تاریخ  امید  بیکرانی رهبر

پیوند دل زحمتکشانی رهبر

بنیا نگذار رزم انسان نوین

پرچمدارخلق جاودانی رهبر

جایگاه عالی زنده یاد ببرک کارمل در بلندای تاریخ مردم افغانستان ورهبران قرن بیستم جهان شکوه جاودانگی دارد که در پرتو اندیشه های خلاق وسرنوشت سازاین شخصیت بی همتای تاریخ ، فروغ آرزوها و آرمانهای مقدس خلق ستمدیده افغانستان بمثابه سرفصل عظیم تاریخ نوین افغانستان تابش جهانی یافت.

در پرتو حقایق زمان وسحرگاه بی بدیل آرمانها وتحرکات نوین سیاسی چشم خرد ورز تاریخ بازشد وازخوابهای قرون متمادی بیدار گردید. شخصیتی که عالی ترین مکتب انسانیت ،مکتب اتحاد وهمبستگی ،مکتب تربیتگاه انسان نوین ،مکتب وحدت وهمدلی بدستان توانای آن بزرگمرد تاریخ اساس گذاشته شد .

طلوع اندیشه های ببرک کارمل بر پایه ی آزادی وعدالتخواهی فضای پرتب و تاب قرن بیستم را تحرک تازه بخشید .روشنفکران رزمجو وفرزندان صدیق خلق افغانستان را براه مکتب انساندوستی وعدالت خواهی اتحاد وهمدلی وحدت وپایداری رهنمون گردید.

فضایی که جهان از گرد وغبار برخاسته از تنشهای آشتی ناپذیر جهانی ورخدادهای خونبار استعمار و آمپریالیزم ،فضای همزیستی خلقهای جهان را مکدر ،چشم تاریخ را کور وتوده های میلیونی را زنده بگور ساخته بود .در مقابل آن پرچم عدالتخواهی جهانی شجاعانه برافراشته گردید وهمچون موج خروشان جنبشها ی آزادی خواهی صلح ودموکراسی را سمت وسو میبخشید.

در کشور عزیز ما افغانستان در امتداد قرنها حکمرانی مستبدین تاریخ وبخصوص دوصد وچهل سال اخیر مردم درزیر سایه ی استبداد ارتجاع ،استعمار وانواع ستم در آتش نفاق جهل مرض ستمهای طبقاتی مذهبی جنسیتی قومی زبانی فرو رفته در شرایط رقتبار فقر جهل ومرض بی سرنوشتی بیکاری بسختی نفس میکشیدند عقب مانده گی قرون مردم را در تنگنای هولناک بیچاره گی خورد وخمیر ساخته بود .

در چنین حال وهوا زنده یاد ببرک کارمل در جستجوی راه حل نجات مردم از ورطه جانکاه در همراهی با اندیشمندان ،متفکران سیاسی واکادمیک ،دلسوزان آگاه وصدیق ترین فرزندان خلق کبیر افغانستان با بیدار سازی زحمتکشان وبسیج آنان در مبارزه بر ضد ظلم استبداد وبی عدالتی بمنظور نجات ورهایی مردم از بد بختی ومصیبت ،پرچم مبارزه را در راه وحدت ملی ،دموکراتیک اتحاد وهمبستگی شجاعانه برافراشتند .

 زنده یاد ببرک کارمل بمثابه یکی از بهترین وبرجسته ترین ماندگاران تاریخ قرن بیستم افغانستان وجهان از همان آغاز دوره جوانی بخاطر نجات مردم از بد بختی  وتامین عدالت قلبش برای مردم وطنش می تپید  چنانچه درین راه مقدس بدفاع از خلقهای ستمدیده افغانستان قربانیهای بیشماری را متحمل گردید وهرگز از دشمن نهراسید.

زنده یاد ببرک کارمل راه نجات توده های زحمتکش افغانستان را فقط در مبارزه بخاطر برچیدن نظامهای ارتجاعی واستبدادی بمنظور حل بنیادین عدالت اجتماعی ،زوال نظام های مستبد وجفاکار افغانستان ،نظامهای ستمگروعقبگرا ،نابودی استعمار واستثمار فرد از فرد واستقرار نظام دموکراتیک عدالت مند در چوکات حکومت قانون مطابق بخواستهای انسانی وبرحق مردم نظام قانونمند آزاد ومستقل میدانست.

زنده یاد ببرک کارمل اتحاد اقوام وقبایل وسایر ملیتهای ساکن درافغانستان را درتامین حقوق مساویانه ملیتهای شریف افغانستان بشکل متوازن اجتماعی میدید چنانچه حل مسایل ملی قومی اتحاد وحدت اقوام وملیتها ومبارزه بخاطر نجات مردم از بدبختی بیعدالتی دربرنامه ی کاری حزب واصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمثابه مکتب عالی تربیتگاه انسان نوین بدست زنده یاد ببرک کارمل اساس گذاشته شد.

شخصیت زنده یاد ببرک کارمل از پیشتازان جنبش محصلین کابل ، شخصیت مبارز وبسیج کننده روشنفکران در مبارزه انتخاباتی دوره هفتم شورای ملی ،بسیج کننده مردم در مبارزات پارالمانی دوره های دوازده وسیزده شهر کابل وسازمانده مبارزات پارالمانی درکشور، تشکیل دهنده ی حلقات سیاسی مبارز وطنپرست ترقیخواه وعدالت پسند واساس گذار حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سمت دهنده جنبش دموکراتیک زنان افغانستان ،ایجاد گر سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان ،بسیج کننده اتحادیه سراسری کارگران افغانستان ،تشکیل دهنده شوراهای قومی ،اتحادیه های صنفی، نجات دهنده حزب د خ ا مردم افغانستان واستقلال کشور در مرحله نوین رخداد ثور بود .

