حقیقت ، عارف عرفان: شکست کودتای ترامپ در ایران

ایران بنا بر موقعیت ویژهٔ ژئوپلیتیک، و ژئواکونومیک طی نزدیک به نیم قرن اخیر دستخوش تغییرات دراماتیک گردیده است.

 ایران کشور بزرگ و دارای منابع غنی بوده و به‌مثابهٔ یک پرندهٔ طلایی در خلیج فارس و خاور میانه، مدام آماج تیر شکارچیان جهانی و منطقوی قرار گرفته است.

 دولت ایران در حال حاضر تهدید جدی در برابر اهداف راهبردی غرب، اسرائیل و عربستان سعودی پنداشته می‌شود.

 ایران نقش تاریخی را برای مهار ساختن طاعون داعش در منطقه ایفا نمود.

 شکست تحقیر آمیز ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در خاور میانه، موج انتقام را علیه ایران و متحدین آن‌ها برانگیخته است. از دید آگاهان سیاسی رخدادهای اعتراضی اخیر ایران تداوم آشکار «انقلابات رنگهٔ» خاور میانه ودر نهایت به هدف تغییر رژیم از طرف مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی طراحی گردیده و هشدار این مثلث به دولت ایران اقدام ریاکارانه است.

 به تعقیب تظاهرات سه میلیونی سال ۲۰۰۹ در ایران، اخیراً جامعهٔ ایران دستخوش تظاهرات و اعتراضات معین گردید. این قلم در لابلای تصاویر گزارشات جهانی ودرزیر انوارخورشید حقیقت تلاش خواهد نمود تاحقایق، انگیزه ها، عوامل وانعکاس این رخداد ها را که تجارب وبازتاب آن درقلمرو منطقهٔ وجغرافیای سیاسی افغانستان بی اثر نخواهد بود، بطرز مختصر رویه پردازی نماید.

 انگیزه های جنبش اعتراضی

 پالیسی اقتصادی نیو لیبرال حکومت روحانی از یکسو وتداوم تحریمهای اقتصادی غرب برای درهم شکستن پایه های اقتصادی وتضعیف رشد اقتصاد، مسبب اصلی این موج اعتراضات مردمی در ایران میباشد.

 بی عدالتی های آشکار اقتصادی، نابرابری های اجتماعی، رفاه دولتمردان وروحانیون، موجودیت فقر وستم محرومان وکارگران ازمولفه های است که انگیزش دهندهٔ این جنبش اعتراضی میباشند.

 اما سوگوارانه به سلسله خیزشهای مردمی و دستبرد عمال ارتجاع درمصر، لیبی، یمن، سوریه، تونس و اکراین جنبش اعتراضی مردم ایران نیز توسط عمال بیگانه «ربوده» شد ومسیر آن تعویض گردید.

 رسانه های غربی دخالت ایران وهزینه های نظامی آنکشوردر نبردهای بیرونی چون فلسطین، سوریه، عراق ویمن را عامل این تظاهرات تلقی نموده در حالیکه براساس جدید ترین آمار حدود (69.9) درصد شهروندان ایران خواهان افزایش حمایت ایران از اقدامت ضد گروه های داعش در بیرون مرزی میباشند. در حالیکه یکسال قبل این رقم بالغ بر (59.8) در صد را تشکیل میداد. به باور آگان امور این تظاهرات، جامعه هشتاد میلیونی ایران را نمایندگی نمی نمود.

 بازتاب تظاهرات ایران در رسانه های جهانی

 رسانه های جهانی غرب مدام در تغییر حقایق رخدادها وهمطراز سازی آن با اشتیاق پالیسی های غرب نقش اساسی را ایفا میدارند.

 ایالات متحده آمریکا با رنگ آمیزی تبلیغاتی وبزرگنمایی تظاهرات ایران وکشانیدن پروندهٔ تظاهرات ایران در شورای امنیت ملل متحد تلاش نمود تا حربه های جدید وفشار مضاعف را بر حکومت ایران پدید آورد.

 نقش معجزه آسای رسانه های غربی در تغییر رخدادها وسمت وسوی آن نهایت جدی است. درین راستادر مقالهٔ به قلم‌«ایریک مارگولی» تحت عنوان شکست کودتای ترامپ در ایران آمده است‌: هرگاه به رسانه های «دولتی هدایت شده» طی مدت زمان جریان های اخیر رخدادهای ایران توجه نموده باشید چنین میپنداریندکه مجموعه ای از اعتراضات ضد دولتی بطرز خود جوش در سراسر ایران اتفاق افتاده است. به پندار دونالد رامپ ومتحد اصلی آن اسرائیل، این تظاهرات به خاطر خشم مردم بخاطر مصارف ملیارد هادالر ایران جهت هزینهٔ جنگهای سوریه، عراق، لبنان وکمک به جنبش حماس بوجودآمده است.

