سیاست سبز به‌مثابه ایدیولوژی سیاسی برای حفاظت زیست محیطی از دهه هفتاد قرن بیستم میلادی در چهار چوب احزاب، گروها و نهادهای مختلف مطرح گردیده است. گفته میشود که مبتکر اصلی این ایدیولوژی حزب سبز آلمان بوده که برای اولین بار به هدف زیست گرایی مفید و جلوگیری از تنش‌ها و خصومت و به‌منظور برقراری عدالت اجتماعی و دموکراسی ایجاد گردیده است.

 به همین دلیل طرفداران و هواخواهان جنبش سبز را سبزها و روابط جمعی آن‌ها را جنبش سبز می‌نامند. برخی تحلیلگران معتقدند که سبزها با تحلیل مسایل سیاسی، اجتماعی به طرز نوین در مسیر محوری و ظاهراً با گرایش چپ نظریات موافق دارند.

 بعضی به این باور اند که قدامت نظر پردازی سبز در خاور میانه بخصوص ایران بزمان زرتشتها بر میگردد که بر طبق این نظریه جهان را بطور امانت دانسته اند که در روز رستاخیزبشکل اولیه اش به باور آن‌ها به اهورامزدا پس داده شود.

 طوریکه معلوم است آیده لوژی سبز ریشه در نظریات وسیاستهای زیست محیطی گذشته دارد که توسط فلاسفه واندیشمندان قرون گذشته به اشکال وعبارات مختلف مطرح بوده است. یکی از نظریات طرفداران زیست محیطی بوم شناسی اجتماعی دید گاهی است که بر طبق آن مشکلات زیست محیطی ناشی از مسایل اساسی اجتماعی است وباید آن‌ها را در متن جامعه درک ودفع کرد.

 بر طبق نظریات زیست شناسان بموازات ازدیاد نفوس جهان، پیشرفتهایی در عرصه ساینس وتکنالوژی عصری وازدیاد کارخانجات وشهرهای بزرگ صنعتی در جوامع بشر، سلامت زیست محیطی را به تهدید مواجه ساخته است. واما گسترش تخریب طبیعت در سالهای اخیر وبی توجهی دولتها نسبت به ازبین رفتن محیط زیست بسیاری از انسانها شخصاً دست بکار شده وبه کمک همفکران وشبکه های اجتماعی به فعالیتهای رادیکال در دفاع از طبیعت روی آوردند که بطور نمونه جبه آزادی زمین، جبه رهایی حیوانات، صلح سبز وغیره میباشد.

 اما در دو دهه اخیر جهان شاهد تخریب محیط زیست، تخریب زمین در نتیجه حوادث طبیعی، تخریب وحریق جنگلها وآلوده شدن هوا وگرمای جو زمین میباشد؛ که در نتیجه کم توجهی برخی از کشورهای صنعتی جهان، وقوع جنگها ازدیاد کارخانه های گلخانه یی گرمای شدید بیسابقه زمین که منجر به آب شدن یخبندانهای قطب شمال وجنوب کره خاکی میشود بطور کل جهان را به خطر جدی روبرو میسازد. به همین دلیل فعالیتهای باز دارنده جنبش سبز با خواستهای متعدد بمنظور اقدامات پیشگیری کننده در گوشه وکنار جهان بشکل گسترده ادامه دارد.

 بنقل از رسانه های خبری گفته میشود درین اواخردر نشست رهبران جهان در مورد تغیرات اقلیمی گوتا تونبرگ نو جوان سویدی که برای مبارزه با تغیرات اقلیمی فعالیت میکند در سخنانی پرحرارت در برابر رهبران جهان در سازمان ملل آن‌ها را به نا کامی درین زمینه متهم کرده گفت شما با کلمات تو خالی مرا از رویا هایم وکودکی ام محروم کرده اید. او در جای دیگری از سخنانش افزود مردم دارند جان شان را از دست میدهند وشما فقط میتوانید از پول ورشد بی وقفه اقتصاد حرف بزنید. چطور روی تان میشود؟

 درین جلسه ریس برگزار کننده نشست رهبران جهان گفت که جهان در بین خفره عمیق اقلیمی افتاده است وباید فوراً دست بکار شد. درین جلسه همچنان خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که کشورش تعهد خود برای مقابله با گرما یش زمین را دو برابر میکند وبه چهار میلیارد یورو میرساند. بآنکه این تلاشهای انسانی وبشر دوستانه هواخواه های زیادی داشته ولی برخی از کشورهایی هستند که این روند را به کندی مواجه میسازند.

