چرا این عنوان را برگزیدم؟ به خاطری که بیش از هر وقت دیگر، مردم ما در داخل و خارج کشور، جهت حل مشکل شان به همبستگی و همکاری با یکدیگر نیاز دارند. درین راستا، یک مثال عملی و آشنا به هموطنان ما در کشور المان را متذکر میشوم. تا مصداق سخن اینجانب باشد:

 من پس ازفروپاشی نظام و راه افتادن جنگ‌های داخلی (۱۹۹۲)، مانند سایرهمکاران وهم سلک های من درعرصه ای علم و دانش، زمینۀ زندگی مصئون را در کشور خویش ناممکن دیده و با فامیل خود، رهسپار دیار غربت گردیدیم. تا این که بسال ۱۹۹۵ در کشور المان پناهنده شدیم.

 شروع زندگی درینجا هم آسان نبود. باید بر مشکلات فایق میشدیم. بخاطر نیل به این هدف، در صدد پیدا کردن راه حل برآمدم. به ادامه ای این جستجوها در یافتم که در سال ۱۹۹۳ به اشتراک تعداد زیادی افغان‌ها دریکی از صالون های پوهنتون شهرکلن، «شورای مهاجران افغان» تأسیس گردیده است. هدف از ایجاد آن، هم بسته ساختن مهاجران بخاطر حل مشکلات خود شان بود.

 پس ازآگاهی ازشیوۀ کار و مرامنامۀ شورا، دریافتم که این یک تشکیل مستقل بوده، به کدام حزب، گروه و یا شخصی مربوط نمی باشد. طبعا در رهبری هرسازمان (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) ودربین اعضای آن کمبودی ها و نواقص وجود میداشته باشد؛ اما مهم این است که باید خوبی ها و نواقص میزان شده و سپس در معرض ارزیابی قرار گیرد.

 بیانیه اساسی که در آن ضرورت و انگیزۀ تأسیس همچو یک شورا بازتاب یافته بود، از جانب میرعنایت الله سادات درجلسۀ مؤسس شورا قرائت گردید. پس از تائید مرام واساسنامۀ شورا، اعضای هیأت مدیره نیز از جانب شرکت کنندگان جلسه، انتخاب شده ومحترم سادات در رأس «شورای مهاجران افغان» برگزیده شد. سپس فعالیت شورا آغاز شده و همه ساله اعضای هیاٌت مدیره ورئیس شورا درجلسۀ سرتاسری شورا با رأی مستقیم وسری، مجدداٌ انتخاب میشدند.

  این طرزالعمل، زمینه را مساعد ساخت تا اینجانب (پوهاند داکتررحیمی) مطابق به منشور شورا، منحیث عضوهیاٌت مدیرۀ شورا انتخاب شده ودرکاررهبری شورا همکاری مستقیم داشته باشم. من از نزدیک می دیدم که چگونه محترم سادات تلاش میورزید که پالیسی شورا را مطابق به مندرجات منشور آن، مورد اجرا‌ء قراربدهد. تا زمینه های تماس فشرده و تفاهم میان مهاجران افغان فراهم شود. درمدت پنجسال که موصوف رئیس شورا بود، به رهنمایی ایشان کارهای بزرگی صورت گرفت. شمار اعضای شورا افزایش بی سابقه یافت. بخاطرجلب توجه مقامات کشورپناه دهنده و بخاطررسیدگی به معضلات مهاجران افغان، گردهماهی ها و میتنگ ها، سازماندهی میشد. همچنان پخش اعلامیه ها، ارسال نامه ها و پیام ها به موسسات بین المللی مدافع حقوق بشرصورت میگرفت. تا متقاضیان پناهندگی پذیرفته شوند. قابل ذکراست که طبق اطلاع مراجع خبر رسانی المان دریکی ازتظاهرات مربوط به شورا، بیش از پنج هزار افغان شرکت نموده بود. همچنان درسیمینارکه روی معضلۀ مهاجران افغان در شهر بن به ریاست محترم سادات تدویریافت، چندین وکیل پارلمان المان (مربوط احزاب مختلف) با حضورداشت جمع غفیری از افغانها ورسانه های معتبرالمانی به گفتگو پرداختند که انعکاس وسیع داشت.

 بخاطرآگاهی ازوظایف انجام شدۀ شورا و رساندن رهنمود ها به مهاجران افغان، همچنان به خاطراطلاع رسانی ازاوضاع جاری درافغانستان جریده ای وزین «تصویر» منحیث اورگان نشراتی شورا طبع ومنتشر میشد. همینطورارتباط شورا از طریق انترنت برقراربوده ومصاحبه های رادیوئی وتلویزیونی، پیوسته سازماندهی میشد.

 یک مروربه کارهای انجام شده ونقش میرعنایت الله سادات در آنها میرساند که موصوف شخص مبتکر، دیموکرات و دارای افکار ملی بوده، وازتجارب خوب در اموراجتماعی برخوردار است. اوتاریخ و اوضاع کنونی وطن مارا درکتاب اش زیر عنوان (افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه) انعکاس روشن و دقیق داده است. همینطوردرسائرآثار وی که از منابع معتبرجمع آوری، ترتیب و تنظیم گردیده است، برای خواننده، یک بخشی ازافق فردای کشورما را ترسیم مینماید.

 نگارندۀ این نوشته، با یاد آوری ازتاسیس شورای مهاجران و نقش مبتکرانه ای میرعنایت الله سادات در آن، خواستم تا منحیث یک مثال، بار دیگر روی ضرورت ونقش «همکاری متقابل افغانها» بخاطر حل مشکلات خودشان تاکید نمایم.

 مارچ 2021

  پایان