لنین می‌گفت:"دهه‌هایی هست که هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، و هفته‌هایی هست که به‌اندازه‌یی چند دهه پرحادثه‌اند".

 شواهد تاریخی وجود دارد که جامعه بشری درگذشته تاریخی همه گی از طاعون سیاه تا الحال به شیوه‌های مختلفی مبتلا شده که به سیاست‌های دولت‌ها شکلی جدید داده و یا از بین برده است. همچنان باعث تقویه فرهنگ‌ها و تبعیض قومی (نژادی) و اقتصادی در جهان شده است. در کشورها و جوامع که شیوع یافته است آنجا را متحول ساخته که در حریم خصوصی، آثار هنری، روشنفکران و محیط‌های طبیعی و مصنوعی تأثیر گذاشته است. طوری که فرانک اسنودن استاد باز نشسته‌یی تاریخ و تاریخ پزشکی دانشگاه ییل در کتاب" همه گیرها و جامعه از طاعون تازمان حال" خویش تحریر داشته است:" بیماری‌های همه گیر از آن دست وقایع اتفاقی نیستند که بی‌هیچ دلیلی و بدون اعلام خطر قبلی جوامع را مبتلا کنند. برعکس، هر جامعه‌یی ضعف‌ها و استعدادهای ابتلای خاص خود را به وجود می‌آورد. برای مطالعه آن‌ها باید به بررسی ساختار جامعه، سطح معیشت، و اولویت‌های سیاسی آن پرداخت".

 طوری که انتشار مرض کرونا در ووهان چین دراخیر سال 2019 انتشار یافت. دولت چین یک سلسله قیودات ودساتیر امنیتی جدیدی را برای جلوگیری از شیوع پیشتر آن درمیان مردم انجام داد تا بتواند تا شیوع انرا مهار سازد. برضد این اقدامهای چین از جانب کشورهای غربی عکس العمل منفی نشان داده شد وتوجه جدی مبذول نه گردید. تا اینکه دامنگیر خودشان شد. بعداز گسترش این خبر به تمام جهان یکبار واکنشی علیه این بیمار به وجود امد که موجب سقوط ارز واقتصاد درسطح جهانی گرد

 دید. جهان مدرن بعداز جنگ دوم جهانی باشیوع سیروس کرونا درمحرز خطر بزرگی قرارگرفته که نیم جهان را تهدید میکنند! دولتهای مختلفی جهان به سهم خود برای جلوگیری وگسترش آن درکشورهای خویش تدابیرهای را به سطح ملی اعلام داشته اند وبرای شرایط بدتر آن اماده گی میکرند... دراین زمینه سازمان بهداشت جهانی تدابیر را برای جلوگیری رشد شیوع آن اعلام د اشتند. این امر نمایانگر درک مردم جهان که همه گی درمقابل این مرض مدهش تباه کن در خطر قرار دارند، یک نوع احسا س اخلاقی درمیان جهانیان به وجود امد واین وقایع همه را تحت تأثیر قرارداده که ازخود وبیگانه یعنی قوم ومذهب وطن نمی شناسد وهمه گیر است. همه چیز درحال ریختن وچپه شدن ودگرگون شدن میباشد. نظم اقتصادی وزندگی عاد ی مردم برهم خورده همه دریک حالت اضطراری قرار گرفته اند. کشورها تدابیر جدی اتخاذ کرده وسیاسمدارن وافراد عادی خویشرا از کشورهای خارجی دوباره به کشورشان امر بازگشت داده تا از شیو ع این امرض درامن قرار گیرند.

  این امراض مانند: سل، طاعون انفلانزای مرغی، ملاریا وایدز بسیار خطرناک در روند تاریخ برای کشورهای بوده که به تاریخ شکل داده اند. طورنمونه: شیوع طاعون دراروپا سوالهای زیادی را درابطه خدا وانسان پدید آورد. با وجود خدایی حکیم، علیم، وعالم مطلق چگونه چنین واقعه یی می تواند رخ دهد؟ درپهلوی آن تأثیر منفی دراقتصاد گذاشت. طوری که "طاعون خیارکی" در 1894 و و 1347 میلادی در سراسری جهان بوقوع پیوست محل ورود آن شهر کافا درشبه جزیره کریمه بودولشکر تحت محاصره یی مغول آن را باخود اورده بودند. نیمی ار جمعیت اروپار را کشت وتاثیر بزرگی وشگرفی در پیروزی انقلابی صنعتی وعلیه نظام برده داری و سرِف داری داشت. اینها همه زمینه ساز جنگهای بعدی در جهان بودند. چنانچه فرانک اسنودن مینویسد:" بیماریها به شیوه یی اتفاقی ونامنظم جوامعه را مبتلا نمی کند. آن‌ها وقایعی منظم اند زیرا میکروبها به شکلی گزینشی انتشار وتوسعه پیدا می کنندودرموقعیت های بوم شناختی مناسبی که به دست انسانها ایجاد شده اند پراکنده می شوند. این موقعیت های بوم شناختی نشان دهنده یی کیستی ما هستند، برای مثال، نشان می دهند که آیا درعصر انقلاب صنعتی به درستی اتفاقی که برای کارگران وفقرا روی داد وضعیت اسیب پذیرترین اقشار اهمیتی داشته یا خیر."

