خدمت بوطن رسالت خصلت ماست

 تضمین بقا، یگا نگی فکرت ماست

 آموزه ی رهبر گرا می این بود

 پیروزی ما همیشه در وحدت ماست

 

وحدت نیروهای ترقیخواه ودموکراتیک بمنظور تامین خواستها وتحقق اهداف والای خلق ستمدیده افغانستان وسایر زحمتکشان کشور ونهادینه ساختن اصول اتحاد وهمبستگی گروها وعناصرملی ودموکراتیک گام بزرگی در راه اتحاد وهمبستگی جنبش دموکراتیک وترقی خواه افغانستان است.

 خوشبختانه در چنین شرایط حساس تاریخی کشور ما برداشتن این گام مشترک وحدتخواهانه که اخیراً از طرف کمیته ی فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ونهضت واحد زحمتکشان افغانستان برداشته شده است با ایجاد کمیته ی رهبری نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) بمثابه دستاورد بزرگیست که در راه تحقق خواسته ها ی برحق نیروهای ملی دموکراتیک وطنخواه وتطبیق آموزه های جاودانه ی زنده یاد ببرک کارمل رهبر فرزانه ی ح د خ ا میباشد.

 این گام بزرگ سیاسی نوین و نوید بخش در واقع الهام بزرگی است برای نزدیکی کلیه نیروهای رسالتمند، متعهد وفا دار به آرمانهای والای خلق ستمدیده ی افغانستان وتامین آرزو های وحدت طلبانه ی جزایر متعدد ح د خ ا میباشد که خوشبختانه با نخستین اقدامات سازنده وحیاتی پروسه ی وحدت وانسجام بین سازمانها ونهاد های سیاسی فوق الذکر چون سپیده دمی در افقهای بلند سیاسی افغانستان میتابد. این اقدام نیک وشریفانه در حقیقت روزنه ی امید را بسوی وحدت وهمبستگی کلیه نیرو های وطنپرست وترقیخواه باز ساخته وفروغ سیاسی آن بدلهای اندیشمند میتابد که در پرتو آن ترقی خواهان دموکراتیک کشور جایگاه های خود را در مبارزه ی شریفانه وعادلانه بخاطر نجات وطن از بد بختی جنگ وعقب مانده گی می یابند.

 همچنان تشکل وحدت آمیز نیرو های همسو وهمفکر اعضای سابقه دار ح د خ ا وحدت خواهان حزب وجنبش ترقی خواهی در کشور بنام کمیته ی موسس حوزه های احیای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را میتوان بمثابه دستاورد بزرگ سیاسی در راه اتحاد وهمبستگی کلیه نیرو های ملی دموکراتیک وطندوست تقدیر وتحسین نموده ویک قدم مهم وسازنده ارزیابی کرد.

 این دو رویداد بزرگ وتاریخی تحولات تازه سیاسی را با دستاورد های بالفعل آن برای نسل امروز وفردای کشور ثبت تاریخ خواهند نمود. بنا بر آن این دستاورد های بزرگ سیاسی را به کلیه ترقیخواهان، وحدت طلبان، نیروهای دموکراتیک وطندوست وسایر زحمتکشان وکلیه اعضای جنبش ترقیخواهی کشور وبخصوص به هیات رهبری هردو نهاد نوین سیاسی تبریک وتهنیت گفته موفقیت های بزرگی برای شان آرزو میکنم

 به باور این قلم این اقدام بزرگ سیاسی وتاریخی از نظر کلیه داد خواهان عدالت پسند وترقیخواه کشور و بخصوص بازمانده گان ح د خ ا قابل تقدیر تمجید، تحسین وپشتیبانی بیدریغ میباشد.

 امید وارم این کانونهای سیاسی بمرکز اتحاد نیروهای دور افتاده ی ح د خ ا وسایر گرو های همسو و ترقی خواه مبدل گردد.

 امید وارم این نهاد های سیاسی به جولانگاه مبارزین سیاسی صدیق وطندوست وکلیه اندیشمندان، محققان، پژوهشگران ومحور تبادل نظر همفکران مبدل گردد.

 امید وارم این نهاد های سیاسی بظهور رسیده از دامان پاک ح د خ ا به نهادینه شدن اهداف غایی حزب وکلیه ترقی خواهان کشور بتواند گامهای موثری بردارند.

 امید است که تشکل وسیع وحدت خواهان به مثابه ترجمان خواستهای برحق مردم زحمتکش افغانستان به ستیژ پرتوان جنبش ترقیخواهی وبازتاب دهنده ی صداهای برحق آزادی خواهی خلقهای ستمدیده ی افغانستان مبدل گردد وتمام ترقی خواهان ومبارزین صدیق راه عدالت صلح ودموکراسی جایگاهای خود را درین کانون پرمحبت مملو از صفا وصمیمیت پیدا نموده به مرکز وتکیه گاه بزرگ وحدت وهمبستگی جنبش ترقی خواهی همدلی وهمدیگر پذیری مبدل گردد.

 شرایط حساس تاریخی مستلزم تلاش وتوجه جدی تمام نیرو های مبارز، ترقیخواه وسالم اندیش بخصوص اعضای با افتخار ح د خ ا میباشد که اختلافات را بیکسو گذاشته با حرکت نیرومند وجمعی بدور این کانونهای وحدتخواه واحیا کننده بسیج ومتشکل گردند.

 با پیروزی وحدت سیاسی وسازمانی با تعهدات مسُولیت عظیم همدیگر پذیری شانه های رهبری محترم نهاد های سیاسی یاد شده باز هم سنگینی بیشترکسب میکند ومطمُینم که با توجه به هوشدارهای چندین دهه قبل رهبر خردمند ح د خ ا زنده یاد کارمل بزرگ که میفرمود * رفقای عزیز پرچمداران دلیر ح د خ ا دشمنان شما سخت بیرحم وحیله گر اند وشما را بحیث صدیق ترین پاک ترین خادمان وطن وخلق ستمدیده افغانستان تشخیص داده اند واسمای تان را درصدر لیست سیاه شان ثبت نموده اند * که حقانیت آنرا در چند دهه گذشته بچشم سر مشاهده وبا گوشت وپوست خود احساس نمودیم، زیرا هر آن وقتی که حزب د خ ا مرحله ی رشد بلوغ سیاسی و پختگی حزبی را می پیمود بلا درنگ بوسیله ارتجاع وآمپریالیزم مورد ضربه ی خورد کننده قرار گرفته به بنبست سیاسی وموانع رشد وتکامل حزبی روبرو میگردید. بنا بر آن اکنون با در نظر داشت هوشدار ها ی تاریخی و ببرکت تجارب گذشته امید وارم این مسُولیت عظیم ونوین سیاسی با مواظبت از وحدت وحمایت از آن بمثابه مردمک چشم خویش متحداً بسر منزل مقصود رسانده شود.

 به این امید که پیشآهنگان وپیشتازان این را ه مقدس با عبور از کوره راهای پر خم وپیچ زمان با قد مهای استوار بشکل مسُولانه ومتعهدانه به قله های پیروزی نزدیک شده راه های باقیمانده را موفقانه طی نمایند.

 راه تان سپید

 

پرچم حزب درهتزاز

 وحدت تان پیروز

 اهداف شریفانه ی تان موفق باد

 ***********************

 بار دگر ز زروه ی آفاق نیلگون

 نور وفاق وحدت همسویی میدمد

 عطر نسیم صبح فروغ سپیده ها

 با موج پرخروش سحر مژده میدهد

 اینرا که باز فصل بهاران رسیدنیست

 گلها وسبزه ها ونهالان دوستی

 بار دگر بقوت سازنده رستنیست

 مرغان باغ وبادیه با عشق آتشین

 پیک امید روشن پیروزمند را

 گویند برعاشقان چمنها که بازهم

 با هم توان، از خط بنبستها گذشت

 زنجیر برده گی را از دست پا شکست

 بتوان به گام وحدت آزاده گی بدست

 پیروز باد وحدت همسنگران ما

 آزاده باد جنبش رزمنده گان ما

  با عرض حرمت