حاج قاسم سلیمانی، بی درنگ باید گفت که، یکی ازپیشگامان اصلی حکومت دینی ایران که در مقام فرمانده «واحد قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هم عاملی اصلی درجهت سرکوب هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان در ایران بوده و هم فرمانده «واحدی» که مستقیم درطرح وعملی ساختن کشتار افراد مخالف چه راست وچپ ودموکرات ملی در خارج ایران دست داشته، بوده است. همچنان درساختار گروهای مسلح رادیکال مانند حزب الله در لبنان و حشد الشعبی درعراق، فاطمیون زینبیون درسوریه زیر نام تداوم انقلاب اسلامی ایران، زیر بیرق حکومت جهانی ولایت فقه اثناعشری (دوازده امامی) درسایر کشورها مسوولیت داشته، قاسم سلیمانی جزو افراد مطرح وپیشگام درجهت سازماندهی تشکیللاتی و تمویل مادی ومعنوی گروپهای مسلح وحزبی این جنبشها بوده است.

 رکن اصلی فعالیتهای بنیادی انها زیر نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارزشهای شرعی وفقهیی ان بوده است. این سازمان حق دارد که درهرکجایی که احزاب وگروها بر ضد دولت اسلامی ایران و مذهب شیعه عمل کنند عمل مسلحانه برای نابودی شان به شیوه های گوناگون نماید. از جانب دیگر بعداز شورش اهل تسنن سوریه علیه دولت بشار اسد به ادامه «جنبش بهار عربی» از جانب غرب و نیروهای طرفدار این مذهب در منطقه سازماندهی شد که نیروی اصلی پشتبانی این حرکت گروه یی داعش بنام حکومت "عراق وشام"، باپشتبانی عربستان سعودی واسراییل بنیادشد که تا پیش از نصف سوریه پیشروی نمود اما توسط روسها وسپاه قدس تحت رهبری قاسم سلیمانی با ایجاد گروپهای فاطمیون وزینبیون از کشورها ی مانند سوریه، عراق ولبنان وافغانستان علیه ان مقاومت کردند که تا شکست به مبارزه ادامه داده وبالاخره این قهرمانیهایش به کشتار خودش تمام شد. البته عمل ترور ازجانب امریکا دریک کشور بیگانه اصولی وجایز نیست اما کار که انجام داد دل هزاره داعشی و مخالفین دولت ایران وسوریه را خشنود نمود. دیده شود که این عمل چه عواقب را برضد امریکا وکشورهای هم پیمانش درمنطقه وجهان بوجود خواهد اورد. اولین واکنش فیصله پارلمان عراق خروج تمام عساکر خارجی از عراق است. وهمچنان تهدید های ازجانب گروهی فاطمیون وحزب الله به امریکا داده شده که معلوم شود که درایند ه چه نوع رویکردهای را تحقق خواهند بخشیدند.

 ترور یک پدیده خشم وارعاب پذیر وضد بشری است؛ به ترور کردن اشخاص که دارای ایدیالوزژی بسته باشد، نمیتواند جلو رشد انها را گرفت. بلکه دهشت افکنی و ارعاب وترورها تشدید خواهد یافت. ازبین رفتن یک شخص دریک سازمان که د ارای ایدیالوژی میباشد، به مشکل میتوان که ان سازمان را ازبین برد! بلکه باعث رشد فعالیت انها بر شالوده ء جابجای افراد دیگری خواهدشد. سخن مشهوراست: "برای از بین بردن بت پرستی خوی بت پرستی را ازبین برد". به این رو باید د رگام نخست سیاستهای که باعث تشدید تشنج و ایجاد گروهای تروریستی میشوند جلوی انرا گرفت که زیر دفاع از دموکراسی و تحقق ارزشهای بشری ومدنی به اشکال گوناگون به حمله نظامی دست یازید واشغال مینمایند. این رویکردها باعث ایجاد گروهای مخالف مسلح دران کشور برای نجات استقلال وازادی خویش میشوند. تغیر دررفتار کشورهای غربی و سایر کشورها اصل است که اصول بنیادی ارزشهای بشری را رعایت و براساس " تیوریهای" توطیه نه باید بر حقوق دیگران پای گذاشت وبرای غضب وتسلط بر منابع طبیعی ان هرچه دلشان خواست انجام دهند. مبارزه نیروهای مترقی ودموکرات چپ ملی برضد خوی سود پرستی وسود جوی وزر پرستی به هرنام ونشان باشد، امر جدی میباشد.

  5 جنوری 2020