پایه گذاری کمیته ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات در هالند

مورخ ۱۹ اکتبر سال ۲۰۲۲

به سلسله توسعه و تحکیم پایه‌های ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات، کمیته کشوری هالند نیروهای ملی-دموکرات بنیاد گذاشته شد.

در اجلاس که از طریق شبکه‌های مجازی به هدف بنیاد گذاری این کمیته دایر گردید، نخست رفیق عارف عرفان نماینده ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات با تصویر پردازی ژرف اندیشانه روی ابعاد و گستردگی بحران سیاسی افغانستان، دخالت کشور گشایان استعماری، کشورهای منطقه و حضور چشمگیر تروریسم جهانی، تبدیل کشور به میدان بزرگ رقابت‌های جهانی و ضرورت حضور فعال نیروهای ملی-دموکرات در صحنه سیاسی افغانستان و ماورای بیرون مرزی برای نجات کشور به بحث پرداخته و موضوع اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه را در زیر سقف ساختارهای بزرگ همچون ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات یک امر بزرگ سیاسی، حیاتی و تاریخی برشمرد.

رفیق عرفان در بخشی از سخنان خویش خاطر نشان ساختند که آزمون زمان بر صحت و نیازمندی تاریخی ایجاد ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات که اکنون به یک روزنه امید در راستای همبستگی نیروهای ترقی‌خواه مبدل شده است، صحه گذاشت و اکنون ضرورت آن وجود دارد تا بیش از پیش پایه‌های ایتلاف در درون جامعه تحکیم و گسترش یافته و این کمیته‌ها قادر گردند تا با هماهنگی کامل راهکارهای اساسی بسیج و همبستگی مردمی را جستجو نمایند.

سپس موضوع تأسیس کمیته ایتلاف در کشور هالند به بحث گذاشته شد و نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی به اتفاق آراء ایجاد کمیته هالند ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات را به تصویب رسانیدند.

در تداوم کار این اجلاس بر اساس طرزالعمل محلی شورای ایتلاف رفیق گرامی نیک محمد بارکزوی نماینده اجتماع وحدت خواهان به اتفاق آراء به صفت رییس دورانی ایتلاف و رفیق گران‌قدر شکرالله همدرد نماینده نهضت دادخواهانه مردم افغانستان به اتفاق آراء به حیث معاون دورانی ایتلاف کمیته هالند تعیین گردیدند.

سپس رفقا نیک محمد بارکزوی و شکرالله همدرد ضمن صحبت‌های مختصر از تعهدات سیاسی‌شان در خصوص تحقق اهداف والای ایتلاف و پیریزی برنامه‌های سیاسی و سازمانی درین خصوص سخن گفتند.

متعاقباً رفیق گرامی بانو داکتر نظیفه توخی رییسهٔ دورانی ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات و نماینده کمیته نوین رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به سخنرانی پرداخته و ایجاد ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات را در شرایط بحرانزای کنونی در امر اتحاد و همبستگی نهضت ترقی‌خواه کشور یک موهبت بزرگ خوانده و از تلاش‌ها و مساعدت‌های سیاسی و سازمانی‌شان در امر گسترش و تحکیم کمیته ایتلاف در هالند اطمینان دادند.

سپس رفیق آقا محمد نورانی نماینده حزب آبادی افغانستان در کشور هالند، همکاری بی‌شائبه‌شان را در راستای کار سیاسی و سازمانی کمیته ایتلاف در کشور هالند اظهار داشته و از سهم شان در پلانگذاری، همگاهنگی جلسات و سفرهای کاری یاد آوری نمودند.

در بخش پایانی کار جلسه رفقا با طرح نظریات سازنده و پرسش‌های ضروری کار اجلاس را غنا بخشیدند.

 

اجلاس به آرزوی اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه افغانستان به کار خود پایان بخشید.


تأسیس کمیتهٔ ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات در المان

به تأسی از فیصلهٔ هیئت دبیران ایتلاف نیروهای ملی -دموکرات، کمیته کشوری ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات به تاریخ ۱۲ اکتبر در کشور آلمان تأسیس گردید.

اجلاس که به‌منظور پایه گذاری ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات برنامه ریزی شده بود تحت اجندای ذیل آغاز به کار کرد:

-تأسیس کمیته کشوری ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات در آلمان.

