برگزاری جلسه مشترک بیروی اجرائیه شورای اروپایی و روسای شوراهای کشوری ح. ا.ا!

 جلسه مشترک بیروی اجرائیه و روسای شوراهای کشوری ح. ا.ا بروز پنجشنبه مورخ ۱۸/۰۸/۲۰۲۲۲ ساعت هفت شام از طریق شبکه زوم، تحت ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، برگزار شد.

مطابق اجندای تصویب شده نخست پیرامون نامه وارده، مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ جلسات مشورتی دارالانشأ، بیروی اجرائیه و شورای مرکزی، حزب آبادی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تصمیم اتخاذ گردید که پیام امتنانیه عنوانی رفقای محترم دارالانشأ و بیروی اجرائیه حزب آبادی افغانستان، ارسال و هر دو نامه به دسترس تمام رفقای حزب آبادی افغانستان، قرار داده شود.

در بخش دوم اجندا رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی و رئیس کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی، گزارش کار و فعالیت کمیسیون تدارک را به جلسه ارائه نمود که پیرامون آن بحث و تبادل افکار صورت گرفت.

در اخیر رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده، از سهم فعال روسای شوراهای کشوری و اعضای بیروی اجراییه، سپاسگزاری نمودند.

جلسه حوالی ساعت 1۱ شب در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت.

با حرمت.

فواد اکرمی مسؤول شعبه اسناد و ارتباط شورای اروپایی

تدویر اجلاس شورای کشوری ناروی ح. آ. ا

امروز ساعت دو بعد از ظهر مورخ ٢٢ جولاي ۲۰۲۲ جلسه شوراي کشوری ناروي حزب آبادي افغانستان تحت رياست رفیق صبا داير گرديد بعد از تصویب اجندا رفیق صبا ریس شورای کشور ناروی حزب آبادی گزارش فعالیت‌های سازمان را به جلسه ارایه و رفقا سليم كارگر، جنرال شمس و رفيق مينه در رابطه به گزارش اساسی، مسايل مبرم روز و مسايل سازماني و تشكيلاتي صحبت نمودند.

رفقا با پیشنهاد‌های مشخص خویش در پیرامون بهبود کار سازمانی و اجتماعی توجه رفقا را جلب نمودند.

درین جلسه هم چنان دو رفيق جديداً سرنوشت شان را به حزب آبادی گره زدند و به اتفاق آرا عضویت شان مورد تصویب قرار گرفت.

قابل ياد آوري است كه در جلسه امروز سازمان کشوری ناروی ح. آ. ا، رفيق زرغونه ولي عضو بیروی اجراییه شوراي اروپايي حزب آبادی افغانستان شركت نموده و در جلسه با سخنان رهنمودی‌شان کار اجلاس را غنا بخشیدند.

در اجلاس فضایی گفتمان رفیقانه وجود داشت و در راه توسعه هر چه بیشتر سازمانی بحث صورت گرفت و تدابیر لازم اتخاذ گردید.

جلسه با شعار كار، اتحاد و همبستگی پايان يافت.

با درود رفیقانه

 

صبا ریس شورای کشوری ناروی ح. آ.ا

 


برگزاری جلسه مشترک بیروی اجراییه شورای اروپایی ح. ا. ا!

 جلسه مشترک بیروی اجراییه شورای اروپایی و روسای شوراهای کشوری ح. ا. ا روز پنجشنبه مورخ 22.7. 7 ساعت هفت شام از طریق شبکه پالتاک برگزار گردید.

رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی ح.ا. ا، از رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی تقاضا نمود تا کار جلسه را پیش ببرند.

مطابق اجندای تصویب شده:

- گزارش شعبه تشکیلات، توسط رفیق انجنیر فاروق پاسدار عضو بیروی اجراییه و مسؤول شعبه تشکیلات.

- گزارش شعبه تبلیغ و رسانش سیاسی، توسط رفیق انجنیر حبیب فتاح، عضو بیروی اجراییه و مسؤول شعبه تبلیغ و رسانش سیاسی.

 - گزارش شورای کشوری سویدن، توسط رفیق خلیل یوسف عضو بیروی اجراییه و رئیس شورای کشوری سویدن.

- گزارش شورای کشوری فرانسه، توسط رفیق انجنیر نعمت عضو بیروی اجراییه و رئیس شورای کشوری فرانسه.

در جلسه ارائه گردید که مورد تأیید رفقا قرار گرفت و پیرامون گزارش رفقا، انجنیر آقا محمد نورانی، دوکتور حمید مفید، علی رستمی، انجنیر عمر فیض، شریف فولاد، صمد کارمند، عارف عرفان، دوکتور حیدر عدل و انجنیر حبیب فتاح، بحث و تبادل افکار نمودند.

