حقیقت، دردمند: بیکاری و اثرات آن بر افزایش جرایم

به حال آن شخص باید گریست

 که عایدش نزده بود مصرفش بیست

 از آنجایی که تحقیقات و تجارب علمی بخصوص هفده سال گذشته ثابت می‌سازد که ارتباط مستقیم بین بیکاری و جنایات وجود دارد اگر یک فیصد بیکاری در کشور زیاد شود بیشتر از دو فیصد جنایات افزایش میابد.

 هرگاه جنایات اضافه شود بیکاری هم افزایش میابد به خاطر بیرون رفت از وضع موجود دولت‌ها مسئولیت دارند برای شهروندان خویش زمینه کاریابی و اشتغال را مساعد سازند!

 برای از بین بردن این طاعون مضر و خطرناک لازم است که گرداننده گان امور با جلب همکاری دانشمندان از جمله عرصه‌های اقتصادی علت افزایش بیکاری که کشور و مردم ما را به‌سوی یک بحران خطرناک سوق می‌دهد ریشه یابی نمایند!

 و مبارزه جدی را بر ضد آن آغاز نمایند!

 و با از بین بردن این آفت بزرگ جامعه و کشور ما بتواند جایگاه خویش را دوباره در اقلام عمده صادرات از جمله میوه خشک، تازه، پخته، پوست قره‌قل، قالین، گلیم، سترنجی صنایع ظریفه، صنایع چرمی، پوستین، زیورات، نقره‌یی، حکاکی، لباس‌های افغانی، خامک دوزی کندهاری، صنایع شیشه یی، دستمال ها و لباس‌های ابریشمی، کندن کاری نورستان و سفالی استالف، لباس، جراب، جاکت، دستکش هزاره گی زیتون و زعفران و غیره دوباره در مارکیت های جهان پیدا نمایند.

  نظر به گزارش که وجود دارد در حکومت های گذشته چهل فیصد عاید ناخالص ملی از مدرک صنایع دستی بدست میامد دولت‌های وقت صادرات صنایع دستی را از پرداخت محصولات گمرکی معاف کرده بودند.

  مواد خام و ماشین آلات مورد ضرورت نیز از پرداخت محصولات گمرکی معاف بودند کوپراتیف ها و شرکت های تولیدی، زراعتی، مالداری، دام پروری از تاریخ ایجاد برای مدت چهار سال از پرداخت مالیه نیز معاف شناخته شده بود، غرض معرفی و بازار یابی تولیدات داخلی صد ها تن پیشه وران و صنعت کاران در نمایشگاههای داخلی و خارجی معرفی میگردیدند یک نمایشگاه دایمی صنایع دستی در مسکو ایجاد شده بود.

 کوپراتیف های پوستین دوزی استالف و چرم گری بریکوت توانسته بودند در جمله چهل کشور اشتراک کننده در کشور بلغاریا هر کدام مفتخر به مدال طلا و دیپلوم های افتخاری شوند دولت تمام ضروریت های خود را کوشش مینمود از تولیدات داخلی خریداری نماید.

 بانک های پشتنی تجارتی، رهنی و تعمیراتی، انکشاف زراعتی، صنعتی با ربح شش فیصد قرضه مورد ضرورت را برای مؤالدین، هیئت مدیره کوپراتیفها توزیع مینمود.

 در کمپاین خز انی و بهاری روزانه صد ها تن کود کیمیاوی، تخم های اصلاح شده بزری، ادویه ضد آفات زراعتی توسط بانک انکشاف زراعتی و شرکت تولید کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات زراعتی برای زارعین و باغداران به نرخ تمام شد توزیع میگردید.

 لبلبو، پخته برای دهقانان سب سایدی میشد غرض همکاری به شهروندان شکر، برق نیز سب سایدی میگردید.

 روزانه ده ها تن شکر و ده ها هزار لیتر تیل و یک صد و بیست هزار تن آرد به نرخ دولت برای خبازان، رستورانت ها، هوتل داران، قنادان، کلچه پزان در شهر کابل توزیع میگردید موسسات بزرگ، تجارتی، تولیدی، خدماتی از جمله افغان کارت، تعاونی دوستی، افغان ترکانی، نساجی گلبهار، بلخ، کندهار، پشمینه بافی پلچرخی و غیره در خدمت پیشه وران و صنعتگران قرار داشته و مواد خام را به نرخ نازل در اختیار شان قرار میدادند برای مؤالدین و متشبثین خصوصی در پارک های صنعتی شهر کابل و ولایات زمین توزیع میگردید.

 دولت غرض جلوگیری از بلند رفتن قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر ضرورتها قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان و سرمای زمستان تدابیر اساسی را اتخاذ مینمود.

 متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار میگرفت شهروندان از مزایایی طبابت و دسترسی به تعلیمات ابتدایی و عالی تا سطح لیسانس طور مجانی مستفید میشدند.

 برای صد ها هزار کارگر، مامورین هفت قلم مواد کوپونی طور رایگان توزیع میگردید سربازان و افسران از ناحیه آینده خانواده هایشان تشویش نداشتند.

