بنام خدا

 هموطنان عزيز ،  حاميان و هوا داران گرانقدرم !

 با ابراز تبريكى به نماينده گان اعلان شده دوره هفدهم پارلمان افغانستان و برايشان آرزوى موفقيت دارم جهت تامين صلح وثبات  دور از تمام مصايب اعم از معامله ،فساد ،رشوت ، خيانت و جفا در حق مردم  برايشان و  خواهان ان استم تا اعضاى جديد پارلمان با كار صادقانه با دستان پاك در خدمت مردم قرار گيرند و صدا و سيمايى ملت مظلوم و جنگزده اى ما باشند

 هموطنان متدين و مسلمان ما كه در سپرى كردن يكى از فرايض  اسلامى ماه التجأ ،ماه بركت و ماه عبادت و تلاوت است قرار دارند كه عبادت شان قبول رحمت حق باد .

 خواستم اينجا مكث كوتاه در موردپروسه انتخابات غير شفاف كه با اعلان لست نهايى  درد هاى هر نامزد وكيل و مردم ولايت كابل اوجگير شد با شما شريك نمايم !

 بعد از انتظار ماه ها بالاخره لست نهايى دوره اى هفدهم پارلمان افغانستان با حفظ تمام نواقصات و كمبود ها در موجوديت كميشنران و مسوولين بد نام و فروخته شده كميسيون انتخابات قبلى دوره هفدهم و در نظر نگرفتن اعتراضات متواتر كميسيون سمع شكايات مبنى بر ابطال پروسه انتخابات رسوا و پر چالش كه نتنها مردم افغانستان شاهد ان بودند بلكه جهانيان را به حيرت انداخت در طول مدت بيشتر از ششماه كه تمام نامزادان جهت به دست اوردن حق شان در حمايت نهاد هاى مدنى  داد خواهى كردند ،  دست به اعتراض زده اند و ده ها و صدها بار نشئت هاو تظاهرات مردمى را راه اندازى كردند تا دولت كه زير پرده شفافيت از فساد در ادارات كميسيون انتخاباتى ، اعم از فساد اخلاقى و  رشوت ستانى ها ،. تخطى از قانون اساسى ، شناخت واسطه بازى ،فروش راى نامزادان بشكل علنى در هنگر ها ريزيلشيت هاى تقلبى ، تكتيك هاى رنگا رنگ به همكارى دولت در تعيين لست هاى ابتدائي و حيف و ميل شدن مليون ها دالر نقش اساسى داشت كه مليون ها دالر در اين پروسه سرا زير شد  و رشوت و اختلاص در انتخابات دست بلند داشت جايگاه عدالتخواهى را به قدرت مافياى مبدل كرد تمام لست ها و كيل هاى انتصابى ارگ و صاحب زور و زر جا داده شده اين لست ها كه زير نظر  ارگ نيشينان و سفارت امريكا تهيه و تنظيم و به مردم بنام وكيل هاى انتخابى پيشكش شد با وجوديكه بيشترين مردم كابل و ولايات از پروسه انتخابات با شواهد دست داشته شان  در جمع نامزادان دادخواه پيوستند و اعتراضات شان را بار ديگر به كميسيون سمع شكايات مستند با فلم ها و ويدو ها ارسال داشتند فقط دولت جهت حل منازعات مجبور به تغيير و تقرر از اشخاص بى تجربه منحيث كميشنران و مسوولين جديد بخاطر سركوب و خاموشى صداى ملت شد تا بار ديگر خاك به چشم مردم بزنند و بتوانند جلو صدا رسا و حركت خود جوش مردمى  را بگير د كه متاسفانه اين تقرر  ها هم  دردى را دوا نكرد و با همدستى ارگ مردم را بيشتر زخمى ساخت كه مطابق خواستهاى ارگ به اعلان لست نهايى با تمام كمبود ها در ولايات بخصوص كابل  شده اند كه ديده مى شود با تغييرات چند تن نماينده هاى كه در معامله ها و ديد و باز ديد هاى دزدانه شبانه روزى با دولتمردان و ارگ نشنينان توانسته اند در لست نهائي بطور نمايشى جا داشته باشند كه اعتراض نامزادان دادخواه و مردم را بيشتربر افروخت با وجوديكه هموطنان ما از كميسيون جديد سمع شكايات و كميسيون مستقل انتخابات ناكام در پروسه شفافيت انتظار بيشتر داشتند ولى ديده شد كه با  اعلان نتايج آراى كابل در پيوند با ارگ انان مايوس شده اند زيرا به خواست هاى انان توجه نشده و خواستهاى مردمى  نا ديده گرفته شده است