سپس، رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی، مصوبه جلسه را بخوانش گرفت و بعد از رأی گیری به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت.

در اخیر رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی، از رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، تقاضا نمودند تا کار جلسه را ارزیابی نمایند.

رفیق دوکتور حبیب منگل از اشتراک فعال 11 مسؤول شورای کشوری ابراز سپاس نمود.

رفیق دوکتور حبیب منگل، جلب و جذب اعضای جدید، پیشبرد کار شعبه تبلیغ و رسانش سیاسی و فعالیت سازمانی شورای کشوری سویدن و فرانسه را مثبت ارزیابی نموده از سهمگیری و تلاش رفقا، تشکر نمود.

جلسه حوالی ساعت 11 بجه شب در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت.

 با حرمت

 

فؤاد اکرمی مسؤول شعبه اسناد و ارتباط شورای اروپایی


برگزاری جلسه بیروی اجراییه و مسؤولین ولایات

شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان!

به تاریخ 18 جون سال 2022 جلسه وسیع بیروی اجراییه شورای کشوری هالند تحت ریاست رفیق نورانی مسؤول شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان، با اجندای ارتقای سطح بهبود امور سازمانی، رشد کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد‌ها و نظریات برگزار شد.

در آغاز رفیق نورانی گزارش شورای کشور هالند را طی شش ماه اول سال 2022 در عرصه‌های تشکیلات، تبلیغ و آموزش سیاسی، امور مالی، امور سازمانی و اجتماعی، جامعه مدنی، اسناد و ارتباط، تفاهم سیاسی و کنترول نظارت به‌طور مفصل دستاورد‌ها و نقایص را ارائه نمود و پیرامون گزارش، تعدادی از رفقا به شمول مسؤولین شعبات، مسؤولین ولایات به بحث پرداخته، نظریات و طرق مختلف، برای ارتقا سطح امور سازمانی ارائه نمودند که طرف تائید حاضرین جلسه قرار گرفت.

در بند دوم اجندا پیشنهاد‌ها و نظریات سازنده در مورد همبستگی و ایتلاف نیروهای مترقی و همسو، تأمین و گسترش روابط با رفقا و انجمن‌ها، فعال شدن رفقا در مدیا و وسایل اطلاعات جمعی و مسایل حیاتی درون سازمانی ارائه شد تا به مقامات بالایی حزبی ارسال گردد.

 کار جلسه توسط رفیق گرامی دکتور حبیب منگل، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، موفقانه ارزیابی گردید.

 جلسه با پرداخت حق‌العضویت‌ها، در فضای رفیقانه و صمیمانه با آرزومندی موفقیت‌های بیشتر در کار و فعالیت شورای کشوری و اروپایی حزب آبادی افغانستان پایان یافت.

با درود مهر

انجنیر نورانی

ریس شورای کشور هالند حزب آبادی افغانستان


آگاهی

 تدویر اجلاس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 مورخ ۲۳ ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی

 اجلاس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل دایر گردید:

 -چشم انداز فعالیت سیاسی و سازمانی شورای اروپایی و شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان.

 -بحث پیرامون گزارش اساسی

 -پذیرش به صفوف حزب آبادی افغانستان

 -مسایل تشکیلاتی

 پیشنهادات و نظریات.

 جلسه حضوری تحت ریاست رفیق انجنیر حبیب الله فتاح رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان برگزار شد. برخی رفقا از راه‌های دور به‌طور مجازی در کار جلسه نیز حضور داشتند.

 رفیق فتاح ضمن یاد آوری از دوران شیوع کرونا و نقش بازدارنده آن بر سازوکارهای سازمانی و تشکیل اجتماعات حزبی، فعالیت‌های سیاسی، سازمانی و فرهنگی شورای کشوری انگلستان و نقش رفقا را در شکل دهی دستآوردهای معین در عرصه‌های مختلف بازتاب داد و از اندرکاران حوزه‌های کاری در عرصه‌های متذکره به قدردانی یاد آوری نمود.

 او از نقش شورای کشوری انگلستان برای تحکیم پایه‌های شورای اروپایی و دفاع از حریم آن که طی دوران دو سال اخیر آماج دسایس و توطیه‌های بزرگ درون سازمانی قرار گرفت به‌خوبی یادآوری نمود.

 رفیق فتاح روی انگیزه‌ها و عوامل بحران گذشته در حزب که از اثر فرمان تعلیق شورای اروپایی پدیدار گردید روشنی انداخت و تبعات زیانبار آن را بر پیکر حزب آبادی و انشعاب درون سازمانی حزب برشمرد.

 در گزارش روی ضرورت جمع آوری حق‌العضویت‌ها و تحکیم بنیه مالی حزب تأکیدات جدی به عمل آمد.

 در بحث در پیرامون گزارش اساسی رفقا سید اکرام پیگیر یکی از پیشگامان نهضت ترقی‌خواه افغانستان، عارف عرفان، داکتر حیدر عدل، احمد وحید نوری، جمال حیدری، بانو نوریه رحمانی، سید ظاهر اکبری، انجنیر نثار، سید محمود، عبد الله، بانو ویدا رحمانی، سهم گرفته و دیدگاه‌ها، طرح‌ها، نظریات و پیشنهادت شان را در جهت بهبود کار سازمانی و ایجاد اتمسفر رفیقانه و فضای کاری سازنده مطرح ساختند.

 حول بحث‌ها در پیرامون گزارش رفیق سید اکرام پیگیر روی تاریخچه بحران آفرینی در حزب آبادی افغانستان و شکل گیری سناریوی این بحران، کاربرد رویکرد غیرقانونی «تعلیق» فعالیت شورای اروپایی و اثرات فلج کننده آن بر خطوط سیاسی، سازمانی و فعالیت‌های حزب روشنی انداخت.

 همچنان سید ظاهر اکبری از تلاش‌های بهی خواهانه و آشتی‌جویانه خود در جهت جلوگیری از بحران در داخل حزب آبادی افغانستان سخن گفت.

 در تداوم این گفتمان رفیق عارف عرفان با فاکت‌ها روی مقدمه چینی تاریخی بحران در حزب، تحمیل انشعاب بر حزب مردم، درهم شکستن پروسه وحدت با حزب متحد ملی، انشعاب بر حزب آبادی افغانستان مکث نمود.

 همچنان رفقا انجنیر نثار و بانو ویدا رحمانی طرح‌های مشخص برای فعالیت‌های سیاسی و مالی حزب آرایه داشتند.

 -در بخش پذیرش به حزب آبادی افغانستان به تعداد چهار رفیق سرنوشت شان را با حزب آبادی افغانستان گره زده و وعده سپردند که در کنار همرزمان شان در حزب آبادی افغانستان به مبارزات دادخواهانه ادامه می‌دهند.

 -در بخش تشکیلاتی، رفیق انجنیر فتاح خاطر نشان ساختند که به دلیل گزینش شان در شعبه تبلیغ و آموزش شورای اروپایی، نیاز به تغییر رهبری در شورای کشوری انگلستان محسوس بوده هکذا موصوف پیشنهاد نمود تا رفیق عزیز روبین به حیث رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان برگزیده شود.

 رفقا در مجموع از نقش و فعالیت‌های دلسوزانه، استقامت و پایداری رفیق انجنیر حبیب الله فتاح در عرصه‌های سیاسی و سازمانی و دفاع از حریم شورای اروپایی به‌خوبی قدر دانی نموده و به اتفاق آرا رفیق عزیز روبین را که از کادرهای پرسابقه و توانمند سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و از ردیف کارمندان بلند پایه آن سازمان می‌باشد به حیث رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان برگزیدند ویرایش موفقیت‌های مزید درین عرصه آرزو بردند.

 مزید بر انتخاب رییس شورای کشوری انگلستان، تغییرات لازم در بخش کمیته رهبری سازمان به وجود آمد. رفیق انجنیر نثار به حیث مسئول کنترل حزبی، رفیق نوریه رحمانی به حیث مسئول سازمان‌های اجتماعی و رفیق سیف‌الدین همایون به حیث مسئول مالی انتخاب شدند.

 -در بخش طرح‌ها، پیشنهادات و نظریات رفقا سهم بایسته گرفته و در مورد، پیشنهادات و انتقادات مشخص خود را به جلسه آرایه داشتند.

 در پایان کار جمع آوری حق‌العضویت‌ها و پرداخت اعانه صورت گرفت.

 جلسه پس از سه ساعت بحث در فضای رفیقانه به کار خود پایان بخشید.

 با احترام

 خبر نگار سازمان انگلستان

 


 

آگاهی!

 

برپایی نخستین نشست کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان!

 به تأسی از فیصله اجلاس وسیع اعضا، فعالین و کادرهای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان؛ شام ۱۳ می سال ۲۰۲۲ تر سایی نخستین نشست کاری کمیسیون تدویر کنفرانس حزبی شورای اروپایی از طریق پالتالک به ریاست رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی ح آ ا و رییس کمیسیون برگزاری کنفرانس نوبتی ح. آ. ا. در فضای رفیقانه دایر گردید.

