حقیقت، دردمند: غرض کاهش دشواری‌های موجود به گفتگوها خردمندانه نیاز است

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد

 

نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

 

نظر به شهادت تاریخ به نسبت مسلط بودن فرهنگ فیودالی و ماقبل از آن در هر زمان شاهان مستبد، زور گو، جاه طلب و سایر وابسته گان آنها به تک حرفی ادامه داده و سایرین باید شنونده میبودند با تاسف این مرض جاه طلبانه در خانواده ها اخلاق عالی شمرده میشد افراد خانواده در مقابل کلان خانواده اگر استدلال مینمودند مورد تحقیر قرار گرفته وی را بی ادب میخواندند.

 

با استفاده از و برخورد جابرانه و جاه طلبانه زیر بهانه مختلف مخالفین را سرکوب و زمینه غارت ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم را برای خود، علاقمندان، دوستان و باداران خارجی خویش مساعد سازند.

 

گرچه دانشمندان، خردمندان، مبارزین سیاسی، شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علما، روحانیون در هر زمان بر ضد فرهنگ خشونت، قربانی های زیادی را متحمل شده به نسبت عدم آگاهی مردم از جمله زنان از حقوق و صلاحیت های خویش نتایج آن چشم گیر نبوده است، در شرایط که دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان طبق سناریو کشور های متجاوز و توسعه طلب وضع موجود کشور ما را با دامن زدن انواع خصومت ها و منازعه ها از جمله قومی، سمتی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی به غدۀ سرطانی و خونین مبدل ساخته اند.

 

 بخاطر کاهش جنایات فوق هر انسان، افغان و مسلمان با وجدان مکلفیت دارد زمینه گفتگوی خردمندانه و عالمانه را بین نیروهای درگیر مساعد سازند.

 

از اینکه در مورد فرهنگ گفتگو تحلیل گران برداشت ها و نظریات را ارایه کرده اند نظر به نوشته نویسنده کتاب دید گاها، تحلیل ها، رویداد ها، محترم غلام دستگیر صادقی گفتگو عمل است، که در آن گفتگو گران برای رسیدن به هدف واحد و مشترک برای حل مسئله یی و یا رفع چالش ها به نقد فهم سخنان یکدیگر میپردازند بنا بر این گفتگو هر نوع گپ زدن و سخن گفتن را در بر نمیگیرد.

 

گفتگو بمعنی کلمه ایست در مجموع بمعنای به جریان افتادن معنی و مفهوم در میان مجموعه از انسانها و سخن گفتن در باره معنا و مفهوم یاد شده میافزایند فرهنگ گفتگو یک بخش اساسی دموکراسی را در جوامع مدنی میسازد در صورتیکه پیش زمینه لازم و بستر آن از جمله آزادی، عدالت، مساوات، احترام و رعایت حقوق انسانی در یک دوران تاریخی معین رشد یافته و نهادینه گردیده باشد و نمیتوان بدون استقرار یک نظام سیاسی که مبتنی بر اراده عامه و در خدمت اکثریت جامعه قرار داشته باشد به همچو اهداف بزرگ و انسانی دستیاب شد.

 

وقت آنرسیده که بخاطر استقرار یک نظام که بخواست مردم صادق و در خدمت اکثریت مردم جامعه باشد با انتخاب و معرفی کاندیدان شایسته، صادق، مجرب، آگاه به ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی، ولایات، ریاست جمهوری که از آزمایش زمان سربلند کرده باشند وظایف ایمانی و جدانی خویش تمام نیروهای سالم اندیش انجام دهند.