ائتلاف نیروهای ملی-دموکرات افغانستان با درک عمیق از رویداد های تلخ و غم انگیز کشور، نشست به اصطلاح علما و روحانیون را که چشم انداز ارباب طالبانیزم، با ادراک مشارع شرع، خودکامگی، یکه تازی، تک قومی، تک مذهبی، تک زبانی و تک جنسیتی افراط گرایی که جهت بیعت و اطاعت از امارت اسلامی، در مخالفت با همه اساسات حقوق بشری، حقوق شهروندی که مجددآ آزادی و استقلال با معادله دیگری مورد فروپاشی قرار گرفته است با تمام ابعاد آن محکوم نموده آنرا راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی کشور موثر نمی دانند.

نیروهای ملی-دموکرات افغانستان بدین باور است که می‌بایست در این نشست، مسائل حیاتی و اساسی مردم و کشور مانند فقر، بیکاری، بی نظمی، مهاجرت تأمین امنیت و بخصوص موضوع حقوق بانوان که نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهد منجمله باز شدن دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم، مراعات حقوق شهروندی و تأمین امنیت شهروندان، مورد بحث و برسی قرار می‌گرفت که متآسفانه هیچگونه بحث در موارد یاد شده صورت نگرفته است این بیانگر آنست که امارت اسلامی هیچگونه مسئولیتی در قبال کشور و مردم نه در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی امنیتی، حقوق بشری و شهروندی را در دستور کار نداشته بل تلاش دارند تا امارت اسلامی یا پادشاهی اسلامی را بزور سلاح بالای کشور و مردم تحمیل نمایند.

باید یادآور شد که افغانستان در شرایط دشوار و بحرانزای کنونی ضرورت به یک نظام سیاسی دارد که با آرای مردم در یک انتخابات آزاد و شفاف تشکیل یافته که در آن همه ملیت های با هم برابر وبرادر کشور ما در یک مشارکت وسیع به دور از تعصبات قومی، زبانی، سمتی، دینی، مذهبی برای رسیدن به یک افغانستان واحد، آزاد، مستقل و سربلند تلاش نمایند.

به پیش بسوی صلح و ترقی افغانستان

سید عسکر نجم

 

رئیس دوره ای ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان