این شب ز بخت کیست که فردا نمیشود

 بال سحر که بسته که پیدا نمیشود

 ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن

 از گریه ناله درد مداوا نمیشود

 باید به هم رسیم که موجی شود بلند

 هر قطره علیحده دریا نمیشود.

 (فانی)

 

نظر به نوشته قلم بدستان دموکراسی زمانی بیشتر رشد میابد افراد، سازمانها، احزاب سیاسی، اجتماعی و اکثریت مردم در مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مشارکت بیشتری داشته باشند، با تاسف طی هفده سال گذشته گروه های فرصت طلب از جمله آنها ئیکه به  مافیای اقتصادی، مواد مخدر، غصب میلیون ها جریب زمین، غارت صد ها میلیارد دالر، ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم، ویرانی شهر ها، روستا ها، کشتار مردم بیگناه، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، خدمت به اجانب، استخراج غیر قانونی معادن، سنگ های قیمتی، قطع جنگلات مثمر، غیر مثمر، لیلام نمودن هزاران دستگاه های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی، مختلط، به نرخ کاه ماش، عدم حمایت از تولیدات داخلی، جنگ افروزی متهم میباشند توانستند زیر بهانه دموکراسی با راه اندازی انتخابات که با تقلب گسترده ریاست جمهوری، پارلمانی، شورا های ولایتی، خانه ملت، شورا های ولایتی و مقامات ریاست جمهوری و سایر ارگان های کلیدی راه پیدا نمایند بالای سرنوشت ده ها میلیون مردم که در گرو آنها گیر مانده اند تصامیم غیر علمی، غیر انطباقی را اتخاذ، ثمره آن جاری شدن سیل های خون، آدم ربایی ها، سرقت های مسلحانه، تجاوز بالای عده از کودکان، زنان، مبتلا شدن سه میلیون تن به مواد مخدر، معرفی کشور در ردیف چهار کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان، مهاجرت شش میلیون تن به خارج کشور، افزایش بیجاه شده گان داخلی به نسبت پرتاب هزاران راکت  از آن طرف خط دیورند به واسطه نظامیان پاکستانی، مبتلا شدن صد ها هزار کودک به سؤ تغذی و انجام کار های طاقت فرسا به نسبت اینکه نان آور خانه های خویش میباشند.

 افزایش خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، مسلط شدن گروه های هراس افگن، تروریستان در یک عده از قراء و ولسوالی ها، شاهراه ها، ورشکست شدن ده ها هزار دستگاه های تولیدی، خدماتی، تجارتی، صنعت کاران، پیشه وران، دامپروران، زارعان، باغداران، کسر بیلانس تجارت یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد، پائین آمدن اعتبار بانک نوت های افغانی در مقابل اسعار خارجی، فرار مغز ها، سرمایه به خارج از کشور، مسلط شدن اقتصاد جنگی و غیر مشروع در جامعه که سبب  ایجاد فرسنگ ها فاصله بین دولت و مردم، محروم شدن میلیون ها تن کودکان از جمله دختران از مزایای تعلیم و تربیه به واسطه دشمنان داخلی و خارجی صورت گرفته، بیش از چهل فیصد در زیر خط فقر زیست نموده و هفتاد فیصد به امراض های روانی و فزیکی مبتلا، طبابت به تجارت تبدیل گردیده، روزانه هزاران تن با قبول توهین، تحقیر، دادن رشوه غرض اخذ ویزه از سفارت پاکستان به کشور های هند و پاکستان سفر مینمایند.

 عده از سران گروه ها، کاندیدان و آنهائیکه از الفبای سیاست آگاهی لازم ندارند خود را سیاسیون معرفی نموده بالای فرهنگ تحمل پذیری خط چلیپا کشیده اند، بجای توجه به عدم تکرار اشتباهات گذشته خویش زیر بهانه های آزادی بیان با نشر و پخش اخبار گمراه کننده میخواهند جایگاه برای خود کسب نمایند تا از این بیشتر به اعمار شهرک ها، بلند منزل ها، قصر ها، شرکت ها، ترانسپورت های هوایی، زمینی، بانک ها در داخل و خارج کشور دستیاب شوند.

 در حالیکه این آقایان تا هنوز نمیدانند توهین و تحقیر یک مسلمان در دین مقدس اسلام گناه عظیم خوانده شده آزادی بیان ارایه طرح ها و نظریات، پیشنهادات سازنده بخاطر تحکیم وحدت ملی، رشد و ترقی، تعالی کشور و کاهش دشواریهای موجود در کشور میباشد.

 از جانب دیگر بعد از ختم  انتخابات و رسیدن به  اهداف نیرو های سازنده سالم اندیش، ترقی خواه در مجموع اکثریت مردم را از مشارکت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دور نگاهداشت و از مزایای دموکراسی واقعی محروم ساخت.

 زیرا مساعد نمودن، گسترش حضور مردم در صحنه سیاست گام بزرگ است برای بسط و توسعه آزادی های سیاسی، مدنی حتی فردی که در مرکز آن آزادی بیان قرار دارد، آزادی بیان نشانه ای آزادی درونی و وجدانی هم است، برداشت از آزادی بیان و ظهور آن در جامعه میتواند اساس مدنی و دموکراسی باشد.

 در نهایت امر وقت آنرسیده که تمام نیرو های سالم اندیش، ترقی خواه، آزادی دوست در داخل و خارج کشور بخاطر دستیابی به اهداف فوق دست اتحاد و همبستگی را صادقانه بسوی هم دراز نمایند در انتخاب یکی از کاندیدان که نسبت به دیگران کمتر آلوده باشد و توان مدیریت افغانستان که روزانه به نسبت مداخله صریح ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان صد ها تن افراد بیگناه آن قربانی میشوند، افغانستان که میدان رقابت خصمانه کشور گشایان منطقه، جهان، مافیای بین المللی مواد مخدر، شیخ های عربی، نظامیان پاکستانی، آخند های ایرانی و سایرین مبدل شده را داشته باشد حمایت نمایند زیرا که مشارکت توده های میلیونی در انتخابات در گسترش دموکراسی، تامین صلح و ثبات پایدار، ترقی و تعالی کشور اثر گذار میباشد.