دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواهان به حیث رییس جمهوراضلاع متحده امریکا انتخاب شد.

 

پیروزی دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور اینده اضلاع متحده امریکا، نمایانگر شکست سیاستهای نخبه گان مشی نیولیبرالیزم وگلوبالیزم درجهان است. هرچند مشکل وپیش از وقت هست که بگویم ترامپ میتواند ویا خواهد توانست، خارج ازچنبره وچتر اهداف سیاست داخلی وخارجی گنکره گام فراخ تر میگذارد، برای اینکه سگی زرد برادر شغال هست واوهم جزونخبه گان الیگارشی مالی درامریکامیباشد! اما شواهد درگوشه و کنار جهان بالخصوص درمیان کشورهای اروپای مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ورشد ملی گرایی در فرانسه، اتریش، هالیند والمان وغیره نشان میدهدکه سیاستهای امپریالیزم جهانی در رأس امریکا مواجه به شکست بوده و اتحاد جهانی امپریالیزم اهسته اهسته روبه زوال میباشد. سوا ل اینجا پیدا میشود که چرا این فشار یکباره گی بالای سیستم بزرگ غول پیکر اقتصادی که بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل میدهد بوجود امده هست؟ مولفه های زیادی ناشی از عدم رضایت مردم بر بنیادتضادهای اجتماعی درعرصه های سیاسی واقتصادی درگذشته و حال که جامعه امریکا را بسوی دوقطبی شدن کشانیده شده هست، دراستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بروز کرد، ازجمله اساس ترین موضع عبارت از انتقال اقتصاد صنعتی امریکا به کشورهای هند، چین و سایرکشورهایی اسیایی افریقایی واروپای شرقی برای کسب سود سرمایه بیشترکه درانجا نرخ مزد نیروی کار ارزان بوده که این امر باعث شده، تا بزرگترین بنیادهای اقتصادصنعتی امریکا ورشکست شده وازبین برود. این امرعامل بیکاری نود میلیون کارگر درشهرهای بزرگ پرجمعیت امریکا، گردیده است. درپهلوی ان هزینه های هنگفت نظامی برای سازوکار پایگاهای نظامی و تجاوز ولشکر کشی برای غضب منابع طبیعی کشورهای جها نسوم ازجمله درشرق میانه مانند: عراق، لیبی، سوریه، یمن، سومالی وافغانستان وتداوم خونریزی، اشغال وتقویه گروهای تروریستی داعش وطالبان دراین کشورها وایجاد اشوب وهروج ومرج در کشورهای ونزویلا، مالی و نیجریه وغیره، ایجاد پایگاهای نظامی دراروپایی شرقی وسایر عوامل سر به سرهم داده وشرایط قسمی رقم خورد که کاندیدتها ی ریاست جمهوری امریکا دراستانه انتخابات ریاست جمهوری دور 45 خشم وکینه خودرا علیه سیاستهای اقتصادی ونظامی رهبران احزاب قبلی سنتی امریکا برشالودرهء روحیه مردم بلند نمایند. رونالد ترامپ برعلاوه سخنرانیهای نژاد پرستانه خود، برشالوده روحیه ملی مردم بالای این چالشها تماس گرفته وانرا دراولویت اجرای وظایف خویش بعداز پیروزی اعلام کرده است. ترامپ باپیش کشیدن شعار های ملی گرانه برای تقویه دوباره اقتصاد ملی امریکا و جلو گیری ازمهاجرین و سرازیر شدن اعضای بنیادگریان اسلامی که در صفوف القاعده وداعش در شرق میانه جنگیده اند وجلوگیری ازفعالیت تخریبکارنه تروریستی انها که هنوز توسط ائتلاف نظامی امریکا وکشورهای غربی نابود نه شده اند وعهده یی نابودی کامل انها وپائین اوردن هزینه های نظامی وتقلیل پایگاهای نظامی را درجهان به مردم پیشکش کرده هست، که مورد توجه وپشتبانی هواخواهانش قرار گرفته، تا بالاخره برنده شد. این مولفه های همه وهمه زایده سیاستهای قبلی دولتهای جمهوریخواهان و دموکراتها درگذشته بوده است که هنوزهم ادامه دارد.

  از انجائیکه تجربه تاریخی نشان داده که نظام سرمایداری در شرایط مختلفی تاریخی برای رشد وتکامل نظام سرمایداری و گسترش اهداف امپریالیستی خود برای تحکیم رهبری جهانی خود، با تغیر و جابجا کردن مهره های جدید یکجا با پیش کشدن شعارهای ملی وبین المللی ونژاد پرستانه حتی با رویکردهای سرمایداری علیه سرمایداری اقدام کرده است، به گفته کارل مارکس:"سرمایداری با دانه های که افشانده نابود خواهد شد". سیاستهای تجاوزکارنهء نظامی وتنظیم برنامه های اقتصاد غیر عادلانه ومتضاد درجهان فقیر فقیرتر میشود، سرمایدار سرمایدارتر! تروت جهانی به دست اقلیت نحبه گان سرمایه که تعداد شان به 88 تن که برابر با ثروت 3 ونیم میلیارد نفردر دنیا میباشد، تراکم نموده است. به گفته مارکس" همان نسبت که ثروت ساخته میشود فقر نیز افریده می شود".

  کشور ما که در طول چهاردهه براساس اهداف نظامهای نیولبرالیستی، میدان کشمکشهای ایدیالوژیکی ولانهء گروهای تروریستی بنیاد گرایی اسلامی جهان تبدیل شده که هرروز این روند با موجودیت عساکر ناتو امریکا، وضع بد تروزشت تر به خود گرفته ودر باتلاق ناامنی ها وزد وخوردهای گروهی ترویستی داعش والقا عده فرو رفته که بدون همکاری شفاف ودلسوزانه نیروهای قدرتمند جهانی، بیرون رفت ازاین وضع ناممکن خواهد بود! بناعن مردم ما ارزو دارند، تا رییس جمهور جدید امریکا که با شعارهای انتخاباتی خود در اسکان رهبری بزرگترین کشور جهان قرار میکرد، و حل مناقشات منطقوی، عدم مداخله نظامی را به مردم امریکا وجهان وعهده داده است امیدوار هستیم، هرچه زودتر درعمل پیاده شود، تا جهان ازورطه جنگ جهانی وتروریسم بین المللی که جهانر ا تهدید میکند نجات یابد و سایه ان از بالای مردم زحمکش جهان بالخصوص افغانستان دور شود ومردم جهان بتوانند درفضای امن زندگی نمایند. با تضعیف سیاستهای تجاوزکارانه در جهان، مناقشات منطقوی هم حل خواهدشد، تا برکت ان بالای کشور ما هم تاثیر بگذارد ومردم ما بتوانند بدون مداخله کشورهای خارجی، مستقلانه قدرت و اختیارسیاسی را بدست اورند و حکومت دلخواه وواقعی خودرا انتخاب نمایند. تا از تجزیه و نفاق ملی نجات پیدا کنند ومردم مابرادرانه و بدون تفرقه های قومی ومحلی وزبانی باهم به مانند سابق زیست ووفاق ملی رادر پرتو ارمانهای شهروندی تقویه وبوجود اورند.

  یا اینکه باز هم سیاستهای لیبرالی و جهان گشایی با میتود ورویکرد جدیدی برای رشد امپراطوری امریکا زیر شعارهای نژادپرستانه ملی شکل دیگری خواهد گرفت، تا اهداف عقب پردهء خویشرا درعمل تحقق بخشند.

  المان 11.11.2016