رفتی و راه مکتب فرهنگ تو بجاست

نام تو جاودانی و بر قلب توده‌هاست

ستاره‌یی که در سپیده دم ۱۹۲۹ ترسایی در آسمان جنبش ترقی‌خواهی افغانستان درخشید و در پرتو تابش‌های ناب و جاودانه آن بزرگترین مکتب انسانیت درصدرجنبش ترقی‌خواهی افغانستان بنیاد گردید وبراساس آن نظم وفرهنگ نوین انسانیت وسکان قدرت ورهبریت توده های سرآسری کشور وتحقق آرمانهای والای زحمتکشان افغانستان تامین گردید خورشیدی که تاریخ طلوع آن بقول مشهورقبل ازعصروزمانش وغروب نا بهنگام اورا در دسامبر ۱۹۹۶ رقم زد اما طلوع اش هرگز وهرگز متوقف وصدایش خاموش نخواهد شد زیرا شخصیت بزرگ مرد تاریخ افغانستان در آثارگرامی واهداف عالی انسانی، در ودر مکتب آموزه ها یش همیشه زنده وجاودان خواهد ماند.

ماه دسامبرواهمیت بیشترآن که به نسبت وقوع حوادث وعوامل بزرگ درتاریخ افغانستان وجهان جایگاه خاصی دارد؛ زیرا که مصادف بودن هفته اول ماه دسامبر به وفات زنده یاد ببرک کارمل رهبر واساسگذار ح د خ ا ودرگذشت زنده نام محمود بریالی یکی از اعضای با افتخار رهبری حزب د خ ا همچنان هفته اخیروساعات ختم روز آخر ماه دسامبر مصادف است به آغاز برنامه تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان گواه روشن برجستگی تاریخی این ماه معظم میباشد.

زنده یاد ببرک کارمل ابر مردی که چون خورشید طلوع کرد وتابش همان مرحله آغازین دوران کودکی آن توجه همگانی را بخود جلب نمود ه بود که بر بنیاد نبوغ، عقل، ذکاوت تیزفهمی وتحرک بی مانند استوار بود.

آموزگاری که بمثابه معمار سیاسی فرهنگ نوین وبی همتای جامعه بود. شخصیتی که همدوره های مکتب وتحصیلات عالی زمانه اش همواره بدور برش حلقه زده از ابتکارات ونبوغ اش در امر مبارزه وحق خواهی بهره مند گردیده واین زنده نام ببرک کارمل بود که برای نخستین بارصداهای ترقی خواهانه وشعارهای دموکراتیک وطنپرستانه مبارزین آزاده را در شهر ودهات کشورهمصداساخته وجوانان روشنفکر ترقی خواه را در اتحادیه ها، تشکلهای سیاسی، اجتماعی ونهادهای روشنفگری بسیج ومتشکل میساخت.

مردیکه الگوی شجاعت ونماد بزرگ و جاودانه ی وطنپرستی بود ودرمبارزه بی امان همچون ابرمردان تاریخ قرن بیستم افغانستان ومنطقه را رقم زد. ابرمردی که از همان ایام نوجوانی سرنوشت خود را با طبقه مظلوم وزحمتکش کشوررقم زد.

شخصیتی که درمبارزه حق بر باطل همواره در کنار مردم ایستاد و بی امان وبیهراس به پیش میرفت. رهبری که از غل وزنجیر زندان وفشار تهدید نمی هراسید ودرمبارزه رویارویی برضد ظلم واستبداد، ارتجاع و آمپریالیزم پرچم رزمنده گی وعدالت را برافراشته میساخت وازهیچ شاه امیر ومقامات مستبدی هراس نداشت

ابر مردی که تاریخ ساخت، حزب ترقیخواه ومکتب مبارزه ساخت، شخصیت گرامی زنده یاد ببرک کارمل منشاُ وبنیاد نوین علوم ومکتب مبارزه ترقی خواهانه را در سرآسر کشور رقم زد که ابعاد گسترده ی آن در صفحات زرین تاریخ مفصلاً ثبت ورسانش گردیده وبازتاب وسیع جهانی دارد.

