ازخيلي ناسپاسان خوبی درک ندارد

 تقديرماشوراست این جای شک ندارد

 هرچه زدست من شد کردم نثارشما

 ترا گناه  نباشد ؛ دستم نمک ندارد...

 

( شايد جنرال دوستم بارها از خود پرسيده باشد) :

 « چرابه هرکسي خوبی میکنم با بدی پاسخم را می دهند»؟...

 اين مرد اسطوره طي ساليان درازي بود ونبود؛ دارونداروجواني وشادابي اش را براي وطن وطندارانش نثارنمود وخيلي هارا ازذلت نشيني به کرسي ونان قدرت بالا کشيد وقدرومنزلت بخشيد .

 هميکه به اوج شهرت وسرمايه رسيد واولين اقدام برضد اين چهره ملي بود ودرپي دسيسه ورذالت کمربست .

جنرال دوستم صدها هزارانسانهاي وطن را ازچنگال تروريزم وبنياد گرايي ؛ صد ها روشنفکروطن را ازدستان آلوده بخون افراطيون نجات داد وزماني که جنرال بزرگ مورد توطيه واتهام قرارگرفته است وهمه برلب مهرسکوت زده اند.

 جنرال پرافتخاروطن طي اين مدت ازسخاوت ومردي براي:

 جنرال ملک برادررسول پهلوان

 سيد منصوروسيد جعفرنادري

 بازمانده گان وهمرکابان جنرال مومين

 محمد محقق وحزب وحدت

 سيد نورالله وسيد کامل

 عالم ساعي ونقيب فايق

 اکبرباي وايشچي

 ودرين اواخيرخيانتها ونافهمي هاي نظام باي قيصاري .... هرکدام را به مثابه برادر، دوست ورفيق نازونعمت بخشيده ودراخرين تحليل کمربه توطيه برعليه جنرال بزرگ بستند .

 ولي اينان خوب مي داند به قولي: زمستان گذشته وسياهي به ذغال مانده است .

 جنرال دوستم ازهرتوطیه ، اتهام ، دشمني وکج انديشي با سربلندي وافتخارمندي بيرون شده وتوطيه گران را سرافگنده وخجل ساخته است .

 

جنرال دوستم ونظام باي قيصاري

 دگردلم به هیچکس قصد کمک ندارد

 قلبم درين مسيرش ذره شک ندارد

 ماعهد که بستيم درقول خودنشستيم

 وفاي ما به مردم ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 هرچه که داشتيم کرديم نثار ياران

 ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﯾﺎ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 ﺣﺎﻻ ﺳﺒﮏ ﺷﺪه اﻡ؛ ﺍﺯمارهای آستین 

 ﺑﺮﺧﻮﺩ ﺩﻟم می ﺴﻮﺯﺩﺩﺳﺘم ﻧﻤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

 جنرال دوستم مرد بزرگ منش ؛ چهره محبوب ودوست داشتني وشخصيت بي همتاي چهاردهه سرزمين ما است وهرباردرکجا ودرهرمقامي که بوده ازدرد ، رنج وستم وطندارانش غافل نشده ودرين مسيربا متانت وسرافرازي به پيش رفته ونقشهاي جاودانه وماند گارآفريده است . واما ياران ونزديکانش راه توطيه ودسيسه راپيش گرفته وبه اين چهره اسطوره ي خيانت نموده وفروخته شده اند .

 نظام باي مرد گم نام وبي سوادي که جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري با تعينش به صفت نماينده خاص درفارياب به قولي ازکاه کوه ساخت واين شان وشوکت بخشيدن باعث شد که نظام باي مغروروجاه طلب شود وسرانجام روي به پستي وخبيثي بي آورد .

 داستان گرفتاري نظام قيصاري ؛ کشته وبستن سربازانش را بدست سفاکان تيم غني کوچي ؛ رستاخيزبزرگ وقيام سراسري رزمنده گان جان برکف جنبش ورفتن نظام قيصاري به زندان امنيت ملي وسرانجام درمهمانخانه امنيت را همه بخاطرداريم ونيازنمي بينم تا داخل جزيات شوم .

