نمیرد همچو شخص نیکنامی

 که مرگش نامجوی از نام آنست

 چنان در قلب مردم جای دارد

 که تادنیاست نامش جاودا نست

  یکی از نزدیکترین همرزمان وهمفکران وهمیار زنده یاد ببرک کارمل منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ریس جمهور وصدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان روانشاد محمود بریالی بود که اهداف وهدایاتش را موبمو وقدم بقدم تعقیب وعملی میکرد.

 سیزده سال قبل مردم افغانستان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجنبش چپ ودموکراتیک کشور ومنطقه، بهترین شخصیت وکادر رهبری، بهترین رفیق وهمسنگر دلیر وراستین خود را ازدست داد ند.

 دسامبر ۲۰۰۶ میلادی برای جنبش چپ ودموکراتیک کشور ماه غمبار سیاسی وماه وداع با شخصیت نستوه وفرهیخته زنده یاد محمود بریالی یکی از پیشقرولان جنبش چپ ودموکراتیک وترقیخواه ویکی از پایه گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان عضوبیوروی سیاسی ح د خ ا وحزب وطن بود.

 زنده یاد محمود بریالی از همان آغاز جوانی ودوره تحصیلات، مبارزات جنبش محصلین را سمت وسو داده ورهبری میکرد ودر مبارزه بر ضد ستمگران ومستکبرین شجاعانه میرزمید چنانچه موضعگیری دقیق سیاسی طرز تفکر عالی، اندیشه واستعداد شگرف، دلسوزی، وسعت نظر و دوراندیشی از خصایل ذاتی این مرد تاریخ بود.

 زنده یاد محمود بریالی یکی از سیاستمداران برجسته وتحلیلگر مسایل سیاسی پرتلاش وپر مطالعه ویکی از مبتکرین جریان سیاسی ودموکراتیک کشور ما بود. آموزش خلاقانه اعضای حزب وروشنفکران را با پیگیری سمت وشکل میداد. زنده یاد بریالی عزیز آموزه ها وتجارب گرانبهایش را بخاطر رسیدن به نیروی پیش رونده ترقی خواهی در کشور با همرزمان خود وسایر روشنفکران وطنپرست وداد خواه در میان میگذاشت. زنده یاد محمود بریالی شخصیت انقلابی، عضوهیات رهبری حزب بمثابه انسان عالی آینده نگر خردمند بهترین همرزم وآتشین نفس بود. محمود بریالی شخصیت استثنایی میهن پرست پرشور انقلابی بی مانند دوست وخدمتگزار مردم خود بود. زنده یاد محمود بریالی نزدیک به نیم قرن عمر پربار خود را وقف آرمانهای بزرگ توده های میلیونی وزحمتکشان افغانستان نمود.

 زنده یاد محمود بریالی یکی از پایه گذاران فعال حزب دموکراتیک خلق افغانستان ومبارز پرافتخار راه آزادی خلقهای افغانستان بود رفیق محمود بریلی یکتن از فعالان ورهبر شناخته شده ی بود که در عرصه تیوریک و آیده لوژی وسیاست های بین الماللی ح د خ ا در سطح عالی خدمتگزا ری قرارداشت. زنده یاد محمود بریالی بحیث مسول امور بین المللی حزب ومنحیث یک انسان انترناسیونالیست پرشور وآهنین وفادار به خلقهای ستمدیده جهان درتحکیم روابط افغانستان با دیگر کشور های صلحدوست جهان نقش بسزایی داشت.

 محمود بریالی بحیث یک انسان مهربان که قلب اش ملهم از عشق بوطن وسر شار از وطندوستی رفاه وشگوفایی افغانستان همواره می تپید وبرای رشد اقتصادی ونوسازی اقتصاد افغانستان نقش بسزایی داشت.

 محمود بریالی در عرصه بین المللی سیاستهای ترقی خواهانه حزب د خ ا ودولت ج د ا را در قبال صلح جهانی وموضعگیری عادلانه وعدالت بین الماللی ومبارزه برای دفاع از حقوق عادلانه ملتهای تحت ستم را در بین خلقهای جهان گسترش میداد وصدای داد خواهانه ح د خ ا وحکومت ج د ا را بگوش جهانیان ونهاد های بین المللی میرساند.

 روانشاد محمود بریالی پس از تحولات سیاسی وفروپاشی ح د خ ا بمنظور دوباره سازی حزب با پیگیری خلاق توانست راه های نا مکشوف مبارزه را با تیوری دورانساز داد خواهانه بسوی اهداف و آرمانهای والای خلق ستمدیده افغانستان بگشاید وپرچم مبارزه را پیشا پیش جنبش ترقی خواهانه مردم افغانستان در داخل وخارج کشور بر افراشته وداد خواهان کشور را در امر مبارزه مشترک بخاطر نجات وطن فراخواند.

 زنده یاد محمود بریالی اعضای ح د خ ا وروشنفکران ترقی خواه را بدور یک سازمان پیشآهنگ سیاسی بسیج نمود. رفیق محمود بریالی انسان خردمند دانا متواضع فروتن صمیمی وبهترین همرزم رفیق وهمسنگر بود. رفیق بریالی در شجاعت، مناعت ومردانگی، صداقت، رفاقت واصولیت کمنظیر بود. آموزه های این ابر مرد تاریخ سر شار از جهان بینی علمی واز ثمرات با افتخار مکتب انسانیت سرچشمه میگرفت.

 رفیق بریالی یگانه راه نجات وپیروزی را در وحدت نیروهای داد خواه ملی ومترقی میدانست. آموزه ها وکارنامه های ارزشمند شاد روان محمود بریالی با نام پاکش ثبت صفحات زرین تاریخ کشور ما میباشد یادش گرامی ونامش جاودان.