زنان افغانستان كه ديگر زنان قرون روستايي نيستند، حقوق نسبى حق تحصيل، مشاركت اجتماعى، دادخواهى، وحقوق برابر با مردان را در قانون اساسى جامعه كه در فصل دوم ماده بیست و دوم‌ قانون چنين امده است، تمام اتباع كشور اعم از مرد و زن نزد قانون حقوق برابر دارند این قوانین را با تلاش و قربانی های متحدد از ان خود ساخته اند.

 به خاطر تطبيق اين قانون در جامعه مردسالارى به تلاش و مبارزه با همبستگى و اتحاد زنان افغانستان نياز است كه خوشبختانه امروز زنان ما در جامعه از امكانات نسبى حقوق شان بر خوردار استند.

 كه اين افتخارات یکی از دستاورد های زنان ماست در راستا تلاش هاى نهاد هاى مدنى، حاميان حقوق بشر، پرداخت مبالغ بزرگ در رابطه به ايجاد گرى با گسترش استعداد ها و حضور زنان در مشاركت هاى اجتماعى از جانب كشور هاى حامى حقوق بشر دست بلند داشته اند كه نبايد چشم پوشى كرد

 كشور كه از چهار دهه به اينسو با جنگ نيابتى خانمانسوز روبرو است مردم هم خسته از جنگ و همه خواستار تامين صلح پايدار در كشور استند جهانيان امروز شايد پروسه صلح و جنگ افغانستان از جانب ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان با ميزبانى كشور هاى خارجى دوحه قطر، مركز عربستان سعودى، مسكو و ديگر كشور هاى ذينفع بوده اند و تمام جوانب مخالف دولت به اين نتيجه رسيده اند كه صلح يگانه راى خوشبختى انسان سر زمين ما و جهانيان است و بدون تامین ن صلح در كشور راه ديگر وجود ندارد.

 ولی متاسفانه نظریات بنیادگرانه طالبان در مورد عدم حضور هیت رسمی افغانستان و عدم حضور زنان این پروسه را با چالش ها مواجع ساخت که تا امروز پروسه جنگ و صلح افغانستان سر خط اخبار روز است.

 زنان که نمی خواهند حقوق به دست آورده شان را با معامله های پشت پرده دو باره هر دست بدهند در داخل و خارج کشور دست به داد خواهی زدند از جمله انجمن خیریه نوای زن، مجله بانو، شبکه زنان افغانستان، همایش اروپایی زنان افغانستان برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار وغیره

 که ما شاید دد خواهی از جانب همایش اروپایی زنان افغانستان در شهر ارنیم کشور شاهی هالند بودیم سخنرانان اروپا اعم از احزاب سیاسی، چهره های فرهنگی، مسوولین نهاد ها، شورا های زنان شرکت داشتند که هر کدام شان خواهان حضور پر رنگ زنان در مذاکرات صلح افغانستان شده اند.

 که متن داد خواهی اینجانب مورد استقبال بیشترین ها قرار گرفت و بالای خواسته‌ای بر حق زنان تاکید شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت تا ما و شما هم با این خواست های بر حق تان به کار مشترک بر چالش های زنان در مذاکرات صلح موفق بدرخشیم

 بنام خدا

 دوستان و هموطنان عزيز مقيم اروپا از انجايكه مى دانيد امروز پروسه صلح و جنگ افغانستان به بحران منطقه و جهان مبدل شده است. امروز نتنها مردم افغانستان كه چهار دهه جنگ خانمانسىوز را پشت سر گذشتانه اند و تمام هست و بود شان را اين جنگ به نابوى كشانده و كشور را به كوهله اتش بار مبدل نموده است. كشور ما را ويران و مردم ما را تبديل به غمپاره ساخته است. كه در چنين اوضاع پرشتاب ودر چنين قافله دردناك و سنگپاره اى از درد ها كه مردم را خسته ساخته و نا توان شده اند.

