حقیقت ، عبدالاحمد فیض: فروپاشی سیادت سنتی هژمونی امریکا در سازمان ملل متحد

شناسایی اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل بی‌شرمانه‌ترین اقدام و مضحک‌ترین دیپلوماسی واشنگتن در تمام دوران پس از استعمار و تخطی آشکار از کلیه اصول و موازین پذیرفته شده بین‌المللی است، این شناخت که بر اشغال، زورگویی و تجاوز مهر تائید گذاشت، سازمان ملل متحد را به‌مثابه عالی‌ترین نهاد جهانی پاسدار صلح و امنیت در آزمون تاریخی بزرگی قرارداد. درست آزمونی که به بازتاب اراده جمعی در اتخاذ تصامیم عاجل و مؤثر سازمان در محور اهداف کلی این نهاد جهانی مبنی بر محکومیت امریکا در قبال موضع‌گیری غیرعادلانه و نافی حقوق بین‌المللی این قدرت حامی رژیم اسرائیل متجلی گردیده و به ارتقای باورها و اعتماد جمعی مبنی بر رعایت وصیانت از اصول حاکم دران سازمان یعنی اتخاذ تصامیم غیر جانبدار و قاطع در محکومیت عنصر تجاوز، اشغال و زورگویی وجاهت کسب نمود.

 شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ (۱۸) دسامبر بعد از اعلام اداره ترامپ مبنی بر انتقال نمایندگی سیاسی آن کشور در قدس بلافاصله طرح پیشنهادی دولت مصررا مورد بررسی قرارداده وبا اکثریت قاطع (۱۴) عضوویک رای منفی که عبارت ازویتوی امریکا بود طرح را مبنی برعدم مشروعیت رویکرد اخیرایالات متحده مورد تائید قرارداد لذا علی الرغم اینکه بربنیاد منشوروهنجارهای حقوقی حاکم درشورای امنیت، این قطعنامه اعتبارالزامی نداشته وآثارحقوقی که جانب واشنگتن را ملزم برعایت سازد، ندارد واما محکومیت قاطع ایالات متحده درین نهاد با اعتباروعالیترین مرجع تصمیم گرنده بین‌المللی ازین لحاظ ازاهمیت سیاسی وحقوقی استثنائی برخوردارمیگردد که اقدام اخیرآن کشورکه خود را میزبان سیاست جهانی میخواند به گونه بی پیشنه درنهاد جهانی ای محکوم میگردد که بیشترین دوستان راهبردی ودارنده حق ویتوواشنگتن مانند فرانسه وبریتانیا دران عضویت داشته و به حمایت عنعنوی ازتصامیم متناقض اصول جهانی امریکا نقطه فرجام میگذارند.

 افزون برین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درجلسه فوری مجمع که برمبنای طرح دولت ترکیه ویمن به تاریخ (۲۱) دسامبردرمقرسازمان دایربود، شناسایی بیت المقدس را توسط واشنگتن به‌عنوان مرکزاسرائیل با (۱۲۸) رای موافق، (۳۵) مستنکف و (۹) رای مخالف محکوم نموده وقدس شرقی را قلمروبلامنازع دولت خود مختارفلسطین اعلام داشت. ازمنظرحقوقی اذعان باید کرد که درپرنسیپ تصامیم مجمع عمومی بصورت قطع حاوی ماهیت غیرالزامی بوده است واما تصریح باید کرد که اتخاذ تصامیم درمجمع عمومی درپرونده های مرتبط به صلح و امنیت جمعی که به‌مثابه اصل استثنائی دردیوان بین‌المللی عدالت مورد تصویب قرارگرفته است، قطعنامه مجمع عمومی مبنی بر محکومیت ایالات متحده را الزامیت حقوقی بخشیده وازسوی دیگرتوافق وهمسوی طیف گسترده ازکشورهای جهان وبویژه متحدین اروپائی واشنگتن مبنی برتقبیح شناسایی بیت المقدس ازجانب امریکا نماد استادگی ومقاومت بی نظیر جمعی درحمایت ازمعیارهای پذیرفته بین‌المللی پنداشته میشود.

 با توجه به گذشته تاریخی منازعات خونین مسلحانه فی مابین دولت اسرائیل ومبارزان فلسطینی وبخصوص جنگهای (۱۹۴۸)، (۱۹۵۳) وجنگ سال (۱۹۶۷) که به اشغال بیت المقدس شرقی، کرانه شرقی دریای اردون وبخشهای وسیع نوارغزه توسط ارتش اسرائیل منتهی شد وهکذا در تمام دوره های خونین بحران فلسطین علی الرغم تداوم سیاست زورواشغال علیه جنبش نجات بخش عرب فلسطین ایالات متحده پیوسته درحمایت ازصیهونیزم قرارداشته چنانچه سابقه کاربرد حق ویتوتوسط واشنگتن در قبال عمده ترین مسایل مرتبط به صلح و امنیت بین‌المللی نمایانگر این حقیقت انکارنا پذیراست که ایالات متحده بیش از (۸۷) بارازحق ویتوخود دراجلاس شورای امنیت استفاده نموده که بیشترین آن درپشتبانی بیدریغ ازسیاست ضد فلسطینی رژیم اسرائیل بوده است، لذا این رویکرد حمایت عنعنوی امریکا ازاسرائیل موجب گردید که واشنگتن موقف جامعه جهانی درنکوهش ازان کشوردرشورای امنیت ومجمع عمومی را نوع توهین به امریکا عنوان نموده ونیکی هیلی دیپلومات ایالات متحده درملل متحد، سازمان ملل وآنعده کشورهای را که تصمیم ضد امریکائی واسرائیلی مجمع عمومی را تائید نمودند به قطع کمک های مالی تهدید نماید وهشدارداد که دیگرملل متحد ازمساعدت (۴۴) درصدی واشنگتن برخوردارنخواهد بود. بنابران ایالات متحده که در شناسایی قدس شرقی به‌عنوان پایتخت اسرائیل نه صرفأ از اصول حاکم درنظام بین الملل درضدیت با داعیه صلح و امنیت همگانی تخطی نموده است بل این کشوربه تعهدات بین‌المللی خود درپیمان تاریخی اسلومصوب (۱۹۹۳) که شناسایی بیت المقدس شرقی به‌عنوان سرزمین فلسطینی ازمباحث عمده محسوب میگردید نیزبوضوح سرپیچی نموده است فلهذا اتخاذ رویکرد تضعیف دربرابریگانه نهاد با اعتبارپاسدارصلح وآخرین امید بشریت بخاطرداشتن جهان عاری ازجنگ درپاسخ به محکومیت جهانی واشنگتن نه تنها به کاهش اعتباربین‌المللی واشنگتن خواهند افزود بلکه اراده جمعی مبنی بر محکومیت ایالات متحده دردونهاد عالی ملل متحد که خلاف انتظار وباورحاکم درکاخ سفید بوقوع پیوست، بوضوح به سیادت سنتی هژمونی امریکا درسازمان ملل پایان بخشید.