چندی پیش در برخی از رسانه های مجازی چون وتسپ و مسنجر حدیثی از پیامبر اسلام دست به دست می گشت، پس از آن که برگردان فارس آن را خواندم نزدیک بود شاخ بکشم. چه شگفت آور است که با زبان و دین بازی و مسخره گی می کنند.

 به منطور روشن شدن مساله نخست بنگرید به برگردان فارس و متن عربی این حدیث و سپس تبصره اینجانب و تثبیت جعل برگردانی آن:

 رسول اللهﷺ میفرماید: «وقتیکه مال غنیمت را اغنیاء ودولتمندان تصرف کنند و بین خود تقسیم کرده به عموم غازیان حصه ندهند! و امانت را غنیمت پنداشته در آن خیانت ورزند! و زکات دادن را غرامت و تاوان دادن پندارند! وعلم دین را نیاموزند (غیر علم دین را بیاموزند). و مرد همسر خود را اطاعت و فرمانبرداری کند و مادر خود را نافرمانی کرده و برنجاند! و دوست خود را به خود نزدیک گرداند و پدر خود را دور داند! و در مساجد صداها بلند گردد! و فاسق یک قبیله ملک و بزرگ آن قوم گردد! و رزیل (رذيل) ترین قوم رئیس و کفیل آنها گردد! و مرد از جهت ترس و بدی او گرامی داشته وعزت کرده شود! و زنان سراینده و رقاصه! و همچنان آلات سرود و موسیقی ظاهر و رائج گردد، و شراب ها و مسکرات نوشیده شود، و پسینان این امت پشینان امت را نفرین گویند؛ پس در آن وقت انتظار برید باد سرخ را و زلزله را و مسخ شدن و سنگ افتادن از آسمان را و نشانه هایی قیامت را که پی درپی آیند همچو سلسله جواهر که رشته ای آن گسسته باشد و جواهر آن پی در پی بیفتد».

 اینک متن تازی یا عربی این ادیث:

  ‌قال النبی ﷺ: «إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافه شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع».

  (رواه الترمذي).

 (‌جامع الاحادیث الصحیح).

 ┈┈••••••┈┈

 واینک ترجمه دقیق برخی از واژه ها در این حدیث که جعل شده ااند:

 نخست در این حدیث از رقص بانوان هیچ سخنی به میان نیامده است.

 دوم:

 در متن عربی حدیث شریف آمده است

 وظهرت القینات و المعازف

 و مترجم یا برگردان به ناحق آنها را به معنی آلات موسیقی و رقص ترجمه کرده است.

 معنی القینات:

 چهار حرفی از اتلق گرفته شده و وامواژه سریانی است که معنی آن درخشندگی و جلایش است. هدف پیامبر اسلام از القینات یعنی ظاهر فریبی است.

 نه آلات موسیقی؛ زیرا در دوران آنحضرت واژه الموسیقی مروج بود.

 دوم: واژه والمعازف:

 واژه معازف از ریشه عزوف خماسی یا پنج حرفی گرفته شده و معنی آن در زبان عربی و فارسی یعنی کسی که در دوستی نا پایدار باشد می باشد.

 بدون شک هدف آنحضرت از انسانهای دغل باز است.

 در ادبیات جدید عرب برای پیانو نیز المعازف می گویند.

 چون در دوران پیامبر اسلام پیانو نبود، به هیچ روی نباید آن را به معنی جدید آن که نغمات پیانو است ترجمه نمود.

 معنی واژه ها به مرور زمان تغییر می خورد.

 وظیفه زبان شناسان است که ریشه و معنی ومراد واژه را در همان زمان به کاوش بگیرد.

 جعل در ترجمه گمراهی بار می آورد.

 و هدف پیامبر اسلام از:

 ظهرت الاصوات فی المساجد نیز به هیچ روی آلات موسیقی در مساجد نیست. بلکه صحبت های بلند، بلند در مساجد است.

 همین جعل پردازی از زبان عربی موجب شده است تا طالبان و ملا های افغانستان دو دسته به جان موسیقی بچسپند و آن را حرام بپندارند.

 بنگرید موسیقی از دوران پیامبر اسلام تا اکنون در تمام کشور های عربی چون: سعودي، کویت، قطر، عراق، سوریه و غیره وجود دارد و آنها آن را حرام نپنداشته اند.

 مگر بنا بر برگردانی و ترجمه غلط تنها در افغانستان موسیقی حرام پنداشته شده است.

 در قرآن هیچ اشاره مستقیم به تحریم موسیقی نشده است.

 هیچ حدیثی نیز که در آن نام آلات موسیقی حرام پنداشته شده باشد وجود ندارد.

 در حالی که همان خدای موسی، عیسی و داوود که خدای محمد نیز است در آیات متعدد زبور داوود و به ویژه آیه 55 و 35 به ستایش خدا را با دف، چنگ، نی بربط و دهل دو سر. هدایت فرموده است.

 چگونه می توان پذیرفت که یک خدا در دو کتاب دو هدایت متضاد و متناقص بدهد؟

 اینجا جعل بودن این تفکر به اثبات می رسد

 از همین رو موسیقی در کشور های عربی حلال ودر افغانستان و دین جعلی طالبان حرام است.

 قربان شوم خدا را

 یک دین و چند هوا را

 تقاضا می دارم تا در ترچمه احادیث و قرآن به مترجمان مغرض کمتر رویکرد فرمایید. با درود ومهر

 دکتر حمیدالله مفید