زنده یاد ببرک کارمل مبارز شجاع دلیر آشتی ناپذیر درضدیت با ارتجاع استعمار وآمپریالیزم ،مبارز سر سپرده پیشوای فدا کار یکه در زمان زعامتش بر حزب ودولت با مشارکت تمام اقشار روشنگرا ومسلکی وسایر نماینده گان اقوام ساکن در کشور دولت خدمتگذار وخادم ج د ا تشکیل گردید اقشار واصناف زحمتکش در شوراهای کاری وآرمانی خود متشکل گردیده بودند تمام فرهنگهای  پسندیده زبانهای اقوام وملیتها در مطبوعات کشور بازتاب درخشانی داشتند، رشد متوازن معارف در ولایات ،کمکهای صحی عادلانه ،کمکهای اقتصادی متوازن ،مواظبت از کارگران مامورین ،قوتهای دفاعی کشور ،،بخشهای دینی آزادیهای سیاسی اجتماعی ، اتحاد سرآسری ملی، دفاع از صلح جهانی از دستاوردهای بزرگ زعامت ببرک کارمل است .

ببرک کارمل همیشه این آموزه را بکرات میفرمود که توانایی ،آزادی وبقای ما در وحدت وهمبستگی ماست .این نخستین شخصیت بزرگ مرد تاریخ بود که بمثابه شخصیت اول ورهبر کشور چنان با صداقت وتقوا عمر خود رادر مبارزه بخاطر خلقهای افغانستان وقف نمود که در میان رهبران قرن بیستم جهان در روی زمین یک سرپناه  شخصی نداشت بله خانه آن قلوب زحمتکشان افغانستان بوده که « نه از باد وبارن واز آفتاب + بناهای کارمل نگردد خراب » چو در قلبها ساخت کاخ بلند + « که از باد وباران نیابد گزند » پس هرگز نمردست آن زنده است +که او باهمی را ،سازنده است .

ببرک کارمل در فضای مختلف سیاسی ودر زمانیکه مردم افغانستان در آتش جنگ نیابتی وخانمانسوز پاکستان دست وپنجه نرم میکردند وجامعه مبارز وروشنگرا در زیر پاشنه های مستبد تاریخ حفیظ اله امین جانهای خود را از دست میدادند وافغانستان بزندان عمومی مبدل گردیده بود تاریخ این مسُولیت پربارسنگین زمان را بدوش ببرک کارمل گذاشت .

مسُولیت نجات مردم از نفاق وبدبختی وانواع ستم ،مسُولیت نجات وطن از پرتگاه نیستی که مستلزم مبارزه متحدانه بسوی وحدت وهمدلی واتحاد وهمبستگی ملی بود .بدین منظور تشکیل دولت کثیرالبنیاد به اشتراک تمام اقوام ملیتها با حقوق مساوی وبرپایه ی عدا لت وشایستگی کاری ،شرکت فعال زنان در سرتاسر دستگاه حزبی ودولتی ، سپردن سرنوشت مردم بدست خود مردم ،بسیج مردم دراتحادیه ها شوراه ها ونهادهای علمی ومسلکی، گسترش معارف ورشد تحصیلات زنان ومردان باحقوق مساوی درداخل وخارج کشور ،خدمات صحی مجانی و کمکهای معشیتی رایگان ، رشد وانکشاف زبانهای اقوام وملیتها بشکل متوازن باحقوق مساوی  تحکیم وحدت ملی وحدت حزبی .

ایجاد روابط دوستانه با خلقهای جهان ،دفاع از صلح عادلانه ی جهانی از دستاوردهای مهم کاری حزب ودولت که بطور کل حاصل زعامت ورهبری خلاقانه ی ببرک کارمل  برای وطنش بود که در تاریخ نظیرش دیده نشده است .

این کامیابی ها این موفقیتها ودستاوردهای عظیم ملی وبین المللی برای ارتجاع وآمپریالیزم غیر قابل تحمل بوده بدین لحاظ همه دشمنان افغانستان در یک صف نا مقدس سیاه وناپاک دست بدست هم داده در سقوط حزب مردمی ودولت قانونی ودموکراتیک افغانستان سهیم وشریک شدند .اما چنین توفانهای مهیب وخطر ناک هم نتوانست چراغ ح د خ ا را خاموش وپرچم مبارزه بخاطر آزادی وعدالت را پایین اندازند .هرچند آنها درادامه جنگهای خونین خویش افغانستان را بمرکز ارتجاع وتروریزم بین المللی مبدل ساختند .
اکنون که تاریخ این رسالت عظیم نجات مردم افغانستان را بدوش راهیان وحدت وهمبستگی ،راه مکتب انسانیت وعدالت ، بدوش فرزندان صدیق وفدا کار متعهد ومسُولیت پذیر، دلسوز، آگاه خردمند وپرچمداران راستین ح د خ ا وسایر روشنفکران وطندوستان ترقیخواه وعدالت پسند افغانستان سپرده است .آنها میتوانند با وحدت ایمانداری وفا وهمدلی، اتحاد وهمبستگی با دلسوزی بوطن ،گذشت وحوصله مندی اصول محوری ،همدیگر پذیری واندیشه های تابناک وآرزوهای خلق ستمدیده افغانستان ونجات مردم از آتش جنگ وخونریزی فقر وجهالت بیکاری وبیماری وسایر محرومیتهای فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دین وطنی خویش را ادا نمایند .
ببرک کارمل رهبر دانای وطن
فرزند صدیق عدا لتخواه  وطن
آن پرچم راه تو بر افراشته باد
در کوه  بلند  آرزوهای  وطن

 

باعرض حرمت
عبدالوکیل کوچی