پنجاه و ششمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان خجسته باد

 

بر اصول ما جهان شد معترف

 زنده بادا نام ح د خ الف

 پرچم زحمتکشان افراشته باد

 نام خلق قهرمان پاینده باد

 پنجاه و شش سال قبل برای نخستین بار در تاریخ کشور ستاره اقبال مردم افغانستان در فضای سیاسی کشور و افق‌های بلند آرمان‌های بیکران خلق ستمدیده‌ی افغانستان تابیدن گرفت که عناصر پر تب و تاب آن را آزادی خواهان، بقایای جنبش مشروطیت، احزاب سیاسی، وطن، جوانان بیدار، سایر ترقی خواهان و جنبش آزادی‌بخش ملی ضد ارتجاع استبداد و ضد امپریالیزم تشکیل می‌داد.

 بدین مناسبت سالگرد پرشکوه حزب محبوب و پرافتخار دموکراتیک خلق افغانستان را به همه اعضای صدیق، رزمنده و فداکار و سایر دادخواهان و هواداران جنبش چپ و دموکراتیک افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته، روح رفته گان حزب محبوبم شاد، خاطرات شان گرامی و نام نامی‌شان جاودان باد.

 افغانستان کشوری با تاریخ کهن پنجهزار ساله و موقعیت آسیایی با تمدن آریایی وبافت اجتماعی متشکل از ملیتهای مختلف تاجیک، پشتون، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه یی، اهل هنود، عرب، قزلباش، قرغز، وده ها لر وبر نشین دیگر میباشد که همچون جریان خون در بدن موج نیرومند پیکره ی واحد این سرزمین کوهستانی را تشکیل میدهد.

 تاریخ افغانستان با عبور از پیچ و خمی ها ی حوادث ورویداد های خونباری که گاهی افغانستان را بکشور های همسایه وگاهگاهی کشور های همسایه را به افغانستان ملحق ومرتبط میساخته است. با آنکه در زمان استعمار پیر انگریزو در اثر لشکر کشی ها وجنگهای خانمانسوز قرن هژده در نتیجه ی نفاق و خانه جنگی اولاده ی تیمور شاه که در افغانستان مسلط بودند بیش از شانزده ولایات جنوب وشرقی کشور از پیکر افغانستان جدا کرد ید ولی دلیر مردان افغانستان در هر سه بار، تجاوز انگریز را دفع واستعمار پیررا از پای در آورد ه وشکست تاریخی داد ند ومبارزه بر ضد ازتجاع واستبداد ادامه یافت.

 ودر سطح جهان نهضت های ضد استعماری در کشورهای آسیا،‌ افریقا وامریکای لاتین با خیزشها، قیامها وجنبشهای رهایی بخش ملی وآزادی بخش خلقهای جهان برضد استبداد مطلقه سلاطین خونخوار وهوا داران استعمار جهانخوار در نقاط مختلف بظهور رسید.

 مورخ شهیر کشور علامه میر غلام محمد غبار در تاریخ افغانستان در قرن بیستم مینگاشت که مقدمات دموکراسی با پیدایش اقتصاد سر مایداری از قرن سیزده در مغرب چیده میشد. اعلان حقوق پارالمان در قرن ۱۷ تهداب مشروطیت انگلستان را گذاشت انقلاب فرانسه در قرن ۱۸ منجر به اعلام حقوق بشر گردید در کشور های عمده ی شرق نیز در قرن نزده دست به ریفورمها زدند و همچنان در افغانستان پرو گرام اصلاحی سید جمال الدین افغانی ۱۸۶۲ از بالا رویدست گرفته شد مگر تعرض نظامی انگلیس طومار اصلاحات را در هم پیچید وتا آغاز قرن بیستم پیچیده ماند.

