قرارداد "تا" که به "توتاپ" تبدیل شده ، قراردادی می‌باشد که برای پروژه انتقال برق از ترکمنستان در شهر کابل، میان دولت افغانستان و ترکمنستان درزمان حامد کرزی رئیس جمهور وقت عقد شده است .نه قراردادی که انتقال برق از ترکمنستان ، ازبکستان ، افغانستان به پاکستان یعنی «توتاپ» . شوربختانه در مورد اجرای متحقق مواد این قراردادها ، از طرف اشخاص مغرض و فساد پیشه در میان مردم، طوری تحریک آمیز توضیح شده که باعث برانگیختن احساسات عدهء مردم و سایر سازمان‌های مدنی کردید . این موضوع وضع را در عرصه‌های مختلفی اجتماعی و سیاسی به بحران کشانید. همچنان این پدیده زمینه برخوردهای فزیکی روانی را در شهر لندن در کنفرانس مطبوعاتی محترم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میان محافظین رئیس جمهور و یک تن از افغانان مقیم شهر لندن را به وجود آورد.در این کنفرانس بدون آنکه رئیس جمهور کشور آگاهی لازم از واقعیت این پروژه داشته باشد، نظر به خواهش و سؤالات اشتراک کننده گان نشست در مورد قرارداد توتاپ صحبت توضیحی نموده و در جهت تائید و دفاع آن قرار گرفته و به حاضرین وعده داد که این معضله را به نفع ولایات متعرض، با امتیازات لازم مرفوع خواهند ساخت ، وعده‌های رییس جمهور کشور از جانب یک تن هموطن ما رد و آن را مطابق سایر وعده‌هایش دروغ تلقی کرده و غیرعملی دانست که این عمل سبب شد، تا محافظین رییس جمهور برای دفاع از اتوریته وی و نجات جلسه از تشنج لفظی ، سؤال کننده را به‌زور از سالن نشست بیرون آورده و در اثنای خروج کردن، زدوخورد و دشنام‌های رکیک لفظی میان شان رد و بدل کردید. اگر دولت وحدت ملی در رأس اشرف غنی رئیس جمهور کشور ، با داشتن درجنِ از مشاورین و دست یاران از موضوع آگاهی لازم می‌داشت ، همچو فضای متشنج در لندن پیش نمی‌آمد و یا فضای کشور آشفته و بحرانی نمی‌شد. درحالی‌که نظر به اظهار محترم عمر زاخیل وال وزیر اسبق وزارت مالیه جمهوری افغانستان و سفیر فعلی سفارت افغانستان در پاکستان ، در مصاحبه خود با تلویزیون بین‌المللی افغانستان که از کابل نشرات دارد، موجودیت این پروژه را رده کرده غیرواقعی وانمود ساخته و چنین گفته است " پروژهء بنام " توتاپ " وجود ندارد و اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد ذهنی و تصوری است" همچنان رئیس جمهور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه با محترم عبدالله شادان در بخشی پروگرام فارسی با بی. بی. سی نیز از همچو پروژه بی‌خبری خود را اظهار کرده است.

 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160521_l93_karza

 

 در این صورت اسناد فوق وانمود می‌سازد که قطعاً همچو پروژه وجود عینی ندارد. چنانچه روزنامه 8 صبح در نشرات روز چهارشنبه مورخ 29 ثور 1395 خود چنین نگاشته شده است. " وقتی بحث‌ها جدی‌تر شد، اسناد پروژه برق ترکمنستان روی میز رییس جمهور قرار گرفت. حالا واضح شده است که این پروژه «توتاپ» نه بلکه «تا» است. این پروژه برق ترکمنستان را به افغانستان انتقال می‌دهد، نه به پاکستان. تاجکستان، ازبکستان و پاکستان در این پروژه ذیدخل نیستند." .

 

 از این اسناد چنین استنباط می‌گردد که رهبری دولت جمهوری افغانستان آن‌قدر بی‌خبر و مدیریت ضعیف دارد که نه توانسته به‌طور کامل از این پروژه خود را مطلع سازد و از آن به مردم کشور خود گزارش درست و دقیق بدهد. اگر جناب اشرف غنی دقیق در این مورد معلومات کافی می‌داشت که باید می‌داشت! هیچ زمانی برخورد میان دولت و مردم صورت نمی‌گرفت؛ بنأ مردم ما چگونه بالای این حکومت اعتماد نمایند! همین مدیریت ناسالم ارگان‌های اجرائیوی حکومت وحدت ملی است که هرروز صدها هموطن ملکی و نظامی ما جان‌های شیرین خویش را ازدست‌داده و سرمایه‌های ملی ما نابود می‌شوند. از این وضع دشمن سخت بهره برده و هر روزه سیلِ از اشخاص بی‌هویت و مشکوک را، برای ناامنی در ولایات جنوبی و شمالی کشور اعزام کرده ، تا بالای پوسته‌های امنیتی و مردم بی‌دفاع ما عمل انتحاری را انجام بدهند. دشمنان سوگند خورده تاریخی افغانستان هرآن لحظه در کمین هستند، تا به‌مانند توطئه‌ها و نفاق که در روند تاریخ به اقسام گوناگونی در میان مردم ما انجام داده و حکومت کردند، بازهم با روش و سبک جدید در عمل پیاده نمایند . باید ارگ نشین ها و رهبران وحدت ملی افغانستان بیدار و هوشمند شوند که تا بازهم مورد دسایس پشت پرده کشورهای امپریالیستی ویاران منطقوی شان قرار نگرند . با اعزام نمایندگان شان ، زیر نام مصالحه و جنگ با تروریزم مردم ما قربانی اهداف شوم شان نشوند و افغانستان به‌مانند کشورهای خاورمیانه به خرابه بیشتری تبدیل نه گردد.