-تعیین رییس و معاون کمیته بر طبق طرزالعمل کمیته‌های محلی شورای ایتلاف.

جلسه با شرکت نمایندگان احزاب، جریان‌ها و سازمان‌های مربوط به ایتلاف چون اجتماع وحدت خواهان، حزب آبادی افغانستان، کمیته مؤسس حوزه‌های احیای ح د خ ا، کمیته رهبری حزب نوین افغانستان و نهضت دادخواهانه مردم افغانستان دایر گردید.

در آغاز، شرکت کنندگان جلسه کمیتهٔ ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات در المان با توجه به رخدادهای غم انگیز حادثه تروریستی در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و قربانیان آن، همچنان در گذشت غم انگیز زنده یاد کاوه کارمل و به خاطر حرمت گذاری به جان باختگان و رفتگان یک دقیقه سکوت نمودند.

جلسه که از طریق شبکه‌های مجازی دایر گردید با سخنان آغازین عارف عرفان نماینده ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات به کار خود آغاز نهاد.

عارف عرفان در کلام نخست در محور بحران عظیم سیاسی افغانستان، به موازات آن انقطاب و پراگنده‌گی نیروهای ترقی‌خواه افغانستان و ضرورت تأسیس ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات و نقش آن به بحث پرداخته و روی نیازمندی گستره سیاسی و سازمانی ایتلاف در کشورهای مختلف جهان مکث نموده و بر اهمیت بنیاد گذاری کمیته‌های کشوری ایتلاف به‌مثابه سنگ پایه و پُل وصل با جامعه و مردم روشنی انداخت. موصوف خاطر نشان نمود که با توجه به سطح ظرفیت‌ها و پتانسیل سیاسی و اجتماعی در کشور آلمان، عرصه‌های کاری سازمانی، سیاسی و اجتماعی این کمیته که از هماهنگی و بافت قابل ملاحظه برخوردار است، به‌زودی توسعه یافته و به دست آورده‌ای سترگ نایل خواهد گردید.

سپس طرح تأسیس ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات در آلمان مورد رأی پرسی قرار گرفت و به‌اتفاق آراء و شور همبستگی و همیاری میان رفقا و نمایندگان احزاب و سازمان‌ها، کمیته ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات آلمان تأسیس گردید.

سپس تعیین رییس و معاون کمیته کشوری ایتلاف مورد بحث قرار گرفت و مبتنی بر طرزالعمل کمیته‌های محلی شورای ایتلاف، رفیق علی احمد صارم نماینده اجتماع وحدت خواهان به حیث رییس دورانی کمیته ایتلاف و رفیق جلیل حقیار نماینده نهضت دادخواهانه مردم افغانستان به‌اتفاق آراء به حیث معاون کمیته مذکور برگزیده شدند.

متعاقباً رفیق علی احمد صارم و رفیق جلیل حقیار با توجه به سمت‌های جدید در خصوص تعهدات سیاسی و انجام رسالت تاریخی در خط آرمانی ایتلاف سخن گفته و اهمیت کار کمیته را برجسته نمودند.

در تداوم کار جلسه رفیق علی رستمی به نمایندگی حزب آبادی افغانستان، رفیق حریف حریف به نمایندگی کمیته رهبری حزب نوین افغانستان، رفیق مسعود هاشمی به نمایندگی از کمیته مؤسس حوزه‌های احیای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به سخنرانی پرداخته و چشم انداز امور سیاسی، سازمانی و مبارزات تاریخی نهضت داد خواه افغانستان را به بحث گرفته و در خصوص اهمیت و رسالت تاریخی ایتلاف در جهت وحدت، اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه و فروزان نگه داشتن مشعل جنبش عدالت خواه افغانستان سخن گفته و برای تحقق آرمان‌های سترگ زحمت‌کشان کشور تجدید پیمان نمودند.

همچنان درین اجلاس طرح‌ها و پیشنهادات معین از جانب رفقا ارایه گردید.

در پایان این اجلاس رفیق عبدالله سپنتگر منشی دبیر خانه ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات به سخنرانی پرداخته در خصوص ضرورت اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه کشور، فرازها و مشکلات ایتلاف و خطوط سیاسی و سازمانی کمیته‌های کشوری ایتلاف روشنی انداختند.