ابرمردیکه درس رزمنده گی وطندوستی وحدت وهمبستگی را برای مردم آموخت وآرمانهای دیرینه واهداف تاریخی توده های افغانستان را به پیروزی رسانده وخواستهای دیرینه شان را در دوران طلایی همان زمان تحقق بخشید که برپاییه آن تمام ملیتهای خورد وبزرگ افغانستان که در تاریخ کشور برای اولین بار مردم با تامین وحدت ملی واقعی بطور مساویانه در قدرت واداره دولتی ودرتعین سرنوشت شان بطور مساویانه سهیم بوده ومقام ومنزلت مشترک داشتند.

ابرمردیکه بمثابه ایجاد گر نظام نوین ملی ودموکراتیک حاکمیت مردمی واصولیت حزبی را در تحول ثور ۵۸ از سقوط حتمی نجات داده نظام نوین دموکراتیک افغانستان را بسطح مترقی ترین نظام دموکراتیک جهان بشکل بیمانندی بنیاد نهاد نظامیکه قدرت متحدانه رهبری توده ها را ثابت ساخت.

ابر مردیکه الگوی صداقت عدالت پاکی راستی وخدمتگذاری بود رهبری بود که تمام سرآپای وجودش سرشار از صداقت پاکی وآموزه هایش فداکاری خود گذری صمیمیت وهمدلی بود وتمام فعالیتهای رهروان مکتب انساندوستی آن فقط برمبنای عدالت وبشر دوستی وخدمت به انسان زحمتکش بود. رهبری که معاش هاهوارش که یگانه عواید ما یحتیاج روزمره ایشان بود به بیچاره گان اعطا میگردید وبمثابه شخصیت اول کشورخانه زمین وباغ قصر وپول نقد از خود نداشته وحتی مصارف تدفین آن از آن خودش موجود نبود.

رهبری که با اینگون صفات انسانی بمثابه معمار مکتب انسانیت وتربیتگاه انسان نوین با نبوغ سیاسی اش، الگوی صداقتش، معیار بلند وفاداری اش به انسان زحمتکش، سطح بزرگ خدماتش، وقفش فداکاری اش، شجاعت، یاری ومردانگی اش، ایستاده گی وعزم آهنینش، بیهراسی وشجاعتش همه وهمه بیانگر شخصیت بی بدیلش درسطح بلند فکری میباشد که آنرا در وجود خلاقیت های فکری اش، در پیشبینی هایش، در هوشدارهای تاریخی اش، در میزان برداشت فکری رهبران ترقیخواه وزحمتکشان دیگر کشورهای جهان و درنبوغ دانش واندیشه های جاودانی اش با شرایط وزنده گ متفاوت ی عصر وزمانش متفاوت وبرجسته میساخت که به همین دلیل بنا بفرموده ژورنالیستان بزرگ اندیش خارجی ومنابع شریف داخلی شخصیت ببرک کارمل یک قرن قبل از عصرش زنده گی میکرد.

مردی که یک قرن قبل از عصرش میزیست.

مردیکه با این همه صفات انسانی، خدمات عالی وتاریخی بمردم ودستاوردها ی کاری بمثابه معمار نوسازی جامعه رهبر توده های زحمتکش واساسگذار مکتب نوین انسانیت وخدمتگذار راستین مردم از خود مکتب بزرگ سیاسی وطنپرستی ومجهز با آموزه های فرهنگ مبارزه، مجهز با کتابها وآموزه ها وآثارعلمی، قلمهای تواناازخود رهروان اندیشمند توانا وپرچم رزمنده گی بجا گذاشت که بمثابه گنجینه پربهای تاریخ جاودانه خواهد درخشید.

یادش گرامی ونامش جاودان

ای رهبر عزیز

ای جاودانه نام گرامی ترین قرن

توزنده یی بقلب من ومردم وطن

توجاودانه یی وجاوید میشوی

تو ذروه بلند تاریخ میشوی

اینک طنین نکته ودرس کتاب تو

اندیشه تفکر اهداف ناب تو

بار دگر سرآمد تاریخ میشود

ای رهبر عزیز

توزنده یی همیش

در قلب خاطرات زمان

ای مهر جاودان

روح تو شاد باد

نام تو زنده باد

 

عبدالوکیل کوچی