 

چرا نظام قيصاري تغيرمسيرداد؟؟؟

 کجروي قيصاري را همه مي دانيم ازکجا آب مي خورد؟

 پنج سال کشمکش ، دسيسه ، نامردي ، دون همتي وکج انديشي چهره هاي مزدوروپست همتي چون غني کوچي احمدزي ، ملگري معصوم ستانکزي وياسين ضيا... ثابت مي کند که توطيه براسطوره وطن ( سترجنرال عبدالرشيد دوستم ) به قوتش باقي است واينان مزدورصفتانه دست ازدسيسه برنمي دارند .

 بي همتي وخيانت کنوني نظام باي قيصاري نيزازهمين آبخور آب مي خورد ودرينجا مروري کوتاه داريم برجاسوسي واستخدام جاسوس وبعد موضوع را دنبال خواهيم کرد.

 پیشینه ي به وجود آمدن معناي جاسوس شاید به عصر پارینه سنگی برسد تاجایی که برخی قدامت این کار را در حد اولین دوره های تاریخ می‌دانند. جاسوس انواع مختلفی دارد، برخی فقط یک باردر زندگی‌شان آنرا انجام می‌دهند و برخی به عنوان وظيفه و به صورت حرفه ی آن را دنبال می‌کنند.

  آن‌ها برای انجام کارشان انگیزه‌های متفاوتی دارند. یک عده مستقیما پول می‌گیرند وجاسوسی می‌کنند، بعضی‌ها پول نمی‌گیرند ولی به خاطر منافع آینده‌  دست به جاسوسی می‌زنند ویک تعدادي هم هستند که ندانسته جاسوسی می‌کنند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند. خلاصه که درهمه جا و درهمه سطح می‌شود جاسوسی کرد، ازمیدان جنگ بگیرید تا بخشهاي تعليم وتربيه ، نظامي و صنعت و سیاست و...

 درجاسوسي جديد بخشي وجود دارد بنام اجنت توري واين اداره افرادي مانند قيصاري را دردام مي آورد وبعد

  ( پروفلکتيک – استخدام دشمن برضد دشمن) مي کنند ويعني استخدام برضد هم انديشان وهم فکرانش .

 مشکل کاردرکجابود؟؟؟:

 نظام الدين قيصاري آدم بي سواد ، کوتاه بين ، بي تعقل وکم تجربه ي بود که ازشکست وريزسياست ، ازتوطيه ونامردانگي روزگاروازتميزخوب وبد وپابندي به انديشه انساني وشهامت مردي زياد چيزي نمي دانست ودراستخدام چهره های مکاردرآمد.

 اينجا ميخواهم سرگذشتي را بازگونمايم: درزمان حکومت سياه طالبان قراربود به تاجيکستان بروم وآسانترين راهي که مي توانستم بروم تخاربود وبه تالقان رفتم وچند روزي مهمان دوستان روشنفکربودم وجالب اينجا بود به اصطلاح سرخوردم بنام ( چريک ) وهرکس ازديگري سوال مي کرد چند تا جريک داري يکي مي کفت دوتا وديگري مي فرمود سه تا...

 ازدوستي سوال کردم که  چريک چيست؟؟؟

 دوست روشنفکرم خنديد وگفت : مگرتونمي داني چريک چيست .؟

 سوگند خوردم که نمي دانم .

 گفت : چريک اينجا به ( بي ريش ) وبچه هاي مقبول که ازآنان استفاده جنسي صورت مي گيرد ، چريک مي نامند.

 درحيرت فرورفتم ودوست روشنفکرم مي خنديد ...

 درمورد نظام باي قيصاري نيزچنين است وفعلا محرم اسرار، مشاوروجلودارقيصاري نيزچند تا چريک ( پسران برهنه صورت وکم اخلاق ) است که براي وي مشوره واورا استقامت مي دهند .

