یادی از یک چهره ء درخشان و پرافتخار تاریخ نوین، میهن و کشور محبوب ما افغانستان، نهضت مشروطیت، نهضت امانی و نهضت ویش زلمیان، دوره هفت شورا و بنیاد گذار و رهبر اولین جنبش دانشجویی، نظریه پرداز برجسته ء بنیاد گذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تدوین کننده مرامنامه حزب و از رهبران برجسته دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مبارز جسور و نامدار جنبش ملی و دموکراتیک، ترقی‌خواهانه و دادخواهانه کشور می‌باشد که در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف حزب و جنبش تا واپسین لحظات زندگی به‌طور خسته گی ناپذیر، مدبرانه و فداکارانه، با فروتنی و تقوا و پاک نفسی، مبارزه و کار کرد و سوگوارانه و دردمندانه در ۱۳ قوس ۱۳۷۵ چراغ زندگی او خاموش و به‌جاودانگی پیوست و جنبش ما یکی از آموزگاران و رهبران نامدار و محبوب خویش را از دست داد. اکنون زنده یاد رفیق ببرک کارمل، جسماً در میان نیست. ولی اندیشه‌ها و افکار، بینش و منش، سجایا، کرکتر انسانی و سیاسی، جسارت و موضع گیری جسورانه و فداکارانه، اصولیت و آشتی ناپذیری به فساد سیاسی و کجروی‌های حزبی، مشعل تابناک مبارزه ما رهروان و نیروهای جنبش ملی، مترقی، دموکراتیک وداد خواه کشور در مبارزه و حیات سیاسی و سازمانی بوده و می‌باشد.

وطن‌دوستی، یا عشق با افغانستان این میهن ابایی و مشترک، پیروی قاطعانه از دین مبین اسلام به‌مثابه عقیده و بنیادی معنوی باشنده گان این سرزمین که در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تسجیل شده است، حرمت روحانیون و علمای دینی، ملت واحد و وحدت ملی، ساختن یک دولت ملی قدرتمند و دموکراتیک و دارای حاکمیت و استقلال سیاسی، خدمت گذار مردم، قانون مدار و فساد ستیز، تجدد گرایی و ترقی خواهی، شگوفانی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و حرمت روشن فکران و فرهنگیان و تشکل آنان در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، توجه به زنده گی و مطالبات آنان، تأمین حقوق بشری، آزادی و برابری، رفاه و عدالت اجتماعی و بهروزی شهروندان و زحمتکشان شهر و ده و ستمدیده گان این کشور و ریشه کن ساختن ظلم، ستم و بهره کشی در کشور و دفاع و حراست استقلال و دفع و طرد مداخلات و دخالت خارجی در امور کشور و قطع جنگ اعلام ناشده و صدور تروریسم به کشور ما و مساعی در راستای تأمین صلح و مسالمت، همبستگی، همکاری و همبستگی بین‌المللی بشریت پیشرو، اساسات و محورهای اساسی اندیشه‌ها و افکار، کار و پیکار زنده باد ببرک کارمل می‌داد که در راستای تحقق آن تا پایان زندگی و به‌طور خسته گی ناپذیر و فداکارانه رزمید و جاودان شد.

 شاد روان ببرک کارمل مدافع سرسخت تحکیم وحدت ملی باشنده گان افغانستان، این وطن مشترک بود و از هر شکل قوم گرایی نفرت داشت و ضد شوونیزم و ستم ملی و ناسیونالیسم محلی و تضعیف وحدت ملی باشنده گان باهم برادر و برابر این سرزمین مشترک و وطن ابایی بود و در محور اندیشه و مبارزه رفیق ببرک کارمل برابری و بهروزی باشندگان این میهن و کشور قرار داشت. دفاع از اعلامیه حقوق بشر همبستگی، همگرای و همکاری بین‌المللی درراه صلح و امنیت جهانی و مبارزه بر ضد بنیادگرایی شرارت و تروریزم و تبعیض نژادی و حمایت از حق تعین سرنوشت ملل و تساوی دول مطابق منشور سازمان ملل متحد، اندیشه‌ها و عرصه‌های مبارزه حزب و زنده یاد ببرک کارمل را تشکیل می‌داد، افکار و ارزش، اهداف و وظایف که در مرامنامه حزب دموکراتیک خلق و اصول اساسی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان ارایه و تسجیل شده است و در راستای تحقق آن به‌طور خردمندانه و مدبرانه، جسورانه و فداکارانه و تا واپسین لحظات زندگی کار و پیکار کرد.

 

زنده یاد ببرک کارمل برای تحقق آرمان‌ها و اهداف عالی مطرح در برنامه و خط مشی حزب بر اصول گرایی تأکید می‌ورزید و ضد مکیاولیسم و فساد سیاسی، اقتدار گرایی و انحصار قدرت، قانون شکنی، فساد اداری، مالی و اقتصادی و انتخاباتی مبارزه می‌کرد و به‌شدت ضد جاه طلبی و خود خواهی ها قرار داشت و در حزب و حیات حزبی از فراکسیون بازی‌ها و دسته بندی‌ها که وحدت و رشد حزب و اجرای وظایف و مسؤولیت‌های حزبی و دولتی را پیوسته به چالش می‌کشید متنفر بود و علیه آن مبارزه می‌کرد. پاک نفس و باتقوا بود و هیچ مال و دارایی را از خود به‌جا نه گذاشته است و در واپسین لحظات زندگی پر بار و افتخار آمیز در وطن محبوب خویش افغانستان و یک کانتیر زندگی افتخار آمیز می‌کرد و در عربت به‌ جاودانه گی پیوست و در وطن گرامی خویش افغانستان به خاک سپرده شد. روح این شخصیت نامدار و محترم تاریخ نوین و جنبش ملی، دموکراتیک ترقی‌خواهانه و دادخواهانه کشور شاد و کارنامه‌ها و یادشان گرامی باد!