلق افغانستان را نابود سازند تا هنوز پرچم ح د خ ا در قله های تابناک تاریخ مبارزات مردم آزاده وشریف افغانستان و بلندای اهداف وآرمانهای والای خلق زحمتکش افغانستان، منطقه وجهان برافراشته، سربلند ودر اهتزاز است. وهمیشه بر افراشته خواهد بود.

 بقول معروف، زنده یاد ببرک کارمل شخصیت قرنهای بعدی کشور خود ومنطقه بود آنچه ببرک کارمل میدانست از سطح وفهم جامعه بسیار بالا بود زیرا آنچه او میدانست وبا پیشبینی حوادث وظایف را مشخص میساخت هم عصرانش از تحلیل آن عاجز بودند از همین رو مکتبی که بدستان توانای زنده یاد ببرک کارمل تاسیس گردیده است، همیشه صدای آموزه های رهبر فرزانه حزب ومردم افغانستا ن طنین انداز خواهد بود. بگذار ما در آتش عشق وطن بسوزیم چون فولاد ناب آبدیده شویم واز کوره راهای دشوار مبارزه وجاده های پر خم وپیچ زمان سر بلندانه گذشته پرچم آرمانهای خلق ستمدیده افغانستان را بر فراز آرزوهای مردم وقله های شامخ پیروزی بار دیگر بر افراشته سازیم. مبارزه دادخواهانه ادامه دارد. بدون شک در مبارزه مشترک، هدفمند با وحدت وهمبستگی صادقانه وآگاهانه پیروز میشویم.

 هرچند اگر بکام ما چرخ نگشت

اما به جلو، رو به هدف خواهیم رفت

با عزم قوی از آزمون تاریخ

آزاده و سربلند خواهیم گذشت