 

غني احمدزي ومعصوم ستانکزي ازقيصاري چه مي خواهند؟؟؟

 اگربه قضايا ودسيسه هاي مروج درحکومت غني کوچي نظربي اندازيم ومي دانيم که اين تيم خبيث چه خواب هاي وحشت ناکي به اين وطن ومردم ديده اند وچه برنامه هاي ابليسانه ي دارند.

 تيم ارگ رشته ي را بدست گرفته اند بنام مبارزه  با زورگويي ، فساد و قانون گريزي که از اينطريق افراد و اشخاص بي اراده را بنام قانون گريزان با ده ها فريب و نيرنگ به دام مي آورند و در زندان اسناد بدنام کننده تهيه مي کنند و بعد استخدام دو باره آزاد نموده و غرض مقاصد شوم و دودمنشانه استفاده مي کند.

 ماجراي علي پور را همه بخاطر داريم که وي را وسيله غلام سرور بي دانش به دام انداختند و با تهيه اسناد بدنام کننده برای استخدامش ويرا دوباره راهي مناطق مرکزي نمودند.

 نظام باي قيصاري را با حيله گري ياسين ضيا ( درنقش جلاد ) و نقيب فايق ( در نقش غلام بچه ) به زندان انداختند و در آنجا موصوف را برعليه حزب جنبش و جنرال دوستم استخدام کردند . اما ( ج م اا ) همه چيزرا زير نظر داشتند و از عمق خيانت آگاهي داشتند و با آنهم در ظاهر خم به ابرونياورندند و به قول شاعر:

 زديگ پخته گان نايد صداي

 خروش ازمردمان خام خيزد.

 تا اينکه نظام باي به هدايت دستگاه جاسوسي حکومت و با مشوره چند چريک در اطرافش عکس العمل نشان داده و تصوير رهبر بزرگوار را از خانه اش پايان و دست به ماجراجوي مي زند و در قطار چريک هايش به رهبر فرزانه ( جنرال دوستم ) حرفهاي ته و بالا مي زند و گروپي از جيره خواران ارگ را دعوت و براي خيانت بر ضد ترکتباران نشستهاي انجام مي دهد. اما اين آدم کودن اين را نمي داند که حداقل چهل سال ديگر هيچ کسي نمي تواند بر مسند که جنرال دوستم مي نشيند - بشيند و جاي اين چهره بلند همت و سر بلند را در جامعه ترکتباران و کلکتيف هاي روشنفکري و ميهن پرستي بگيرد، جنرال دوستم اسطوره تکرار ناپذير و مرد غرورآفريني که از توطيه ها با عزت و شرافت بيرون شده است.

 قضيه ي حميد خراساني هنوز تازه است و مي دانيم که با نيرنگهاي امرالله صالح به زندان انداختند و وي نيز به سرنوشت علي پور و قيصاري گرفتار خواهد شد .

 نظام باي را حکومت پوشالي غني کوچي تصميم دارد تا با توطيه از قبل برنامه ريزي شده بر ضد رهبر ميليوني جنبش و رزمنده گان جنبش وارد شمال نمايند و قطعه ي نظامي را نيز از امکانات و بودجه بي حساب و کتاب امنيت ملي ستانکزي منظور نموده و قيصاري را از يکطرف با جنبش به جنگ بي کشاند و از جانب ديگر براي اقتدار ننگين غني کوچي کمپايني را انجام بدهد.

 نطام قيصاري با حمايت مستقيم قول اردوي شاهين و رياست امنيت ملي بلخ در شمال جابجا و برنامه ارگ را اجرا نمايد و براي قيصاري برنامه وسيعي را تهيه ديده اند و اينان نمي دانند که از يک استخدام شده بي سواد کاري ساخته نخواهد شد و چهره منحوس برنامه سازان را منحو تر و نفرت انگيزتر خواهد ساخت.

 درين مورد حرفهاي زياد مي دانيم و ميگويم در خانه اگرکس يک سخن بس است .