من منحیث یکی از چهره های فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی مقیم اروپا که برای خدمتگذاری به میهن و مردم خود اماده فداکاری هستم ، در پشتیبانی از مردم دردمند و جنگزده خود به هر دو جانب در گیر اعم از جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان پیشنهادات ذیل را می نماییم!

 از انجایکه جنگ تمام هست و بود ما را از بین برده و آرمان بزرگ مردم آمدن صلح پایدار در کشور است. 

  _ اتش بس باید یکی از تصامیم و آلویت های نشست باشد .

 - هر دو جانب در خواست‌ها و اولویت های شان را بازنگری کنند که دولت خواستار حفظ قانون اساسی ، نظام جمهوریت ، اعاده حقوق زنان ، رسانه ها و آزادی بیان است که روی اجماع ملی و انتخاب زود رس تاکید دارد .

 - طالبان خواستار خروج نیرو های امریکایی به زمان معین ، حاکمیت امارات و تطبیق شریعت اسلامی افراطی ، از میان برداشتن پارلمان به عوض آن اداره اسلامی شریعت و تغییر قانون اساسی است .

 - انتخاب دوره موقت یا حکومت همه شمول که جانبدار هیچ طرف جنگ نباشد باید هر دو طرف اماده گی خود را نشان بدهند . انتخاب ریس حکومت موقت از حمایت کننده گان هیچ گروه نباشد ، شخص مسلمان و بیطرف که مورد تايید هر دو جناح متخاصم قرار گیرد ، زیرا در مسایل کلان پر چالش دولت جهت نظر خواهی هم لویه جرگه بر گذار می شود ، و یا در مسایل خورد در سطح مشکلات خانواده ها هم انتخاب یک شخص بیطرف که بزرگ و یا آدم  متوازی قریه یا روستا در حل منازعات دو جانبه نقش مثبت را تجربه کردند که گره گشایی مشکلات بوده اند که راه بهتر است اگر اداره موقت یا حکومت همه شمول از یکسال تا دو سال باشد تا مردم در فضای اتش بس و قطع جنگ  و آرامش بتوانند در پروسه انتخاب زعیم آینده ، ساختار نظام ، تعدیل قانون اساسی وغیره سهم بگیرند .

 - در جنگ هیچکدام برنده نخواهد بود بلکه شدت جنگ خطر نا بود شدن جغرافیای افغانستان را در کره جهان تهدید می کند

 - بحث صلح زمانی مطرح می شود که کانفلکت بزرگ و یا بحث‌ قدرت طلبی ، امتیاز خواهی در جنگ با زور سلاح و نیروی فیزیکی انجام می یابد که در این جنگ جز مردم سوگوار شده ، کشور بیشتر به مخروبه مبدل شود .

 - کدام دستاورد دیگر ندارد .

 - وحدت و اتحاد دور از تعصبات قومی یکی از گزینه های است  که ضامن پیروزی ما خواهد بود

 - و دشمنان مردم و کشور ما را موقع نخواهد داد که به اهداف شوم شان نایل آیند .

 - استفاده از ادبیات صلح در میز مذاکره باید توجه جدی مبذول شود زیرا زمانی ما به طرف صلح می رویم که تصمیم صلح را در قلب قبول و در گفتار با کردار خود عمل نماییم،  اگر این ادبیات مراعات نشود و طرف ها به زورگوی و یکه تازی عمل کنند مطمینا که دستیابی به تامین صلح دشوار است و آرمان‌های دیرینه مردم ما

 - به یاس  مبدل خواهید شد ،جنگ بدتر از وضعیت موجود شدت خواهد یافت .

 - همدیگر پذیری جدا مراعات شود با خود خواهی ها و عقده گشایی ها خاتمه داد، مردم ما از طرف های جنگ انتظار دارند تا خواسته یا نخواسته صلح را در کشور تامین نمایند ، زیرا مردم دیگر خسته شدند و توان دیدن شهدای بر  به بر افغانستان را از هر دو طرف ندارند .

 - ندای مادران برای رهبران با چشمان اشک بار گدایی صلح است که با قربانی دادن فرزندان شان بیشتر زهر تلخ جنگ را چشیده اند .

 - حقوق زنان و جایگاه شان را در نظام سیاسی آینده کشور دستاورد های چندین ساله را که با قربانی ها همرا بود فراموش نکید 

 - آرزو دارم که نشست ترکیه با موفقیت بی انجامد و پیام آور آشتی ملی و قطع جنگ باشد

 - زنده باد افغانستان

 - پاینده باد اتحاد و همبستگی مردم ما