بقایی ما در وحدت و همبستگی ماست!

 

ائتلاف احزاب و سازمان‌های دموکرات و ترقی خواه افغانستان که در سال 2012 ترسایی برای بسیج و همبستگی همسویی وحدت احزاب ایجاد شده از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سایر نیروهای دموکرات و ملی برای تشکیل حزب وسیع و فراگیر تشکیل گردید، رویداد نوید بخش بود، برای جنبش دموکراتیک و ملی چپ افغانستان. این ائتلاف سعی و تلاش به خرچ داد تا نیروهای مترقی و عدالت خواه را به خاطر رنج‌های بیکران مردم و پیروزی و تحکیم صلح و برادری، حفظ و تکامل وحدت و یکپارچگی ملی میان اقوام و قبایل، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، در مقابل دشمنان خارجی مردم افغانستان آن‌ها را باهم بسیج و همسو نماید. در آغاز با بر پایی نشست‌ها و گردهمایی‌ها برای حل اختلاف‌ها سیاسی، تشکیلاتی میان احزاب ایجادشده و رفتن به‌سوی حزب واحد فراگیر و سرتاسری تصامیم ارزشمندی را اتخاذ کرده که باعث رشد و تکامل و ایجاد اعتماد میان اعضای ائتلاف کردید. باگذشت زمان دیده شد، بر علاوه که ایتلاف به اهداف اولی خویش نایل نه شد، بلکه در اجرای تصامیم، عدم همآهنگی بروز کرده که هر روز ابعادش بیشتر می‌شد؛ خواست‌ها و پیشنهادهای سلیقوی و گروپی برای ایجاد حزب سرتاسری، باعث بروز اختلاف‌ها وعدم تکمیل این روند و به تأخیر افتادن آن شد. روند تشکیل یک حزب واحد و سرتاسری به بُن بست مواجه شد. عدهء از رهبری احزاب شامل ائتلاف برای برپایی کنگره مؤسس حزب واحد ملحوظاتی مبنی بر این که "کنگره واحد به سه دوره و یا سه مراتبه برگزار شود!"که در این مورد بعضی‌ها موافق نه بوده و آمادگی نشان نه داده‌اند و باعث عدم همآهنگی وحدت فکری برای ارمان فراگیر و به تعویق افتادن برگزاری کنگره واحد برای تشکیل حزب واحد سرتاسری، در میان ائتلاف نیروهای ملی و دموکراتیک شده و دودستگی را به وجود آورد. از میان اعضای ایتلاف، دو حزب «حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی افغانستان»، در سا ل پار وحدت تشکیلاتی و سازمانی کرده که ادغام تشکیلاتی و سازمانی‌شان به پایان رسیده و برای برپایی کنگره واحد خویش آماده گی می‌گیرند تا در ماه‌های آینده آن را برگزار نمایند. همچنان در این اواخرنظر به اعلامیه جلسه دارالانشاء شورای رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان واطلاعیه که ازطریق صفحه فیسبوک رفیق ابراهیم سکندری عضو رهبری حزب متحد ملی انتشار یافت، توافق وحدت تشکیلاتی و سازمانی با این حزب به پایان کار خود نزدیک شده که عنقریب اعلامیه توافق نهایی ان نشر خواهد شد. بناعن این سه حزب به‌سوی بر گزاری کنگره واحد موافق هستند.

 

 چنانکه در اعلامیه هیئت رئیسه ائتلاف احزاب و سازمان‌های دموکرات وترقیخواه افغانستان، مورخ 12 ثور 1395 متابق اول می 2016 ترسایی درمورد برپایی کنگره واحد با احزاب که به موافقه رسیده اندودر صفحه وزین حزب نهضت آینده افغانستان انشر گردیده است، چنین امده است:

 

1 ـ کنگره اساسگذار حزب واحد سرتاسری متشکل از «حزب تفاهم ودموکراسی» و «شورای تفاهم وحدت نیروهای دموکرات ترقیخواه وطرفدار عدالت» «نهضت آینده افغانستان» و «کمیسون انسجام اعضای خزب وطن وکلیه نیروهای وطندوست» مطابق میکانیزم ایاسگذاری حزب سرتاسری مصوب هیئت رئیسه ائتلاف دعوت گردد.

