به اساس دعوت دبیرخانه شورای ائتلاف جلسه وسیع این شورا به تاریخ پنجم جولای ۲۰۲۲ مطابق با ۱۴ سرطان ۱۴۰۱ خورشیدی دایر گردید.

 در آغاز رفیق عبدالله سپنتگر جلسه را افتتاح و از چگونگی نصاب اجلاس، مطالبی که حل آن در دستور روز قرار داشت و با معرفی مهمانان که از جنبش بزرگ زنان نمایندگی می‌کردند معلومات ارائه نموده از رفیق سید عسکر نجم رییس دورانی شورای ائتلاف تقاضا نمودند تا کار اجلاس را پیش برند.

 رفیق نجم بعد از آنکه حضور رفقای رهبری احزاب و مهمان گرامی را خیر مقدم گفت، با بررسی کوتاه شرایط نابسامان کشور از اقدامات انجام شده توسط سازمانهای برادر و دبیر خانه شورا معلومات دادند. کوتاه سخن رفیق نجم مطالب آتی را در بر داشت:

(ارزیابی شرایط کنونی ووظایف نیروهای چپ دموکراتیک در کشور، دستاورد های ائتلاف طی مدت سه ماه اولین موجودیت این سازمان. رفیق نجم تأکید ورزیدند راهی را که ائتلاف ما طی مدت سه ماه و دو روز گذشته طی کرد در واقعیت امر نهاد سازی برای اندیشه ملی - دموکراتیک و سازمانهای مدافع آن بوده که در خطوط اندیشوی و شیوه کار ائتلاف و راهکار آن تسجیل شده است حالا باکمال افتخار می‌توانم بگویم که ائتلاف ما به مرکز امید وطنپرستان آگاه کشور مبدل شده و شایسته ترین پلاتفرم سیاسی چپ دموکراتیک را نمایندگی میکند، ما بر تفکر ایجاد جزایر نو و پراگندگی و بی اتفاقی غلبه حاصل کردیم و جای کشمکش های درون سازمانی را ایجاد فضای علنی همکاری، احترام و همبستگی متقابل گرفته است.

در عرصه تشکیلاتی ما با آرامش و حفظ تقدم اندیشه رشد میکنیم و هم اکنون هفت سازمان سیاسی حلقه نهادین ائتلاف را تشکیل می دهند، کمیسیون های جانبی ساخته شده و کار جهت ایجاد کمیته های کشوری در خارج کشور تحت عنوان ائتلاف در عمل آغاز شده است.

امروز مطابق به بخش (ب) شیوه کار سازمانی ما، تمام صلاحیت ها و مسئولیتها رهبری دورانی ائتلاف را به رفیق خردورز دکتور حبیب منگل که دارای تجارب طولانی مبارزه آگاهانه سیاسی اند و معاون سازمان رفیق شهاب الدین سرمند که یکی از پیشگامان مبارزات عدالت خواهی در کشور اند می سپارم و برای شان از صمیم قلب پیروزی های بیشتر در جهت تحقق آرمان‌های سترگ وطنی آرزومندم.)

سپس رفیق نجم از رفیق منگل برای صحبت دعوت کردند. رفیق دوکتور حبیب منگل در صحبت های کوتاه و فراگیر شان چنین گفتند:

(شرایط دشوار و استحکام غیر مشروع یک نظام تاریخ زده تیوکراتیک در سرزمین بلاکشیده ما از همه می طلبد تا برای نجات مادروطن باهم متحد شویم. آنکه در کنار مردم نمی ایستد به نحوی دشمن مردم است. دیگر زمان انشعاب طلبی ها، خود بزرگ بینی و عظمت طلبی های فردی و جمعی گذشته است.

 در چنین اوضاع دردآور که کارد به استخوان مردم رسیده، با دریغ و درد جای اثرگذار و تعیین کننده نیروهای چپ دموکراتیک چنانکه لازم است پُر نیست. یقین دارم که همین ائتلاف ما می تواند با خرد، درایت، واقع بینی و همبستگی باتمام نیروها و شخصیتهای وطنخواه کشور به بدیل قابل اطمینان برای نجات کشور از بدبختی، در صحنه حضور پررنگ داشته که از رهبران و صفوف سازمانهای برادر و صدها رفیق جدا مانده از ساختارهای تشکیلاتی ابراز سپاس نمایم که با همیاری و هم سنگری این کشتی شکسته را با خوشبینی و امید به آینده بطرف ساحل نجات رهبری میکنند.

 رفیق گرامی نجم و رفقای هیات رهبری، شما در نخستین برهه ساختار سیاسی و تشکیلاتی ائتلاف تلاش زیاد کردید، شمارش دستاورد های عملی شما زمان زیادی را در بر می گیرد، کوتاه عرض میکنم که افتخار بر شما همسنگران آگاه و شجاع ما، قول میدهیم که با اتکا به دانش و تجارب شما راه روشن ائتلاف را به پیش خواهیم برد. اجازه دهید در پایان یک حرف دیگر قلبی خود را با شما مطرح کنم وآن این است که وقتی به ما مسئولیت و صلاحیت می دهید در کنار ما بمانید واز ما در راه تحقق خطوط اندیشوی و شیوه کار سازمان بزرگ ما حمایت کنید، تنها راه افزایش دستاورد ها وکم کردن اشتباهات همین است.)

بعدآ رفیق نجم مسولیت جدید رفقا را بحیث رئیس و معاون تبریک گفته از رفیق گرامی عبدالله سپنتگر تقاضا بعمل آورد تا کار پیشبرد اجلاس را برعهده گیرند. رفیق سپنتگر پس از ابرز تشکر از رفقا دکتور منگل و عسکر نجم وابراز همکاری با شورا پیشنهاد نمود تا بخش (ب) ماده چهارم شیوه کار ائتلاف با ازدیاد مقام سخنگو تکمیل گردد و از رفیق سید عسکر نجم تقاضا نمود تا پس از این وظیفه سخنگوی ائتلاف را بعهده گیرند.

هردو پیشنهاد به اتفاق آرای شورای ائتلاف تصویب شد. رفیق دکتور آژیر همچنان ریاست کمیسیون تدویر اجلاس حضوری را بعهده خواهند داشت. در کار جلسه علاوه بر بحث های سازنده و مشخص اعضای شورای ائتلاف رفقای مهمان (نمایندگان جنبش بالنده زنان) نیز سخنرانی کردند.

 

 رفیق شفیقه رزمنده نماینده برجسته زنان کشور، رفیق فرشته سیغانی، رفیق فاطمه رضایی، رفیق مرضیه اسرع طی بررسی وضع اسفبار کنونی کشورما و اثرات ضد انسانی آن بر زنان کشور صحبت نموده و از ائتلاف نیروهای ملی _ دموکرات پشتیبانی خویش را ابراز داشتند. در پایان کار رفیق شهاب الدین سرمند معاون شورای ائتلاف با صحبت کوتاه ورهنمودی جلسه را پایان بخشیدند.