پدیده های مانند حق برابری وتساوی حقوقی نتیجه پیکارمستدام ومبارزات بی وقفه بشریت است که با تکامل تدریجی اجتماع انسانی قوام کسب نموده است، لذا با یک نگاه مؤجزبه عقب میتوان اذعان داشت که حیات انسان ازبدوتکوین با مظالم گوناگون، تبعیض، زورگوئی وبرتری جوئی های اتنکی ونژادی مواجه بوده وباعث شده است که جامعه انسا نی درمقابله با عنصرزورونا برابریها درعرصه های مختلف بیشترین فرصتهای زندگی را درپیکارعلیه بی عدالتی واستبداد پشت سرگذارد.

 به پنداراین قلم، تضادها واختلافات ناشی ازتفاوتهای نژادی وقومی میراث اعصارقدیم است که با ارزش های دنیای مدرن منافات بنیادی دارد، دوران که درآن زیست داریم علی الرغم عدم برابری وتساوی درسطح پیشرفت جوامع وتفاوتها درچگونگی مناسبات حاکم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی درکشورهای گوناگون، بی تردید بشریت درعصر انقلاب اطلاعاتی وانفارمیت با کلیه پیچیدگی هایش درجهان مدرن حیات بسرمیبرد، جهان کنونی که نتیجه پیکار و مبارزات تاریخی بشریت ترقی خواه برای دموکراسی، آزادی وعدالت اجتماعی درطی قرون متمادی است.

 اعمال تبعیض ورفتاربرمبنای تفوق نژادی درپهنای تاریخ که بردگی واسارت ظالمانه وحشتناکی را درقبال داشت، دراواخیرسده نزده وآغازقرن بیست بارنخست درتاریخ تکامل جامعه بشری با وضع قواعد وهنجارها درجهت حفظ وصیانت حقوق بشری چهره بدل نمود، اما درنیمه اول سده گذشته ظهورنژاد پرستان که بنیاد فکری وایدئولوژیک شان برپایه نژاد برتروبه برده کشانیدن بشریت استواربود،‌ دروجود جریانها واحزاب فاشیستی دراروپا شکل گرفت که ماشین مخوف جنگی ارتش خونخواری به رهبری جنایتکارترین ومتعصب ترین چهره تاریخ معاصریعنی ادولف هیتلردرعقب آن قرارداشت، هیتلراین عنصربدنام تاریخ، بی پیشنه ترین جنگ را درمقیاس بزرگ درراستای تحقق منویات واهداف جنایتکارانه خود که همانا سلطه جهانی به اصطلاح یک ملت برتربود درتبانی با ناسیونالیست های ایتالیوی وملیتاریزم آغازنمود.

 فاشیزم ونا سیونالیزم درهمین مقطع ازتاریخ علی الرغم امکانات گسترده تسلیحاتی وایجاد اتحاد نامقدس ازشریرترین فیگورهای تاریخ با مقاومت متهورانه بشریت ترقی خواه درجبهه ضد فاشیستی قرارگرفتند وبا قبول قربانیهای بی سا بقه شکست عبرت انگیزی جبهه برتری خواهان نژادی را رقم زندند.

 بعد ازشکست مرگبارفاشیزم، تفکرجدیدی برپایه تفوق وبرتری نژادی حتا خشن ترنسبت به اسلاف درجنوبی ترین بخش افریقای جنوبی علی الرغم اهتمام جامعه بشری معطوف برین اصل که رفتارهای جابرانه وضد انسانی درداخل کشورهای معین آثارزیانباری با توجه به معیارهای حمایوی ازارزش های بشری درمجموع جامعه بین المللی ازخود بجا میگذارد، ظهورنمود که جدا سازی وتفکیک براساس تعلقات اتنیکی را بمثابه اصل سیاست داخلی وابزارسرکوب وارهاب به همرا داشت ودهه پنجاه تا دهه نود رژیم اقلیتگرای سفید پوست ومجری سیاست اپرتائید، صدها هزارشهر وند سیاه پوست را دردخمه های زندان شکنجه وسلاخی نموده ومیلیون های دیگرحتا ازبدوی ترین حقوق انسانی با وضع قواعد معین محدود کننده حق آزادی محروم گردیده بودند. عاملان سیاست اپرتائید سرانجام درنتیجه پیکارعاد لانه وداد خواهانه اکثریت سیاه پوست به قیادت رهبرملی افریقای جنوبی ماندیلای فقید به شکست محتوم وشرمآوری مواجه گردیده وعاملان تبعیض نژادی بعد ازشکست تاریخی خود خواهان محاکمه شان گردیدند.

 فرانکودست پرورده فاشیزم وازحامیان ایده راسیستی که به استشاره رژیم های مبتنی بربرتری نژادی درخلال نبرد های داخلی درهسپانیه درفاصله میان سالهای (۱۹۳۶-۱۹۳۹) مرتکب جنایات وحشتناک که ازمصادق انکارناپذیر جنایات ضد بشری وآگنده ازتبعض بود، درسال (۱۹۷۵) وفات دردره ای بنام شهدا درمادرید مدفون شده بود جسدش با گذشت قریب نیم قرن به اساس تقاضای مدافعان حقوق انسانی ومبارزان راه عدالت ازمادرید خارج وبه استخوان بوسیده این جنایتکارنفرین فرستادند ودولت هسپانیه با صدورحکمی مانع گردید تا جسد این جنرال دکتاتوربا درفش ملی هسپانیه مزین گردد.

 با تذکارمؤجزازواقعیت های تاریخی مبنی براینکه تبعیض ورویکردهای نفرت انگیزدیگربه تاریخ سپرده شده است، اما نفرت پراگنی های نژادی، قومی، مذهبی وحتا اعمال تبعیض دایربرچگونگی رفتاروساختارظاهری کماکان بمثابه اسباب تهدید کننده مناسبات اجتماعی درخدمت انجماد فکری وتفکرسکتاریستی درجوامع عقب مانده مانند جامعه ای سنتی مان باقیمانده است، فلهذاء با امعان با حقایق تاریخی وبا درنظرداشت سطح فهم وآگاهی عمومی، مبلغین تبعیض وبرتری خواهان دروطن محبوب، باید به این درک وفهم غالب رسیده باشند که ممارست وتداوم ذهنیت تفوق جویانه نه تنها محکومیت تاریخی را درقبال دارد، بلکه کاربرد اندیشه برتری خواهانه دربرابرتضمینات حقوقی ضد تبعیض درمقیاس جهان وموج گسترده بیداری همگانی ونسل متعهدی قرارمی گیرد که دیگراسارت قومی وتباری را به زیان انکشاف وتوسعه عمومی جامعه وجنایت ضد بشری پنداشته وبا بکارگیری همه ابزارها درراه تحقق عدالت وبرابری خواهند رزمید، لذا منادیان ومبلغان تبعیض با کلیه اشکال آن درعصرکنونی فرزندان نا خلف وطن واحد، دشمن خو شبختی، رفاه وهمبستگی ملی وبی سوادان تاریخ است.