در راستای دکتورین آیزنهاور راجع به شرق میانه سیاست جدید آمریکا به‌عنوان دکتورین کارتر در سال‌های ۱۹۸۰ بر پا کردن پایگاه‌های نظامی امریکا در خلیج فارس بود؛ اما با توجه به تاریخ نیم قرن اول قرن بیستم، حضور چشمگیر آنان از سال ۱۹۲۴ آغاز شده و با کشف میدان‌های نفتی بحرین در سال ۱۹۳۲ در کویت و عربستان سعودی در سال ۱۹۳۸ و قطر در سال ۱۹۳۹ میلادی امریکایی‌ها به جایگاه ژیو استراتژیکی و اقتصادی خلیج حضور داشتند و اما برتری جویی امریکا در خاور میانه با سر نگون کردن دولت داکتر مصدق در سال ۱۹۳۵ آشکارا گردید.

 پس از جنگ جهانی دوم با فرو پاشی استعمار و تمرکز جدید قدرت در وجود کشوری نوبنیاد بنام اسراییل بر تارک جغرافیای عرب که منجر به سلب آزادی فلسطین و تهدید کشورهای منطقه گردید، مردم را شدیداً نگران ساخت.

 پس از آن با ایجاد قدرت ژاندارمری رضا شاه در ایران و تمرکز قوت‌های نیابتی متکی به امریکا و انگلیس و بر قراری روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران جو سیاسی منطقه به منافع غرب به می‌چرخید.

 ایران که تا سال ۱۹۷۹ تکیه گاه اصلی سیاست امنیتی امریکا بود رضا شاه همواره مورد پشتیبانی ایالات متحده قرار داشت. چنانچه به نقل از مقاله کیوان حسینی منتشره فارسی نیوز فوریه ۲۰۱۹ تحت عنوان انقلاب و سیاست خارجی «ایران در سال ۵۷ کجای جهان بود و حالا کجاست» ضمن تبصره مفصل در بخشی از آن آمده است که محمد رضا شاه بسیار نزدیکی با امریکا داشت به حدی که از نظر پژوهشگران مانند مارک کازایورسکی پژوهشگر نام آشنای امریکا، ایران در دوران شاه یک دولت متکی از نگاه منتقدینش چیزی جز یک رهبر دست نشانده ی امریکا نبود  از همین رو غربیها با موجودیت رضا شاه در مسند تاج و تخت با اطمینان به شرق میانه نگاه میکردند.

 از سوی دیگر جنبشهای دموکراتیک وملی در کشورهای مصر، لیبیا، سوریه، یمن، عراق بشگوفایی رسیده بودند که با لمقابل عصبیت ارتجاع منطقه وآمپریالیزم جهانی را بر انگیخت ودر آن شرایط جنگ سرد امریکا ومتحدانش به آرزوی پیشروی وحضور نظامی شان در منطقه بخاطر جلو گیری از نفوذ روز افزون اتحاد شوروی بسوی جنوب وغرب آسیا در تلاش بودند که این ضرورت بزعم آنها با یک تصادف و اتفاقات سیاسی سال ۱۳۵۷ خورشیدی جو سیاسی را در منطقه تغیر داد.

 با پیروزی قیام مسلحانه ثور در افغانستان ونزدیکی نظام جدید با اتحاد شوروی سابق وتصمیم گیری غرب بضرورت تشکل قوت‌های نیابتی مذهبی در ایران وپاکستان که منجر به تعویض شاه با رهبران ج ا ایران گردید در واقع نظامی را بوجود آورد که از ایران با شمشیر دو سره ی رژیم اسلامی مهمترین زمینه ساز پیشروی امریکا وانگیزه ی جا بجا سازی قوت‌های نطامی وایجاد پایگاه ها ی مجهز با تجهیزات جنگی در غرب آسیا گردید؛ که این قوتها از یکطرف با هما هنگی پایگاه‌های نظامی جدید التاسیس غرب و بعضی از کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی سابق وپری بالتیک و از جانبی برای پشتیبانی وحمایت از کشور اسراییل وجلو گیری از جنبشهای دموکراتیک در منطقه و مقابله با نفوذ اتحاد شوروی در مسیر آبهای گرم وغرب آسیا که بهترین چانس جابجایی قوت‌های نظامی قدرتهای غربی در زمین وفضا وآب وخشکه ی این منطقه میسر گردید.

 واز جانبی باتوجه به پیشروی نفوذ ج ا ایران در مناطق همجواربگفته تحلیلگران سیاسی انگیزه حملات نظامی امریکا ونا تو را در عراق، سوریه، لیبیا، افغانستان و غیره بوجود آورد که با ایجاد پایگاه‌های نظامی همراه بود و در نتیجه آن ایران وامریکا شبیه جنگ سرد در مقابل هم قرار گرفتند. علاوتاً موضعگیری امریکا در مسله برجام وتحمیل تحریمها ونفوذ روز افزون رژیم اسلامی ایران در پنج کشور همسایه ونمایشات موشکی باعث تشدید رویا رویی طرفین گردید.

