هر که ناموخت از گذشت روزگار

 او نیاموزد ز هیچ آموزگار

 

52 سال قبل از امروز بتاریخ یازدهم جدی 1343 اولین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان در خانه شادروان نور محمد ترکی به اشتراک نماینده گان سازمانهای شهر و ولایات دایر گردید، در کنگره متذکره شادروان نور محمد تره کی بحیث منشی عممومی زنده یاد ببرک کارمل بصفت معاون چند تن دیگر بحیث اعضای اصلی و علل البدل بیروی سیاسی انتخاب گردیدند.

 از آنجائیکه نهضت ها، سازمانها و احزاب تحول طلب، مترقی، آزادیخواه در انسجام افراد گروه ها در جامعه به منظور بلند بردن سطح آگاهی شهروندان، تطبیق عدالت اجتماعی، رشد و انکشاف فرهنگی، علمی، اقتصادی، دموکراسی اثر گذار بوده و میباشد انجام کارنامه های نهضت ها و احزاب در هر زمان از جمله دوره نام نهاد دموکراسی انکشافات، نوسازی جامعه افغانی را تحرک بیشتر بخشیده نیروهای تحول طلب، مشروطه خواه تجدد گراه، آزادی دوست با استفاده از آن با قبول قربانی های فراوان توانستند رکورد سیاسی را در زمانهای مختلف بشکنانند با انجام کارنامه ها خدمات بزرگ را برای کشور و مردم انجام داده با وجود کمبودیها، نواقصات در طی نمودن مسیر جاده های پرخم و پیچ افتخاراتی از خود بجا گذاشتند.

 یکی از احزاب که در پیشاپیش نیروهای مترقی گذشته قرار داشت ح.د.خ.1 بود. طی چندین دهه گذشته قلم بدستان با افتخار در رابطه به انجام کارنامه ها و افتخارات آن دیدگاهای خویش را بیان داشته اند.

 ح.د.خ.ا از آغاز تدویر کنگره خویش دفاع از حقوق زحمتکشان، رشد و انکشاف اقتصادی، فرهنگی، علمی، بلندبردن سطح آگاهی زحمتکشان از جمله جوانان، زنان، تطبیق یکسان قانون، عدالت، اجتماعی، دفاع از تمامیت ارضی، استقلال حاکمیت ملی و همکاری با سایر زحمتکشان جهان در مبارزات آزادیخواهانه، حق تعیین سرنوشت دفاع داعیه آزادیخواه فلسطین، همزیستی مسالمت آمیز، مساعدت با کشورهای همسایه و جهان، مبارزه بخاطر تطبیق فیصله ها، کنواسیونها سازمانها از جمله سازمان ملل متحد، حقوق بشر و غیره را سرمشق لوحه کاری خویش قرار داده برای تحقق آن کار و پیکار مینمودند.

 از همین لحاظ بود که نماینده گان اقشار مختلف از جمله روشنفکران، روحانیون، علما، تجار و سرمایه داران ملی، متشبثین کوچک و متوسط اصناف مختلف پیشه وران، صنعت کاران، دهاقین، باغ داران، دام پروران، مالداران، وابسته به تمام اقوام، قبایل، ملیت های با هم برادر، کشور، مذاهب و ادیان مختلف داوطلبانه عضویت آنرا کسب کرده بخاطر تحقق اهداف آن کار و مبارزه مینمودند.

 رهبری و اعضای ح.د.خ.ا از احکام دین مقدس اسلام صادقانه اطاعت مینمودند و به عنعنات پسندیده مردم احترام داشته به سایر ادیان نیز احترام می مینمودند.

 موجودیت افراد با تقوا در رهبری و صفوف آن سبب افزایش اعتماد در جامعه گردیده از همین سبب دشمنان سوگند خورده آرام ننشسته بخاطر پراگنده ساختن آنها دست به توطئه زده توانستند با استفاده از افراد جاه طلب که زیر فشار گماشته گان اجانب قرار گرفته بودند انشعابات را یکی پی دیگری بالای حزب تحمیل نمایند. با وجود همه توطئه ها و نیرنگ ها رهبری آن در داخل و خارج حزب مواجه بودند توانستند در زمان زمامداری چهارده ساله و ماقبل از آن با انجام کارنامه افتخاراتی نیز از خود بجا گذاشته که نمیتوان یا نوشتن صدها جلد کتاب و هزاران مضمون کارنامه های متذکره را در خدمت خواننده گان گرامی قرار داد.