 پس از آن با ظهور محافل روشنگری مبارزه برای تحصیل استقلال کشور آغاز گردید. در آنزمان سه دسته بزرگ روشنفکری که دسته ی اول لیبرالهای دربار خواهان ریفورم، دسته ی دوم حزب جمعیت سری ملی که تبدیل رژیم مطلق العنان را برژیم دموکراتیک میخواستند، دسته ی سوم روشنفکران منفرد از جمله حزب سری تبدیل حکومت مستبد به مشروطه، نشر فرهنگ وتحصیل استقلال کشور که با اعدامهای ۱۹۰۹ خاموش گردید اما سر کوب مشروطه خواهان در نفوس روشنفکران با قیمانده تاثیر عمیق نمود وبا تشکلهای معین وایجاد روابط با احزاب وجنبشهای فکری اطراف افغانستان رشد یافت جنبش با عبور از کوره راه ها ی خطیر وزمانگیر به همکاری محمود طرزی رنگ ورونق گرفت ودر سال ۱۹۱۹ با حصول استقلال سیاسی افغانستان دایره آزادی خواهی ومشروطیت وسیعتر گردید.

 چون شاه امان اله خان از آغاز سلطنت ۱۹۱۹ با روشنفکران از در صمیمیت پیش آمد محبوسین را آزاد ساخت فضای مختنق قبلی زمان پدرخود را عوض کرد در فضای باز سیاسی دو حزب سیاسی که یکی جوانان افغان برهبری عبدالرحمن لودی وحلقه سیاسی دوم برهبری سید قاسم خان رهبری میشد ولی در سال ۱۹۳۰ در زمان نادر غدار همه سر کوب گردیدند ورهبران بقتل رسانده شدند وبیست سال بعد از دو دهه سکوت در زمان شاه محمود خان صدراعظم دموکراسی تاجدار رویدست گرفته شد.

 محترم دستگیر پنجشیری در کتاب ظهور وزوال خود مینوشت در نتیجه تحولات تاریخی جهانی قیامهای ملی و آزادی‌بخش، جنگ فاتحانه ی ۱۸۸۰ وبیداری ملل تحت ستم نشر معارف زمینه های عینی نهضت نوین فکری اجتماعی ومشروطیت اول ۱۹۰۴ ومشروطیت دوم ۱۹۱۱ واستر داد استقلال سیاسی کشور میباشد وبرای نخستین بار شرایط مبارزات متشکل سیاسی ضد استبداد وضد استعمار مساعد گردید.

 شرایط پر تب وتاب ونقش بیدار کننده والهامبخش جنبشهای مشروطه خواهی جوانان افغان ویش زلمیان وهوا داران جراید ندای خلق، وطن برهبری داکتر محمودی وغبار زمینه های تاریخی جهانی ظهور جمیعت دموکراتیک خلق و تشکیل نخستین کانگره ۱۳۴۳ نقش ح د خ ا در تشکل نیروهای دموکراتیک ملی و تحول طلب کشور و قیام ثور ۱۳۵۷ بوجود آمد.

 یکی از شخصیتهای برجسته در تأسیس ح د خ ا ببرک کارمل این شخصیت نستوه وفرزانه تاریخ پنجاه سال بهترین عمر پربار خود را در مبارزه علیه ظلم وستم تبعیض وبی عدالتی بخاطر نجات انسان زحمتکش وقف نموده.

 زنده یاد ببرک کارمل نحست کار هدفمندانه را با جنبش مشروطیت سوم ودر شرایط دشوار جریان نهضت داد خواهانه افغانستان آغاز کرد که از جنبش دانشجویی شهر کابل گرفته تا شخصیتهای مستقل ملی باز مانده گان جنبش مشروطیت مبارزان دوره هفتم شورا را در بر میگرفت وبخاطر همین فعالیتها محبوس گردید وپس از پنجسال با رهایی از زندان کار در بین جوانان روشنفکر را ایجاد کرد. زنده یاد ببرک کارمل برای اولین بار کار سیاسی را با تشکیل حوزه ها وحلقات سیاسی آغازوکمیسیون تدارک کنگره در تأسیس ح د خ ا را ایجاد ودر زمینه ی رشد شعور سیاسی توده ها روند مطالعه کتب تأسیس حلقات سیاسی راه اندازی مظاهرات اعتصابات سازماندهی تشکلهای نوین سیاسی نقش محوری داشت.