 

جلسه به آرزوی اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه ملی به کار خود پایان داد.


عید به مثابه یکی از شعائر مذهبی مسلمانان و عنعنه پسندیده از جایگاه والایی در میان مردم برخوردار است. انجام این مراسم شامل توجه به نیازمندان و کمک به فقراء و مساکین و تبلیغ فرهنگ دوستی و آشتی و رفع کدورت‌هاست. عید روز حیات بخشیدن است که باعث تحکیم روابط انسانی گردیده و زمینه زندگی کردن دور از ناملایمات و فشارهای روحی را مساعد می‌سازد؛ اما با تأسف باید گفت مردم افغانستان عید امسال را نیز مانند سال‌های گذشته در شرایط ناگوار اجتماعی-اقتصادی، فقر و بیکاری تداوم جنگ و مهاجرت‌های اجباری و عدم اعتماد به آینده و زنده گی پربار، در حالی که نیمی از پیکر جامعه افغانی از فعالیت‌های مثمر اجتماعی-اقتصادی و سیاسی محروم ساخته شده‌اند، تجلیل می‌نمایند. تعدادی از خانواده‌های که عزیزان شان را در طی همین سال از دست داده‌اند اندک نیستند و ما هر روز شاهد اعمال جنایتبار و کشتار جمعی و ترورهای هدفمند هموطنان خویش هستیم و مردم کشور ما به نحوی از انحا همه روزه قربانی اعمال تروریستی و انتحاری می‌گردند.

همراه با فساد نهادینه شده و عدم موجودیت نظام پاسخگو در برابر مردم، به درازا کشیدن بی‌سرنوشتی نظام، درد و آلام و رنج و تشویش اهالی کشور را افزایش داده است. سرمایه‌های بی‌شماری ملی اعم از مادی و معنوی از کشور یا خارج ساخته شده و یا مجبور به فرار است،  کارهای عده‌ی از پروژه‌های بزرگ اقتصادی، ساختمانی و تولیدی متوقف گردید، از اینرو نسبت به سال‌های گذشته بیکاری و فقر رشد بیشتر را نشان می‌دهد. عملیات نظامی مسلح نسبت به هرزمان دیگر بیشتر گردیده و هم اکنون تقریباً تمام ولایات کشور به شمول شهر کابل ناامن می‌باشد، بنا بر تمام عوامل فوق‌الذکر عید امسال برای تعداد زیادی از خانواده‌های کشور ما با غم و اندوه و ناامیدی‌ها همراه می‌باشد که ایجاب توجه جدی را می‌نماید.

شورای ایتلاف احزاب ملی – دموکرات در حالی که فارغ از انواع تبعیض و ستم خواهان تأمین امنیت، اصلاحات بنیادی در حیات اجتماعی و سیاسی مردم و بهبود سطح اقتصاد و ایجاد یک نظام عدالت محور در کشور می‌باشد خود را در خوشی و اندوه هموطنان خویش شریک دانسته، به رشد و غنامندی سالم تمام ابعاد زندگی فرهنگی مردم باورمند بوده و از اعتقادات دینی، سنن و عنعنات پسندیده و معنویت پُر افتخار تمام اقوام و قبایل کشور و از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی زنان در عمل دفاع می‌کنیم، ایام خجستۀ عید قربان را به همه هموطنان شریف و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده برای همه شان سعادت و خوشبختی جاودانه آروز مینمائیم.

داکترحبیب منگل

 

رئیس دوره یی شورای ایتلاف نیروهای ملی- دموکرات

 

بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورای ایتلاف، جلسه مشترک رهبری این شورا با روسای احزاب برادر شامل ایتلاف به تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۲ به خاطر بررسی مسایل سیاسی و تشکیلاتی ایتلاف دایر گردید

 در ابتدا رفیق سید عسکر نجم رییس دوره‌یی شورا، جلسه را افتتاح و در مورد دعوت از رفیق جیلانی گلشنیار به نمایندگی از کمیته فعالین ح.د.خ.ا و رفقا نبی آرین و شهاب الدین سرمند به نمایندگی از کمیته مؤسس حوزه‌های احیای حزب د.خ.ا «حزب زحمتکشان افغانستان» اعضای جلسه را مطلع ساختند .

 اجندای کار که قبلاً جهت اطلاع اشتراک کننده‌ها نشر گردیده بود به جلسه پیشنهاد و به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت.

