حقیقت، ترجمه و تلخیص از دوکتور سیداحمد جهش: تلاش ایالات متحده درایجاد بهانه جهت تجارت هفده ساله هروئین درافغانستان
حفاظت مزرعه تریاک توسط عسکرامریکائی
حفاظت مزرعه تریاک توسط عسکرامریکائی

گرفته شده از" فورت روس"

 تحلیلی از"واکین فلورس" ژورنالیست مکزیک تبارامریکائ

 15 مارچ 2018 ترسائی

 طوری که به نظرمی رسد " الیس ولس" معاون وزیرخارجه ایالات متحده درامورآسیای میانه وجنوبی ،اخیرن اظهارداشت که اومذاکرات مستقیم باطالبان درافغانستان را رد نمیکند. همینطورافزایش نقش ایران شامل راه حل واقع بینانه میباشد.

 بهرحال مسئله صلح ضرورت فوری تغییر موضع حکومت ومخصوصن دستگاه امنیتی پاکستان را ایجاب مینماید.

 ازاین چه میتوان استنباط نمود ؟

 مطابق به گفته " ولس " مذاکرات تنها درفحوای کارمشترک باحکومت کابل امکان پذیراست، همچنان این منبع رسمی تاکید میکند که همه جناح های درگیرجنگ باید درتوافق صلح حصه بگیرند.

  اما به " ولس " نمیتوان اعتماد نمود زیرا اگرنقش اورا منحیث یک کارمند بدون آجندای شخصی یک طرف بگذاریم  ودوران ماموریتش را درنقشهای مشابه اززمان بوش تا اوباما تحت رهبری کلنتون واکنون دراداره ترمپ  منحیث یک نیوکنسرواتیف کارکشته وتثبیت شده مدنظرگیریم ، با اطمینان میتوان گفت که خالیگاه بین سخنان او ونیات ایالات متحده محوراصلی معضله رابرملا میسازد.

 هدف دوم ایالات متحده درافغانستان بعد از قلعه بندی نمودن ایران، حفظ انحصارتولید وتوزیع تریاک درافغانستان میباشد. این محل تولید موقعیت خاص داشته ستراتیژیست های امریکائی را قادرمیسازد تا جنگ ویژه ای را برضد شهروندان روسیه وچین به راه انداخته،  راه های صدورتریاک به اروپا را ازطریق بالکان توسط سازمانهای تبهکار البانی وکلابریائی( کلابریا- منطقه ایست درجنوب ایتالیا. مترجم ) ایجاد ونگهداری نمایند.

 درروابط افغانستان وایالات متحده ومذاکره با طالبان همه جوانب اقلن ظاهرن موافقه کرده اند تا مذاکرات را دوباره شروع نمایند زیرا کشورجنگ زده دربحران عمیق به سرمیبرد.

  بحرانیکه درسالهای اخیردهه هفتاد، زمانیکه رئیس جمهورکارتروسازمان سیا اوسامه رامسلح نموده عملیاتی رابه راه انداختند تا حکومت سکولرومترقی افغانستان راکه حمایه اتحاد شوروی راباخود داشت تضعیف وسرنگون نمایند.

 طوریکه ازجنگ ساختگی ایالات متحده با داعش به مشاهده میرسد، ایالات متحده ستراتیژی اش رادرافغانستان باایجاد وتسلیح گروپهای مسلح ادامه داده وازموجودیت گروپهای مذکور به قسم بهانه  جهت ادامه اشغال افغانستان استفاده مینماید

 حملات تروریستی وضع راوخیمترساخته فرصتی به عادی ساختن اوضاع نمیدهد. برعلاوه طالبان ساحات وسیعی راکنترول نموده وازپشتیبانی مردم درآن ساحات برخورداراند. درچنین وضع دولت افعانستان اقلن به خاطرحفظ حتی مشروعیت ظاهری اش باید به آرای مردم اهمیت بدهد. معهذا گمان نمیرود که ازدیاد پرسونل نظامی امریکا بالای پروسه صلح موثرباشد، درحالیکه ایالات متحده هنوزهم پلان دارد تابه حیث یک بازیکن کلیدی درافغانستان که برایش اهمیت ستراتیژیک دارد باقی بماند.

