جوبایدن ودستورارتکاب جنایت تروریستی بخاطر منفجر ساختن لوله های گاز نارد استریم ۱ و ۲ که گاز روسیه را به اروپا انتقال میدهد، صادرنموده است!؟

درماه سپتمبر ۲۰۲۲ لوله های انتقال گاز نارد استریم ۱ و ۲ که سالانه ۱۱۰ ملیارد

مترمکعب  گاز رابه اروپا وبخصوص آلمان انتقال میداد، دریک عملیات خرابکانه ی مشکوک منفجرگردید.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ازاین حادثه بعنوان یک عملیات تروریستی که از جانب غرب پیریزی گردیده نام برد.

به گذارش اسپوتنیک، روزنامه نگارشناخته شده امریکایی بنام« سیمورهرش» برنده جایزه «پلوسیر» افشاء نمود، که دولت بایدن درانفجارهای خطوط لوله گاز نارد استریم

۱ و ۲ نقش فعال داشته است.

این ژورنالیست چنین ادامه میدهد، که جوبایدن رئیس جمهور امریکا بعد از شور وبحث  ۹ماهه درشورای امنیت ملی امریکا دستور تخریب لوله های گازنارداستریم ۱ و۲  را صادرنمود.

پلوسیر روزنامه نگار امریکایی اذعان می نماید که شنابازهای امریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲ تحت پوشش رزمایش های نظامی کشورهای اروپایی ی عضو ناتو مواد منفجره را درخطوط لوله های گازمتذکره جاسازی نموده وسپس بوسیله هم پیمانان شان از کشور ناروی دریک عملیات خرابکارانه ی عمدی انفجارداده شده است.

همچنان پولیسر تاکید ورزیده که «جک سالی وان» رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید درآماده سازی این عملیات تروریستی سهم فعال داشته است.

جانب فدراتیف روسیه قبل براین براساس عکس های ماهواره یی اعلام نموده بود که چندی قبل از انفجاردادن لوله های گاز، هلیکوپترهای پیمان نظامی ناتو برفراز محل انفجار در پرواز بوده است.

همچنان مسکوخبرداده است، که این جنایت تروریستی را مستند سازی نموده وپرونده آن تازمان پیگرد قانونی عاملان این رویداد تروریستی برمبنای قوانین وپروتوکول های پذیرفته شده ی جهانی بازاست.

واشنگتن که از دیر گاهی درمخالفت صریح با صدورگاز روسیه به اروپا از طریق همین لوله های گاز قرارداشت؛ بارها اروپا وبخصوص آلمان را تحت فشار قرارمیداد،که  آن را متوقف سازد؛ ولی آلمان برمبنای نیازمندی ها ومنافع اقتصادی اش تهدیدهای واشنگتن را پشت گوش میزد.

یکی از هدف های غارتگرانه واشنگتن ضربه زدن به اقتصاد روسیه وکشورهای عضو اتحادیه اروپا است، به همین ارتباط با قطع گاز با کیفیت وارزان فدراتیف روسیه به اروپا ، درعوض فروش گاز بی کیفت خود را با بقیمت ۵ رابر بیشترازنرخ معمول بالای اروپا بود، که درنهایت تعزیرات واشنگتن علیه روسیه به ارتباط جنگ اوکرائین، واشنگتن را به اهداف چپاولگرانه اش نزدیک ساخت.

امروز قیمت هرگیلن گاز دربازارداخلی امریکا به ۷،۵ دالر وهمین مقدارگاز دراروپا ۳۵ دالربه فروش می رسد.

برمبنای نرخ سرسام آور وغارتگرانه ، واشنگتن از هرکشتی انتقال گازمایع به اروپا مبلغ ۲۰۰ ملیون دالر به جیب میریزد.

باری مایکرون ریس جمهور فرانسه خطاب به واشنگتن ، آنرا بی انصافی وانمود کرد که دوستان امریکای شان برآنها تحمیل نموده است.

مردم اروپا بادرک کامل از این باج گیری واشنگتن ، تورم ، بیکاری وبلندرفتن قمیت های مواد اولیه زندگی بارها به جاده ها ریختند، واما بنابروابستگی بیش از حد حاکمیت های فاسدومزدور منش کشور های شان به واشنگتن ، هیچ مرجع ی به داد شان نرسید.

 مردم ونهاد های آگاه سیاسی اروپا به این باوراند که واشنگتن بخاطردستیابی به منافع آذمندانه اش با اروپا به حیث یک اشغالگر برخورد داشته وتاسرحد متلاشی ساختن اتحادیه اروپا ، توطئه ها ودسایس را بوسیله شریک استراتیژیک اش یعنی لندن راه اندازی نموده که اولین اقدام اش خارج ساختن انگلیس ازاتحادیه اروپا بوده که تبعات بد وفاجعه بارآنرا مردم انگلستان درحیات روزمره شان باگوشت ،پوست واستخوان خود لمس می نمایند. واشنگتن به ادامه همین سیاست هایش میخواست که بالترتیب ایتالیا، فرانسه وهسپانیا راتشویق به ترک اتحادیه اروپا نماید که کارسازواقع نشد.

امریکا همان کشورغارتگریست که قبل براین درسال ۲۰۲۱ قرارداد ۱۲ فروند زیردریایی های هستوی را که فرانسه درسال ۲۰۱۶ باآسترلیا بسته و«قراردادقرن» برای فرانسه نام داشته وارزش مجموعی آن ۵۶ ملیارد یورو میرسید،با تحت فشارقراردادن آسترلیا لغونموده ودرعوض خوداش با دولت انگلیس دریک پیمان سه جانبه عرض وجود نموده که با واکنش شدیدفرانسه مواجه شد.

امانویل ماکرون رئیس جمهورفرانسه، فسخ یک جانبه این قرارداد را به منزله ی «خنجرازپشت» دانست که بوسیله واشنگتن، یکی ازکشورهای متحد اش حواله گردیده است.

 تاریخ گواه است که واشنگتن دربرابرمنافع غارتگرانه اش به همه چیز پشت نموده و همان اصلی را پیروی مینماید که بخاطر منافع آذمندانه دایمی، هرگز «دوستان دایمی ندارد»!

ح «حریف»

آلمان ـ جنوری ۲۰۲۳