 بازتاب اخباری به اصطلاح تظاهرات بطور دلچسپ در دو اقلیم دو رنگ را برمیتابید، در تظاهرات ایران اصلا سخنی از هزینه های نظامی ایران مطرح نبود، بل این اخباردر رسانه های «هدایت شده» در واشنگتن هیاهو برپا نموده بود. ایالات متحده و اسرائیل مشتاق بودند تا در رنگ آمیزی یک خبر خوب قطعهٔ بازی را آراسته سازنداما اصول مدریت تبلیغات را فراموش نموده بودند، «قبل از جارزدن منتظر رویداد ها باید بود». (*۱)

 بازتاب تظاهرات ایران در رسانه های چین طوری دیگری جلوه یافته است‌در مقالهٔ که در روزنامه رسمی «زیک داوو» مربوط به حزب حاکم در خصوص اعتراضات ایران آمده است: «جوامع غربی بطرز مشترک از نا آرامی های جوامع معین غیرغربی حمایت میدارند.

 این روزنامه مینویسد: درحالیکهٔ خشم مردم ایران در خصوص ریاضت اقتصادی یک حقیقت است اما هیچ خطری مبنی بر تحقق خوابهای «انقلاب رنگه» آنکشور راتهدید نمی نماید.

 در زمانی که تظاهرات سه میلیونی در سال ۲۰۰۹ رژیم ایران رابه لرزه درنیاورد، به گفتهٔ ناظرین تحولات ایران، تظاهرات (۳۰۰۰) نفری از انجام هرگونه تغییری عاجز است. (*۲)

 درین میان «پیپ اسکوبر» رخدادهای ایران را تعقیب نموده وتحت عنوان «چرا پیروزی انقلاب در ایران ممکن نیست» مینگارد:"با این حال، آنچه در حال حاضر در ایران اتفاق افتید این است که تظاهرات مشروع در ارتباط با سختی های اقتصادی، توسط یک اقلیت و "مظنونان معمولی " ربوده شده وبر اکثریت اثرگذاشته است.

 بنابراین، آنچه که دیده می‌شود عبارت از تلاش هماهنگ برای تبدیل اعتراضات مشروع به یک "جنبش انقلابی "وتغیر رژیم در ایران است که بطور عملی در نهایت به جنگ داخلی منتهی میگردد.

 امامیتوان استنتاج نمود که به سادگی چنین روندی اتفاق نخواهد افتید. هر کسی که با ایران آشناست، می داند که جامعه مدنی این کشور بسیار پیچیده است تا بتواند به چنین تله ای خام و آشکار افتد؛

 در ایران تغییر‌رژیم ناممکن است اما آنچه که درین بازی ممکن بنظر میرسد اعمال تحریمهای تازه از سوی اتحادیه اروپا وآمریکا است."(۳*)

 فاکتورخارجی جنبش اعتراضی ایران

 اکثر آگاهان سیاسی معتقد اند که نقش استخبارات وعوامل خارجی برای تحریک مردم ایران وبرپایی جنبش اعتراضی اخیر بسیار برجسته میباشد. وبگاه مشهور «مون او الابامه مبتنی برگزارشات معین، تظاهرات اخیر ایران را مورد تحلیل قرار داده خاطر نشان میدارد:"اینها به گمان اغلب نخستین قدمه های است بطرف عملیات "تغییر رژیم " که بوسیله آمریکا واسرائیل وبه کمک گروپ تروریستهای داخل ایران راه اندازی شده است.

 در اوایل این ماه، کاخ سفید وتل ابیب آمادهٔ حمله برایران بودند. یک هیئت نمایندگی تحت رهبری مشاور امنیت اسرائیل در خصوص بحث حول طرح استراتیژی برای مقابله با ایران در خاورمیانه، با رهبران ارشد کاخ سفید ملاقات نمودند.

 به نقل از یک گزارش درخصوص نتایج این ملاقات گفته می‌شود "ملاقات رودرروی هیئت نمایندگی اسرائیل-آمریکا، انکشافات منطقوی بویژه رخدادهای مربوط به ایران را مورد بحث قرار دادند. از قول این منبع، گزارشهای مربوط حاکیست: در نتیجه این ملاقات، ما در راستای استراتیژی وتدوین پالیسی به تفاهمات کلی رسیده ایم. این تفاهمات بصورت کُل شامل اتخاذاستراتیژی کامل، اهداف معین، طرق عمل و کاربرد وسایل ضروری برای حصول آن اهداف است.

