وطن ما افغانستان در اثر تجاوزات پی در پی، تحمیل جنگ‌های خونین ویرانگر و تلفات سنگین جانی و مالی به‌وسیله دشمنان داخلی و خارجی در مواجهه به تهدیدات هولناک دشمن و کشاندن کشور در پرتگاه سقوط، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و ارزش‌های اجتماعی آن در خطر فروپاشی و بحران عمیق فرو رفته است. 

 مدعیان دروغین اسلام که افغانستان را به ویرانه و پایگاه اصلی تروریستان بین‌المللی  مبدل ساختند با آوردن قوت‌های نظامی بیش از ۴۸ کشور جهان نی تنها جنگ خاتمه نیافته بلکه اوضاع خطرناک‌تر و جنگ به نزاع دایمی و بحران سرتاسری مبدل گردیده است که بالاثر آن میلیون‌ها نفر از ساکنین کشور کشته، زخمی ، مهاجر و قربانی جنگ‌های نیابتی گردیده و اکثریت مردم با امراض جهل ، بیسوادی، وحشت وبیماری ، بیکاری واعتیاد، نفاق وتفرقه و بی سرنوشتی وده ها خطر جانکاه دیگر بسختی نفس کشیده ودشمنان افغانستان آنها را بگروگان گرفته اند ومردم در تیره گی وسیه روزی بسر میبرند.

 درچنین شرایطی که راه های نجات مردم وخلاصی از بدبختی های موجود مسدود ودر حالت بنبست قرار گرفته است.

 یگانه راه نجات مردم ازخطرنابودی ، فروپاشی وسقوط کشور همانا گزینه ی اتحاد وهمبستگی نیروهای ملی  ودموکرات است که خوشبختانه اخیراً به‌وسیله ی پیشکسوتان راه آزادی ورزمنده گان نجات مردم افغانستان پایه گذاری گردیده است.

 در چنین شرایط حساس تاریخی شکلگیری همچو یک حرکت متحدانه که در نتیجه تلاشهای پیگیر وطنخواهانه ی بهترین فرزندان صدیق وطن ورزمنده گان راه نجات کشور گام بزرگی بسوی پیروزی وتبلوریک دورنمای نیرومند برای جنبش آزادی ودموکراتیک کشورمحسوب میشود که از طرف اکثریت عظیم نیروهای وطنپرست ورزمنده گان آزادیخواه واعضای جنبش دموکراتیک وملی کشور مورد استقبال وپشتیبانی بیدریغ آنها قراردارد زیرا که ایتلاف نیرو های ملی ودموکرات متضمن وحدت واتحاد نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک بوده و ضربه ی خورد کننده ی بر پیکر ارتجاع و استبداد وعمال آمپریالیزم وکلیه دشمنان داخلی و خارجی میباشد.

 بلی هموطن محترم وهمرزم گرامی! خبرایتلاف نیروهای ملی ودموکرات یگانه صدای موفقیت آمیزی بود که پس از چهل سال انتطار بگوشها طنین انداخت.

 بنا بر آن اینجانب بهترین تبریکات وشادباشهای خود وهمرزمان خود را بمناسبت پایه گذاری ایتلاف نیروهای ملی ودموکرات به پیشگاه سازماندهنده گان این کانون بزرگ متحدکننده ی سیاسی وپیشکسوتان راه آزادی  ونجات کشور تبریک وتهنیت گفته موفقیتهای مزیدی برای ایشان خواهانم.

 اقدام سازنده ، اصولی و مهم  شخصیتهای فرهیخته وفرزندان صدیق وطن این وارثان بر حق جنبش ترقیخواهی واعضای رزمنده ودلسوز حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسایر زحمتکشان کشور در واقع راه را بسوی مبرم ترین خواستهای بر حق زحمتکشان افغانستان در چهارچوب اصول واهداف مترقی به منافع علیای خلق ستمدیده افغانستان بازگشایی میکند.

 موسسان این نهاد بزرگ سیاسی رسالت تاریخی شانرا در حساس ترین شرایط پیچیده زمان بمثابه دلسوز ترین فرزندان وطن وخدمتگذاران صادق مردم افغانستان متحدانه ویکپارچه انجام میدهند.

 این اقدام شجاعانه درحقیقت فراخوان بزرگی است که راه را بسوی امید های نوید بخش وآینده ی روشن وتوانایی ارگانیک نیروهای همسو ودورنمای تا بناک سمت وسو میبخشد که قابل تحسین ، تمجید وستایش است. ایتلاف نیروهای ملی ودموکرات بمثابه کانون بزرگ خانواده ی عظیم جنبش دموکراتیک افغانستان ، جولانگاه سایر روشنفکران آزاده صلحدوست وعدالت پسند وکلیه نیرو های همسو وکانون روشنگری طرحها و تبادل نظر وبازتاب دهنده اندیشه ها وترجمان آرمانهای دیرینه خلق زحمتکش افغانستان میباشد.

 این کاربزرگ وبیسابقه تاریخی ورسالتمند در راه اتحاد وهمبستگی ترقی خواهان کشور به زخم های خونین ناشی از جنگ وفروپاشی چهل ساله ی مردم افغانستان مرهم گذاشته وروزنه ی امید را بچشم مردم گشایش  میدهد. واضح است که پس از دوران فروپاشی جنبش ترقیخواهی درکشورمبارزین متعهد ومسُولیت پذیر بار دیگر برای نخستین بار جنبش ترقیخواهی مردم افغانستان را در داخل وخارج کشور بدور یک آرمان مشترک متحد میسازند که جلب علاقمندی توده های روشنفکر بدور یک آرمان مشترک با نیروی متحدانه ، جنبش ترقی خواهی را قادر به آن میسازد تا  کشور را از بدبختی وتباهی نجات داده وراه رابسوی وحدت سرتاسری نیروهای ملی ودموکراتیک هموارساخته مسیر مبارزه را برای آینده روشن وآینده گان جامعه ی آزاد ومرفه سمت وسو بخشد.

 مردم افغانستان که در گردباد حوادث جنگ تروریزم ، دهشت افگنی وتفرقه اندازی  دشمنان سوگند خورده از نفاق ، تعصب ، تفرقه وتفوق طلبی رنج می برند برای نجات شان از مصیبت جانکاه موجود نیازمند وحدت واتحاد مردمی بطور عطش ناپذیری میباشند که ایتلاف نیروهای ملی  ودموکرات نوید روشن وپاسخ مثبتی به خواستهای برحق مردم زحمتکش افغانستان است که سالها چشم براه آن بودند.

 امید وارم این حرکت ضروری واقدام بموقع وسازنده ملهم از ارزشهای حیاتی وانسانی بمرکز جنب وجوش وسیع ملی مردمی ودموکراتیک تحکیم یافته ومثابه ارگانیزم واحد سیاسی به کانون وحدت وهمبستگی وجولانگاه فکری واهداف جمعی نیروهای نجات بخش ملی مبدل گردد که در پرتو آن مبارزات جنبش سرتاسری ملی ودموکراتیک کشورگسترش یا بد و با تحکیم رشته های علایق ، همسویی وهمکاری بتوان در سنگر نجات وطن به موفقیتهای بزرگ نایل گردید.

 با عرض حرمت

 مردم خوابیده رابیدارکن

 راه باقیمانده را هموارکن

 با گذشتن از میان کوره ها

 عزمها را با عمل همکارکن