حقیقت ، دوکتور حبیب منگل: بحران امنیتی در کشور و ضرورت تدوین استراتیژی جدید امنیت

شبکه ء تروریستی طالبان به ادامه ء حملات تروریستی و جنایات خود و دشمنی با مردم افغانستان؛ اینک با شهادت رساند ن و مجروح ساختن تعدادی از سربازان و افسران قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مكان مقدس دينى (مسجد) در حال ادای نماز و افتاده در بستر مریضی در شفاخانه یک جنایت دیگر را مرتکب شدند و چهره سیاه ضد اسلامی و ضد انسانی خویش را بار دیگر برملا ساختند. من هم به شهدای این حملات جنت فردوس و مجروحین آن صحت کامل و برای خانواده‌های آن صبر جمیل مسئلت و استدعا دارم و به طالبان تروریست و عوامل این حملات تروریستی نفرین می‌فرستم.

  ادامه ء حملات شبکه ء تروریستی طالبان و گسترش تروریسم و بحران ناامنی در کشور این ضرورت را به وجود آورده است که دولت افغانستان به هدف تأمین امنیت پایدار و ریشه کن ساختن تروریسم و افراطیت در کشور یک استراتیژی جدید و کارا امنیتی را تدوین نماید و تحقق بخشد که خطوط اساسی آن قرار ذیل طرح و شمرده می‌شود:

 ۱- طالبان مسلح به حیث یک گروه تروریستی اعلام گردد و در این زمینه از سازمان ملل متحد خواسته شود که در مورد تطبیق قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۲۲۵۵ شورای امنیت سازمان ملل در رابطه به رژیم تعزیرات علیه طالبان مسلح اقدامات لازم روی دست بگیرید و عملی سازند.

 ۲- از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شود که مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت؛ بر حکومت پاکستان فشار وارد گردد تا از صدور تروریسم دولتی به افغانستان و حمایت از شورای کویته و پشاور و شبکه ء حقانی شبکه‌های تروریستی طالبان و بازی دوگانه (تروریست بد و خوب) و بازی (انکار؛ تخلف و دوری) در جنگ با تروریسم دست بکشد ودر صورت امتناع آن پاکستان از مطالبات سازمان ملل متحد در مورد انزوای بین‌المللی این کشور تدابیر و تصامیم لازم اتخاذ و عملی گردد.

  ۳- از ایالات متحده امریکا و ناتو مصرانه و با جدیت خواسته شود که تعهدات خود را در مطابقت به قرارداد استراتیژیکی و موافقت‌نامه امنیتی در جنگ با تروریسم و تأمین امنیت افغانستان به صورت شفاف و مسؤولانه عملی سازد و در این زمینه بر پاکستان فشار وارد نماید و با جدیت خواسته شود که از صدور تروریسم دولتی به افغانستان و حمایت از شبکه تروریستی طالبان دست بردارد و مراکز آنان را در خاک خویش از بین ببرد و در صورت امتناع پاکستان از مطالبات متذکره؛ ایالات متحده امریکا و ناتو خود بر مراکز و پایگاه‌های تروریستی در خاک پاکستان عملیات نماید و آن را نابود سازند. این است محک حمایت امریکا و ناتو از افغانستان در جنگ با تروریسم.

 ۴- ارتقای قدرت و قابلیت امنیتی - دفاعی کشور تا سطح خود کفایی از طریق تجهیز قوای مسلح کشور به سلاح مدرن و ثقیل و ایجاد رهبری مسلکی وطن‌دوست و آموزش دیده و مجرب نظامی - امنیتی؛ بازسازی و تقویه بخش‌های کشف و اطلاعات از طریق جا به جا نمودن کارمندان مسلکی وطن‌دوست و مجرب در ارگان‌های امنیت قوای مسلح کشور و تصفیه ء نیروهای مسلح از افسران و جنرالان آموزش نادیده عسکری؛ مبارزه علیه فساد مالی در ارگان‌های نیروهای مسلح کشور؛ خلع سلاح کامل گروه مسلح و منحل کردن ملیشه‌های قومی و محلی و گذار به دوره ء خدمت مکلفیت عسکری و بسیج ملت افغانستان بر ضد تروریسم و افراطیت مذهبی و حامیان منطقوی و بین‌المللی شبکه‌های تروریستی و مافیای مواد مخدر و جنایات سازمان یافته.

 ۵- آوردن اصلاحات سیاسی به‌مثابه شرط اساسی دیگر تأمین امنیت پایدار در کشور از جمله ایجاد یک اداره خدمت گذار مردم؛ قانومندار و فساد ستیز و مؤثر از طریق تأمین حضور یک پارچه ء نیروهای ملی؛ ترقی خواه؛ دموکراتیک وداد خواه در وضعیت سیاسی کشور و ساختار قدرت و قوای سه‌گانه حاکمیت دولتی؛ مبارزه بر ضد فساد سیاسی و انتخاباتی و تصفیه دولت و اداره ء دولتی از عناصر و باندهای یغماگر و مافیایی، بنیاد گرا و اقتدار گرا؛ تیکه داران قومی و قشری، جنگ سالاران و قلدر و زورمند و وابسته به دشمنان خارجی کشور؛ آوردن اصلاحات در نظام سیاسی از طریق تعدیل نظام ریاستی به نظام مختلط (ریاستی- پارلمانی) و هکذا تعدیل نظام پارلمانی کنونی به (نظام اکثریتی رأی قابل انتقال) و اقدامات در عرصه حکومتی داری خوب و تأمین حاکمیت قانون؛ ریشه کن فساد اداری اصلاح و کارآمد ساختن نظام قضایی و عدلی و تأمین حقوق بشر و اساسی مردم.

  ۶- اقدامات مؤثر در عرصه فقر زدایی و تأمین توسعه و عدالت اجتماعی به‌مثابه شرط کامل تأمین امنیت پایدار و مبارزه پیروزمند در جنگ با تروریسم از طریق ایجاد و عملی ساختن برنامه توسعه ء اجتماعی و ایجاد نظام کارا تأمینات و توسعه ء اجتماعی و پوشش انواع بیمه‌های اجتماعی برای تأمین غذای کافی؛ مسکن مناسب، دسترسی به آب و تسهیلات صحی و سلامت جسمی و روانی و آسایش و زندگی مرفه برای آحاد مردم کشور.

  روح قربانیان تروریسم شاد و جایش جنت فردوس باشد

  نفرین بر شبکه‌های تروریستی و نابود باد تروریسم