رهبرم

 یادت گرامی

 خاطراتت جاودانی

 مهر پاکت را

 بجان می پرورم

  گوهر پربار نامت

 نور خورشید کلامت

 همچو موجی

  ذروه های آفرینش

 درقلوب خلق ها

 تابنده وباقیست

 ما براهت ذره ذره

 همچو باران

 قطره قطره

 موج دریا میشویم

 وانگهی ما

  پرچم زیبای

 اهداف ترا

 بر بلندای زمانه

 بر افقهای سحرگاه

 بر سکوی قله ی تاریخ

 برافراشته میسازیم

 با فروغ جاودانش

 روشنایی روزنه ها

  و امید بیکران

  آرزوها

 میشویم

 وکیل کوچی

 

در رابطه به ابعاد مختلف شخصیت بی‌همتای زنده یاد ببرک کارمل رهبر محبوب حزب دموکراتیک خلق افغانستان، خدمتگزار مردم مستضعف افغانستان این سیاست مدار بی‌بدیل منطقه و دوست صدیق کارگران و زحمتکشان جهان لازم به پژوهش‌های عمیق علمی، اکادمیک و کارشناسانه دارد که از گنجایش بحث حاضر خیلی بالاست بنا بر آن با مرور کوتاه به اندیشه‌های جاودان، پیش‌بینی‌های ماندگار و هشدارهای داییانه ی رهبر عزیز ما تو جه خوانندگان گرامی را معطوف می‌دارم.

  به گواهی آثار و اسناد، نگارش و رسانشی آگاهان امور و تحلیلگران روشن‌بین و شواهد تاریخی بجا مانده از آن دوران، ببرک کارمل شناخته‌ترین شخصیت والا مقام تاریخ معاصر افغانستان، منطقه وجهان است. چنانچه بقول یک ژورنالیست بلند مرتبت هندی «ببرک کارمل پیش از آنکه ریس جمهور و رهبر شود ببرک کارمل شده بود» ببرک کارمل معرف فرهنگ نوین سیاسی و مترقی در کشور، اساس گذار اصول مبارزه‌ی طبقاتی، روشنگر راه و رسم پیکار عادلانه و آزادی خواهی، در جهت دفاع از استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و حفظ دستاوردهای پدران و نیاکان کبیر خلق افغانستان و جنبش‌های ضد استعماری، ارتجاعی، استبدادی و انواع ستم بوده و برجسته‌ترین پرچمدار حماسه‌ها و قهرمانی‌های خلق کبیر کشور است.

 شخصیت گرامی زنده یاد ببرک کارمل ملهم از آموزه‌های انقلابی و اندیشه‌های ترقی خواهی، وطن‌دوستی، خدمت به مستضعفان افغانستان، دوستی با خلق‌های جهان و پیگیرترین مبارز راه آزادی خواهی و ترقی‌خواهی و بنیان گزار ح د خ ا، تأسیس کننده‌ی مکتب انسانیت، عدالت، صفا و صمیمیت، خدمت و صداقت بود.

  زنده یاد ببرک کارمل دشمن آشتی ناپذیر استعمار و آمپریالیزم، راسیزم، فاشیزم، اپارتاید، ارتجاع، استبداد وانواع ظلم وبی عدالتی بود. آموزه‌های ببرک کارمل چون خورشید جاودان در قلب روشنفکران، کارگران وسایر زخمتکشان چیز فهم وطندوست میتابد زیرا مکتب ی را که ببرک کارمل بنا کرده بود دروس وآموزه‌هایش سرشار از احساس وظنپرستی، عشق به انسان واحترام بمقام انسانی بود که جوهر فکری آنرا بشردوستی، جهانبینی علمی و روشنگری مبارزه‌ی انقلابی امروزو نسلهای فردای جامعه تشکیل میدهد.

 پیش‌بینی‌های زنده یاد ببرک کارمل مملو ازحوادث توفانها ی سیاسی وتحولات فکری بیانگر نگرش عظیم فکری واندیشوی این بزرگ مرد تاریخ میباشد که بر پایه ی ارزشهای سیاسی، تجارب پرغنای تاریخی مجهز به افکار خردمندانه و دیدگاه علمی و هشدارهای برحق وجاودانه او میباشد. شخصیت ببرک کارمل نسبت به همعصرانش یکصد سال پیشی داشت وتمام پیشبینیها و هشدارهایش در وپیچاخم تاریخ بواقعیت پیوسته، دیر یازود در مسیر روند تحولات تاریخی تحقق می یابد.

 زنده یلد ببرک کارمل در مبارزه برای جلوگیری از خطر ولغزشها، با هشدارهای داهیانه ی خود حزب وجنبش را از گزند ارتجاع و آمپریالیزم بر حذر میساخت و در راه رفتن به اصول ومکاره گی وبیرحمی دشمنان ترقی وآزادی هشدار میداد. به این ترتیب توطیه ها ود سایس ارتجاع واستبداد را خنثی وجنبش را از خطر فرو پاشی نجات میداد.