 رفیق کارمند ضمن بیان اهمیت کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و آماده گی لازم برای تدویر باشکوه کنفرانس حزبی شورای اروپایی و تقسیم وظایف؛ سه کمیته کاری را در عرصه‌های تهیه اسناد و خطوط رهنمودی برای انتخاب نماینده‌گان کنفرانس اروپایی در شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان و کمیته بازنگری و ارایه طرح تکمیلی طرح طرزالعمل ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و کمیته رسانش و تبلیغ پروسه برگزاری کنفرانس را پیشنهاد نمودند که بعد از ابراز نظر اعضای کمیسیون به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت. اعضای کمیسیون به کمیته‌های سه گانه وظیفه سپرد تا در زودترین فرصت ممکن به کار آغاز و از اجراات خویش به جلسه آینده کمیسیون تدویر کنفرانس گزارش دهند.

 جلسه با صحبت‌های رهنمودی و تبادل تجارب و گفتمان سازنده رفقاَ در فضای همدلی و رفیقانه ساعت 8:30 شام خاتمه یافت!

 شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

آگاهی

 جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح.آ.ا. ساعت هفت شام روز پنج شنبه مورخ ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۲ ترسایی از طریق اتاق پالتاک برگزار شد.

 بیروی اجراییه شورای اروپایی در حالی اکثریت اعضای آن حضور داشتند به اتفاق آرا فیصله نمودند تا  اجلاس شورای اروپایی ح.آ.آ. به تاریخ (۴) می سال جاری برگزار گردد.  همچنان تدابیر معینی غرض برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب در آینده نزدیک اتخاذ گردید.

 شعبه رسانش و تبلیغ


 

برپایی جلسه هیئت اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسه هیئت اجراییه شورای کشوری آلمان ح.آ.آ به ساعت هفت شام 22/04/2022 از طریق شبکه پال تحت ریاست رفیق علی ر ستمی رییس آن شورا دایر شد.

 در جلسه گزارشی راجع به تحقق فیصله‌های شورایی اروپایی، وضع سیاسی و تشکیلاتی سازمان‌های حزبی شورای المان وضع ملی و بین‌المللی در جهان توسط رفیق علی رستمی ارایه گردید که بعد از بحث همه جانبه مورد تأیید قرار گرفت.

 در بخش بعدی جلسه انتخاب و تعین مسؤولین شعبات شورای المان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که رفقا هر یک احسان واعظی و نسرین منصور دیدگاه‌های شان را در رابطه به کمیت و کیفت نقش شعبات شورای کشوری نظر خویش را ابراز داشتند که مورد تائید حاضرین جلسه قرار گرفت. جلسه به اتفاق آرا چهار رفیق را به حیث مسؤولان شعبات برگزید.

 همچنان در این جلسه گزارشی در مورد مقرر جدید پرداخت حق‌العضویت‌ها مطابق رهنمودهای جلسه مورخ 6/04/2022 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در سال 2022 توسط رفیق فرشته سیغانی مسؤول امور مالی شورای اروپایی ارایه گردید و تقاضا برده شد تا رفقای شورای کشوری آلمان حق‌العضویت‌های شان را از بابت ربع اول سال جاری تصفیه نمایند.

 در بخش اخیر گردهمایی رفقا هریک فرشته سیغانی، نسرین منصور، احسان واعظی و حمید سیغانی نظریات و دیدگاه‌های شان را جهت بهبود وضع تشکیلاتی سازمانی و وحدت ارگانیک حزب آبادی افغانستان در شرایط فعلی که یکی از اصول مبرم وظایف حزبی را تشکیل می‌دهند ابراز داشتند. اشتراک کننده گان با توجه با پیشنهادهای ارایه شده، اهمیت پیشنهادهای ارایه شده را مورد تائید قرار دادند.

 جلسه ساعت ده شب با شعار وحدت و یکپارچگی و انسجام و تشکل سرتاسری حزب آبادی افغانستان پایان یافت.

 شعبه رسانش و تبلیغ شورای کشوری آلمان

 


 

د زود هالند د ګوندي ملګرو غوڼډه

 د اپریل په ۲۳ مه ۲۰۲۲ کال په هالند کې د اقغانستان د ابادۍ ګوند د «زاود هالند شورا» ملګرو یوه ناسته تر سره کړه. پدغه ناسته کې د ګوند د هلند د شورا د ریس ملګري نوراني برسېره هر یو ملګرو، داکټر حبیب منګل، جنرال رادمل، عمر فیض، صمدي، ظاهر دقیق، صلاح الدین چهاردیوال، کوهستانی، عزیز عزیزی او ولي منګل ګډون درلود. په غونډه کې د ګوندي ژوند، کار او فعالیتونو، همدا راز د افغانستان او نړۍ په تودو مسلو او پېښو پراخ بحث وشو.

غونډه چې د مازدیګر په څلور بجوه پیل شوه، د ماښام په اتنیمو بجو د ملګروتوب او صمیمیت په توده فضا کې پای ته ورسیده.