عصر طلایی و شکل‌گیری نهضت زن در افغانستان به ریاست ملکه ثریا و رشد نهضت امانی در دهه‌ی سوم قرن گذشته درنتیجه‌ی دسایس خطرناک عوامل ارتجاع سیاه و نوکران انگریزی آن پس از دوره رکود و سکوت، ۳۴ سال بعد در سپیده‌دم نهضت‌های آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهانه‌ی مردم افغانستان و منطقه، داکتر اناهیتا راتبزاد یکی از تحصیل یافتگان نخبه، شخصیت سیاسی و انقلابی معاصر افغانستان ویکی از اساسگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای نخستین بار پرچم آزادی نهضت زنان زخمتکش افغانستان را شجاعانه بر افراشت و در سال ۱۳۴۴ خورشیدی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را بنا نهاد.

 داکتر اناهیتا راتبزاد سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را بمثابه مکتب سیاسی وتربیتگاه عالی نسل مبارز زنان کشور بمنظور دفاع از حقوق حقه ی زنان ومطابق به ارزشهای قانون اساسی، تامین عدالت حقوق دموکراتیک زنان کشور برابر با مردان، مبارزه بخاطر آموزش سواد وسواد سیاسی در صفوف زنان وبسیج آگاهانه ی زنان در دفاع از شخصیت ومقام زن در کشور، تامین حق تحصیل، کار، شغل و صلاحیت در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی واجتماعی واخذ مقام های دولتی وتجلیل روز جهانی زنان در هشتم مارچ یعنی همصدایی متحدانه ی زنان افغانستان وسهم شایسته ی شان در مبارزات بین المللی بلاخره گرفتن سرنوشت خود بدست خود قشر زنان کشور جریان وسیع وگسترده مبارزه را درسرتاسر کشور براه انداخت.

 داکتر اناهیتا راتبزاد برای نخستین بار پس از تاسیس سازمان دموکراتیک زنان افغانستان به تشکیل شورا های زنان در مرکز وولایات پرداخت وزنان آگاه قشرزخمتکش را بدور آن بسیج ساخته وبرای اولین بار فرهنگ مبارزه را از طریق تشکلات صنفی، اعتصابات وراه اندازی تظاهرات خیابانی تجلیل هشتم مارچ روز جهانی زنان بخاطر رساندن صدای حق خواهانه ودموکراتیک زنان بگوش مردم افغانستان وجهان سازماندهی نمود وبا ایجاد کورس های آموزش سواد وسواد سیاسی برای زنان، ایجاد کلپهای سپورتی وصنایع دستی، مراکز بهداشتی، ترویج مطالعه کتب مترقی، بلند بردن سطح دانش زنان وشعورسیاسی قشر زنان کشور، تشویق به کار وتعلیم وتربیت اطفال ونوجوانان جریان وسیع را راه اندازی ورهبری نمود.

 داکتر اناهیتا راتبزاد برای نخستین بار در تاریخ کشور روز بین المللی زنان افغانستان یعنی تجلیل از هشتم مارچ وسایر گرد هم آیی ها را به زنان آموخت ورایج ساخت که بر مبنای آن زنان به شیوه ی علمی وآگاهانه برای دفاع از حقوق وخواسته های دموکراتیک شان متحدانه بپا خاسته وپرچم مبارزه را برضد ارتجاع وآمپریالیزم بر افراشتند که شمولیت زنان ودختران در مکاتب وتحصیلات عالی، ایجاد شغل وکار وجذب آنها در موسسات دولتی و بخصوص درمعارف کشورتامین حق آزادی بیان اجتماعات مظاهرات ومبارزه برعلیه خشونت بازنان، حق داشتن اتحادیه ها و نهاد های صنفی حق سهمگیری در دوایر دولتی وانتخابات از دستاوردهای نهضت آزادی ودموکراتیک زنان افغانستان بود که برهبریت فرزانه ترین زن در کشورتامین یافت وزنان تحت رهبری آگاهانه ومدبرانه داکتر راتبزاد به موفقیتهای بزرگی نایل گردیدند.

 همچنان پس از پیروزی قیام هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان به اوج آزادی ودستاورد های حقوق انسانی واجتماعی زن بشکل عام وتام دموکراتیک و تامین حقوق مساوی بامردان مطابق به قانون اساسی نایلگردید که برمبنای آن زنان حق تعین سرنوشت خویش را بدست گرفته و به بهترین دستاورد های سیاسی واجتماعی نایل گردیدند چنانچه دردولت دموکراتیک افغانستان برهبری زنده یاد ببرک کارمل زنان در رده ها ومقامات عالی سیاسی دولتی قرار گرفته ودرتصمیمگیری های سیاسی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی دست بالا داشتند.

 همچنان تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، معارف با مدیریت عالی قشر اناث توسعه یافت. بارشد وانکشاف معارف در کشور وبمنظور ارتقای دانش زن درافغانستان سالانه هزاران زن آگاه وزحمتکش جهت تحصیل بخارج کشور معرفی گردید وپس از فراغت در رشته های مختلف در دستگاه های دولتی و سایر بخشهای اقتصادی وصنعتی وامور انکشاف روابط خارجی دست بکار شدند.

 داکتر اناهیتا راتبزاد منحیث مادر معنوی ملت در زمان رهبری س د ز ا وتصدی وزارت معارف کشور در امر رشد وانکشاف معارف مترقی برای بلند بردن سطح دانش اولاد وطن، معارف مترقی وتاریخ واقعی وبنیاد اساسی رشد وانکشاف دانش وفرهنگ را عاری از تبعیض وتعصبات قومی زبانی سمتی وجنسیتی اساس گذاشت که بر مبنای آن برای نخستین بار در تاریخ کشور کتب درسی مکاتب، نشرات رادیو تلویزیون، اخبار ومجلات وجراید بزبان مادری هرمحل نشر وتدریس میشد وپروسه ی رشد زبان مادری برای نخستین بار در تاریخ کشور از همینجا شروع گردیده بود.

 داکتر راتبزاد در زمان تصدی اش بحیث ریس روابط بین المللی ح د خ ا ودولت ج د ا در ایجاد روابط خلقهای افغانستان با کشور های خارجی و ایجاد دوستی میان خلقهای افغانستان با خلقهای جهان وتحکیم روابط دوستانه وصلحامیز با ملل صلحدوست جهان وهمکاری متقابلا مفید ودفاع از صلح جهانی ومواضع ومنافع جمهوری دموکراتیک افغانستان در مجامع بین المللی نقش اساسی وتعین کننده ایفا نمود.

 داکتر اناهیتا راتبزاد تمام عمر پربار خود را درداخل وخارج از کشور وقف مبارزه بخاطر رهایی زنان از قید اسارت زن ستیزان وحصول حقه ی زنان افغانستان وقف نمود ومکتب بزرگ آموزش دوستی وانسانیت را از خود بجا گذاشت.

 روحش شاد یادش گرامی ونامش جاودان باد.

 با عرض حرمت