 درحالیکه تروریست های داعشی منبع وخامت اوضاع برای حکومت افعانستان اند، ایالات متحده درآنجا نقش حامی پریشان را اجرانموده توانائی داعش را نقاب میزند. برخلاف آنکه شمارافراد داعش والقاعده به مقایسه باطالبان کمتراست اما آنها درولایات جوزجان وننگرهار، توره بوره ودگرمناطق فوق العاده فعال اند.

  درویدیوی که به تازه گی نشرشده دیده میشود که مردم محل از تروریستان وسیعن پشتیبانی میکنند. ویدیوی " قاری حکمت " اوزبک تبارراکه رهبرداعش درمنطقه است نشان میدهد، تحت رهبری اوبود که افرادش به ولایت های سرپل وفاریاب نیزنفوذ نمودند.

 طالبان دردشمنی باداعش مجبوراند تا منابع زیادی را درجنگ باآنها مصرف کرده به تحدید ساحه نفوذ آنها زیاد توجه نمایند. بدین ترتیب وضع دوامدارجنگ مانع میگرددتا روابط خودراباکابل عادی بسازند.

 بحران تغییرخواهدکرد امامحتمل به نظرنمیرسد که وضعیت درافغانستان به شکل شگفت انگیزتغییرنماید

 حکومت کابل و " طالبان " قانونی شده تلاش خواهند نمودتا داعش راجاروب ومملکت راپاک نمایند. اما ایالات متحده داخل محرکه شده نقش توزیع کننده سلاح را به عهده گرفته جناح های مختلف یک بحران مغلق راکه خود خلق نموده است تحریک میکند.

 اگرمذاکرات صلح موفقانه بوده وطالبان قانونی شوند، بازهم افغانستان برای مدت درازی متشنج باقی میماند. زیراایالات متحده به ترک منطقه علاقه نداشته به ستراتیژی حفظ پایگاه اش درافغانستان ادامه میدهد.

 طوریکه تجربه لیبیا نشان میدهد ساختن انواع مختلف " حکومت های آشتی ملی، نجات ملی، اتحاد ملی " وامثال آن نمیتواند تضمین کننده خروج فوری ازبحرانی باشد که ایالات متحده درطول ده هاسال آنرا مدیریت کرده است. این سلاح میان تهی ایست که گروپ های بنیادگرای دینی ازآن استفاده نموه این همه  " حکومت ها " را متهم به خیانت وخلاف رفتاری ازقواعد دینی میکنند.

 بالاخره دورنمای ختم بحران افغانستان مغشوش به نظرمیرسد، مگرآنکه بعدازثبات کامل اوضاع درسوریه، جمهوری اسلامی ایران موقع یابد تا جهت توقف تجارت تریاک بارهبران قانونی افغانستان درسطح محلات وکابل آغازبه کارنموده، کمک نماید تاوضع درکشورعادی گردد.

 افغانستان دارای ذخایرعظیم منابع طبعی است. ثبات وپروسه ملت سازی باعث تشکل نیروی بشری ارزشمندی میگردد که نقش بارزی درترقی کشور واستقلال منطقه ازقدرتهای جهانی خواهد داشت. این وضع به ایران موقع میدهد تاازیک طرف با منطقه همکاری نموده ازجانب دیگر با پاکستان مقابله نماید چه انتلجنس سرویس پاکستان باسازمان سیا درجلب وجذب تروریست های وهابی وسلفی به صفوف داعش همکاری مینماید.

  مقدارزیاد تریاک افغانستان به چین و روسیه وازطریق البانیا وکلابریا به اروپا میرسد، ازاینرواین مسئله خیلی ها مهم وچند قطبی شده است ومیتواند انگیزه قوی ایجاد پروگرام نجات افغانستان با پیشگامی ایران وحمایت روسیه وچین گردد.

 https://www.fort-russ.com/2018/03/us-struggles-to-create-reasons-for-17-year-heroine-trade-in-afghanistan/