  جهان همیشه بعداز هرمرحله هفت وهشت سال رکودهای محتلفی اقتصادی را پشت سرگذاشته است. این پدیده را مارکس دانشمند بزرگ المان انرا بحران سرمایداری دراثر بزرگ وماندگار مشهورخود "کاپیتال" توضیح وتشریح نموده که سرمایداری در محور بحران قررار دارد ختم یک بحران اغاز بحرانی دیگر ی میباشد. بناعن جوامع سرمایداری انرا رکود میگویند. چنانکه " ایان برمر" کارشناس سیاسی دولت امریکا درمورد بحران جهانی کرونا و رکود ژیو پلتیک میگوید": رکودها سنتی است، رکود ها ی اقتصادی نه تنها برآمار وارقام اقتصادی بلکه براحساس مصرف کننده مبتنی هستندو حرف زدن از رکود مردم را نگران می کند واحتمال وقوع رکود را افزایش می دهد؛ اما رکود انواع دیگری هم دارد، رکودهای که به‌اندازه‌یی کافی از آن حرف نمی زنیم قواعد این رکودها متفاوت است." برعلاوه رکود اقتصادی وی از رکود ژیو پلیتیک نام می برد که آن به ندرت رخ میدهد که تعریف تخصصی درموردش وجود نه دارد؛ زیرا معلول آن در زمان معین با تفاوتها وچالشهای خاصی رخ میدهد. وی از چالش امروز جهان که ضرورت به یک رهبری جهانی بعداز فروپاشی امریکا درزمان ترامپ میباشد دارد، اومیگوید": تا به حالی جانشین آن حتی در گروه 20 تخمین نه شده است. ما دردنیای گروه صفر به سر می بریم؛ که رکود ژیو پلتیک معلول آن است. در رکود ژیوپولیتک فروپاشی سیاست جهانی نه تنها به رفع مخاطرات جهانی کمک نمی کند بلکه به انها دامن میزند."

 سیاست‌های ریگانی وتاچری یعنی نیولیبرالیزم با رویکردهای تشنج بار الی انتخاب ترامپ در جهان حاکم بود؛ با رویکار امدن ترامپ ازهم پاشید وکارامدی خود را ازدست داد. بالخصوص سیاست‌های یکه تازی امریکا بعداز فروپاشی شوروی نظم جهانی کامل تغییر کرده که در ظاهر به نفع غرب بود؛ اما بعد با شکستهای پی درپی سیاسی به اثر اقدامهای نظامی در جهان ازجمله در عراق لیبی، وسوریه واروپایی شرقی وافغانستان جهان با پیدایش دولت اسلامی شام وعراق بنام " داعش" جهانرا د اخل بحران بزرگی تشنجات منطقوی ساخت. بعداز ختم جنگ سرد جنگ گرم درپوشش جنگهای داخلی با نیابت کشورهای منطقوی عملآ به نفع ابرقدرتها اغاز شد که تا به حال جریان دارد. بعداز ریاست جمهوری ترامپ امریکا به سوی سیاست‌های پوپولیستی وناسیونالیستی زیر نام " اول امریکا " در جهان سیاستگذاری نمود. این روحیه درسایر کشورهای جهان در اروپای غربی وشرقی نیز سرایت کرد که درسیاسستهای مهاجرتی مرزهای خود را بسته ومهاجران را سرکوب کردند. هرکدام از پذیرش مهاجران درکشور خود جلوگیری مینمایند، علیه جلوگیری گسترش شیوع کرونا تدابیر خاصی ملی اتخاذ کرده اند. کشورها یکی پس از دیگری به دامن ناسونالیسم پناه برده اند. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا خود نمایانگر عدم هماهنگی وبراسا س اقدامهای مشترک براساس تعهدهای جمعی در جهان است. این خود بحران ورکود ژیوپلتیکی را در جهان نشان میدهد. چنانچه درسال 2007 ترسایی چالشهای بین المللی بعداز شیوع "تب برفکی انفلونزا مرغی" اغاز شد ونخستین ورشکستگی بانکی بحرانی مالی به وجود امد وجهان با آن دست وپنجه نرم نمود. عوامل متذکره باعث از بین رفتن ساختار نظام بین المللی که هدف انها کمک به اداره سیاست دنیا وایجاد هماهنگی جهانی بود، شد. ظهور روسیه وچین به حیث رقیبهای جدی جهانی غرب در راس امریکا وضع را دراینده بعداز مهار شدن مرض کرونا به سوی نظم جدید جهانی سوق خواهد داد. چین طرح «راه ابریشم جدید» را با بلند پروازنه ترین برنامه بین المللی تاریخ شروع کرده ودرپی ایجاد شبکه یی گسترده یی از پروژه های زیر ساختاری به منطور تآ مین کالا ها واجناس مورد نیاز خودمیباشد، درعین حال گره زدن اینده سیاسی و اقتصادی این کشور برای رشد مستمر مستقل آن تعین کننده است. دراین مورد چین احتمال دارد هوای رهبری جهان را که ناشی از بی اعتنایی امریکا مبنی بر کناره گیری از رهبری دنیا وخروج انگلستان از اتحادیه اروپا میباشد در سر خواهد داشت. همچان برپایی جلسه گروه 20 که گذشته بر اساس همکاری جهانی استواربود درجلسه اخیر مبنی بر ملی گرایی پوپولیستی برشعارهای «اول امریکا»، «اول چین»، «اول هند» و «اول روسیه» بوده است. خود تفرقه بزرگی چهانی را اشکار مینماید. به گفته گوردون براون سابق نخست وزیر انگلستان ": ایده یی هرکسی باید به فکر خود باشد برای جهان عملی نیست زیرا سلامتی هریک ازمان ناچار به سلامتی همه یی مابستگی دارد."

 ایابازهم جهان به سوی نظم جدید مشترک سیاسی خواهد رفت ویاخیر؟ تاریخ پاسخگو خواهدبود!

  به گفته کانت: تاریخ انسان یک پل است بین طبیعت انسان وازادی انسان!

  22 مارچ 2020 کشور المان