 با وجود اعلان بيست فيصد مفقودى آراء مردم از ولايت كابل ، كمبود هاى جدى در رزلشيت ها و چالش هاى انتخاباتى از يكطرف افتتاح پارلمان بدون نتايج ولايت كابل و پكتيا مخالف به قانون اساسى توسط ريس جمهور غنى جهت استفاده افزارى اعضاى پارلمان در لويه جرگه مشورتى صلح كه ديده شد برگزارى اين جرگه مشورتى و فاقد صلاحيت نقش هم در تامين صلح با طالبان نداشت از جانب ديگر پروسه را بيشتر مختل ساخت با تأثر  ودرد غم بايد گفت در كشورى كه اسم اش افغانستان است ديار من و تو هيچ كدام حركت مردمى تا ادامه حاكميت اين دولت گماشته شده امكان ندارد با تمام تلاش ها و اعتراض هاى مدنى و مردم كارى را كه ريس جمهور بخواهد با مراعات نكردن قانون اساسى و نورم هاى تعيين شده بين المللى و نظريات پيشنهادات مردم  با يكه تازى وخود خواهى انجام مى دهد و قابل اجرا است كه شما مردم شريف و روزه دار همه شاهد استيد .

 حاميان ، هواداران، هموطنان عزيز و ارجمندم !

 اينجانب منحيث يكى از خدمتگذاران صادق ،وطنپرست  كه آراى تك تك تان را راى انسانى ،راى  تامين حق و عدالت ،راى  رفاه و اسايش ، راى مبارزه عليه فساد ،خيانت ،رشوت ،راى صداقت و اعتماد مى دانم كه با علاقمندى و احساس بلند برايم ابراز داشته ايد تجديد پيمان كرده و وعده مى دهم كه مانند مردمك چشم با امانت دارى در حفظ اش تلاش نموده و به هيچ معامله و سوى استفاده از راى آراى  شما گام نخواهد گذاشت تا زمانيكه كه ديگر ستون ظلم در كشورنابود گردد نواى صلح قدم هاى شما را بؤسه زند و تا تامين  يك حاكميت دموكراتيك و مردمى كه اشخاص روشنفكر ،صادق ،توانمند، خدمت گار بتوانند جايگاه شان را در قدرت پيدا بكنند رشوت و خيانت جايش را به صداقت اعتماد مبدل سازد كه حضور دوباره ام در ميان شما جهت انجام خدمات صادقانه به مادر وطن و مرهم گذاشتن به زخم هاى وجب وجب ديار جنگزده و مردم دردمندم خواهد بود

 بار ديگر سپاسگزار استم از شما اين بار گران اعتماد تان را كه به شانه ام گذاشته ايد در حفظ اش تا پاى جان تلاش مى نمايم .و به خاطر ارمانهاى انسانى  و بر حق تان از هر دريچه و روزنه ى كه پيام اور صلح و سعادت برايتان باشد چه در خارج مرز كشور و چه در داخل افغانستان سر زمين درد ها و غم ها مبارزه خواهم كرد زيرا به راه مبارزه و صدا ازاديخواهانه ملت و مردم عزيز خود باورمندم.

 قابل ياداورى ميدانم كه اينجانب منحيث كانديداى مستقل از ولايت كابل به پارلمان دوره ى هفدهم افغانستان به

 نتايج اعلان شده ا ز جانب كميسيون مستقل انتخابات موافق نيستم.

 مهر ودرود نثار تان باد

 زرغونه "ولى" جرمنى 16.05.2019

 هموطنان عزيز !

 خوانش سروده غمنامه را در اخير اين نوشته فراموش نكنيد كه سوژه ان درد مشترك ما و شماست

    حماسى

 "غمنامه "

 در ميهن ويران من  فرزانه را گم كرده ام

 در شهرچو خونپاره ها كاشانه را گم كرده ام

 جاده هاى سرخ خون و انتحار و قتل و جنگ

 در شهر ظلم خاكيان تازيانه را گم كرده ام

 طالب و دزد و قومندان صاحب نظر روز گار

 در كوچه هاى درد و غم   دردانه را گم كرده ام

 توته هاى گوشت  آدم   أوج گيرد در هوا 

 انتحار در كوچه ها غمخانه را گم كرده ام

 از خون و باروت خسته ام چون مرغ بيجان در قفس 

 در خاموشى نور شعم  پروانه را گم كرده ام

 از قطع سر طفلكان اه ام چو بر أفلاك شد

 با تيغى رزمى خون و اشك مهرانه گم كرده ام

 در چشم ديدم  داعش رسوا چو اهل بى خرد

 در تاريكى ظلمت  رندانه  را گم كرده ام

 زرغونه "ولى" جرمنى

 25.05.2018