  بنام معتاد مواد مخدره اصلا وجود نداشت فرهنگیان، هنرمندان با انجام کارهای بزرگ خدماتی را ثبت تاریخ کشور نموده اند ترانسپورت ها در خدمت مردم قرار داشتند.

 از دارایی های دولت و مردم در سراسر کشور حفاظت بعمل میا مد از همین لحاظ بود که جنایات در شهرها و ولایات به کمتر مشاهده میشد و از ناحیه نبود امنیت، سرقت های مسلحانه، آدم ربایی تشویش وجود نداشت.

  بعد از گسترش جنگهای قدرت طلبی در کابل به اکثریت موسسات خورد و بزرگ صدمات بزرگ وارد گردید.

 بعد از ایجاد دولت‌های موقت و انتخابی شهروندان از جمله اصناف، پیشه وران، صنعت کاران از زیر توده های خاکستر دوباره سر بلند کرده به احیای مجدد شهر و تولیدات خویش آغاز نمودند.

 با تاسف عده ای از گرداننده گان زیر نام بازار آزاد دروازه کشور را غرض تورید اجناس و مواد کشور های همسایه و جهان باز نموده با تورید اجناس و مواد غیر ضروری کم کیفیت و بی کیفیت، تجملی، یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواست های هموطنان ما را مرفوع میساخت، تثبیت غیر عادلانه مالیات، محصولات گمرکی، کرایه مارکیت های تولیدی خدماتی، تجارتی لیلام نمودن هزاران موسسات خورد و بزرگ دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر بهانه خصوصی سازی سبب مهاجرت صد ها هزار تن کارمندان و کارگران ماهرغرض کاریابی به کشور های منطقه و جهان و ورشکست شدن ده ها هزار موسسات و دستگا های کوچک خدماتی، تولیدی پیشه وران و صنعت کاران گردیده به نسبت عدم توجه به احیا و اعمار دستگاهای پروسس مواد غذایی، میوه و صنایع دستی گدام های ذخیره هنگرها میوه و ترکاری افغانستان در چهار فصل سال، ترکاری و میوه از کشور های همسایه بشمول چین، پاکستان، ایران و غیره وارد میگردد.

 هنوز هم سنگ های قیمتی هشتاد پنج فیصد قالین و غیره غرض پروسس به پاکستان برده شده بعد از پروسس به مارک پاکستان در مارکیت های جهان صادر میشود که مفاد آن به جیب دلالان پاکستانی میریزد پوست قره‌قل و پخته که زمانی از جمله اقلام عمده کشور صادرات محسوب میشد در سطح پائین قرار دارد سالانه قریب یک میلیون پوست حیوانات غرض پروسس نیز به پاکستان صادر میگردد.

 بعد از پروسس به مارک پاکستان در مارکیت های جهان صادر میشود زمانی هزاران دستگاه بوت از جمله فابریکه بوت آهو غرض برآورده شدن هموطنان ما قشنگ ترین، زیبا ترین بوت را تولید میکردند امروز به نسبت بلند بودن مواد خام یعنی چرم و غیره نمیتوانند با بوت های بی کیفیت چینایی و پاکستانی رقابت سالم نمائید.

 با وجود تقاضا های مکرر هیچ موسسه داخلی و خارجی ارگانهای دولتی تا الحال حاضر نشده غرض پروسس چرم و دباغی سرمایه گزاری نمایند.

 چرم دوزان و پوستین دوزان که زمانی هزاران خانواده از جمله زنان در آن مصروف کار بودند به نسبت نبود بازار و بلند بودن مواد خام ورشکست شده اند.

 خلاصه اینکه چالشهای فوق سبب افزایش ناامنی ها و جنایات از جمله آدم ربایی، سرقت های مسلحانه در کشور از جمله شهر کابل گردیده است نیاکان ما گفته اند بیکاری با افزایش جنایات ارتباط مستقیم داشته میافزایند (آدم بیکار سارق شود یا بیمار).

 اگر سران حکومت وحدت ملی برای نجات مردم از این آفت بزرگ دست بکار نشوند و مبارزه جدی را آغاز ننمایند ادامه وضع موجود برای شهروندان و جامعه ما خیلی قیمت و غیره اقتصادی تمام میشود.

  بباور آگاهان غرض بیرون رفت از وضع موجود و کاهش دشواریهای فوق طرح و تصویب یک استراتیژی صنعتی، علمی انطباق ضرورت است تا از یک جهت دولت مسئولیت دارد برای شهروندان زمینه اشتغال و کاریابی را مساعد سازد ازجانب دیگر به سکتور خصوصی شرایط سرمایه گزاری را با شرایط بهتر مساعد گردد زیرا که بدون یک استراتیژی صنعتی، علمی، انطباقی بازار کار و بازار جلب اعتبار سرمایه داران خارجی و داخلی را نمیتوانیم مساعد سازیم و باید اضافه نمود بدون تربیه آشنایی جوانان با علم و تخنیک معاصر تحکیم وحدت ملی، رشد فرهنگی و انکشاف اقتصادی به خاطر رسیدن به اهداف فوق کاریست ناممکن و نمیتوان این امراض طاعونی را که سر تا پا جامعه ما را تحت تهدید قرار داده نجات داد.