 تظاهرات اخیر ایران احتمالآ نتیجهٔ ملاقات فوق است."(۴*)

 در یک رویکرد دیگر وبگاه معتبر «مون او الابامه» باتوجه به خیزش مردمی اخیر ایران در گزارشی حول جنبش اعتراضی اخیر ایران مینویسد:"

 در ایران اجنتهای موظف برای تغییر رژیم، اعتراضات اقتصادی را "ربودند ". ما به عملیات آمریکا-اسرائیل در خصوص تحریک شورش نگاه مینمودیم.

 . بر پایی شورش ویاراه اندازی «انقلاب رنگه» در ایران از امکانات محدودی برخوردار است. اما درصورت شکست آن به حیث بهانه برای اعمال تحریمهای بیشتر واقدامات ضد ایران بکار خواهد رفت. درین گزارش نقش سازمانهای اطلاعاتی برای تحریک تظاهرات ایران به بحث کشانیده شده آمده است.

 در ماه جون «وال استریت ژورنال» گزارش داد که سازمان «سیا» سازمان های ویژه ای را برای چنین حملاتی به ایران راه اندازی کرده است.

 به گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی، یک سازمان متمرکز را به طور ویژه برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد ایران ایجاد کرده است که منعکس کننده تصمیم دولت ترامپ برای اولویت بخشیدن اهداف بزرگ برای مامورین اطلاعاتی آمریکا است.

 این مرکز که بنام «مرکز ماموریت ایران» یاد می‌شود، موظف است تا با تمرکز وجمع آوری تحلیلگران، پرسونل عملیاتی، ومتخصصین از سراسر سازمان سیا پرداخته وظرفیتها وپتانسیل لازم از جمله فعالیتهای مخفی پدید آورد."(۵*)

 در پرتو‌ داده های گستردهٔ موجود میتوان‌ یک تصویر کُلی را در جامعهٔ ایران رسامی نمود. در ایران رژیم استبدادی آخوندی حاکم است. این رژیم مستدام با آزادی، عدالت ودموکراسی در ستیزمیباشد.

 مهندسین ومعماران " انقلاب رنگه "با ارادهٔ ملی وجنبشهای رهایی مردم ایران دستبرد زده ومستدام سعی داشته اند تا با پهن ساختن ابرهای تاریک در داخل جامعه، نسخهٔ های شرات آشوبگری، حرکات مسلحانه وتروریستی را بکار جسته وتجارب پروژه های بنیاد گرای و تروریستی سوریه، لیبی، عراق ومصر را در ایران پیاده نموده وبا راه اندازی جنگ نیابتی یک رژیم دست نشانده، استبدادی، خود کامه، بنیاد گرا وتروریستی را در ایران استقرار بخشیده وتمامی منابع طبیعی آن کشور را تاراج نمایند.

 چنین رویکرد وصدور انقلاب از بیرون وآمیخته با رنگ بنیادگرایی نه تنها قادر نیست تا به عمر رژیم استبدادی وخودکامهٔ پایان دهدبل راه اصلی را برای مردم ایران، غبار آلود ساخته، رستاخیز ملی را خدشه دار نموده، زمینه های سرکوب را بیش از پیش پدید آورده وبه عمر رژیم آخوندی می افزاید؛

 موجودیت ریشه های نیرومند فرهنگی، جامعه مدرن ایران ونیاز زمان مستلزم زنده ساختن میراث های دادخواهانه، برپایی نهضت ترقیخواه ونظام سکولار در ایران است، تحقق چنین اهداف سترگ باید بدستان خود مردم ایران ودر راس نیروهای ترقیخواه، آزادیخواه ومیهندوست وبدون هرگونه مداخله خارجی باید به اجرا گذاشته شود.

 با احترامات بی پایان خوانندهٔ عزیز

 لندن، جنوری ۲۰۱۸

 منابع:

 (1*) Global Research,Trump's failed coup in Iran,January 8th,2018

 (*2)AsiaTimes,Iran protest will disapoint West,3january 2018

 (*3)Asia Times,why there won't be a revolution in Iran,3january,2018

 (*4)Moonofalabama.org,Iran regim change,Agents Hijack economic protests,29December 2017

 (*5) Moonofalabama.org,Iran early U.S support for rioters hints at a large plan,31December 2017