چهل سال است که افغانستان در معرض جنگ اعلام نا شده و تجاوز پاکستان قرار داشته و قربانی می‌دهد، اما زمامداران بی‌آزرم آن کشور که پلان‌های شوم و شیطانی‌شان عامل بی‌ثباتی و تداوم تراژیدی خونبار ما می‌باشد، در تمام این چهار دهه، با نهایت پر رویی و با لطایف‌الحیل دروغ می‌بافند و با چهل شتر بار بچشم افغانستان و جهان می درآیند و با یک نی و صد آسان از اعمال شان انکار می‌نمایند، در حالی که حقایق چنان آفتابی و از کفر ابلیس مشهورتر گردیده که حتی انگریز‌ها به‌مثابه خالق پاکستان، در زمینه سکوت معنی دار می‌نمایند.

ازآنجایی که به گفته وطنی ما، آفتاب به دو انگشت پنهان نمی‌شود، دیروز یک‌بار دیگر طشت رسوایی تجاوز پاکستان در لوگر به زمین خورد و پلان و دسایس شوم شان برملا گردید.

مقامات دورو و پر روی پاکستان اعلام نمودند که یک بال طیاره هلیکوپتر مربوط ایالت پنجاب که به خاطر ترمیم در مسیر ازبکستان و به مقصد روسیه در پرواز بود در منطقه‌ای تحت تسلط کامل طالبان در ولایت لوگر مجبور به نشست اضطراری گردیده است!

آژانس‌های خبری افشا نموده‌اند که سرنشینان این طیاره «مریض» شش جنرال متقاعد و یک متخصص روسی می‌باشد!

من برای اینکه خود را متیقن بسازم با یکی از پیلوتان با تحصیل عالی و جنرال سابقه دار قوای هوایی افغانستان تماس گرفتم و نظر تخنیکی و تخصصی شان را در زمینه مطالبه نمودم، ایشان با قاطعیت و با ذکر دلایل مقنع تخنیکی موضوع را رد و تقلا برای عدم افشای دسایس آن کشور وانمود ساختند.

اکنون باید عقل شیطانی پاکستانی برای این دروغ شاخدار، راه حل پیدا نماید که: چگونه طیاره «معیوب» فاصله پنجاب، تا ازبکستان را و آن‌هم با ارتفاع بلند و عبور از کوهپایه‌های شامخ، پرواز نماید! و درین طیاره «مریض» شش جنرال متقاعد پاکستانی با چند صد هزار دالر و ... و یک متخصص روس، چه مرگ می‌خواستند؟ واضع است که نزد میزبانان معتمد و گروه وابسته به خود و نزد طالبان می‌رفتند و ما شاهد خواهیم بود که به‌اصطلاح وطنی ما به موی شان را خیانت نخواهند کرد.

اظهرمن الشمس است که در زیر کاسه پاکستان، نیم کاسه‌های شیطانی و استخباراتی منطقوی و روسی، آتش تشدید جنگ، تباهی و سیه روزی افغانستان را رقم می‌زنند.

متأسفانه افغانستان به کشور بی‌صاحبی می‌ماند که آماج تجاوز و دسایس منطقوی و جهانی، علنی و نهانی قرار دارد و گوش فلک از شنیدن صدای زجر و عذاب مردم ما کر گردیده و اولیای امور، پنبه بگوش و مصروف دریدن یخن همدیگر می‌باشند و در نهایت کار مانند همیشه درین مورد نیز کدام کمیسیونی ایجاد خواهند نمود.

 

با احترام

م.ع.و. سادات

اگست 2016