حقیقت، علی رستمی: پدیده‌های تکان دهنده و رنج آور در دولت افغانستان

گر حکم شود مست گیرند             در شهر، هر آنکه هست گیرند

 کشور ما نسبت به هر دوره‌یی تاریخی، امروز بیشتر دستخوش تغییر و حادثه‌های مشحون از رنج و مصیبت و بدبختی که توسط چهره‌های منحوس و مرتجع خائین به خاک وطن خلق می‌گردد، دامن‌گیر است. از یک سو بی امنیتی و جنگ خونریزی، توسط نیروهای بنیادگرای اسلامی داعش و طالب القاعده این گروهک‌های ساخته و بافته کشورهای غربی جریان دارد، که هر روز ابعاد وسیع و تکان‌دهنده را احتوا می‌نماید؛ از جانب دیگر تشتت فکری و فرار مغزها و نخبه گان و دانشمندان علمی و فرهنگی جای خود را به عده‌یی از پلید و اوباش‌ترین نیروهای استفاده جو و رشوه خور خائین به خاک وطن که در مقابل پول برای اعمار قصرهای مجلل و موترهای سیاهی ضد مرمی شرف و ناموس وطن را می‌فروشند، می‌دهند. این عده افراد خائین، جاهل، اراذیل و اوباش در جمله و کلای پارلمان که بالاترین ارگان مقننه کشور را تشکیل میدهد، بازور، پول رشوه و تهدید و ارعاب بالای مردم خود را به صفت نماینده تحمیل و چوکی های انرا غضب کرده اند. نه تنها ازسواد کافی برخودارنیستند، بلکه درقوانین ملی وبین المللی زره یی اگاهی علمی ودانش مسلکی ندارند، که باعث ایجاد چالشها وعدم تحقق تصمیم گیری درست وانسانی، برضد منافع علیای وطن مردم قرار میگرند. اینها تنها برای منافع شخصی وگروپی و پر کردن جیبهای خویش این کرسی هارااشغال نموده اند، وازطریق اخذ رشوه واستفاده ازمقام خویش مصارف که برای وکالت شدن به مصرف رسانیده اند، با تلف شدن وازبین بردن هزاران هموطن کشور ما انراجبران مینمایند، ومطابق خواست زورمندان دولتی وگروه های تروریستی عمل مینمایند. از جمله تصمیم گیری اخیر پارلمان افغانستان درمورد سه وزیر ارشد امنیتی کشور بعدازا استیضاح درپارلمان بوظایف شان ابقا وگماشته شدند. نظربه مصاحبه ها ونظریات وصحبتهای عده‌یی از وکلایی با شرف مردم، موضوع رشوه دادن به عده‌یی ازوکلا ازجانب حاکمان دولت وخود وزیران دفاع، داخله وامنیتی دولتی را در صحن دهلیزهای پارلمان پیش از اغاز تدویر جلسه درمحضر همه افشا کردند، معلوم شد که وزیران توسط زور وپول برائت گرفته اند؛ اما سبکدوشی انها، بخاطر غفلت وعدم بموقع تدابیر واقدام اپراتیفی واماده گی سطح احضار محاربوی به شکست مواجه شد. بناعن دلایل نامعقول وفریبکارانه ونیرنگ امیز شان مورد قبول اکثریت وکلایی ناجورواستفاده جوقرار گرفت. این سازش پارلمان کشور با وزیران مسلح کشور خلاف نورمها ارزشهای قانون استیضاح بوده وسطح باز پرسی و جواب گویی را درکشور ضعیف ساخته، وزمینه استفاده جوی بیشتر وعدم مسوولیت پذیری رادر میان سایر کارمندان بلند پایهء دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتقاء داده وروند تامین گسترش عدالت اجتماعی ومسوولیت پذیری را رادرمقابل قانون دراینده کمک رنگ خواهد ساخت. این رویکرد پارلمان پیوند میگرد، که «اب ازچشمه گل الود هست» یعنی مسوولین حکومت وحدت ملی براساس سازش واسطه و رشوه توسط بیگانگان بالای مردم تحمیل شده نه ازطریق رای پاک وشفاف مردمی. گویند:

  خشت اول گر نهد معمارکج                  تا ثریا میرود دیوارکج

 از لشکر کشی ناتو وامریکا درکشورما برای سرکوبی تروریستان بنام طالب والقاعده 15 سال میگذرد؛ دراین مدت هیچ نوع رویکرد اقتصادی بنیاد ی که درتکامل وتغییر زندگی اقتصادی، وایجاد پایه های عدالت اجتماعی وسیاسی مردم موثر گذار باشد بوجود نیامده است. تنها باایجاد سازمانهای مدنی وبا مصرف گزاف برای شأن شوکتِ اداری، و از طریق انها میل وحیف پولهای سرازیر شده یی نهادهای بین المللی ازجمله کشور امریکا که نظر به گزارش سران بلند پایه نظامی و سنای امریکا، تابحال 800 میلیارد دالر درافغانستان به مصرف رسیده است؛ که ازجمله تنها 117 میلیارد ان بنام پروژه های اقتصادی واجتماعی مصرف شده است، این مبلغ نسبت به پلان مارشال برای ساختمان دوباره کشور المان بعداز جنگ دوم جهانی بیشتر میباشد؛ که دراین رقم حیف میل میان مسوولین بلند پایه دولت افغانستان وکشورهای کمک کننده صورت گرفته است. چنانچه به گزار ش سیگار ودفتر سرمفتش باز سازی امریکا درافغانستان یک میلیارد دالر کمک های دانشگاهی دیوک امریکا بدون اسناد وشاهد به مصرف رسیده که مورد سوال جدی ان موسسه شده است!

 گزارش سیکار حاکی ازاینست:

 یک ــ بر اساس تحقیقات قضایی تابحال 104 تن بازداشت،144 تن متهم جنایی، و 109 دوسیه اقرار به جرم که گناهی شان تثبیت شده بررسی کردیده است.

 دوـ درمیان بازداشت شده گان، چهار صاحب منصب نظامی امریکا میباشدکه با فروش ده میلیون دالر باترتیب وتهیه 114 ورق درخواست تقلبی پطرول را به بازار سیاه فروخته است.

 سه ــ تحقیقات در رابطه به دوعضو بلند پایه خاص دولت امریکا که مقدار 215 هزار دالر را از نزد مزایده گنندگان وقراردادیها رشوه اخذ وحیف ومیل نموده است.

 چهار ــ امریکا 70 میلیارد دالر رادر قوای مسلح افغانستان برای نهادهای ارتش، پولیس وامنیت دولتی مصرف نموده است.

 پنج ـ هشت ونیم میلیاردالر، برای مصرف ازبین بردن مواد مخدره صورت گرفته، که دردمندانه بعداز پانزده سال بازهم مانند قبل بوده وهیچ تاثیری رونما نه شده برعکس افزایش یافته است.

 ششم ـ خریدار ی 30 پروند هواپیمایی ترانسپورتی به ارزش 400 میلیون دالر ازکشور ایتالیا خریداری که متاسفانه همه طیاره ها از کار رفته وکهنه بوده وبرای ازبین بردنش یکصد هزار دالر به مصرف رسیده است.

 هفتم ـ مصرف برای یک استیشن گاز به ارزش 43 میلیون دالر درحالیکه درافغانستان هیج موتری گازی هنوز وجود ندارد، که با گاز حرکت کند. همچنان خریدار بُزهای ایتالوی به ارزش شش میلیون دالرکه نسبت عدم مواظبت وتربیه درست همه اینها ازبین رفته وروند نسل گیری موفق نه شده است.

 این گذارش نشان میدهد که خون هزارن انسان باشرف ووطن پرست ما برای حفظ وبقای خاینین وطن برای حیف میل ثروت ملی کشور به هدر رفته است. چنانچه دراین گذارش دررابطه شخص اسمعیل خان قومندان جهادی ووزیر سابق اب وبرق افغانستان که 3000 میلون دالر غرض اعمار دستگاه های تولید برق مصرف نشان داده واقعیت نه داشته وبر عکس انرا حیف میل وبه جیب خود اند وخته است.

 این اسناد نمایانگر انست، که همه اراکین بین المللی ودولتی باتبانی یکدیگر برای بقا و اندوختها شخصی خویش از پولهای که بنام مردم افغانستان به این کشور انتقال یافته استفاده کرده؛ که باعث تشدید جنگ وخون ریزی وبیکاری وفرار صدهاهزار جوان با استعداد ومسلکی باخانواده های شان بادرنظرداشت خطری ازبین رفتن شان در راه توسط قاچاقبران ودزدان دریایی وغرق شدن کشتی، وشرایط نا به سامان بودباش مهاجرین درکشورهای اروپای وسایر کشورهای جهان مهاجر کردیده اند. خون هزارن افسر وسرباز وافرادملکی که توسط تروریستیها به اثر حمل انتحاری قربانی میشوند، برای انست که تا نیروهای خارجی برای سالهای متمادی درافغانستان باقی بماند، تا این خاینین جیب خویشراتوسط دلارپر نمایندومردم افغانستان درخون غرق تر شوند. رشد زرع مواد مخدره واعتیاد جوانان به این مواد کشنده همه ناشی از ناامید های ارضای مایحتیاج انسانهای تهی دست وبیچاره و بی زور بی ثروت بود، که به ان پناه می برند. نسبت به سالهای قبل برعلاوه که کشت ان ضعیف یا ازبین برده نشده، برعکس 97 فیصد مواد کل مخدره جهان از افغانستان قاچاق میشود که ملیاردها دالر به جیب نظامیان کشورهای حامی جنگ با تروریسم سرازیر شده است.