 اندیشه‌های ببرک کارمل فقید ملهم از ارزشهای علمی وبنیادین اصول مبارزه وگزینش اهداف، چون میراث کبیر بینش وطنپرستانه وایمان به مبارزه وطنپرستانه و خلاقیت گذشتن از کوره راه ها ومقابله با توفانهای مدهش وراهیابی بساحلها ورسیدن به قله های شامخ آرزو وآرمانهای والای خلق ستمدیده ی افغانستان ورهایی انسان زحمتکش است.

 آموزه‌های ببرک کارمل بزرگ راهبردی مبارزه بر ضد استبداد ارتجاع و آمپریالیزم ومبارزه بر ضد ظلم تبعیض بی عدالتی نفاق وانواع ستم است.

 از اندیشه‌های ببرک کارمل بزرگ آموختیم که پیام حزبی داد خواهانه را چگونه بگوش ملت وجهانیان رسانده ودر پرتو اندیشه‌های کارمل بزرگ این مشعل راه سعادت نسل جوان وآینده سازان جامعه را چگونه روشن نگهداشته وپرچم مبارزه را به قله های اهداف وآرمانهای والای خلق بزرگ وشریف افغانستان بر افراشته نگهداریم.

 ما آموختیم که وحدت داد خواهانه همبستگی وطنخواهانه ورشد دانش وفرهنگ نوین مبارزه را مطابق بخواست مبرم زمان ارتقا بخشیم وآموختیم که حدت ضامن پیروزی ماست.

 از اندیشه‌های ببرک کارمل در عالی ترین مکتب انسانیت آموختیم که انسان بمثابه انسان با مدنیت، نواندیش وبا فرهنگ، جهان انسانیت ایجاد میکند. در مکتب بزرگ کارمل فقید ازهمان روز اول بدست ما کتاب دادند گفتند که حقیقت را بخوان تا حقایق را بیابی، سپس قلم دادند، فرمودند که حقیقت را بنویس وحقیقت زنده گی را رسانش کن. ما از مکتب جاودان کارمل آموختیم که چگونه لیاقت، اهلیت وشایستگی خدمت به انسان زحمتکش وخلقهای مستضعف افغانستان را بدست آوریم.

 ما آموختیم که خرد، دانش واندیشه ی داد خواهانه ومبارزه‌ی عادلانه و مترقی بمنظور خدمت بوطن، راه را در جهت ریشه کن ساختن جهل، فقر، مرض، تبعیض، بیکاری بیسوادی، بخاطر یک افغانستان مرفه، مترقی وشکوفان هموار میسازد. ما وطنپرستی ومبارزه را از مکتب رفیق کارمل گرامی که مولفه های تابناک آنرا، پاکی، صداقت، ایثار گری، فدا کاری، خرد ورزی، اندیشه ی عالی، خود گذری، تقوا، ایمانداری، خدمت به مردم، راستی، حقیقت، جویی، متانت، پیگیری، وحدت، شجاعت، تسلیم ناپذیری واستواری براه طی شده و افتخار به مبارزه‌ی داد خواهانه تشکیل میدهد.

 ما آموختیم که تشکل آگاهانه و تقویه ی صفوف رزمنده جنبش داد خواهانه، وحدت حزبی وسیاسی، همبستگی وطنپرستانه وکار آگاهانه ی جمعی، بسیج همرزمان، رشد فرهنگ مترقی روشنگری، حفظ وتحکیم وحدت نیروهای مترقی وطنپرست وسالم اندیش ما را بهدف نزدیک میسازد.

 ما ازین مکتب عالی، درس مرگ و زنده گی با افتخار آموختیم که اگر زنده گی به قیمت پا ماندن به اصول وگذشتن از اهداف و آرمانها ی والای انسانی باشد مرگ صد مرتبه به آن شرف دارد. ما در پرتو اندیشه ها، آموزه‌ها، هشدار ها وپیشبینیهای داهیانه ی ببرک کارمل آموختیم که شناخت دوست ودشمن حفظ توان هوشیاری در مبارزه نیروی ما را بیشتر میسازد. ما آموختیم که در میان مردم برویم از مردم بیا موزیم وبمردم یاد بدهیم، ما آموختیم که ارزشهای علمی وفرهنگی وموقف عالی مبارزه ورعایت اصول واخلاق مترقی در عمل ونظر عالی ترین داشته ها ومعرف شخصیت انسان میباشد. ما از درسها، هشدار ها وپیشبینیهای داهیانه ببرک کارمل بزرگ آموختیم که ارتجاع و استعمار بمثابه دشمنان بشریت وانسانیت بسیار بیرحم اند وهیچ سازشی با دشمنان آشتی ناپذیر در کار نیست.

 ویژه گی های خارق العاده ی که در آغاز کودکی ونو جوانی، شخصیت ببرک کارمل را نسبت به همقطارانش برجسته میساخت.

