خطوط نشراتی «تارنمای حقیقت»

 

تارنمای حقیقت با در نظر داشت ارزش‌های والای انسانی با مراعات اصول دموکراسی و شفافیت نشرات خویش در راستای خطوط فکری، ارزش‌ها و دیدگاه‌های وطن‌پرستانه، ملی، دموکراتیک، ترقی‌خواهانه ح.آ.ا اعلام موجودیت می‌کند:

 -    تارنمای حقیقت به‌مثابه ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب تحت رهبری مستقیم بیروی اجراییه شورای اروپایی فعالیت داشته به رسانش و پخش ارزش‌ها و دیدگاه‌های این حزب عمل می‌کند. به رسانش سیاست‌ جاری و پروگرام‌های برناموی آن را که در برآمدهای سیاسی ارگان‌های مختلف آن بازتاب می‌یابد، می‌پردازد.

 -         تارنمای حقیقت اسناد و مصوبات حزبی را که مجاز نشر داشته باشند همه گانی می‌سازد.

 -         تارنمای حقیقت در رسانش اندیشه‌های آزادی بخش وطندوستانه، ترقی‌خواهانه و دادخواهانه اقدامات مقتضی را عملی می‌نماید.

 -    تارنمای حقیقت به بازنشر مطالب پراهمیت جنبش‌های دادخواهانه و ترقی‌خواهانه کشور پرداخته و نسل جوان و بالنده کشور را از تجارب و اندیشه‌های نسل‌های گذشته آگاه می‌سازد.

 -         تارنمای حقیقت تجارب و اندیشه‌های جریان‌های دادخواهانه، ترقی پسند، ملی و دموکرات را تعمیم می‌بخشد.

 -    تارنمای حقیقت در کنار گزارش‌ها و مطالب اندیشوی خود، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، مقالات سایر نویسنده گان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مسایل بین‌المللی به‌منظور تقویت و گسترش آزادی و دموکراسی مطابق ماده نوزدهم «اعلامیه حقوق بشر» مصوب دهم دسمبر سال 1948 ترسایی نوشته‌های نویسندگانش را به‌طور آزادانه به نشر می‌رساند.

 -    تارنمای حقیقت مخالف سانسور اندیشه‌ها و دیدگاه‌هاست. مگر از نشر نوشته‌های که به حقوق فرهنگی و کرامت بشری و انسانی لطمه وارد می‌کند و یا به برتری جویی‌های قومی و زبانی و تفرقه جویی در جامعه افغانی می‌پردازند، حذر می‌کند.

 -    تارنمای حقیقت به‌مثابه ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان منافع مردم افغانستان را در سرلوحه کار خویش قرار داده، پیوسته نوشته‌ها و مطالب ارزنده را در جهت وحدت و همدلی همه اقوام و زبان‌های افغانستان به نشر رسانیده و کوشش می‌کند تا دریچه‌ی باشد برای رسیدن به آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دموکراسی، قانونیت و همدیگر پذیری.

 -         تارنمای حقیقت انعکاس دهنده خواست‌های بر حق مردم افغانستان می‌باشد.

 -    تارنمای حقیقت توجه می‌کند تا در بین خانواده رسانه‌های همسو و سایر رسانه‌های ترقی پسند همگرایی و همکاری متقابل و مؤثرتر به وجود آید.

 -         تارنمای حقیقت از نظریات و پیشنهاد‌های مؤثر و سودمند خواننده گان خود استقبال می‌نماید.

 -         تارنمای حقیقت الزاماً از نوشته‌های نویسندگان خود مسؤولیت حقوقی و قضایی بدوش نمی‌کشد.

 -          نسخه برداری، کاپی و استفاده از تارنمای تارنمای حقیقت با ذکر نام آن و نام نویسنده مجاز است.

 


 

پیام

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 به مناسبت گشایش تارنمای حقیقت

 

هموطنان ارجمند و رفقا گرامی؛

 بیروی اجرائیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان با تمام مسرت تأسیس تارنمای حقیقت ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان را که به فعالیت آغاز نموده است به همه همرزمان، هم باوران، دوستان و رفقا، کلیه نیروهای وطندوست، ملی، مترقی، دموکرات، دادخواه و همه مردمان افغانستان تبریک و شادباش می گوید و موفقیت‌های درخشان آن را در راستای انجام رسالت بزرگ روشنگرانه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی فرهنگی و رسانشی آرزو می‌نماید.

 باور کامل داریم که این تارنما با پیشگام ترین رویکرد و ایجاد مشی سالم و ترقی‌خواهانه با پخش اندیشه‌های دموکراسی، آزادی، صلح، ترقی و عدالت اجتماعی و تساوی حقوق زنان با مردان نقش سازنده و اثرگذار را در قلمرو فراخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا خواهد نمود.

 نقش سایت در سمت دهی کار سیاسی ساختارهای حزب آبادی افغانستان نهایت برجسته بوده، سایت موظف است تا در خصوص ایجاد و تحکیم پایه‌های وحدت درون سازمانی و اتحاد و همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک نقش فعالانه ایفا نموده و جاده را به‌سوی انسجام و همبستگی کامل نیروهای همسو در فرم جبهه، ایتلاف و وحدت نیروها باز نموده و فضای اعتماد رفیقانه را میان نیروهای همطراز شکل دهد.

 امیدواریم تا در پرتو مطالبات زمان این سایت به کانون گفتمان داغ مبدل شده و با دید فراقومی و فرازبانی به تربیون ملی درآمده و کارآمدترین رویدادهای کشوری و جهان را بازتاب دهد.

 
 

با احترام

 داکتر حبیب منگل

 رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان