نفوذ عوامل استعماری یکصد سال قبل در کشورواثرات آن توسط اجنتهای استخباراتی خارجی با استفاده از نام پاک حضرت، شیخ، ملا، وهمچنان زیر نام مداری، فالبین، چوری فروش، گدا وغیره خبر چینان نفاق افگن در شهر ودهات کشور حکایت از آن دارد که ادامه ی این روند نا پاک با شیوه های جدید استخباراتی بخصوص در طی بیست سال اخیر با بکار گیری تکنالوژی جدید شکل پیچیده ی را بخود گرفته است.

 عمال خارجی با جذب اشخاص در وجود افراد دولتی تا عناصر با نفوذ محلی در قرا وجلب باز مانده گان ناقلین دوران امیر عبدالرحمن خان وهاشم خان در قصبات سرنوشت مردم را بدست شان گرفته وراه خود را هموار میسازند.

 وابستگان قدرتهای خارجی با راه اندازی بازیهای پیچیده ی استخباراتی زیرنامهای دو نیروی متضاد بسود استراتیژی بیگانه جنگ را طولانی ساخته که هیزم سوخت آن جامعه ی عقب نگهداشته کشور میباشد.

 چنانچه در طی بیست سال اخیر علی الرغم حضور نظامی قوتهای امریکایی وناتو درافغانستان بازهم جنگ در پته ی اول قرار داشته وبازیگران بزرگ زیر نام مذاکره صلح اهداف قبلاً تعین شده ی خود را طی یک معامله وعلامت چراغ سبزبه مخالفین بالای مردم تحمیل مینمایند.

 چنانچه درین اواخر دیده میشود که طی حملات نیرو های نیابتی پاکستانی بیشترین قسمت ولسوالی ها بدست آنها افتاده ودرچند روز اخیر شماری از ولایات کشور مانند قندز، جوزجان، فاریاب، هرات، نیمروز وکندهار تحت فشار مخالفین قرار گرفته است واضحاً این خونریزی ها نتیجه همان بازیهای استخباراتی خارجی است که زمینه ی سقوط را در شهرها ومحلات مساعد ساخته است.

 درین رابطه تحلیلگر توانای سیاسی محترم صمد اظهر تحت عنوان «چرا طالبان توانستند شب در میان نیمی از کشور را اشغال کنند» مینویسد که در بخشی از آن چنین آمده است، طی این بیست سال حضور امریکا وناتو نگهداشتن توازن جنگی میان حکومت افغانستان ولشکر نیابتی پاکستان بود تا پله ی قدرت هیچ طرفی سنگینی نکند» از بحث فوق چنین بر می آید که با ایجاد وگسترش شبکه های استخباراتی در تمام گوشه ونقاط کشور دست بعضی افراد از میان فرماندهان محلی، بزرگان قومی وافراد اجیر شده روند سقوط واحد های دولتی را آسان ساخته چنانچه نمونه های آن باذکرنام ولایات توضیح گردید.

 پس چه باید کرد؟ پاسخ این سوال گسترده هم در بخشی از نوشته ی فوق که با شرایط موجود وطن کاملاً مطابقت دارد چنین آمده است «در چنین شرایطی وبا توجه به برنامه های شومی که این انکشافات «برنامه های جنگ» جز آن اند دست زیر الاشه نشستن وچشم براه ترحم امریکا یا قدرتهای دیگر ماندن خود فریبی وجفا به مادر وطن است. تنها وحدت ملی وبیشتر از همه وحدت نیرو های روشن ضمیر وطندوست، صلح خواه، دموکرات وتحول طلب میتواند در یک همآهنگی نظم داده شده این جریان مهیب شیطانی را با مبارزات پیگیر توده های ملیونی مهار زده واین خلق بلا کشیده را بسوی صلح واقعی ورفاه رهنمون گردد.

 روشنگری وافشای دسایس وتوطیه ها برای پیشکش حقایق به جامعه مهم است اما کافی نیست این تصور که ما با نوشتن چند جمله یا صحبت شفاهی ادای دین کرده ایم در شرایط فعلی خطا وجفاست باید بهر نحوی شد وارد میدان عمل شدن را جستجو کنیم وراه خلق یک جنبش وطنی سراسری را هموار گردانیم. تکنالوژی معاصر امکانات وسیعی را در دسترس همگان قرار داده است اما استفاده وبکاربرد درست وبجای آن اراده واحساس مسولیت می طلبد درینجا سوال بود ونبود، مرگ وزنده گی مطرح است» روی همین منظور با توجه به شرایط هولناک وطن، نجات مادر وطن ضرورت حیاتی ورسالت تاریخی همه ی وطنخواهان کشور است که میباید با اراده ی قوی واشتراک فکر واندیشه وجمعبست نظریات سودمند وعملی راه نجات وطن را با یک میکانیزم عملی وکارا جستجو نمود ه از وطن ومادر وطن اگر به قیمت جان هم تمام شود باید دفاع کرد.

 با عرض حرمت عبدالوکیل کوچی

 

 دفاع کنید

 از سرزمین کشور زیبا دفاع کنید

 از جنبش نوین وطنخواه دفاع کنید

 از ذره ذره خاک گهربار این وطن

 از سنگ کوه وچشمه ودریا دفاع کنید

 یکجا شوید با صف اردوی قهرمان

 با نیروی قوی وتوانا دفاع کنید

 از سرحدات وهر وجب خاک این وطن

 از قندهار وبلخ هریوا دفاع کنید

 از قندز نیمروز جوزجان وننگرهار

 از فاریاب خوست وکنرها دفاع کنید

 آتش زنید به خرمن سودا گران خاک

 از صلح عادلانه وکارا دفاع کنید

 تا درس عبرتی بشود بهر دشمنان

 از وارثین سید وسینا دفاع کنید

 از نام پاک خون شهیدان این وطن

 از اکبر ملالی وزهرا دفاع کنید

 از خواهران صف زده در سنگر دفاع

 از مادران سوخته جگر ها دفاع کنید

 مگذار تا که کشتی بشکسته وطن

 غرقه شود به پهنه ی دریا دفاع کنید

 با اتحاد وحدت ملی سراسری

 با همدلی وجوشش دلها دفاع کنید

 از طرح یک تشکل عالی ومردمی

 با عزم آهنین وکارا دفاع کنید

 از وحدت سراسری خلق داد خواه

 ازسنگر دفاع هم آوا دفاع کنید