حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: محمود بریالی ابر سالار مبارزه آزادی خواهی

رفتی فروغ خاطره‌هایت بجا بماند

 اندیشه‌های ناب تو در قلب‌ها بماند

  یاز ده سال قبل، به تاریخ پنجم ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ ترسایی، جنبش دادخواهانه افغانستان یکی از شایسته‌ترین و وفادارترین فرزند پیش‌آهنگ خویش را از دست داد. رفیق محمود بریالی تمام عمر پربار خود را در راه آموزه‌های عالی سیاست ترقی‌خواهانه و آموزش و پرورش نسل‌های انقلابی کشور و مبارزات پرشور وطن‌پرستانه وقف نمود.

  زنده نام رفیق محمود بریالی همرزم قوی و همسنگر توانا، ژرف اندیش و متفکر اندیشه‌های نوین مبارزه در راه سعادت انسان بود. محمود بریالی از فعالین کنگره مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از پیش‌آهنگان مبارزه ترقی‌خواهانه و یکی از اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تاریخ جنبش چپ و دموکراتیک خلق‌های افغانستان بشمار می‌رود. همچنان رفیق محمود بریالی یکتن از پیشکسوتان شناخته شده در سطح بین المللی وتحکیم کننده دوستی خلق‌های جهان وافغانستان بود.

  این مرد فرهیخته وانسان مبارز راستین، وطنپرست پرشور انقلابی در شکلگیری رابطه بین المللی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بااحزاب ودولتهای کشور های دوست وخلقهای سراسر جهان نقش بسزایی داشت.

 زنده یاد محمود بریالی در راستای تحولات سیاسی افغانستان بسط وگسترش فرهنگ نوین مبارزه، رشد عالی آموزه‌های انقلابی، مواظبت از پروسه رشد سیاسی وفرهنگی جوانان ومعرفی هزاران محصل جوان ومسلکی بخاطر اعتلای سطح دانش شان بخارج کشور، رشد صفوف کادر های جوان ومسلکی، ایجاد کانونهای علمی واکادمیک در کشور وبنا های فرهنگی، ترویج اندیشه‌های ترقیخواهانه در میان مردم وصفوف جوانان رشد مطبوعات مترقی واعتلای سطح فرهنگ و ادبیات کشور به شیوه های خستگی ناپذیر تلاش پر ثمر نموده است. جاودان نام محمود بریالی از همرزمان پرشور وصدیق راه رهبر فرزانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنده یاد ببرک کارمل ودوست صدیق زحمتکشان بود. این پرچمدار پرشور وانقلابی بخاطر نجات مردم افغانستان از عقب مانی قرون تمام زنده گی پربار خود را وقف کار برای خدمت بمردم ستمدیده افغانستان نمود.

 زنده یاد محمود بریالی در دشوار ترین روزهای سخت تاریخ از رفقای همرزمش و از مردمش، ازداعیه صلح ودموکراسی وآزادی قاطعانه دفاع مینمود. محمود بر یالی در شرایط بحرانی ترین روزهای جنگ داخلی تنظیمی مجاهدین بر سر تقسیم قدرت، ازنهضت ترقی خواهی دفاع نموده وبر بنیاد آن توانست جنبش دادخواهی مردم افغانستان را از خطر نابودی نجات دهد. محمود بریالی بمثابه پرچمدار متعهد وبامسولیت گروه های پاشان شده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بدور آرمان واحد دموکراتیک دوباره بسیج ومتشکل ساخت. موصوف با فراخوان نیروهای چپ و دموکراتیک بدور یک هسته واحد در راستای فعالیتهای وحدت طلبانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در بیشترین کشورها سفر نموده ودر کار شکلگیری دوباره ساختار تشکیلاتی حزب کار هدفمند وموثر و ماندگاری را انجام داد. طوریکه پیشتر هم گفته شد همه میدانند که زندگی بسیاری از رفقای حزبی وجنبش چپ دموکراتیک کشور در شرایط جنگ ونا امنی شدید قرار داشت، نجات جان هزاران عضو حزب وجنبش چپ دموکراتیک با خانواده های شان مرهون رهبری سالم ومواظبت مسولانه زنده نام محمود بریالی بوده است.

 بنا بر آن نام محمود بریالی با نام جنبش چپ دموکرتیک وح د خ ا عجین گردیده است.

 زنده یاد محمود بریالی با جاودانه شدنش در دیار غربت از خود آموزه‌های بزرگ وطنپرستی، شور شعف انقلابی، شیوه های فنا نا پذیر مبارزه داد خواهانه واصول خلل نا پذیر راه ورسم رفیقانه را از خود بیادگار گذاشت. بنا بر آن جنبش ترقی‌خواهانه چپ و دموکراتیک افغانستان با نام رهبران نستوه وفرزانه زنده یاد ببرک کارمل ومحمود بریالی وده ها عضوصادق رهبری حزب افتخار میکند.

 رفیق بریالی تا آخرین لحظه حیات خود بجز به حزب، جنبش ویاد رفقایش، بوطنش ومردم وطنش به هیچ چیز دیگری نمی اندیشید. آخرین حرفی که در روزهای آخرین دیدارش با رفقا که اینجانب نیز افتخار دیدار آنرا داشتم با تاکید بر وحدت حزبی، همدیگر پذیری، شناخت دقیق از شرایط، وفاداری به اهداف وآرمانهای والای زحمتکشان، سلابت، متانت، فروتنی، وفا داری کامل به اتحاد وهمبستگی ملی وداد خواهانه، باور وایمانداری به پیروزی بود.

  رفیق بریالی در همین نشست گفت «رفقا شرایط، روز بروز در تغیر است وچرخ زمان بسرعت در حرکت، با توجه به اوضاع جاری پیچیده جهان وارج گذاری به سنن پسندیده وراه نوین مبارزه توجه جدی باید کرد؛ زیرا که نو اندیشی ودگر اندیشی تحمل ودرک دقیق از واقعیتها، شما را نیرومند میسازد عزم واراده قوی شما باور شما، اعتماد بنفس شما، شجاعت شما وگذشت شما میتواند شما را یکپارچه ومتحد سازد.» در اخیر فرمودند «شما میتوانید با دوصد انسان مبارز راستین وفدا کار وباعزم در راه تامین صلح، دموکراسی، عدالتخواهی وآرامش مردم ونجان ملت، از لشکر دوصد هزارنفری پیشی بگیرید» این بود شمه ی از وصایای مرد نستوه، فرهیخته، همرزم مهربان وهمسنگر دلیر آزادی. روانش شاد، خاطراتش گرامی ونامش جاودان.