 نخست رفیق نجم در مورد ضرورت و اهمیت نشست وسیع حضوری ایتلاف، صحبت نموده از رفقا تقاضا به عمل آورد تا در مورد اظهارنظر نمایند

 رفقای گرامی هریک ظهور الله ظهوری، دکتر حبیب منگل، عبدالله سپنتگر و فرید سیاووش در مورد اهمیت نشست حضوری صحبت نمودند و برگزاری آن را برای کارهای بعدی ایتلاف مهم و ارزنده توصیف نموده به‌اتفاق آرا فیصله به عمل آمد تا با در نظر داشت مبرمیت مسأله کمیسیون برگزاری با اشتراک نماینده‌های سازمان‌های برادر زیر نظر دبیرخانه شورای ایتلاف ایجاد گردد.

 مطابق اجندا رفیق نجم در مورد پیشنهاد شمولیت کمیتهٔ مؤسس حوزه‌های احیای ح.د.خ.ا «حزب زحمتکشان افغانستان» با در نظر داشت تقاضای رفقا، صحبت نموده حضور رفقای گرامی نبی آرین و شهاب الدین سرمند را خیرمقدم گفته از رفقای رهبری ایتلاف تقاضا به عمل آورد تا در زمینه ابراز نظر نمایند.

 ابتدا رفیق سپنتگر سؤالاتی را در مورد طرح عضویت سازمان متذکره در شورای ایتلاف مطرح نمودند که از جانب رفیق سرمند جواب ارایه گردید‌.

 متعاقباً رفقای گرامی ظهور الله ظهوری، دکتر حبیب منگل، سید عسکر نجم، عبدالله سپنتگر با صحبت‌های نهایت صمیمانه، پیرامون موضوع به بحث پرداختند و به‌اتفاق آرا عضویت کمیته مؤسس حوزه‌های احیای ح.د.خ.ا «حزب زحمتکشان افغانستان» را در ایتلاف تأیید و خیرمقدم گفتند.

 رفقا ظهور الله ظهوری و عبدالله سپنتگر اظهار نمودند که دروازه‌های ایتلاف به روی همه احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مستقل که خطوط اندیشوی ایتلاف را می‌پذیرند، همیشه باز است.

 سپس رفقا شهاب الدین سرمند و نبی آرین از اعتماد رفیقانه رفقای رهبری ایتلاف اظهار سپاس و قدردانی نموده و در مورد ضرورت تاریخی تشکیل ایتلاف نظریات خویش را ابراز و بر حمایت خود از تمام فیصله‌های آن تأکید ورزیدند.

 در بخش اخیر رفیق عبدالله سپنتگر به نمایندگی از کمیسیون تفاهم در مورد ایجاد کمیته‌های ایتلاف در تمام کشورها و ضرورت پیوند با نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی صحبت کردند که مورد تأیید شورای ایتلاف قرار گرفت.

 سپس رفیق ظهور الله ظهوری در مورد رشد کمی و کیفی ایتلاف با جلب و جذب سازمان‌ها و احزاب به دور ایتلاف صحبت نموده گفتند اکنون موضوع وطن مطرح است و باید همه کدورت‌های گذشته را کنار گذاشت و جهت نجات وطن همه با هم راه بیرون رفت را جستجو نماییم.

  رفیق دکتر حبیب منگل با طرح و پیشنهادهای مبسوط در رابطه با تحکیم و همبستگی ایتلاف، ایتلاف بین سازمان‌های شامل ایتلاف تا سطح سازمان‌های اولیه را نهایت مهم و ارزنده دانسته گفتند که در تحکیم و همبستگی ایتلاف نقش کلیدی ایفا می‌نماید رفیق منگل در ادامه صحبت‌های شان فعالیت کمیسیون‌های ایتلاف را در امر وحدت، همبستگی و تفاهم در همه امور ایتلاف مهم دانسته توجه جدی دبیرخانه و رفیق نجم را در زمینه خواستار گردید.

 کار جلسه در فضای همبستگی رفیقانه به پایان رسید.

 

به‌پیش در راه ء تحکیم و همبستگی همه نیروهای ملی_ دموکرات به دور ایتلاف

 

سید عسکر نجم

 رییس دوره‌یی ایتلاف نیروهای ملی- دموکرات افغانستان