 

2 ـ کمیسون تدارک کنگره حزب سرتاسری موظف است تا مطابق میکانیزم اساسگذار یاد شده، کنگره اساسگذار را تا دوماه آینده دایر نماید."

 

همچنان دراعلامیه فوق تذکار امده است:" هئیت رئیسه ائتلاف خاطر نشان می سازد که رهبری «حزب ملی ترقی مردم افغانستان» با پیش کشیدن "ملحوظاتی" مبنی برمصروفیتهای درون سازمانی و"ملاحظات" در باره میکانیزم ابلاغ کرد که حزب نامبرده درکار کنگره اساسگذار حزب سرتاسری حاصلِ ائتلاف احزاب و سازمان‌های دموکرات وترقیخواه افغانستان شرکت نه ورزیده ولی عضویت خودرا درائتلاف بدون مشارکت درمیکانیزم وکارکمیسون تدارک حفظ میکند. "

 

با درنظرداشت اعلامیه فوق "باز همان آش وهمان کاسه"! کار وزحمتکشی چهار ساله ائتلاف نتیجه اش به عوض اینکه نیروها باهم وصل ومتحدمیشدند، بازهم دارند به‌سوی فصل شدن میروند! نه باید این وحدت دوباره ازهم بپاشَد و مشکلات را دوباره درسر راه تشکیل یک حزب سرتاسری ایجاد نماید!

 

روند عینی کشورکه روزبه روز، به گونه های بیشمار با عوامل متنوع ومتضاد، عمده وغیرعمده که وابسته به یکدیگر موثر است نسج میابد که درحال زایش وفرسایش دائمی در زمان ومکان معین بوده که ثبات سیاسی جامعه را ازبین برده وهرلحظه حادثه های نوین وغیرمترقبه وپیش بینی نا شده به وجود میاید. با یک حادثه کوچک دیده میشود که هزارن پدیده ناپیدا از عمق جامعه با روحیه زشت ومعترضانه برآمد کرده که جامعه را دربحران بیشتر فرو می برد؛ صداهای رنگارنگی قومی ومذهبی ومنطقوی بلند شده شکلی خشونت امیز بخود میکرد... با چند رنگی حکومت وعدم وحدت وهماهنگی بر بنیاد روحیه تنطیمی، حزبی، قومی ومنطقوی صدها چالشها ی حل ناشده نسبت بی کفایتی مدیریتی، باقی میماند. دولت که به ظاهرخودرا ملی ومردمی میداند، برعکس از بنیاد غیر ملی وتوده یی بوده که اداره ومدیریت رهبری دولتی از توان شان بلند بوده که باعث مداخله مقامهای کشورهای بزرگ جهانی مطرح و تاثیر گذار درسیاستهای اقتصادی ونظامی برای حل بحرانهای داخلی حَکم شده وانرا هدایت میکنند. این امرصدمه بزرگی به استقلالیت وازادی ملی کشور وارد ساخته که اعتبارانرا درمیان نیروهای سیاسی، نخبه گان علمی وادبی و سایر اقشار جامعه و به سطح منطقه وجهانی ضعیف وساقط میسازد. بدین جهت ضرورت عینی جامعه بالای نیروهای سالم ومستقل سیاسی حُکم میکند که هرچه مصمم تر برای تشکیل حزب سرتاسری واحد برای حل معضلات فوق درجامعه پیش قدم شوند. نیروها مترقی باید خواهان تفکرِ باشند که با تکیه واستوار برای عمل کردن بروی واقعیتهای جامعه نه تنها به تصنیف ساده وبخرنج فاکتها بپردازد، بلکه درک وتوصیف این فاکتها را با منطق وتجربهء مبارزه تاریخی، از فردی به جمعی درآ ورده وازحالت"انتزاعی" خودرا رها سازند. بقول فرانسیس بیکن:"نه مانند کرم ابریشم در پیله خود بتنیم، نه مانند مور ازمند، دانه هارا انبارکنیم، بلکه چون زنبورعسل باشیم که از هرگلی شهدی می مکدواز ان عسل مهنا می سازد."