 اما طوریکه بنظر میرسد هر یکی ازین طرفها ی متخاصم درمواضع جغرافیای نظامی خود پا فشاری داشته روز بروز آماده تر میشوند. با وجودیکه هردو طرف جنگ را رد میکنند ولی اخذ آماده گی برای مقابله رویا رویی جنگ احتمالی توجه هردو طرف را بقوتهای نظامی متمرکزمیسازد.

 همچنان امریکا با کوشش تبلیغات افشاگرانه در محکومیت جمهوری اسلامی، دولت ایران را بداشتن قدرت نظامی قوی، اقتصاد، متمرکز بخود، رشد روز افزون تکنالوژی نظامی وپیشرفتهای هسته یی و نمایشات موشکی بحیث محور قدرت در منطقه به تعریف گرفته، نفوذ وتشکل نیروهای نیابتی ایران را در کشورهای همجوار و توانایی رژیم آخوندی را برخ جهانیان میکشاند.

 غربیها عادتاً با یک سر وهزاران زبان به عنوان محکومیت ج ا، از طریق رسانه ها قدرت نمایی ج ا ایران را در داخل ایران ونفوذ آنرا در منطقه به باور مردم تبدیل نموده به این ترتیب خواب کشورهای عربی و منطقه نا آرام وجیبهای آنها را خالی میسازند.

 در مقابل رژیم اسلامی به‌عنوان عکس العملهای دفاعی با تحرکات وحملات وقفوی بسوی منافع غربی ها وصدور شعار های ضد امریکایی واسراییلی نفوذ نیرومند وحملات امریکا وناتو را در منطقه برخ جهانیان کشانیده ودر مقابله به آن بهانه مهم را بدست غربی ها داده که بر بنیاد آن قدرتهای غربی زیر نام دفاع از منافع شان قوت‌های نظامی، کشتی های جنگی وطیارات بم افگن وسایط زرهی وسپرهای دفاعی را در منطقه جا بجا کرده که از جمله پایگاه‌های نطامی امریکا و ناتو در افغانستان عراق سوریه عربستان ودیگر ممالک عربی وحلیج فارس، عمان وبحیره احمر بیان کننده این حقیقت است که چنین پیشروی های سریع و تقابل نظامی با اهداف استراتیژیک و تسلط آنها در منطقه، چشم انداز بعدی صلح و آینده جهان را به خطر جنگ ورویا رویی نظامی نز دیک ساخته که با عث نگرانی شدید جوامع بشری میگردد.

 ج ا ایران با خارج شدن امریکا از بر جام وتحمیل تحریمها اخیراً غرب را با عکس العملهای جدی روبرو میسازد. چنانچه حمله به کشتی های نفتکش انگلیسی جاپانی ونفتکش های دیگر، سقوط دادن پهپاد امریکایی، حمله خوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، حملات موشکی به پایگاه نظامی وسفارت امریکا در عراق، راه اندازی تظاهرات ضد امریکایی در کشورهای عربی توسط نیروهای وابسته به ایران از طریق عراق لبنان ویمن انگیزه مهم فراخوان یک اتحاد جهانی بگفته آنها علیه یکه تازی وتوسعه طلبی های ایران را بوجود می آورد

 که در نتیجه تشدید تنشها، خط ونشان کشیدنها وتهد یدات متقابل، سالانه میلیاردها میلیارد دالر ی عربها به‌عنوان معاملات اسلحه به جیب امریکا سرآزیر میشود.

 نتیجه اینکه در جنگ وگریز امریکا وایران که به جنگ سرد شباهت دارد ایران در داخل دارای توا نایی وپیشرفتهای تکنالوژی نظامی ودر خارج صاحب نفوذ پر قدرت نیرو های نیابتی در پنج کشور شرق میانه وافغانستان گردیده است وامریکا صاحب پایگاه‌های نظامی بیسابقه و نیرومند ی در شرق میانه وخلیج فارس که از دیر زمانی آرزوی آنرا در سر می پرورانید گردیده است. طوریکه بنظر میرسد جنگهای لفظی وعکس العملهای متقابل یکدیگر نی تنها نتوانسته است که جلوپیشرفت و پیشروی نظامی دو طرف مقابل را بگیرد، بلکه باعث پیشروی هردو طرف درمنطقه گردیده است.

 چنانچه به نقل از رسانه خبری اشپیگل از تلویزیون گروه مخالف رژیم ایران بگفته جنرال مک کنزی فرمانده سنتکام که در ماه جنوری گفته است: طی هشت ماه گذشته امریکا بیش از بیست هزار نیروی اضافی به منطقه خاور میانه اعزام کرده است تا با تهدیدات فزاینده رژیم ایران در منطقه مقابله کند. همچنان به نقل از خبر گزاری دویچله پنتاگون در نظر دارد که ۵ تا ۷ هزار سر باز اضافی به خاور میانه اعزام کند واین اقدام را پاسخی برای حملات گروه های متحد ایران عنوان کرد ه اند چنانچه حملات راکتی اخیر بر پایگاه نظامی امریکا تنش ها را در منطقه تشدید نموده است.

 امید واریم حق بجای خود تقرر کند، عقل سلیم بر ماجرا جویی وصلح بر جنگ غلبه کند وجهان از شر رخداد های نظامی ظالمانه رهایی یابد.