موقف دولت ایالات متحده آمریکا، از آغاز جنگ‌های نیابتی در افغانستان اشتباه آمیز و تکرار آن‌ها گناه بزرگ در حق ملت مظلوم افغانستان بوده است. باوجود انکار ناپذیر یک لست طویل و فاکتوار از اشتباهات، گناه‌ها و جرایم شدیده ضد بشریت در افغانستان، آقای جیو بایدن با چهره خاکستری‌اش از قبرستان صدا میزند که گویا:

 «مردم افغانستان هیچ گاهی متحد نبوده‌اند و آمریکا نمی‌تواند برای افغانستان یک حکومت باثبات بسازد».

 آقای جیو بایدن ممکن بر اساس کبر سن و یا به‌رسم اخلافشان از زمان حکومت ریگن، بسیاری از واقعیت‌های تلخ و شکننده برای افغانستان را از نظر دور نگه‌داشته است. گوئی به‌مانند کبک سرش را زیر ریگ نموده که گویا او را کسی نمی‌بیند.

 اینک من شما را در تداعی حوادث خونین افغانستان که محصول بازی‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا بوده‌اند، کمک می‌نمایم.

 شما اولین تخم نفاق و پشتیبانی از گروه‌های کوچک جنگی را به تنظیم (کلمه تنظیم یکی از سه شعار قوت‌های نظامی پاکستان است) های بزرگ جهادی کشت نمودید که تقابلات و خصومت‌های قومی و مذهبی بین پشتون و تاجیک و بین سنی و شیعه را چاق نمودید و با سرازیر کردن میلیاردها دالر و کشتی‌های پر از سلاح در زمان ریگن و نماینده او آقای درژنسکی جنگ داخلی را تشویق و تحت نام مبارزه با کافران، ملحدان و کمونیستان انسان‌ها زنده پوست شدند، زنده چشم‌های شان کشیده شد، هزاران قتل‌های صحرائی ارتکاب یافتند و هزاران جرایم شدید جنگی تنظیم‌های جهادی را نام مبارزین آزادی گذاشتید. همان قوماندان‌های مفتخوار از شما بوجی های دالر میگرفتند و تا دندان مسلح میساختید، علاوتن آن‌ها مال مردم را تحت نام غنیمت حلال میگرفتند و بغارت میبردند. راه گیری های وحشیانه در همه جا مسلط بود. شما آن‌ها و دولتمداران وابسته را که محصول پالیسی سیاسی شما در ۱۹ سال اخیر بودند، بر سینه مردمان مظلوم نشاندید. این شما بودید و هستید که آز آن‌ها نکتائي پوش ها و کلاه سور پوشان ساختید که از پشت مکروفون فرمان چورمیدادند. همه آن‌ها تحت اداره مستیم شما به عمال فساد، مافیای زنجیری در دستگاه دولت و در نهایت تسلط اقتصاد جرمی شدید.

 تا آخرین تلاش در برابر استفاده نیرو های وطنپرست، مستقل اندیش، ترقی خواه، صادق و تحول پسند در دولت موانع ایجاد نمودید؛ اما افغانستان را اول به کشور فساد آغشته و بعدن مشهور ساختید.

 اکنون درادامه بازی بزرگ تان تحت نام توافقنامه با طالبان بیشترین امتیازات را به طالبان دادید؛ که بزرگترین نفع این معامله به استخبارات شیطانی پاکستان تمام شد و میشود. در این معاملات شما پیش و دوستان تان و قدرت های بزرگ مانند روسه و چین در عقب تان فقط در پی امتیازان و منافع خود اند.

 شما شاید طالبان را هنوز درست نشناخیتد یا مثل همیشه خاک بر چشم مردم میزنید.

 چیز فهمان و تحلیلگران افغان که از شما بیشتر حوادث را تحت نظر دارند و با دست خالی بدانها نگاه میکنند. توجه کنید که باز هم بلای عظیم بر مردم ما، نسل آینده سازو جوان کشور، زنان و ترقیخواهان و دموکراسی پسندان نیاورید که به حق حیات، ختم جنگ لعنتی و حفظ ارزش های یک جامعه عدالتمندانه میاندیشند.

 این سردمداران دستنشانده شما اند که نفاق های قومی را با چال و نیرنگ خاص در کشور تحریک نموده جامعه را به لبه پرتگاه نیستی قرار داده و فروپاشی ملت واحد و تضعیف ارزش های جمهوریت را زمینه ساز شده اند. همان برخورد های متفاوت نسبت به مردمان کثیرالقومی صورت میگیرد که طالبان با خرام دیگر انجام میدهند. جلابان و دلالان قوم و تبارو مذهب با جرئت تمام بر جامعه زهرپاشی میکنند. صد ها قول، تعهد، وعده و توافق در یخ نوشته و در زیر آفتاب خودخواهی گذاشته میشوند. همه را از هم میپاشند و بحران را عمیق تر میسازند و باز هم صلوات کنان موضوع همکاری سیاسیون را در دفاع از جمهوریت مطرح میکنند، در یک دست قران در دست دیگر تلوار!