 

اعضای شامل اخص رهبران درایتلاف احزاب و سازمان‌های ترقیخواه کشور و سایر نیروهای ملی دموکراتیک باداشتن تجارب غنی مبارزهء عادلانه ومجهز با تیوری پیشروی مترقی توانمندی هرنوع عملکرد هارا براساس رویکردها علمی وعینی نه بربنیاد ذهنی ودگماتیزم، میتوانندحزب بزرگ وفراگیری رااز موجودیت همه شاملین احزاب دردرون ایتلاف به وجود بیاورند وانرا به مثابه نیروی قوی درجامعه تقدیم نمایند. در صورتی این امر امکان پذیر هست که نباید به مثابه روشهای دگم وخشک متافیزیک که نتیجه معرفتی محدودیت تفکر انفرادی انسان است، برای علاقمندی یک گروپ وتشکل خاصی سیاسی انرژی وتواننمندی شان مصرف شود، بلکه از تفکر پویا و پیشرونده وفراگیرکه شیوه تفکرجدل «دیالکتیک» که برپایه عینی وجمعی است استفاده کرد، تجربه نشان داده که منطق این شیوه تفکر موثر درعمل است. این اسلوب میتواند که درشیوه تفکر برای اصلاح عملکرد بعدی ما کمک ودارای اهمیت خاصی کردد. چنانچه تیوری علمی بما می اموزاند:"اگر تجربه وتعقل بهم پیوندند مانند دونیم کرهء "ماگدبورگ" انهارا اسبان اهنین مفاصل نیزازهم گسستن نمی توانند."

 

با این شیو وروش میتوان که ازکوهی انبوهی نا همواریهای که در سدی راه مبارزه عدالتخواهانه ماقراردارد سرفراز برامد؛ در صورتیکه برای رسیدن به‌سوی منزل مقصود زیر یک سقف رفیقانه ووطنی از بهانه جویها و طفره رفتنها جلوگیری وبرای تحکیم موضعی گروپی خویش راه های نزدیک را به راه های دراز تبدیل نکنیم! ما نباید دست وگریبان روی مسائل خُرد وجزئی مسیر اصلی خودراانحراف دهیم ودستخوش عوامل مختلفی هدفمند و یا غیر هدفمند دشمنان داخلی وخارجی مردم وجامعه روشنفگری وملی ودموکرات چپ شویم. شکست و جداشدن دوباره نیروهای ایتلاف عمل جبران ناپذیر وخیانت به ارمانهای بیکران مردم زحمتکش کشور ماخواهد بود.

 

من به صفت یک همو طن کوچک و همرزم راهی پاک وشریفانه شما، به رفیقای رهبری ایتلاف واحزاب شامل در این حرکت برای رسیدن به هدف نهایی پیشنهاد میکنم:

 

ــ در گام نخست قبل از برگزاری کنگره، ادغام تشکیلاتی و سازمانی تمام احزاب شامل درایتلاف و یا خارج از ایتلاف بروی پلاتفرم مشترک تحت کمیسون مشخص صورت بگیر د که تا سازمانهای واحد تشکیلاتی در تمام سطوح درداخل وخارج کشور بوجو اید وبعد مطابق رهنمود های جداگانه کنفرانسهای واحدهای حزبی در تمام سطوح دایر ونمایندگان خودرا درکنگره واحد انتخاب ومعرفی نمایند. در این رویکرد ها باید شریفانه و با اعتمادرفیقانه عمل کرد، واز ذهنیگیریها که مارا سالها مانند موریانه خورده است پرهیز نمود و شفافیت ملاک عمل قرار کیرد.

 

 به پیش به‌سوی تحکیم عمل وتفکربرای رسیدن به قله های شامخ پیروزی بخاطر ارمانهای بیکران مردم افغانستان.

 

 زندگی وبقا ما در وحدت ویک پا رچگی ماست.

 

پیروزباد تفاهم وعمل برای وحدت عمل برای تشکیل حزب واحدسراسری!

 

رستمی 13 می 2016 ترسایی کشور المان