آرايش نيروهاي نظامي روسيه در امتداد مرز با جمهوري اوكراين، در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی درين روزها قرار دارد، مزيد برين دستگاه تبليغاتي جهان غرب و رسانه‌ها درين كشورها، تراكم نظاميان روسي را كه با تسليحات فوق مدرن مجهز هستند، خطر بالقوه براي متحدين ناتو و حاکمیت ملي اوكراين عنوان نموده و با راه اندازي هياهوي گسترده تبليغاتي، از آغاز تهاجم مسلحانه روسيه بر کیف سخن می‌گوید.

 علی‌الرغم اينكه رویارویی رواني با گذشت هرروز درين زمينه ابعاد وسيع كسب نموده و مساعی دیپلماتیک نيز در زمينه كاهش تنش‌های اطراف اوكراين مؤثر نبوده است، مسكو جابجايي هزاران نظامي خود را با تجهيزات سنگين در چهارچوب حق حاكميت و امنیت ملي خود تعريف داشته و از هرگونه حمله بر قلمرو كشور همسايه اوكراين به كرات اطمینان داده است.

 ايالات متحده و درمجموع سازمان ناتو، حمله روسيه را بر کیف قریب‌الوقوع ارزيابي و از پيامدهاي سنگين اين حمله احتمالي التماتوم هاي متعددي به آدرس مسکو فرستاده است. اكنون نگرانی‌ها در قبال اوضاع روبه وخامت اطراف اوكراين، اين پرسش را در اذهان عامه جهان ايجاد نموده است كه آيا وقوع حمله مسلحانه احتمالي روسيه به يك درگيري در مقياس بزرگ نخواهد انجاميد؟

 تقابل مسكو و کیف ونيز مسکو غرب با فروپاشي رژيم طرفدار مسكو در نتيجه انقلاب رنگين در سال (٢٠١٤) كه از حمایت غرب و بويژه ايالات متحده برخوردار بود، آغارشد كه در نتيجه آن ويكتور يانوكوويچ رئيس جمهور طرفدارمسكو از قدرت خلع و راه براي بقدرت رسيدن چهره هاي نزديك به غرب مفتوح گرديد، هكذا الحاق جزيره كريمه به روسيه در همين سال به دامنه تقابل گستره مزيد بخشيد.

 مبرهن است كه شكل گيري انقلاب مخملين كه روسيه آن را كودتا عليه رئيس جمهور مشروع اعلام نموده بود، به گونه خودجوش به وقوع نپيوسته بلكه به استناد منابع معتبر، ايالات متحده ميليون‌ها دالر به‌قصد سرنگوني رژيم طرفدار دوستي با مسكو هزينه نموده بود.

 همچنان فكتور ديگري كه باعث بحران اطراف اوكراين گرديده است، تقرب روزافزون نيروهاي نظامي ناتو در امتداد مرزهاي ملي روسيه و استقرار سیستم‌های دفاع موشكي ناتو در خاك پولند بوده می‌تواند، هكذا در سال‌های اخير غرب بدين اکتفا نورزيده بلكه مساعي در جهت عضويت اوكراين در پيمان نظامي ناتو در جريان است، هرگاه اوكراين عضويت ناتو را كسب نمايد، بر وفق منشور پيمان، اين سازمان به خود حق خواهند داد كه به استقرار سامانه دفاع موشكي و تجهیزات سنگين نظامي بر ضد روسيه در قلمرو اوكراين به‌مثابه عضو ناتو مبادرت ورزند، كه اين امر به وضوح توازن قدرت را بسود غرب برهم زده و امنيت ملي روسيه به مخاطره جدي مواجه خواهند شد.

 مسكو موضع گيري ناتو را در تضاد به معاهده می‌داند كه در دهه نود في مابين مسكو و واشنگتن مبني بر عدم پيشروي غرب به‌سوی شرق به امضاء رسيده است، لذا تمرکز گسترده و غیرمعمول قواي مسلح فدراسيون روسيه در نزديكي سرحدات اوكراين پاسخي اين کشور خوانده می‌شود، در برابر پیشروی‌های فزاينده ناتو ونيز اراده مبني بر کشانیدن اوكراين به عضويت ناتو.

 ديدگاه غالب در اوضاع روبه وخامت در شرق اروپا حاكي ازين است، كه هدف از آرايش قدرت نظامي مسكو بيشترينه كسب تضمين امنيتي از غرب بوده و تا حد مقدور از حمله بر اوکراین علی‌الرغم سياست غرب مبني بر کشانیدن روسيه بجنگ اجتناب خواهند نمود، اما اگر چنين حمله‌ای صورت گيرد، اين اوكراين و مردم آن خواهند بود كه بهاي جبران ناپذيري ناشي از اقدامات تحريك آميز رهبران و متحدين را پرداخته و روسیه در کانون تقابل غرب از مجرای اعمال تعزيرات گسترده غرب قرار خواهند گرفت، اما کیف به‌خوبی بايد بداند كه نيروهاي نظامي ناتو و بخصوص نظاميان امریکایی مستقر در شرق اروپا هرگز حاضر نخواهند بود كه به خاطر تماميت ارضي اوكراين بالاي نظاميان روس حمله نمايند، زيرا اتاق‌های فكري و نظریه پردازان عرصه سياسي و راهبردی در غرب محاسبه دقيقي از خطرات روياروي بالفعل با مسکو را به‌خوبی درك می‌نمایند، استراتژیست‌ها در دنياي غرب و کانون‌های ثروت به‌درستی درك می‌نماید كه اقدام نظامي در چهارچوب دفاع از متحدين، جنگ احتمالي را وارد نبرد با ابعاد بزرگ با به‌کارگیری از تسلیحات اتمي خواهند نمود، كه بی‌تردید چنين جنگي در محدوده كاربرد جنگ افزارهاي كشتارجمعي محدود، محصور نخواهند ماند و تئوری كاربرد محدود از جنگ افزارهاي هستوي درزمينه منتفي است، بلكه امحاي كامل مدنيت بشري را در پي خواهند داشت.

 به باور این قلم، ايده قدرت بازدارندگي توانمندی‌های اتمي قدرت‌های دارنده اين تسليحات مخوف و ویرانگر اگر نبود، منافع طاقت‌های طماع از مرز اصول جهاني منع استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی، هرگز قادر نبود تا سياره زيبا مان را از انهدام مطلق نجات دهند، تناسب راهبردي در سطح توانمندی‌های اتمي ميان قدرت‌های بزرگ حاكم است، لذا خطري يك جنگ قریب‌الوقوع با پهناي وسيع جهان ما را در حال موجود با وجود وخامت اوضاع بین‌المللی تهديد نمی‌نماید.