 اکنون من یکبار دیگر طالبان را برای تان معرفی می‌نمایم:

 ۱ –طالبان محصول پروژه مشترک استخبارات شما، استخبارات انگلیس و در تبانی مستقیم استخبارات پاکستان به وجود آمد. این طالبان مسلح با یک پلان ابلیسی و انگیسی در سال ۱۹۹۶ تحت رهبری مستقیم استخبارات پاکستان با موتر های بزرگ باربری سرپوشیده پاکستان، تحت نام کمک های بشردوستانه با ترکمنستان، داخل افغانستان پیاده گردیده و از قندهار بطرف کابل مارش کنان در حرکت شدند. این پلان انگلیسی شما بود که این طالبان در اولین روز های حمله سیاستت تفرقه بیانداز و حکومت کن را آغاز و به اغوا و فریب هموطنان پشتون ما، آسانتر بر مناطق پشتون نشین خود را مسلط ساختند؛ و با تحریک احساسات قومی و مذهبی سربازگیریهای وسیع نمودند

 همانطوریکی اصطلاحات مانند پشتون ها و تاجیک ها در زبان و دهان پر کثافت رهبران سیاسی پاکستان زمزمه میگردید و یکی را دوست و دیگر را دشمن خطاب میکرد، یکی را واجب القدرت و دیگری را فاقد القدرت تلقی مینمودند. همچنان طالبان با اقوام ساکن این کشور با نفرت، حسادت و کینه برخورد نموده به عوض کلمات هموطن، اصطلاحات مانند: پارسیوانان، هزاره گان و گلمجمان را بکار میبردند. طالبان با همین عقده مندیها درنقش علاودین جهانسور تا توانستند، کشتند، سوختاندند و تخریب نمودند.

 طالبان در شش سال حاکمیت شان در افغانستان شدید ترین جرایم بشری و جنگی را مرتکب شدند و اکنون شما با این مجرمین، تروریستان حوفوی و تثبیت شده به معامله میروید، امتیاز میدهید و اکنون آن‌ها تحت نام و امتیاز معامله ننگین شما هم تروریست باقی ماندند و هم در افکار تحجر پسندی عقب مانده ترین تراوش فکری یعنی وحشت و دهشت قرون اوسطائی بقدر یکموی هم عقب نرفته اند. این محصول همان معامله شماست که اکنون آقای بایدن ما را از یخن گرفته و میگوید که «شما هیچ گاهی متحد نبوده اید». بلی واقعیت است اما واقعیت محصول سیاست چال و فریب شما ها!

 شما باید از اهل نظر و تحلیل گران واقعی (نه ساخته خود شما و مطابق پالیسی شما) در شناخت مستدل و متکی بر فاکت های واقعن موجود جامعه افغانستان، ساختار اجتماعی و اتنیکی، کلتور و انکشاف اتنوگرافیک این جامعه با تاریخ پنج هزار ساله اش آشنا و در دیدگاه های تان تغیر بیاورید و به واقعیت‌های جامعه افغانی تن دردهید.

 طالبان بدون شک و بدون کدام کم و کاست دو چهره دارند: یکی چهره تروریستی وغلامی ناشی ار حمایت و وابستگی با استخبرات پاکستان (مادر ایجاد) که فقط تطبیق کننده شریعت دیوبندی و منبعث از مدرسه های محصول و زیر نفوذ مخفی استخباراتی اند که بر آن در برابر پول، سلاح و حفظ سلطه بر کانالهای بین المللی مواد مخدر تعهد دارند تا یک خدشه هم از شریعت ساخته شده شان عقب نروند.

 طالبان تکمین بر هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی ندارند و این در فکر محجور آن‌ها هم نمیگنجد. آن‌ها حق زن را در معادله مردانه و تحجر فکرانه شان به هیچ حساب میکنند. آن‌ها به حق محرمیت و حق مصئونیت خانواده ها هیچ احترامی ندارند. دموکراسی، آزادی بیان و اساسات زنده گی شهروندی را دشمن خویش و در حکم فسق و فساد در میاورند؛ اما این شما هستید که برای آن‌ها هم متیارز میدهید و هم زمینه برگشتت. در واقعیت افتخارات و متحوای اصلی قانون اساسی خویش را ببازی میگیرید و از همان های که، اگر کسی یاد کند، شما دست بر سینه استاد میشوید و ادای احترام میکنید

 طالبان چهره دیکتاتوری -تبعیضی قومی و زبانی خویش را زیر روپوش اخوت اسلامی و شرعی میپوشانند و از آن ها حرف بزبان نیاورده، در حالیکه در عمل در مناطق تحت نفوذ و ساختار تشکیلاتی و نظامی شان نشان میدهند که چگونه سازماندهی صورت گیردو با کی چگونه برخورد نمایند.

 خلاصه:

 طالبان به هیچ قول، قرار، تعهد توافق و وعده پابند نیستند. آمروز قرار میبندند، فردا میشکنند. کاملن غیر قابل اعتماد و باور هستند.

 طالبان در قتل‌های بدون محکمه، سر بریدنها، دیکتاتوری همراه با ابراز نفرت، حسادت و دشمنی و صدها نوع جرایم شدید جنگی ضد انسان و انسانیت کمتر از فاشیست های هتلری و وحشت دولت یهودی اسرائيل بر مردم بی دفاع فلسطین نیستند و همچنان اینها وحشی ترین و عقبمانده ترین گروه‌های اسلامی در روی زمین اند که فکر منجمد و متحجر شان هیچ گاهی برای تمدن و تنور باز نمیشود و در حقیقت مهر لاک از جانب استخبارات پاکستان خورده است و! و این را باید شما آقای جیوبایدن و تیم کاری تان خوب بدانید، در غیر آن به این واقعیت ها تحریر شده تن داده حرف های سنجیده و عاری از تحقیر و توهین یک ملت را دیگر بزبان اورده باید از گفته تان پوزش خواهی نمائید.

 به حسن اختتام باید عرض گردد که بیان مطالب در این خامه فشرده کوچکی از واقعیت‌های تلخ و دردناک (هزار و یکشب) در ۴۲ سال اخیر است، ما که بحق نسل تاریخ زنده جامعه خود هستیم؛ و این بیان درسی برای کسانیست که دانسته و یا در دنیای تخیل و کبر سن در افشانی مینماید.