 اکادمیسین دسگیر پنچشیری مینویسد وارثان وادامه دهنده گان سنن پسندیده مبارزات داد خواهانه ویش زلمیان جمعیت وطن جنبش دانشجویان کابل با الهام از مبارزات ضد استبدادی مشروطه خواهی ووکیلان دوره هفتم شورا برای نخستین بار درفش مبارزه ملی و دموکراتیک زحمتکشان را بتاریخ ۱۳۴۲ با تشکیل کمیته تدارک بلند کردند که در جمال مینه منزل کرایی ببرک کارمل دایروایجاد گردید. کمیته ی تدارک برهبری کارمل در ماه جدی ۱۳۴۳ زمینه تدویر اولین کنگره حزب را مساعد ساخت که بر بنیاد آن نور محمد تره کی ببرک کارمل میر اکبر خیبر طاهر بدخشی این چهار عضو کمیته ی تدارک، کنگره ی حزب را در ۱۱ جدی ۱۳۴۳ تدویر نمودند که در آن ۲۷ عضو اشتراک کننده بود.

 پس از تشکیل حزب با مرامنامه ی دفاع از تمامیت ارضی استقلال سیاسی اقتصادی وحاکمیت ملی تمرکز تمام قوای دولتی بدست مردم وحکومت دموکراسی ملی تامین حقوق و آزادی های مردم توجه به زنده گی زحمتکشان کشور انکشاف وترقی های سیاسی اقتصادی اجتماعی وفرهنگی وطرح اساسنامه حزب بفعالیت آغاز کرد.

 در یکسو خط روشنفکری افغانستان به پیشآهنگی ح د خ ا و سایر زحمتکشان وطبقات ستمدیده‌ی کشور وآنسوی خط ارتجاع سیاه جامعه شوم فیودالی طبقات استثمار گر اشراف فیودال وملاکین بیرحم قرار داشتند.

  این حزب رفته رفته در میان چیز فهمان روشنفکران و آگاهان جامعه رشد وگسترش یافت کارگران دهقانان اهل کسبه و سایر زحمتکشان وبخصوص جوانان را در تشکل های حزب سیاسی منسجم ساخت فرهنگ نوین سیاسی وادبیات مترقی را در بین جامعه رشد وپرچم مبارزه را در تمام نقاط کشور بر ضد استبداد وارتجاع بر افراشت وجامعه را آگاهی بخشید.

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان علی الرغم دشواری هایی که ارتجاع واستبداد بر سر راه آن ایجاد کرده بود با مبارزه ی شجاعانه و آگاهانه راه بسوی توده های میلیونی کشور کشود ودر ثور ۱۳۵۷ خورشیدی پس از شهادت استاد میر اکبر خیبر تحولات سیاسی را در کشور تجربه کرد که بر بنیاد آن حزب رهبری جامعه ودولت را بعهده گرفت.

  ح د خ ا مطابق به اهداف وبرنامه های ترقی خواهانه ی خود بمنظور نجات زحمتکشان از ستم نظامات ارباب رعیتی وبهدف شکستاندن طلسمات طاغوتی فیودالی وانواع ستم تمام زحمتکشان را مورد حمایت وپشتیبانی خود قرار داد مردم وزحمتکشان را در قدرت سیاسی شامل ساخت برای کارگران زمینه های کاری برای دهقانان زمین بلاعوض برای جوانان در دا خل وخارج کشور شرایط تعلیم وتحصیل برای خانه بدوشان سر پناه وبرای مریضان درمان رایگان وبرای کارگران وکارمندان در مجموع علاوه بر معاش ماهوار و سایر امتیازات مواد کوپونی رایگان عرضه نمود. ح د خ ا برای کارگران حق استراحت وپرداخت بخششی ها واشتراک زنان را در تمام سطوح دستگاه دولتی در کار و تحصیل وتعلیم وآزادی برابر با مردان اعطا نمود ه وعلیه هرگونه ستم ملی وطبقاتی برای تامین عدالت رشد دموکراسی دفاع از استقلال وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی دوستی با خلقهای جهان وایجاد روابط متقابلاًمفید با کشور ها مبارزه کرد.