 جای افتخار است که مردم با سپاس و حق شناس ما در محافل، مجالس از انجام کارهای متذکره به نیکویی یاد آوری نموده و مینمایند از همین لحاظ است که صدها هزار تن اعضای حزب، علاقه مندان و دوستان آنها با سر بلند و شکم های گرسنه در داخل و خارج کشور زیست نموده مورد احترام قرار دارند نباید فراموش کرد. بعد از مسلط شدن ستون پنجم به رهبری گورباچف این دشمن صلح و سوسیالیزم در حزب کمونیست اتحاد شوروی وقت بیشتر شدن مداخله صریح ادارات استخبارات کشورهای منطقه و جهان از جمله آی.اس.آی، سعودی، ایران و حامیان بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا انحرافات و کجروی ها در رهبری آغاز و زمینه را بخاطر غضب قدرت برای شیفته گان قدرت و ثروت مساعد ساختند. گروهای فوق الذکر با نقض فیصله ژینو و پامال کردن پلان پنج فقره ئی سازمان ملل متحد در ماه ثور 1371 به کشور ما از جمله شهر کابل هجوم آورده جنگهای خونین و قدرت طلبی را بخاطر غارت بیشتر ثروتهای مردم و کشور آغاز ثمره آن ازین قرار است:

 با مسلط شدن گروها، تنظیم ها و ده ها حزب نمایشی و فرمایشی که صبغه قومی، لسانی، سمتی داشته پروسه وحدت ملی را خدشه دار انواع خصومت ها و دشمنی ها را بین ملیت های با هم برادر ایجاد نمودند قبل از سال 1371 یک صد هزار تن برادران اهل هنود و سک در کشور ما زندگی مینمودند فعلا دو هزار تن هم وجود ندارند به نسبت فشارها بخارج کشور فرار نمودند.

 مداخله صریح ادارات استخباراتی در امور داخلی کشور بخصوص در زمان اتخاذ تصمیم بخاطر طرح پلان کاری سبب عدم حمایت از تولیدات داخلی، کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار صادرات شش فیصد عدم تطبیق پلان های انکشافی وزارت خانه ها و ادارات، گسترش فساد، غضب میلونها جریب، پول شوئی، فرار اسعار به خارج کشور افزایش فقر، بیکاری، بیماری، سرقت های مسلحانه آدم ربائی ها، عدم تطبیق یکسان قانون، عدالت اجتماعی، تجاوز بالای یک عده کودکان، زنان، دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، حزبی، افزایش هزاران تن مواد مخدر گردید نهادها کشور مارا در ردیف دومین کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان معرفی کرده اند اداره خبرنگاران سال 2016 را سال خونین بار برای خبرنگاران در کشور ما خوانده گسترش فرهنگ معافیت و فساد زمینه را برای مداخله ادارات استخبارات منطقه و جهان مساعد ساخته نظر به نشر اطلاعات جمعی یک عده قومندان های زورمند محلات به سلسله ریاست امنیت ملی از خارج تمویل میشوند زندانها خصوصی داشته مردم را شکنجه مینمایند.

  بیش از سه میلیون مردم از جمله جوانان و زنان به مواد مخدر مبتلا، ملیون ها تن دیگر به نسبت مشکلات اقتصادی و امنیتی به خارج کشور مهاجرت نموده اند.

 کشمکش های قدرت طلبی بین سران حکومت وحدت ملی زمینه را برای مداخله استخبارات کشورهای منطقه و جهان در کشور طوری مساعد ساخته که قدرتهای بزرگ جهان رقابت های خصمانه هایشان را در رابطه به کشور ما آفتابی ساخته تدویر جلسه پاکستان، چین و روسیه در مسکو در رابطه به کشور مثال زنده میباشد.

 خلاصه اینکه تجربه کشور های پشرفته ومترقی ثابت میسازد: که علت دشواری های فوق برعلاوه مداخله صریح ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان در امور داخلی کشور مسلط بودن فرهنگ منحط فیودالی، عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی، طی نکردن پروسه ملت سازی در حقیقت یک اجتماع سیاسی است نیز میباشد.

 برای طی نمودن این پروسه پرخم و پیچ قبل از همه پیوستن به احزاب و سازمان های مترقی، ملی، سراسری که رشد ترقی و تعالی کشور را سرمشق لوحه کاری خویش قرار داده و میدهند نیاز زمان بوده و میباشد.

 به باور من وقت آنرسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، ترقی پسند، آزادی دوست کارنامه های گذشته گان را مطابق شرایط عینی و دهنی زمان و مکان سرمشق راه و روش کاری خویش قرار دهند زیرا که امیدواری به گروها، تنظیم ها، سازمان ها، احزاب نمایشی و فرمایشی نمیتواند مردم ما را از این بحران سیاسی در کشور نجات دهد.