 واما قابل یاد آوریست که با گذشت چندین دهه مبارزه درین زمینه، برغم موجودیت موانع بر سر راه این جنبش، اخیراً جهان بیکباره گی شاهد چرخش کمنظیر فعالیتهای جمعی گسترده و کم سابقه زیست محیطی و جنبش پر طرفدار سبز وتحرک فراگیر آن بوده است که این تحرک تازه جهانی باچرخش بیسابقه در بسیاری از نقاط جهان همزمان وهمگانی گردید که به باور این قلم این خود بیانگر یک حرکت بزرگ بشردوستانه ونجات بشریت از خطرات ناگوار طبیعی میباشد؛ اما تحرک بیسابقه جنبش عظیم وچرخش گسترده زمان معین در مقیاس بیشتر نقاط جهان حالت شگفت انگیز وحیرت آور را بوجود آورده به این دلیل که چگونه این همه مواضع عوض شده وبیکباره گی هزاران حرکت اعتراضی همزمان برنامه ریزی میشود.

 به نظر بسیاری از آگاهان امور پس از روند موفقانه در صنعت جدید وتکنالوژی عصری شیوه های تولیدی با انقلابات ونوآوری بی مانند تکنالوژی ومدرنیزه ساختن تولیدات صنعتی با بی نیازی به دستگاه های صنعتی گذشته و شیوه تولید قبلی، شرایطی را برای قدرتهای صنعتی بزرگ بوجود آورد که بر مبنای آن بر خی دیگر از کشور ها در قاره های دیگر جهان بر خلاف موضعگیری های گذشته به پشتیبانی جنبش سبز برخاسته نظریات خود را در راستای فعالیتهای زیست محیطی ظاهراً تغیر داده با تبلیغات گسترده ونمایشی در دفاع از جنبش سبز به طرفداری سلامت زیست محیطی و با شعار توقف یا کم کردن کارخانه های گلخانه یی وجریان تولیدات آتشزا دست بکار شده وآنهم زمانیکه خود به تکنالوژی عصری وبسیار پیشرفته نایل گردیده با تولید کالای پرکیفیت وصنعت پیشرفته توان تولیدات عصری ومدرن انحصاری بیشتر از گذشته را در اختیار دارند.

 بنا اً بعید نیست که توقف کارخانجات تولیدی در اکثر کشور های رو برشد زیر نام زیست محیطی سالم، خلای تولیدی بزرگی را بوجود آورد ه ابتدا جهان را با کمبود کالا ویک نوع قحطی گسترده مواجه ساخته وکشورهای روبرشد با کمبود تولیدات و رفع مایحتیاج شان از روی ناگزیری دست بدامن کشورهای بزرگ صنعتی وپیشرفته جهان زده به این ترتیب شرایط انحصاری بزرگ تولیدی وابستگی های بزرگ سیاسی را بوجود آورد.

 ازین جاست که کشور های دارای تخنیک پیشرفته وتولید کننده گان کالا ی عصری و مدرن مجهز با تکنالوژی پیشرفته جدید، نظم نوین سرمایه صنعتی به با زار جهانی مسلط شده در واقع سرزمینهای پهناور به بازارهای فروش انحصارات بزرگ جهانی مبدل میگردند.

 درین رابطه اکی جیسن ژورنالیست فرهیخته آلمانی اشاراتی داشته و از مفاهیم آن چنین بر می آید که در ارتباط به زیست محیطی در حالیکه هر کشتی نظامی، طیارات وماشینها ی غولپیکر نظامی را بر سر زبانها نمی آورند ولی از شعار سبزها فقط بنام انسان یاد آوری میکنند با وجودیکه دود کاربن تولید شده از پانزده کشتی بزرگ جهانی تقریباً مساوی به تولید کاربن اکثریت نفوس جهان در یکسال میباشد اگر ماشینری وتکنالوژی جنگی تحت کنترول قرار بگیرد در فروکش گرمای جهان تاثیر بسزایی خواهد داشت. طوریکه دیده میشود درهمین اواخر بسیاری از احزاب بخاطر احیای باورهای شان در میان مردم میخواهند در همراهی با جنبش سبزها خود را به اکثریت رسانده در قدرت سیاسی نقش بسزایی داشته باشند.

 از نظریات موصوف چنین بر می آید که قدرتهای پیشرفته جهان بیشتر از همه برشد سرمایه تمرکز داشته وبا تکنالوژی های پیشرفته بخاطر تولیدات مدرن وکنترول بازار جهانی تلاش دارند تا سرزمینهای کشورهای روبه رشد و متعهد به جنبش زیست محیطی را که فاقد تولیدات جدید خواهند بود به بازار فروش کالا های تولید شده جهان سرمایداری مبدل سازند.

 اما درجهت دیگری میتواند تحرک تازه جنبشهای سبز جهانی از یکسو با مسولیت پذیری ومکلفیتهای حفاظت زیست محیطی مسیر رو به جلو را خواهد پیمود واز سوی دیگر روند استراتیژیک و جنبه های سیاسی اقتصادی این پروسه ی رو برشد جهانی را با توجه جدی وخلاقیت دنبال خواهند کرد، بطوریکه در تمام فعالیتهای جنبش سبز وتلاشهای زیست محیطی سالم آن منافع علیای ملتها و کافه مردم جهان مد نظر باشد.