 اما در اثر بلند پروازی های ما جراجویانه ی حفیظ اله امین ودیگران چه در زمان قبل از رویداد ثور وچه بعد از آن ح د خ ا دچار چالش های جدی وخطر ناکی شد و انشعابات گوناگون بر حزب جوان تحمیل گردید که در نتیجه ی آن وحدت صفوف حزبی وتوانایی مقابله با دشمنان وطن تضعیف شد ودر هنگام روبرو شدن حزب به حوادث وبدوش کشیدن بار مسولیت رهبری جامعه ودولت وغصب قدرت توسط حفیظ اله امین وتیغ کشیدن آن دیکتاتور بر وی حزب، دولت ومردم بیش از دوصد جبهه بر علیه حزب ودولت از طرف مخالفین حزب با مداخله ی آشکارای پاکستان ایجاد گردید وجنگ خانمانسوز را در کشور شعله ور ساخت که بموجب آن پای اتحاد شوروی وقت را در افغانستان کشانید وپس از قیام تحول ششم جدی ۱۳۵۸ دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت رهبری وزعامت زنده یاد ببرک کارمل با اعلان عفو عمومی زندانیان از محابس کشور بدون تبعیض وامتیاز وغمشریکی رهبری حزب ودولت با مردم عزا دار افغانستان ودر پیش گیری سیاست مصالحه وصلحجویانه در برابر مخالفین دولت وبسیج مردم در قدرت سیلسی بخاطر خدمت بمردم افغانستان و قطع جنگ وتامین صلح ودموکراسی و اعمار جامعه ی نوین رشد وانکشاف اقتصادی اجتماعی سیاسی وفرهنگی ودوستی با خلقهای جهان وموضعگیری روشن حزبی ودولتی در دفاع از صلح جهانی دموکراسی وعدالت اجتماعی مندرج در اعلامیه ی جمهوری دموکراتیک افغانستان اشتراک تمام اقشار زحمتکش وملیتهای ساکن در کشور بدون تبعیض در قدرت دولتی ایجاد جبهه ی ملی پدر وطن بسیج مردم بدفاع از استقلال، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی همه وهمه بمثابه خار چشم ضد انقلاب که در همدستی دشمنان افغانستان اعم از رژیم خونتای پاکستان و کشورهای غربی وعربی برضد دولت دموکراتیک جنگیدند ونگذاشتند تا ح د خ ا تمام مراحل سیاسی وپختگی خود را کسب کند.

 بآنهم حزب د خ ا باداشتن اهداف وبرنامه ی خدمت بمردم افغانستان طوریکه در بالا نیز تذکر داده شد با تامین حقوق و آزادی های مردم وملیتها حق تساوی حقوقی زنان با مردان رشد وتوسعه معارف وفرهنگ توسعه ورشد اجتماعی متوازن تامین حقوق و آزادی های مردم تا مین وحدت ملی واقعی در کشور تشدید کار صلحجویانه وسیاست مصالحه ملی تحکیم روابط با کشورهای دموکراتیک وصلحدوست جهان در عمل ثابت ساخت که تأسیس ح د خ ا در واقع نخستین بار طلوع خورشیدی بود که در فضای سیاسی وقله های آرمان‌های والای خلق کبیر افغانستان دمیدن گرفت وبا تابش الهامبخش خود سرزمین یخزده وغمدیده ی کشور را گرمای خدمت وهوای تنفس برای آزادی بخشید.

 با افتخار باید گفت که این طلوع همیشه تابان و بی غروب سیاسی بمثابه چراغ پرفروغ، چراغ روشنگری، چراغ مبارزه بخاطررهایی انسان زحمتکش وطن ومیراث فروزانی هست که بدستان زنده یاد کارمل بزرگ روشن گردیده وهیچ توفانی مهیب وتند باد حوادث نتوانسته ونخواهد توانست تا آن را خاموش کند وهم اکنون این مشعل داد خوهانه به نیروی اتحاد وحدت وارثین حزب پرافتخار دموکراتیک خلق افغانستان و سایر هواداران جنبش چپ و دموکراتیک افغانستان روشن نگهداشته خواهد شد وتا ابد خواهد درخشید زیرا ح د خ ا بر بنیاد آرمان‌های والای خلق ستمدیده‌ی افغانستان ایجاد گردیده ومبارزه ی آن ادامه دار د پس تا مردم وجود دارد این حزب زنده چراغ راه آن روشن وپرچم گلگونه آن بر فراز آرزو های خلق ستمدیده‌ی افغانستان در اهتزار خواهد بود.

 زنده باد خلق آزاده ی افغانستان

 زنده باد ح د خ ا

 زنده باد راه پرچم

 عبدالوکیل کوچی