 خوشبختانه امروز مردم و تمام جوانب جنگ متعقد به واژه صلح استند و به معنايي واقعى ان صلح يعنى ارامى و اسايش مردم ما در كشور به يك حقيقت مبدل شده است در حاليكه ديروز اين واژه پر بها به تجارت روز استفاده مى شد و امروز مردم ما خواهان تامين صلح و ثبات واقعى در كشور استند. بخصوص زنان و مادران ماكه اضافه تر از نيم پيكر جامعه را تشكيل مى دهند و همه درد ها و زخم هاى جنگ را با قربانى دادن فرزندان شان اين زهر تلخ را چشيده و با گوشت و پوست خود احساس كرده اند كه بيشتر از هر قشر ديگر صلح را راه نجات و قطره اب حيات به مردم و كشور خود افغانستان مى دانند و از مذاكرات صلح امريكا با طالبان با ميزبانى كشور هاى خارجى استقبال نموده و مى خواهند با اين كاروان تاريخ همسفر شوند و با عمل انديشه قلم و قدم را با عقربه ساعت و دقايق زود رس صلح همراه و همگام باشند ولى زنان افغانستان كه سالهاى دراز با درد هاى جنگ يكجاچالش هاى فرا روى شان را اعم از خشونت عليه زنان از خيابان گرفته تا خانه و كاشانه كه در ان زندانى استند، بيكارى، بيسوادى، اعتياد مواد مخدر، فقر و نبود امكانات شرايط زندگى اجتماعى و صحى متقبِّل شده اند و با مبارزات دشوار چندين ساله و مصارفات گزاف كشور هاى متمدن و حامى حقوق بشر دستاورد هاى نسبى را كسب كرده اند كه به هيچوجه نمى خواهند زير واژه صلح و ثبات به معامله كشانده شده و زنان بار ديگر از مشاركت هاى اجتماعى به دور و سياه پوش و زندانى شوند و با زنجير سنت و مذهب در دست و پاي شان به حاشيه راننده شوند

 بنا براين ما زنان حق خود مى دانيم تا در اين مذاكرات نقش و حضور پر رنگ داشته باشيم زيرا اين صلح با سر نوشت نيم پيكر جامعه گره خورده است. ما زنان حق خود مى دانيم منحيث چهره هاى مستقل مطرح سياسى در سياست افغانستان و منطقه عملا نقش داشته باشيم

 ما زنان حق خود مى دانيم كه هر نوعه معامله را با سر نوشت مادران و خواهران و فرزندان مان كه در پشت پرده ها و در هاى بسته صورت مى گيرد تقبع نمايم و بر عليه ان مبارزه كنيم.

 ما خواهان صلح در كشور با حفظ قوانين منشور ملل متحد و حقوق بشر استيم

 سنگسار، معلوليت، توهين و تحقير، كتك زدن، اسارت را نمى خواهيم برعليه چنين پديده هاى مضحك و منفور مبارزه كرده سكوت را با مبارزات و داد خواهى امروز و اينده ها را مى شكنيم و درفش ازاديخواهانه، شعار برابرى و ملى را در سر لوح مبارزات خود قرار داده و يخزده گى جمود فكرى، عزلت نشينى بى تفاوتى طرف هاى مذاكرات در اين گردون نه بلكه صلح با كاروان بزرگ و يك ساختار گسترده كه تمام مردم افغانستان دور از تبعيض و تعصب برابر و برادر در بستر مناسب صلح در با همى كه تمام حقوق و ازادى هاى انسانى هر كدام مطابق قانون تصويب و تطبيق شود

 ما خواهان چنين فضا با حفظ كرامت انسانى در جامعه استيم اين راه ما است و در خط سرخ كار ما قرار دارد و نقش پيش قرول را إيفا مى نمايم با رستاخيز و خود جوشى زنان و مثمم در اين راه مبارزه مى نمايم و هيچ معامله را بنام صلح با حقوق به دست داشته مان نمى پذيريم.

 كار روشنگرى و مبارزات تاريخى و داد خواهانه زنان خارج مرز را بخصوص همايشاروپايي زنان افغانستان را در قدم اول اينجانب منحيث چهره مستقل مدنى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى حمايت كرده و ثانيا چنين داد خواهى ها در داخل و خارج مرز را در سر خط نشرات برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار جهت اگاهى جهانيان قرار خواهد داد ه مى مى دهيم و همچنان ما مسوولين اين روزنه روشنگرى از نام اين برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار از داد خواهى زنان و مبارزات شان در داخل و خارج كشور حمايت مى نمايم.

 زنان افغانستان متحد شويد با همديگر پذيرى در كنار هم براى حق و حقوق شهروندى ما مبارزه نمايم

 وحدت ما ضامن موفقيت ماست

 زرغونه «ولی» جرمنی 2019

 زنده باد افغانستان