 شخصیتهای عالی، فرهیخته وفرزانه از همان آغاز نوجوانی نبوغ علمی وسیاسی در چهره وسیمای شان نمودار است. یکی ازین چهره های ماندگار و.تاریخی ببرک کارمل است که نود یک سال قبل در کابل دیده بجهان گشود واز همان ایام کودکی با داشتن نشانه هایی از برازنده گی وسازنده گی مورد توجه خاص فامیل قرار داشت واز همان آغازین دوران کودکی در بر خورد وسلوک با اعضای فامیل با همصنفان معلمان واستادان وهیات اداری مکاتب تا تحصیلات عالی این برازنده گی وارزشهای حیاتی در وجود شان متبارز بود.

  همینکه میگویند شخصیت انسان از کودکی شروع میشود این گوهر اصیل و ارزشمند در وجود آن محقق بود. همه اطرافیانش چه در مکتب ومنزل شیقته ی رفتار وگفتار او بودند. نبوغ ببرک کارمل درین بود که همه چیز را بدقت میدید از محیط ماحولش می آموخت وتمام اندوخته های وی حاصل توجه جدی آن به پدیده ها بود. وبرجستگی آن نسبت بدیگران شجاعت، سخت کوشی، پشت کار وداشتن تحرک بود.

  فراغت ببرک کارمل از لیسه ی امانی در سال ۱۹۴۷ ودر جریان تحصیلات عالی فاکولته ی حقوق در سال ۱۹۵۰ بنسبت سازماندهی مظاهرات آزادی خواهی به زندان سلطنت افگنده شد ودر زندان با استاد میر اکبر خیبر در مبارزه با ظلم واستبداد ورهایی مردم از عقب مانی قرون نظر مشترک داشتند.

  پس از چهار سال دوره زندان وبعد از آن دوره ی احتیاط عسکری وختم تحصیلات عالی کار سیاسی جمعی وروشنگرانه را در بین روشنفکران منظماً تشدید بخشید. ببرک کارمل انسان علمی، مهذب، نیکو منظر، خوش برخورد، متواضع ومهربان بود. او از میان مردم برخاست وسرنوشت خود را با مردم گره زد. در نتیجه ی همدلی وخدمت بمردم خلق شریف شهر کابل بود که با کسب اعتماد مردم، او را بوکالت ونماینده خود در دوره های دوازدهم وسیزدهم ولسی جرگه انتخاب کردند.

 ببرک کارمل از وارثان جنبش آزادی بخش ملی وجنبش مشروطه خواهی باشرکت استاد میر اکبر خیبر، نورمحمد تره کی، سلظان علی کشتمند، دستگیر پنجشیری ودیگران حلقات سیاسی مبارزه را در شهر کابل ایجاد کرد ودر سال ۱۳۴۳ خورشیدی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را تأسیس نمودند، آموزه‌های ببرک کارمل، مطالعه ی آثار علمی، سخنرانی ها، پایداری، صداقت، راستی، وطنپرستی، مبارزه‌ی آگاهانه ترقی خواهی، وشخصیت گرامی شان بمثابه انترناسیو نالیست پرشور وچهره آشتی ناپذیر با امپریالیزم، راسیزم، فاشیزم، اپارتاید، استعمار، استثمار ومخالف انواع ستم بود. ببرک کارمل همواره نظریات واندوخته ها و اندیشه‌های گران قدرش را بمردم وبخصوص روشنفکران انتقال میداد.

  آموزه‌های ببرک کارمل از طریق تربیون پارالمان کشور رادیو وجراید مجلات وبخصوص جراید تابناک خلق وپرچم در میان مردم ودر دور ترین نقاط کشور رسانش میشد. ببرک کارمل در تیوری وپراتیک در دفاع از کارگران، دهقانان سایر زحمتکشان وروشنفکران مترفی قرار داشت. ببرک کارمل با تحلیل وتفسیر اوضاع اقتصادی اجتماعی وسیاسی افغانستان وجهان مسایل را بشکل علمی واکادمیک پیش بینی می نمود واعضای حزب وجنبش ترقی خواهانه را از خطرات آینده با هشدارهای داهیانه بر حذر میساخت.

 ببرک کارمل در تاریخ کشور برای اولین بار مبارزات منظم سیاسی را بدفاع از آرمانهای والای خلق ستمدیده ی افغانستان در میان کارگران دهفانان وسایر زحمتکشان وخاصتاً قشر روشنگر ایجاد کرد. طرق راه ها ووسایل نیل به اهداف غایی را آموزش داد، اعتصاب، مظاهره، سخنرانی ها شعار ها وترویج مکتبهای سیاسی وادبیات سیاسی در کشور، از آموزه‌های ببرک کارمل است.

  ببرک کارمل نخستین شخصیتی بود که در تاریخ کشور ادبیات سیاسی را آموزش همگانی داد وفرهنگ جامعه را در دهه ی چهلم خورشیدی غنامند ساخته وتغیر داد.

 درین برگه خلاصه یی از آموزه‌ها، هشدار ها وپیشبینی های داهیانه ی ببرک کارمل فقید در ابعاد گوناگون ذیلاً به بحث گرفته میشود.

 ادامه دارد